Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Wat ontsluit de Sleutel van David?

ISTOCK.COM/GARYALVIS

Wat ontsluit de Sleutel van David?

Het is de naam van ons televisieprogramma. De Bijbel benadrukt de noodzaak om deze inspirerende sleutel te begrijpen in deze eindtijd.

De hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring beschrijven zeven opeenvolgende tijdperken van Gods ware Kerk - de Kerk die Jezus Christus stichtte bij Zijn eerste komst en waarvan Hij beloofde dat zij zou voortbestaan tot aan Zijn wederkomst. Het boek Openbaring plaatst alle profetie in hun tijdsvolgorde. Het doet hetzelfde met deze zeven tijdperken van de Kerk: Het somt ze op in volgorde en bestrijkt een periode van bijna 2.000 jaar. (Leer meer uit mijn gratis boek De Ware Geschiedenis Van Gods ware Kerk (alleen beschikbaar in het Engels )).

Het zesde en zevende tijdperk van de Kerk krijgen slechts één boodschap om aan de wereld te verkondigen: de Sleutel van David. Dat is de naam van ons televisieprogramma.

Let op de boodschap van Christus aan het zesde tijdperk van de Kerk (en aan het trouwe overblijfsel te midden van het opstandige zevende tijdperk): "En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend” (Openbaring 3:7-8). Dit wordt allemaal door Christus gedaan. Hij opent een deur om de wereld de boodschap van de Sleutel van David te brengen!

Waarom zou dit belangrijk voor u zijn? Wat is de Sleutel van David, en wat ontsluit hij? Dit is een cruciale vraag - eigenlijk een vraag van leven en dood! Let op: "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken” (vers 10). Dit is een waarschuwing voor iedereen op aarde: Verschrikkelijk lijden is op komst! Maar God zal hen beschermen die de boodschap van de Sleutel van David brengen. En gelukkig leidt dit alles naar de Wederkomst van Jezus Christus, wat het beste nieuws is dat we kunnen horen.

U moet de sleutel van de boodschap van David begrijpen als u beschermd wilt worden!

De troon van David

Om deze sleutel te begrijpen, kunnen we beginnen met te kijken naar een profetie over Jezus Christus in Lucas 1:30-32: "En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.” Dit wijst u terug naar een belofte die God deed aan koning David in 2 Samuel 7:12-16: "uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.” Een nakomeling van David zou altijd van op zijn troon regeren. En Lucas 1:32 zegt dat God de Vader die troon uiteindelijk aan Zijn Zoon, Jezus Christus, zal geven, die vanaf die troon tot in eeuwigheid zal regeren!

Dat is een buitengewone boodschap met een familiethema. Het gaat over Jezus Christus die een eeuwige troon krijgt die genoemd is naar een mens die David heet! Dat alleen al laat zien wat een verheven plaats de mens heeft in Gods eeuwige plan.

Let verder op: "En Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen" (vers 33). Christus staat op het punt over de aarde te heersen en het Koninkrijk van God voor altijd uit te breiden. Hij zal over de mensen heersen vanaf die troon van David. Dit vers bevat een majestueuze visie als u het begrijpt! Het spreekt over een eindeloos proces van het brengen van menselijke wezens in het eeuwige Koninkrijk van God. Dit begint ons reeds het spectaculaire inzicht te tonen dat deze sleutel van David ontsluit.

We kunnen meer details oppikken uit het allereerste boek van de Bijbel. Hier is nog een profetie, in Genesis 49: "Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd [= in de laatste dagen] overkomen zal" (vers 1). Dit is een profetie voor onze huidige tijd. Vers 10 luidt: "De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.”

Deze profetie wordt de "scepterbelofte" genoemd: Gods verzekering dat er altijd een menselijke koning zou zijn uit de stam van Juda - een Jood - helemaal tot aan de Wederkomst, wanneer Christus die troon in ontvangst zal nemen. Dit wordt gecombineerd met de belofte aan koning David, die een Jood was. Maar deze belofte gaat niet alleen over ras - fysieke afstammelingen van David die vanaf zijn troon regeren; dit gaat ook over genade! Let op: Wanneer Christus terugkomt om op die troon te zitten, zal Hij redding bieden aan de gehele mensheid, waardoor zij allen geestelijke afstammelingen van David worden! Het eindresultaat van Davids eindeloze troon is verlossing!

Dit zijn werkelijk inspirerende waarheden die zich beginnen te openen als u deze sleutel van David hebt!

Dus de Bijbel bespreekt de sleutel van David op vele plaatsen. En het is de enige boodschap die God aan Zijn eindtijd Kerk geeft om aan de wereld te verkondigen. Hoe cruciaal is het dat wij deze sleutel hebben!

Meer waarheid wordt ontsloten door de sleutel van David in een van de meest inspirerende voorbeelden in de Bijbel.

Hanna's profetische visie

Eén vrouw veranderde de loop van Israëls geschiedenis. Zij had een krachtige visie over de sleutel van David - en verbazingwekkend genoeg had zij dat vele tientallen jaren voordat David zelfs maar geboren was! Haar verhaal is opgetekend in 1 Samuël - een deel van wat de "vroegere profeten" worden genoemd, wat profetie is die voornamelijk voor deze eindtijd is bedoeld.

In die tijd was het religieuze leven van Israël geconcentreerd in Silo, de plaats waar de ark van het verbond stond. Een man genaamd Elkana ging daar jaarlijks heen om God te aanbidden en Hem offers te brengen (1 Samuël 1:3). Deze man had twee vrouwen, en één van hen, Hanna, was onvruchtbaar. God had haar baarmoeder gesloten (vers 5).

Hanna wilde wanhopig graag een zoon. Zij ging naar de tabernakel in Silo en smeekte God en zwoer: Als u mij een zoon geeft, zal ik hem aan u opdragen. Ik zal hem aan u geven om in Silo in de tabernakel te dienen voor de rest van zijn leven, en hij zal de gelofte van Nazariet afleggen (vers 11). Ze was vastbesloten, en ze bad tot God in geloof. En God antwoordde! Hij zegende haar met een zoon, die ze Samuel noemde, wat "van God gevraagd" betekent (verzen 19-20). Hanna zette door en gaf haar zoon aan God (vers 28).

Hanna sprak toen een van de meest verbazingwekkende profetieën uit de Bijbel uit, in de vorm van een gebedslied (1 Samuël 2:1-10). "De HEERE doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heer en Hij heeft de wereld daarop geplaatst" (verzen 6-8).

Er zit een enorme diepgang in dit gebed, zoals ik uitleg in hoofdstuk 4 van mijn gratis boek The Former Prophets: How to Become a King (alleen beschikbaar in het Engels). Deze vrouw profeteerde over de mensen die God uit deze wereld zou roepen in de millennia voor de wederkomst van Christus - de laagsten van de wereld, rijk in geloof (1 Korinthiërs 1:26-29; Jakobus 2:5). God is van plan om deze nederige mensen wereldheerschappij te geven - posities op de "troon der heerlijkheid" onder Jezus Christus in het komende Koninkrijk! Wat een visie - en wat een belofte!

Over welke "troon" gaat het hier specifiek? Hanna ging verder: "Zij die de Heer ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heer zal rechtspreken over de einden der aarde; Hij zal Zijn koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen (1 Samuël 2:10). De "koning" in dat vers is Koning David!

Bestudeer de geschiedenis van Israël, en u ziet dat Hanna's zoon Samuël het volk ging richten. Het volk verwierp Gods heerschappij, dus God vestigde Israëls monarchie door Samuël, in een man genaamd Saul. Maar Hanna sloeg Saul, de eerste koning van Israël, over en verwees naar David, die door haar eigen zoon tot koning zou worden gezalfd in de plaats van Saul (1 Samuël 16) en door wie God die eeuwige troon zou vestigen.

Hanna profeteerde tientallen jaren van tevoren over David, en voorzag dat haar zoon David zou zalven. Zij wist dat God David tot een belangrijk deel van Zijn meesterplan zou maken! Zij richtte zich op de troon zelf, die zal voortduren tot de Wederkomst van de Messias. Hanna had een diep geloof!

Wat een wonderen kan God doen met mensen die echt in geloof naar buiten treden en toepassen wat Hij zegt! Gelooft u God? Wat doet u met de kennis die God u gegeven heeft? Als die een verschil moet maken in ons leven, moeten we deze toepassen en gehoorzamen. Hanna's profetie beschrijft de enorme, eeuwige beloningen die God biedt aan hen die nu gehoor geven aan Zijn roeping!

De visie van de sleutel van David was in Hanna's geest gegrift. De kern van deze visie is de troon van David.

Open de Bijbel

Kijk nog eens naar de profetie van Hanna in 1 Samuël 2:10: "... Hij zal Zijn koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.” Er zijn daar twee delen. De "koning" is David. Wie is "zijn gezalfde"? Dat is een verwijzing naar een priester.

In Hanna's tijd waren er grote problemen met het godsdienstige leven in Israël. De zonen van Eli de priester hadden God verlaten en begingen verschrikkelijke zonden (verzen 12-17). Wat Hanna deed door haar kind aan God op te dragen, begon eigenlijk de loop van de geschiedenis van de natie te corrigeren!

God zond een boodschap aan Eli, zeggende: " Ik zal voor Mij een trouwe priester doen opstaan; die zal doen zoals het in Mijn hart en Mijn ziel is. Voor hem zal Ik een blijvend huis bouwen, en hij zal alle dagen voor de ogen van Mijn gezalfde wandelen” (vers 35). Dit was een profetie van een priester die voor altijd trouw zou zijn aan David.

Deze profetie werd vervuld door een man genaamd Zadok. Andere priesters faalden, maar Zadok bleef trouw omdat hij wist dat God met David aan het werken was. Koning David onderging vele vurige beproevingen, maar hij verheugde zich erin. En Zadok bleef aan zijn zijde. Ook hij had de visie van de sleutel van David!

Wat heeft Zadok vandaag met ons te maken? Die trouwe priester is een voorbode van de eindtijd. Andere profetieën laten zien dat er in de eindtijd mensen zijn die trouw blijven aan de troon van David. God noemt hen "zonen van Zadok". Velen van Gods eigen volk zijn van Hem afgedwaald, maar de zonen van Zadok hebben dezelfde geest als Zadok in de oudheid had. Wij zijn trouw aan de troon van David en worden daarvoor machtig beloond.

Hier is wat de profeet Ezechiël schreef over de positie van deze getrouwe heiligen in Gods toekomstige tempel: "Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van Mijn heiligdom vervuld hebben toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, díe mogen in Mijn nabijheid komen om Mij te dienen. Zij mogen voor Mijn aangezicht staan om aan Mij vet en bloed aan te bieden, spreekt de Heer. Zíj mogen Mijn heiligdom binnenkomen en zíj mogen in de nabijheid van Mijn tafel komen om Mij te dienen en zij zullen hun taak ten behoeve van Mij vervullen” (Ezechiël 44:15-16). Ezechiël is een eindtijd boek. In deze eindtijd heeft 95 procent van Gods volk zich van Hem afgekeerd. Maar niet de zonen van Zadok. En vanwege die trouw, zullen wij direct met Jezus Christus werken wanneer Hij terugkomt. Wij zullen dicht bij Hem zijn en Hem dienen in de tempel in Jeruzalem tijdens de Wereld van Morgen, en later in het nieuwe Jeruzalem wanneer God de Vader op aarde neerdaalt.

Hanna profeteerde over de verschijning van David en Zadok - een koning en een priester. Zij wist ook van de zonen van Zadok, geestelijke pilaren waarop God de wereld zal zetten. Wij moeten nu als leraren worden opgeleid om zonen van Zadok te zijn en later die pilaren te worden. Openbaring 1:6 zegt dat Gods getrouwe volk reeds koningen en priesters in embryo zijn, slechts wachtend om geestelijk geboren te worden in Gods Familie! God de Vader en Christus de Zoon zien ons zelfs nu al als deel van hun Familie! Zij zullen deze beloning op Zadok-niveau geven aan een ieder die helpt de grootse, grootse boodschap van de sleutel van David over te brengen.

Dus nogmaals, wat ontsluit de sleutel van David? Deze sleutel opent de hele Bijbel voor ons! Alles! Er is maar één sleutel die de hele Bijbel ontsluit – en dat is de sleutel van David!

Nl Gfv