Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Donald%20trump

NICHOLAS KAMM/AFP VIA GETTY IMAGES

Waarom Donald Trump de Amerikaanse president zal blijven

De media en vrijwel de hele wereld hebben Joe Biden al haastig tot president gekroond. Maar Bijbelse profetieën laten zien dat God nog meer plannen heeft voor dhr. Trump.

Op zaterdag 7 november 2020, slechts vier dagen na de presidentsverkiezingen, besloten de Amerikaanse nieuwsmedia Joe Biden uit te roepen tot winnaar en tot de verkozen president van de Verenigde Staten.

Radicaal links in Amerika heeft de afgelopen vier jaar alles in het werk gesteld om president Donald Trump in diskrediet te brengen en te vernietigen. Zij hebben gespioneerd. Zij hebben gelogen. Zij hebben bedrogen. Zij hebben ontelbare wetten gebroken. Zij hebben verraad gepleegd in een poging een rechtmatig verkozen regering af te zetten! En op een of andere manier heeft president Trump al deze stormen doorstaan.

Wat links nu doet – alle theater dat erop gericht is mensen te intimideren zodat ze Joe Biden als president accepteren – is meer van hetzelfde. Het zou geen verrassing moeten zijn.

Het lijkt er sterk op dat Joe Biden de volgende president van Amerika wordt. Maar ik geloof dat absoluut niet. Dhr. Trump zal ook deze storm doorstaan. Ongeacht wat de media zegt of hoe het er nu ook uitziet, ik ben ervan overtuigd dat Donald Trump president zal blijven.

Ik ben er ook zeker van dat een aantal van de grootste fraudezaken ooit op het punt staan aan het licht te komen!

Waarom? Omdat een Biden-presidentschap niet overeen komt met Bijbelse profetie.

Onvervulde profetieën

Al meer dan 30 jaar heb ik veel Bijbelse profetieën uitgelegd die de gebeurtenissen beschrijven die aan de Wederkomst van Jezus Christus voorafgaan. De meeste hiervan hebben direct betrekking op de Verenigde Staten en het Britse gemenebest, de huidige afstammelingen van het Bijbelse Israël, en op de Joodse staat. (Kennis van de identiteit en oorsprong van Amerika en Groot-Brittannië is fundamenteel om Bijbelprofetie te begrijpen; u kunt over deze waarheid leren in De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën.)

De Bijbel heeft heel wat te zeggen over Donald Trump en zijn presidentschap. De belangrijkste profetieën staan in het boek Koningen en in Amos 7 en verschillende andere passages spreken meer in het algemeen over Amerika onder zijn leiderschap. God kan niet liegen! Deze eindtijdprofetieën moeten en zullen vervuld worden.

De profetie in Amos 7 is cruciaal om de verkiezingen van 2020 te begrijpen. Het gaat over dhr. Trump en veel ervan is nog niet vervuld!

In Amos 7:7 staat: “Dit heeft Hij mij laten zien, en zie, de Heere stond op een loodrechte muur met een paslood in Zijn hand.” Een paslood wordt meestal gebruikt bij het opmeten van een gebouw of een constructie. Maar God gebruikt het hier op andere manier: om de vernietiging af te meten die over de naties van Israël komt, vooral over Amerika. Deze vernietiging is niet willekeurig. God meet het heel precies en nauwkeurig uit en uiteindelijk zal het de meest geweldige resultaten brengen die denkbaar zijn.

“Toen zei de Heere tegen mij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een paslood. Daarop zei de Heere: Zie, Ik ga een paslood plaatsen in het midden van Mijn volk Israël. Ik zal het niet langer voorbijgaan” (vers 8). Hier spreekt God Zelf! Hij heeft deze naties verschillende keren gewaarschuwd om hen wakker te schudden, maar ze hebben die waarschuwingen genegeerd. Dus, zo zegt Hij, Ik zal nog één laatste waarschuwing geven!

Wij bevinden ons nu in de periode van deze laatste waarschuwing!

En let op: Deze laatste waarschuwing vindt plaats in de tijd van een eindtijd-Jerobeam. “Verwoest zullen worden de offerhoogten van Izak, de heiligdommen van Israël zullen worden verwoest, en tegen het huis van Jerobeam zal Ik opstaan met het zwaard” (vers 9). Wanneer God zegt “Ik zal het niet langer voorbijgaan,” dan heeft Hij het over de tijd van Jerobeam.

Radicaal links in Amerika heeft de afgelopen vier jaar alles in het werk gesteld om president Donald Trump in diskrediet te brengen en te vernietigen. En op een of andere manier heeft president Trump al deze stormen doorstaan.


Om de huidige gebeurtenissen in Amerika te begrijpen, moeten we de identiteit van deze Jerobeam begrijpen. Deze eindtijdfiguur loopt helemaal door deze profetie heen, vanaf vers 9 tot vers 17. Zoals ik al meer dan vier jaar lang heb uitgelegd, deze eindtijd-Jerobeam is Donald Trump, de Amerikaanse president. En deze profetieën over Jerobeam zijn nog niet volledig vervuld, wat de reden is dat dhr. Trump de president zal moeten blijven!

Jerobeam I

Er wordt meer over deze eindtijd-Jerobeam onthult in het boek Koningen, waarin de geschiedenis is opgetekend van Jerobeam I en Jerobeam II, twee koningen in het oude Israël. Denk eraan dat het boek Koningen een deel is van de vroege profeten; het bevat profetie voor deze tijd. Amos 7 onthult dat dhr. Trump Amerika leidt in dezelfde geest als deze koningen uit de oudheid!

Toen koning Salomo stierf werd het volk Israël in tweeën gesplitst. Jerobeam I heerste over het koninkrijk Israël, dat bestond uit de 10 noordelijke stammen. Koning Jerobeam was een moedige en getalenteerde leider, maar hij had een aantal vreselijke gebreken die God diep verontrustten.

De belangrijkste zonde van Jerobeam wordt vermeld in 1 Koningen 12: “En Jerobeam zei in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen” (vers 26). Hij was bang dat het volk terug zou keren naar het huis van David in Jeruzalem. De 10 stammen waren net weggebroken en Jerobeam I wilde ze gescheiden houden van de troon van koning David. God had zelfs het belang van het huis van David aan Jerobeam uitgelegd (lees 1 Koningen 11:29-39), maar hij verwierp Gods instructie.

Jerobeam werkte er hard aan om te voorkomen dat zijn volk naar koning Davids erfenis van geloof en gehoorzaamheid zou opkijken. Hij ging zelfs zo ver dat hij een geheel nieuw religieus systeem in Israël oprichtte – een religieus systeem dat op hemzelf gericht was. “Daarom pleegde de koning overleg en maakte twee gouden kalveren. Hij zei tegen het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Zie uw goden, Israël, die u uit het land Egypte hebben doen optrekken” (1 Koningen 12:28). Jerobeam bracht ze helemaal terug naar de valse goden die zij dienden voordat ze de ware God leerden kennen!

Vervolgens vervuilde Jerobeam het priesterschap door priesters te ordineren “uit alle geledingen van het volk, die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden” (vers 31). Hij veranderde de data van Gods heilige dagen zodat ze anders waren dan die in Jeruzalem gehouden werden (verzen 32-33). Hij manipuleerde het systeem zodanig, dat hij het volk kon leiden en kon weghouden van het huis van David. Dat was zijn grote zonde!

Jerobeam I zette een vals religieus systeem op gebaseerd op minachting voor de troon en erfenis van koning David. Deze religie werd door alle koningen van Israël na hem doorgezet. Niet één van de koningen van Israël was rechtvaardig!

Dezelfde zonde wordt nu weer begaan! Er is een krachtige religieuze dimensie achter het presidentschap van Donald Trump. In veel opzichten wordt zijn presidentschap gestut door steun van religieuze leiders en mensen – maar de religie van Jerobeam is een valse religie!

Jerobeam II

In 2 Koningen 14 leren we over Jerobeam II, die regeerde tijdens de eerste helft van de achtste eeuw voor Christus. Tijdens het bewind van deze Jerobeam beleefde Israël een sensationele nationale heropleving; het was een tijd vol welvaart en groei. Maar tegen het einde van zijn bestuur begon het koninkrijk te lijden. Binnen een paar jaar na zijn dood werd Israël genadeloos veroverd door het machtige Assyrische rijk.

Jerobeam II regeerde in dezelfde geest als Jerobeam I: “Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere: hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen” (vers 24). Koning Jerobeam II was geen rechtvaardig man. Hij deed wat slecht was en beging dezelfde zonden tegen God en de troon van David die de eerste Jerobeam begaan had.

Toch meldt de Bijbel hier iets opmerkelijks: God gebruikte juist deze onrechtvaardige koning om de natie te helpen!

Let goed op: “Hij [Jerobeam II] bracht ook het gebied van Israël van Lebo-Hamath tot de zee van de Vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat Hij gesproken had door de dienst van Zijn dienaar Jona…” (vers 25). Israël verkeerde nog steeds in een zondige staat. Het was dus niet vanwege enig berouw of rechtvaardigheid van de Israëlieten en hun koning dat zij deze heropleving meemaakten.

Waarom zegende God de natie dan op een manier zoals ze sinds Salomo niet meer meegemaakt hadden? “Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondene en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat Hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas” (verzen 26-27).

Israël bevond zich in bittere ellende – op de rand van de afgrond! Men zou hetzelfde kunnen zeggen over Amerika (en de rest van de volken van Israël) op dit moment: Het bevindt zich in bittere ellende!

In de oudheid, indien God niet had ingegrepen, zou het plan van de duivel om de naam van Israël uit te wissen gelukt zijn! Maar God schonk genade op een moment dat Israël het echt niet verdiende. In plaats van Israël op dat moment in ballingschap te laten gaan, gebruikte God deze koning om Israël te redden en het een laatste tijdperk van welvaart te geven voor de Assyrische verovering. God verloste Israël – “door de hand van” koning Jerobeam II.

Ondanks de vervloekingen en ondanks Jerobeams persoonlijke kwaadaardigheid en de zonden van het volk, regeerde Jerobeam uiteindelijk 41 jaar lang! Hij was de langst regerende koning in de geschiedenis van het noordelijke koninkrijk. Terwijl de meeste andere koningen stierven door intriges of verraad, leed Jerobeam niet onder dergelijk geweld of vervloekingen. De natie ervoer relatieve kracht en stabiliteit, zelfs welvaart. Deze heropleving was niet het gevolg van enige persoonlijke grootheid of leiderschapskwaliteit bij Jerobeam. Het kwam omdat God medelijden had met de ellende van Israël. Het kwam omdat God niet wilde dat de naam van Israël werd uitgewist. Het kwam omdat God Israël verloste!

2 Koningen 14:26-27 laat zien dat God Jerobeam gebruikte als “een verlosser.” Dit geldt ook voor de moderne Jerobeam. Het is een tijdelijke verlossing, net als tijdens Jerobeam II voordat Assyrië het volk uiteindelijk veroverde. Toch gebruikt God deze man om te voorkomen dat Satan en de mannen die hij gebruikt de naam van Israël uitwissen! En die taak is nog niet afgerond!

De huidige Jerobeam weet hier niets van, maar de profetie in Amos 7 laat zien dat God het aan hem uit zal leggen voordat het allemaal voorbij is. We moeten deze boodschap aan hem verkondigen en dat is nog niet gebeurd. Dat is nog een reden waarom ik ervan overtuigd ben dat Jerobeam nog niet van het toneel zal verdwijnen!

De ellende van Israël

2 Koningen 14:26 zegt dat de “ellende van Israël zeer bitter was.” Zoals in de oudheid zijn er ook nu krachten die Israël “kwellen” en proberen Israël neer te halen. Deze krachten die Amerika momenteel aanvallen zijn vreselijk destructief – en de ergste ervan bevinden zich binnenin de natie zelf. Zij willen het traditionele Amerika vernietigen, vooral de Joods-Christelijke erfenis en zijn geschiedenis met God.

Als we kijken naar deze moderne Jerobeam, dan kunnen we zeggen dat God Israël een “verlosser” gaf – in ieder geval in die mate dat Hij niet toestond dat deze vijanden de natie ten val brachten. Donald Trump heeft deze beweging om “de naam van Israël [waaronder Amerika] van onder de hemel” uit te kunnen wissen geblokkeerd.

En is die taak afgerond? Nee, dat is hij niet. Dus ik geloof helemaal niet dat hij van het toneel zal verdwijnen! Ik geloof nog steeds dat deze profetieën 100 procent accuraat zijn.

Dit betekent dat dit land op het punt staat een grote schok mee te maken. Ik geloof dat er zoveel fraude aan het licht gebracht gaat worden, zoals u zich nooit had kunnen voorstellen! In zekere zin zou u kunnen zeggen dat links aan het vechten is tegen God en Gods profetie! Wie denkt u dat die strijd zal winnen?

De profetie laat in feite zien dat er in de komende jaren met zekerheid een groot aantal wereldschokkende gebeurtenissen zullen plaatsvinden. We gaan dingen zien die ons verbazen zullen, misschien zelfs wel wekelijks!

Ik weet niet precies hoe dit zich zal ontvouwen, maar ik geloof dat God dit op deze manier laat gebeuren om ervoor te zorgen dat het kwaad en de corruptie in Amerika aan het licht komen!

201124 Trump Supporters Trump Supporters 1229463923 Jeff Kowalsky Afp
Aanhangers van president Trump verzamelen zich buiten het stemlokaal in Detroit, Michigan. (Credit: Jeff Kowalsky/AFP/Getty Images)

Wat radicaal links aan het doen is, heeft een onderliggende geestelijke dimensie die we moeten begrijpen.

De profetie in Openbaring 12:7-9 spreekt over een oorlog in de hemel waarbij Satan en zijn demonen op aarde werden neergeworpen. Dit gebeurde in de eindtijd. Nu zijn ze allemaal beperkt tot de aarde en u kunt het bewijs zien dat Satans invloed steeds groter wordt. In vers 9 wordt de duivel “de grote draak … die de hele wereld misleidt” genoemd. Satans misleidingen zijn ongelofelijk effectief!

Vers 10 noemt Satan “de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God.” Satan blijft constant kwellen met zijn haat. Vers 12 laat zien dat de duivel woedend is, omdat hij weet dat zijn tijd maar kort is. Zoals hij het bekijkt heeft hij niets te verliezen.

Er is veel verontrustend bewijs naar voren gekomen over onregelmatigheden en fraude bij de verkiezingen – en het is altijd in het voordeel van Joe Biden geweest. Toch spreken veel Republikeinen en zogenaamd onpartijdige journalisten alsof er niets is om ons zorgen over te maken.


Satans doel is om de naam van Israël “van onder de hemel”– van over de hele aarde – uit te wissen! Dat is zijn passie! En Amerika is de supermacht tussen deze eindtijd-naties van Israël. Dus hij heeft een speciale haat voor Amerika en werkt er hard aan om het volledig te vernietigen.

De duivel is uiteindelijk degene achter alles wat er nu gebeurt. Hij inspireert radicaal links. Deze verkiezingsfraude laat zien hoe vastbesloten en vol haat hij is. Alleen God kan hem stoppen, en deze wereld heeft dat nog niet geleerd.

Verkiezingsfraude

De reguliere media houden vol dat er “geen bewijs” is dat de Democraten de verkiezingen probeerden te stelen. Dat is overduidelijk onjuist: er is heel veel bewijs. Maar het is ook nog eens absurd, als u bedenkt wat links de afgelopen jaren allemaal heeft gedaan! Men moet wel heel naïef zijn om niet te denken dat ze met deze verkiezingen grote fraude plegen.

Kijk maar naar de manier waarop het zich afspeelde: In verschillende staten waar president Trump op de verkiezingsavond won, stopten ze gewoon zo’n vier à vijf uur met stemmen tellen. Ze waren allemaal gesynchroniseerd. Ik geloof dat de Democraten inzagen dat ze niet genoeg stemmen zouden krijgen – dus moesten ze een manier vinden om deze wel te krijgen.

Toen vervolgens de poststemmen geteld werden, veranderde alles. In diezelfde staten sloeg de telling uiteindelijk om in het voordeel van voormalig vicepresident Biden. Is dat niet wonderbaarlijk?

Poststemmen openen de deur naar vreselijke fraude. Wist u dat van de 27 landen in de Europese Unie, 17 stemmen via de post verboden hebben, uitgezonderd in zeer zeldzame gevallen? Zij weten hoe fraudegevoelig dergelijke stembiljetten zijn. Toch hebben de Democraten de coronaviruspandemie gebruikt als voorwendsel om zoveel mogelijk het stemmen per post aan te moedigen – en zelfs om deadlines uit te stellen tot na de verkiezingsdag. Ik geloof echt dat zij dit gedaan hebben om de verkiezingen te kunnen stelen – en ik zeg dit zonder me te verontschuldigen! Ze hebben een lange geschiedenis van het gebruik van kiezersfraude om de verkiezingen te beïnvloeden.

Er is veel verontrustend bewijs naar voren gekomen over onregelmatigheden en fraude bij de verkiezingen – en het is altijd in het voordeel van Joe Biden geweest. Toch spreken veel Republikeinen en zogenaamd onpartijdige journalisten alsof er niets is om ons zorgen over te maken. Ze zeggen dat alles netjes is verlopen en dat Donald Trump zich gewonnen moet geven. Dit getuigt van schokkende naïviteit en misleiding!

Bedenk alleen maar wat links en de Democraten in het verleden gedaan hebben! Het Steele-dossier bevatte niets dan leugens verzonnen door radicaal links. Drie jaar lang gebruikten zij het als “bewijs” dat Donald Trump een Russische agent was – en ze wisten vanaf het begin af aan dat het niets dan leugens waren! Dus denkt u dat ze geen stemmen zouden kunnen stelen? Ik zou geschokt zijn als ze dat niet deden! Dat rapport bleek verraderlijk te zijn. Nu zijn ze overgestapt naar iets dat misschien nog veel verraderlijker is! Dit zijn misdaden die voor de rechter moeten worden gebracht!

De doelen van links

Velen die links denken willen een burgeroorlog. Sommigen hebben al een oorlog verklaard! Zij willen de natie echt zover brengen dat zij hun tegenstanders kunnen aanvallen en vernietigen. En zij halen alles uit de kast om het te bereiken!

We hoeven niet te speculeren over de doelen van links. Zij zijn hier erg uitgesproken over als u oplet! Neem bijvoorbeeld Mark Zaid, de advocaat van de CIA-werknemer die “de klok luidde” over het telefoongesprek van president Trump met de Oekraïne. Op 30 januari 2017 – slechts 11 dagen in de ambtstermijn van president Trump – tweette Zaid dit: “#coup is begonnen. Eerste van vele stappen. #rebellie #impeachment zal uiteindelijk volgen. #advocaten.” Later die dag tweette hij: “#coup is begonnen. Waar er één valt, nemen er twee zijn plaats in. #rebellie #impeachment.” Dit was een van de hooggeplaatste advocaten van links die openlijk sprak over een coup – een poging om de regering omver te werpen!

Amerika is veranderd, zoals we dat nooit eerder gezien hebben – in slechts maanden of zelfs weken – in een totaal ander land! Het is niet hetzelfde land dat het een paar jaar geleden was – of zelfs aan het begin van het jaar 2020! En als de verkeerde leider aan het roer komt, dan zal het snel veel erger worden vanwege de krachten die achter hem staan en die dit land willen regeren – die het op hun eigen manier willen regeren! Zij willen geen vrijheid. Zij willen u vertellen wat te doen, en dan moet u het doen, of anders…!

Links wil geen oppositie. Zij willen tirannie! Dat komt omdat ze Satan de duivel volgen, die hen in zijn wurggreep heeft!

Machtige technologiebedrijven en ondernemingen zijn bereid miljarden dollars uit te geven om te krijgen wat ze willen. De wil van het volk interesseert ze niet. Een miljardair heeft in Florida 100 miljoen dollar uitgegeven om Donald Trump te kunnen verslaan. 100 miljoen dollar! Ze hebben in totaal 7 miljard dollar aan deze campagne uitgegeven – vergeleken met de 4 miljard van de Republikeinen, en dat is al heel veel geld! De media, de hightechindustrie, de onderwijzers, Hollywood – al deze mensen hebben heel veel geld – en zij spannen allemaal samen! En als zij kunnen winnen door geld en bedriegen of op een andere manier, dan zullen zij dat doen!

Na de verkiezingen werden door technologiebedrijven berichten en boodschappen gecensureerd en zelfs verwijderd die de resultaten in twijfel trokken. Dat is nu normaal! Wat een ellende voor ons land!

Ze komen er ook zo gemakkelijk mee weg. Tenslotte lijkt geen van hen ooit gestraft te worden voor hun overtredingen. Werd er na de vreselijke Mueller-beproeving ook maar iemand naar de gevangenis gestuurd? Ik heb het niet gezien – en toch hebben zij verraad gepleegd! Er lopen misschien onderzoeken, maar die slepen zich voort en na een tijdje vergeten de mensen het. Dus misdaad blijft ongestraft! Als je herhaaldelijk misdadigers laat gaan, denken ze na een tijdje dat ze van alles ongestraft kunnen doen! En dan hebben ze ook nog zo ongeveer gelijk!

Maar misschien heeft God iets in petto voor hen waar ze geen idee van hebben!

Het verbaast me hoe weinig Republikeinen president Trump steunen. Degenen die dat niet doen zijn echt niet goed op de hoogte van wat er in deze natie gebeurt!

Donald Trump heeft absoluut zijn problemen en God ziet die ook – maar Hij koos hem als een tijdelijke verlosser voor Amerika! Mensen begrijpen dat niet en zien niet wat er werkelijk plaatsvindt!

Ik verbaas me er ook over dat zoveel mensen stemden voor het radicale platform dat de Democratische Partij heeft omarmd. Zij willen illegale immigratie bevorderen, en hen zelfs gratis gezondheidszorg, welzijn en onderwijs aanbieden. Zij willen de economie plunderen om “klimaatverandering” te bestrijden. Ze accepteren radicale racistische idealen en extreme seksuele praktijken. Ze juichen wetteloosheid en een geest van opstand toe. Er is niet veel voor nodig om te begrijpen dat in een democratie waar zoveel mensen onwetend zijn, het voorbij is. De natie is vrijwel verloren.

Hooggerechtshof

In de januari 2019 uitgave van de Trompet, schreef ik een artikel met de titel “Staat het Hooggerechtshof van Amerika in een profetie?” Dit artikel legt uit hoe Amos 7 profeteert dat dhr. Trump stevige controle over de Amerikaanse regering zal krijgen en vooral zijn succes in het aanstellen van rechters voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Amos 7:12-13 beschrijft een religieus man die met Jerobeam spreekt en samenzweert om de man die deze waarschuwing verkondigt uit het land te zetten. Wie is deze eindtijd “Amazia”? Hij word beschreven als de “priester van Bethel” (vers 10). Bethel is een naam voor Gods huis – dat is geestelijk gezien de ware Kerk van God. Zoals ik uitleg in mijn boekje De leeuw heeft gebruld; dit is profetische taal voor een dienaar die uit de Wereldwijde Kerk van God (wcg) komt. Die kerk heeft haar doctrines in de afgelopen jaren volledig veranderd en zichzelf omgevormd tot een reguliere protestante groep met de naam Grace Communion International.

201124 Barrett Speaks 1276887175 Chen Mengtong China News Service Getty
Amy Coney Barret werd genomineerd voor het Hooggerechtshof. (Credit: Cheng Mengtong/China News Source/Getty Images)

Amazia is een arrogante man die na de dood van Herbert W. Armstrong Gods waarheid op de grond neerwierp (Daniël 8:11-12). Hij is iemand die flink liegt. Die leugenachtige geest plaagt het Amerika van nu. Het is die geest die de mensen aanstuurde die tegen ons werkten in een zesjarige rechtszaak met de wcg. En het is diezelfde geest die degenen zal motiveren die ons tegenwerken in het scenario dat in Amos 7 wordt beschreven.

Deze profetie is nog niet vervuld; dat is nog een reden waarom dhr. Trump president moet blijven. Dit houdt in dat we kunnen verwachten dat Amazia, deze valse priester, spoedig op het toneel zal verschijnen!

Maar let op wat Amazia tegen Gods profeet zegt, in opdracht van Jerobeam: “Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda! Eet daar uw brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk” (Amos 7:12-13).

Dit is wat ik in het artikel in 2019 schreef: “ ‘In Bethel mag u niet langer profeteren,” zegt Amazia, waarmee hij verwijst naar de hoofdstad – dat kunnen we vergelijken met het Washington, D.C. van vandaag – ‘want dat is het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk.’ Wanneer er staat “het heiligdom van de koning” gaat het over een plaats van aanbidding die aan de koning toebehoort. Het “heiligdom van de koning” verwijst dus naar de machtige religieuze aanhang van dhr. Trump en de in het algemeen religieuze aard van zijn presidentschap.

De nominatie van rechter Barrett zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn bij deze verkiezingen en bij het aanblijven van dhr. Trump als president!


Wat betekent “het huis van het koninkrijk”? Hetzelfde artikel uit 2019 geeft het antwoord. “Het woord dat daar gebruik wordt, is een ander Hebreeuws woord dan waar het gaat over “het heiligdom van de koning.” Het betekent koninkrijk. De marge van de King James Version zegt [net als de HSV] “huis van het koninkrijk.” Wycliffe vertaalt het als ‘huis van het rijk’. Dit is geen religieuze entiteit, het is iets anders: het huis van de natie. Het is niet iets dat Jerobeam volgt, maar het begunstigt hem. Het helpt hem op de een of andere manier. Waar verwijst dit profetisch naar? Ik geloof dat deze niet-religieuze entiteit, het huis van het koninkrijk, verwijst naar het Amerikaanse Hooggerechtshof.”

Later in het artikel profeteerde ik: “Ik geloof dat deze profetische passage in Amos 7 impliceert dat er een conservatief voordeel is in het Hooggerechtshof, een die Jerobeam begunstigt.

Snel vooruit naar vandaag. Minder dan twee maanden voor de verkiezingen, op de avond van 18 september 2020, gebeurde er iets opmerkelijks: Rechter Ruth Bader Ginsberg van het Hooggerechtshof stierf. Haar dood bracht een schok teweeg in de natie en veroorzaakte een politieke en gerechtelijke sensatie. Het creëerde ook een kans voor president Trump. Binnen een aantal dagen nomineerde de president Amy Coney Barrett om de openstaande zetel in de rechtbank te vullen. Barrett is een constitutioneel originalist en zeer conservatief. Op 26 oktober werd ze bevestigd voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Wat een opmerkelijke gang van zaken: opperrechter Barrett was de derde rechter die door dhr. Trump werd benoemd tot lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof! Haar benoeming, slechts enkele dagen vóór de verkiezingen, gaf conservatieven een aanzienlijk voordeel in de rechtbank. Ik geloof dat het ook de vervulling markeerde van de profetie in Amos 7:13!

De nominatie van rechter Barrett zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn bij deze verkiezingen en bij het aanblijven van dhr. Trump als president!

Na de verkiezingen hebben advocaten in heel Amerika, waaronder advocaten van dhr. Trump, in verschillende staten rechtszaken aangespannen wegens vermeende verkiezingsfraude. Het is waarschijnlijk dat een aantal van deze zaken in het Hooggerechtshof belanden. Ik weet het niet, maar ik zou zo denken dat het Hooggerechtshof uiteindelijk over deze verkiezingen zal moeten beslissen. Het feit dat rechter Barrett hierbij is wanneer dat gebeurt, vergroot de kans dat de wet gehandhaafd wordt! En dat zal een groot verschil maken voor de president. Ik zou denken dat dit de manier is waarop God dit gaat oplossen, maar Hij kan ook andere ideeën hebben.

De profetie in Amos 7 geeft sterk aan dat dhr. Trump en de man die de rol van Amazia vervult Gods waarschuwing zullen afwijzen en vervolgens het Hooggerechtshof zullen gebruiken om Gods Kerk uit Amerika te verdrijven. Deze profetie is nog niet gebeurd – wat nog weer een reden is waarom dhr. Trump president moet blijven!

Altijd een lamp

Toen Jerobeam I op het toneel was, zond God de profeet Ahia om hem te vertellen dat Hij het koninkrijk van Israël van Salomo af zou scheuren en Jerobeam het bewind zou geven over 10 stammen (1 Koningen 11:29-35). Vervolgens zei Hij tegen Jerobeam: “En aan zijn zoon zal Ik één stam geven, zodat Mijn dienaar David alle dagen een lamp [licht] voor Mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die Ik voor Mij heb verkozen om Mijn Naam daar te vestigen” (vers 36).

Waar u de troon van koning David ook vindt, daar zult een lamp vinden! Overal waar u iemand vindt die de boodschap over de troon van David verkondigt, daar zult u begrip vinden en waarheid en hoop – licht! Wat een zegen en wonder om deze profetieën en deze waarheid te begrijpen! Dank God voor het licht van deze wereld!

In vers 37 beloofde God aan Jerobeam enorme zegeningen als hij zou gehoorzamen zoals David had gedaan. In de oudheid zouden koning Jerobeam en Israël enorm gezegend zijn geworden als zij alleen maar Davids voorbeeld gevolgd hadden; als zij de religieuze praktijken en de wet hadden gehandhaafd die God door koning David had ingesteld.

Vandaag verkondigt God dezelfde boodschap aan Donald Trump en aan Amerika! We moeten ons onderwerpen aan God en Zijn wetten en boodschap zoals ze worden gedeeld en verkondigd door de troon van David. De lamp van Davids troon blijft helder schijnen!

De vraag is: Staan we toe dat dit een licht werpt op onze gebreken en zonden en laten we ons aanmoedigen tot bekering?

We moeten ons allemaal realiseren dat er geen enkele politicus is die Amerika kan redden. De Republikeinen kunnen deze natie niet redden. President Trump kan dit niet. Alleen God kan dat! We moeten Hem aan het werk zien achter alles wat hier gebeurt. Hij zal deze gebeurtenissen gebruiken om het kwaad en de corruptie in Amerika aan het licht te brengen. En Hij zal ervoor zorgen dat elk van Zijn profetieën worden vervuld. Wacht gewoon maar af!

Er zal iets moeten gebeuren, en als God deze profetie wil vervullen zal het een wonder moeten zijn. Maar Hij is een God van wonderen! En Hij is degene die uiteindelijk leiders in hun machtspositie plaatst (Daniël 4:17, 25; Psalmen 75:6-7; Romeinen 13:1).

Deze gebeurtenissen zullen een schok teweeg brengen in een natie die de bladzijde van de huidige president al heeft omgeslagen. Maar het zou u niet moeten choqueren. Kijk naar wat er gebeurt, en wanneer dit alles plaatsvindt kunt u de sturende hand van God hierin herkennen!

Amos Nl