Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Zie, uw God!

ISTOCK.COM/JOHN THEODOR

Zie, uw God!

De wereld zal haar aandacht op deze ene stad te richten.

Wijlen Prof. Benjamin Mazar werd wel eens "de decaan van Bijbelse archeologen" genoemd. Wanneer hij een archeologische opgraving in Israël bezocht, droeg hij een Bijbel met zich mee en verwees naar de Bijbelverzen die betrekking hadden op die plek. Zijn kleindochter, wijlen Dr. Eilat Mazar, werd ook archeoloog. Zij herinnert zich met liefde hoe hij haar vroeg: "Wat is er nieuw in de opgraving?" Als ze zei dat er niets nieuws was, stelde hij dezelfde vraag opnieuw, haar aansporend om elke dag opnieuw na te denken. Ze leerde van hem om op te graven, na te denken; op te graven, na te denken.

Noch zij, noch haar grootvader waren bijzonder religieus, maar zij respecteerden de Bijbel als de nauwkeurige historische tekst die het is. Het hielp hen artefacten te lokaliseren en te begrijpen.

"Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis, niet alleen in stenen," zei Dr. Mazar. "Ik ben geïnteresseerd in stenen die kunnen spreken. Ik geef niet om stenen die niets te vertellen hebben. Degenen zonder verhaal. Wie geeft er om stenen zonder verhaal?" Ze zei vaak, Laat de stenen spreken.

Deze houding leidde de kleindochter van Benjamin Mazar tot ongelooflijke Bijbelse archeologische ontdekkingen waarvan zelfs zij nooit had gedacht dat zij ze zou doen. "Inderdaad, de werkelijkheid overtrof alle verbeelding," schreef ze eens.

Deze ontdekkingen hebben het Bijbelse Jeruzalem teruggehaald, zoals een schrijver het uitdrukte. Ze brachten de Bijbel en koning David weer tot leven!

Meer dan 16 jaar geleden, toen we hoorden wat Dr. Mazar had ontdekt, stuurden we vrijwilligers van het Herbert W. Armstrong College om te helpen bij haar volgende opgravingsseizoen. We zijn daarna alle zes volgende seizoenen gebleven om te helpen. Onze ongeveer 60 opgravers zetten de erfenis voort van Herbert W. Armstrong, die studenten van het Ambassador College vanaf 1968 tien jaar lang met professor Mazar had laten samenwerken om het Bijbelse Jeruzalem bloot te leggen. Ik was een student aan het Ambassador College in die tijd, en ik herinner me nog steeds alle opwinding hierover.

Ik ben verschillende keren naar Jeruzalem gereisd, voor het laatst in maart. We hebben gewerkt om de geschiedenis van de Bijbel zoveel mogelijk tot leven te brengen, vooral het leven van koning David. Maar ons doel is veel groter dan dat. We brengen de boodschap van de God van koning David! God wil dat wij Zijn boodschap verkondigen en laten zien wat Hij vandaag in Juda aan het doen is!

Jeruzalem is het middelpunt van een groot deel van de Bijbel. Het staat op het punt om het middelpunt te worden van de hele wereld!

Voorbereiding op de Heer

Jesaja profeteerde dat de voorbereidingen voor de wederkomst van Jezus Christus zich in Jeruzalem zouden concentreren: "Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God" (Jesaja 40:3). Johannes de Doper vervulde dit in type vóór de eerste komst van Christus (Johannes 1:23). Maar Jezus Christus komt terug, in onze levens, en de man die deze "stem" was in deze eindtijd was Herbert Armstrong. Bij de voorbereiding op de wederkomst van Christus hoort deze opdracht: "O, gij die een goede boodschap geeft aan Sion, klim op de hoge berg; o, gij die een goede boodschap geeft aan Jeruzalem, verhef uw stem met kracht; verhef haar, wees niet bevreesd; zeg tegen de steden van Juda: 'Zie, uw God!'" (Jesaja 40:9; jps Tenach).

"Deze boodschap (Jesaja 40:9-10) moet nog door een dienaar van God uitgaan naar de steden van Juda," schreef de heer Armstrong. "Op wat voor manier God het ook wil, zo zal het gaan" (Echte Waarheid, oktober-november 1980). Hij dacht dat God hem zou gebruiken om deze profetie te vervullen, omdat hij wist dat een dienaar van God dit in deze eindtijd moest doen. Hij had een gigantische impact in Jeruzalem, maar hij was niet in staat om deze opdracht aan Juda te voltooien voordat hij stierf in 1986. Die opdracht moet vervuld worden door hen die de erfenis voortzetten van het werk dat God begon door de heer Armstrong.

Het kleine maar krachtige werk van de Philadelphia Kerk van God, uitgever van de Trompet, sponsor van het Herbert W. Armstrong College, het Armstrong Instituut van Bijbelse Archeologie en andere initiatieven, wordt gesteund door de grote God. Een goede boodschap bereikt Sion en Jeruzalem, en vandaag – op dit moment – kunnen de steden van Juda Gods boodschap "Zie, uw God" horen. Maar er is meer te doen om deze opdracht volledig te vervullen.

Wij hebben nu al meer dan een decennium een kantoor in Jeruzalem. We hebben het Armstrong Institute of Biblical Archaeology opgericht, met nieuws en archeologie-artikelen gericht op het volk van Juda, en het heeft een groeiend publiek in dat land. We hebben enkele gebieden rond Jeruzalem bereikt met ons televisieprogramma, iets waartoe de heer Armstrong nooit in staat is geweest.

We zijn ook in de voetsporen van de heer Armstrong getreden en zijn doorgegaan met opgravingen in Jeruzalem. We hebben het partnerschap Armstrong-Mazar nieuw leven ingeblazen en hebben het 50-jarig jubileum in 2018 gevierd. Het grootste deel van de arbeiders en alle financiering voor de laatste opgraving van Dr. Mazar in 2018 werd geleverd door onze organisatie.

Gedurende deze tijd ontdekte Dr. Mazar enkele van de meest verbazingwekkende en belangrijke artefacten die volgens mij ooit ergens zijn blootgelegd. Nadat zij bewijsmateriaal had opgegraven van het paleis van koning David, vond zij de koninklijke vertrekken van koning Salomo, de muur van de gouverneur Nehemia, de zegels van twee Judese prinsen die in Jeremia 38 worden genoemd, en een gouden menora-medaillon en bronzen munten. In 2015 ontdekte zij de zegels van koning Hizkia en de profeet Jesaja.

Jesaja 40:9 wordt nu vervuld! Deze profetie laat zien dat de wederkomst van Christus aanstaande is. Terwijl wij doorgaan met het vervullen van de opdracht die aan Dhr. Armstrong werd gegeven, kondigen wij de komst van de Messias al aan in de steden van Juda!

Waarom sturen we studenten naar Jeruzalem om in de modder te graven? Omdat de Eeuwige Jeruzalem heeft uitgekozen! (Zacharia 2:12). De God van koning David is de enige hoop voor Jeruzalem en voor de hele mensheid! Jesaja doet meer dan het alleen maar "een goede boodschap" noemen. Hij zegt: "Zie, uw God!"

God is bedroefd over de tragedies die deze bijzondere stad voortdurend overkomen, maar Hij heeft Jeruzalem uitverkoren! Hij gaat alle grote profetieën en beloften vervullen die Hij heeft gedaan.

Onze projecten in Jeruzalem zijn direct verbonden met Gods opwindende toekomstplannen voor deze stad.

Dit is spectaculaire kennis, en wanneer we die begrijpen zoals dat zou moeten, zullen we nog enthousiaster zijn over deze stad en deze uiterst bijzondere projecten die er plaatsvinden.

"Zie, de Heere Heere! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen; zie, Zijn loon heeft Hij bij zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit" (Jesaja 40:10). God heeft een ontzaglijke beloning voor hen die Zijn werk doen en die kiezen voor Jeruzalem.

JIP_NL