Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Wie of wat is het profetische beest? (deel vier)

Wie of wat is het profetische beest? (deel vier)

Vervolg van Wie of wat is het profetische beest? (deel drie)

De „koppen” waarop de vrouw zat

Wat dit betreft zullen wij ons later meer in het bijzonder met het 17e hoofdstuk van Openbaring bezighouden. Laten wij in het voorbijgaan evenwel opmerken dat de vrouw in dit hoofd­stuk nooit zat op enig ander deel van dit beest uit Openbaring 13 dan de laatste zeven horens! Zij is de „kleine horen” van Daniël 7, die meer aanzien had dan de anderen, en die ervoor zorgde dat er drie bij de wortels uitgetrokken werden. En aangezien de vrouw, in het 17e hoofdstuk van Openbaring, zat op alle zeven koppen van het beest dat daar wordt beschreven, en aangezien zij op geen van de koppen, maar slechts op de laatste zeven horens van het beest van Openbaring 13 zat, volgt hieruit dat de zeven horens van het „genezen beest” van hoofdstuk 13 de zeven koppen van het beest van hoofdstuk 17 vormen!

Merk op dat in de tijd waarin Johannes het beest zag, er vijf zijn gevallen, er één is en er één nog moet komen (Openbaring 17:10). De vijf die zijn gevallen, zijn de vijf waaraan gedu­rende de 1260 jaar macht werd gegeven, door het religieuze gezag, opdat het genezen beest bleef bestaan. De ene die „is”, is het koninkrijk dat duurde van Garibaldi tot de val van de fascistische regimes van de Tweede Wereldoorlog. Het was in geen enkel opzicht het oude machtige Romeinse Rijk, zodat Johannes over de fase van deze ne­gende horen (Openbaring 13) of zesde kop (Openbaring 17) spreekt als over het beest dat was en niet is, en dat opnieuw uit de afgrond zal verrijzen.

De zevende kop met zijn 10 horens, in het 17e hoofdstuk van Openbaring, zal, zoals dit hoofdstuk verklaart, de herle­ving zijn van het beest, het Romeinse Rijk, „uit de afgrond” door een „Verenigde Staten van Europa”, of federatie van 10 Europese naties binnen de grenzen van het oude Romeinse Rijk (Openbaring 17:12-18). Deze herleving is nu begonnen!

Het gehele beest van Openbaring 17—de herlevingen van het Romeinse Rijk—maakt deel uit van de zeven koppen uit Openbaring 13 en Daniël 7, omdat het de laatste zeven horens omvat. Toch is dit herleefde Romeinse Rijk „het achtste” systeem, dat verschilt van de zeven ervoor (Openbaring 17:11).

Wiens getal is het getal van het beest—666?

Waar kunnen wij dat mysterieuze getal 666 vinden? Draagt de paus het, zoals sommigen beweren, op zijn kroon, waarmee hij is geïdentificeerd als het beest van Openbaring 13? Of moeten we het elders zoeken?

Hier volgen de teksten die rechtstreeks over dit getal spreken: „En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig” (Openbaring 13:17-18).

„En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods” (Openbaring 15:2).

Let op deze punten

Deze passages verschaffen ons de volgende duidelijke punten:

1) Het beest heeft een getal en kan, als wij wijsheid hebben, door dit getal worden geïdentificeerd.

2) Het getal is 666.

3) Er wordt ons opgedragen dit getal te berekenen, d.w.z. op te tellen. Hetzelfde Griekse woord wordt alleen in Lukas 14:28 gebruikt: de kosten berekenen.

4) Dit getal, 666, is het getal van het beest. De enige Bijbelse interpretatie van dit symbool „beest” is een konink­rijk of de koning die erover regeert en dus werkelijk het koninkrijk is (Daniël 7:17-18, 22-24, 27). Dus moet 666 het getal zijn van zowel het koninkrijk, of de regering, of het imperium, als van de koning die het opricht of het bestuurt.

5) De uitdrukking „de naam van het beest, of het getal van zijn naam” maakt duidelijk dat het getal 666 het getal is van de naam van het koninkrijk of imperium.

6) De uitdrukking „het is een getal van een mens” toont aan dat wij dit getal ook moeten berekenen in de naam van de koning, of heerser, over het koninkrijk dat als het „beest” wordt geïdentificeerd.

Het beest is niet de vrouw

In Openbaring 17 vinden we een beest en een vrouw—een machtige, rijke, maar gevallen vrouw—die op het beest zit. De Bijbel gebruikt het symbool „vrouw” in de betekenis van kerk (zie 2 Korinthe 11:2; Openbaring 19:7; Efeze 5:22-27). Daarentegen is „beest” een symbool voor een koninkrijk of imperium.

Laten wij logisch doordenken. Het beest van Openbaring 13 is niet de vrouw die op het beest zit—het beest is de regering en de vrouw is een kerk.

Het beest van Openbaring 13 is het Romeinse Rijk! Dit beest had een dodelijke wond (Openbaring 13:3). Dit betekent dat het beest ophield te bestaan of te functioneren zoals het dat sinds 31 v. Chr. had gedaan. Toch werd later de dodelijke wond genezen, waarna het nog eens 1260 jaar (vers 5) bleef voortbestaan!

Zij die geloven dat een kerk het beest is, beweren dat deze dodelijke wond in 1798 kwam. Maar de kerk hield niet op met functioneren in dat jaar. Napoleon’s misbruik van de Paus in 1798 kan op geen enkele wijze een dodelijke wond genoemd worden. En degene die dit onderwijzen verwachten niet dat de kerk nog 1260 jaar voort bleef bestaan.

De stichter van Rome

De stichter en eerste koning van Rome was Romulus. Het Romeinse Rijk werd naar hem genoemd. Zijn naam, de naam van een mens, is ook de naam van het koninkrijk. En elke burger in het koninkrijk draagt dezelfde naam – een Romein.

Toen Johannes deze Openbaring schreef en ons opdroeg het getal van het beest te berekenen, schreef hij in de Griekse taal. Derhalve moeten wij deze naam en het getal 666 in deze in de Bijbel erkende taal zoeken, en niet in het Latijn.

Wij zijn allen vertrouwd met de Romeinse cijfers, waarbij voor getallen letters worden gebruikt. Iedereen weet dat I is 1, V is 5, X is 10, enz. Velen weten echter niet dat de Griekse taal, waarin het boek Openbaring is geschreven, eveneens letters voor getallen gebruikt.

In het Grieks, nam men in de tweede eeuw na Chr. aan dat de naam van als La­teinos werd gespeld. Dit betekent „Latijnse man” of „de naam Latium” waaraan de Romeinen hun oorsprong en hun taal ontleenden. Dit woord betekent tevens „Romein(s)”. In het Grieks is L 30, A is 1, T is 300, E is 5, I is 10, N is 50, 0 is 70 en S is 200. Tel deze getallen op. Samen zijn ze precies 666!

Het is inderdaad geen toeval dat de naam van het ko­ninkrijk, van de stichter en eerste koning ervan precies 666 telt!

Het beest is duidelijk geïdentificeerd!  

Het beest met de twee horens

Satan heeft zijn wereldlijke regering op aarde. Hij gaf deze regering „zijn kracht en zijn troon en grote macht”.

Bovendien heeft hij de godsdienst georganiseerd als zijn middel om de wereld te misleiden. In 2 Korinthe 11:14 lezen we dat Satan zich voordoet als een „engel des lichts”. Volgens Openbaring 12:9 en 20:3 heeft hij de hele wereld misleid. Hoe?

In 2 Korinthe 11:13-15 vertelt Paulus het ons. Satan heeft zijn dienaren die zich als dienaren der gerechtigheid voordoen, maar in werkelijkheid schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders zijn, die zich de dienaren van Christus noemen! Zij beweren dus christelijke geestelijken te zijn. Zij zijn met velen, niet met enkelen, omdat alle profetieën zeggen dat het de velen en niet de enkelen zijn, die misleid zijn. Gedurende 6000 jaar was Satans voornaamste arbeid het misleiden van de wereld.

Laten wij nu Openbaring 13:11 opslaan: „En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.”

Wie—wat—is dit „beest”?

Sommigen zeggen dat het de Verenigde Staten zijn samen met het pausdom. Anderen menen dat het een federatie van protestantse kerken is. De meeste kerkorganisaties negeren dit zeer belangrijke onderwerp geheel, of zeggen eerlijk: „Wij weten het niet!”

Waarom deze algemene onwetendheid, terwijl het antwoord zo duidelijk is? 

Vervolg op Wie of wat is het profetische beest? (deel vijf)

Wwb Ad Nl2