Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Putinxipin

MIKHAIL SVETLOV/GETTY IMAGES

Waarom de Trompet let op het bondgenootschap dat Rusland met China sluit.

Een nieuwe ontwikkelde as, van twee Aziatische reuzen, is de wereldorde aan het veranderen. Al meer dan een halve eeuw voorspellen wij de ontwikkeling van dit onwaarschijnlijke partnerschap.

Een nieuwe as heeft zich op het wereldtoneel gevormd. Het is zo kolossaal dat de planeet er bijna op kan draaien. Al meer dan vijf decennia hebben het tijdschrift De Trompet en zijn voorganger, De Echte Waarheid , de vorming van deze as voorspeld. Nu begint de wereld zich ook van deze onmiskenbare trend bewust te worden en realiseert zich de enorme implicaties hiervan.

De soorten krantenkoppen die 50, 15 of zelfs 10 jaar geleden onmogelijke leken te zijn, zijn nu alledaags geworden:

• “Tandem Combinatie van Rusland-China verandert de wereld” (Consortium News, 23 oktober 2017)

  • “Trumps grootste nachtmerrie? Nieuwe vriendschap tussen China en Rusland” (cnn, 1 augustus 2017)

• “De beste tijd in de geschiedenis voor een Chinees-Russische relatie” (cnbc, 4 july 2017)

• “Een China-Rusland bondgenootschap? (National Interest, 25 april 2017)

Al meer dan een halve eeuw hebben De Trompet en De Echte Waarheid uitgekeken naar deze seismische geopolitieke gebeurtenis. We hadden verwacht dat Rusland en China gingen samenwerken, omdat Bijbelprofetie zegt dat in de “tijd van het einde” de Rusland-China as, een Aziatisch militair blok zal leiden dat een leger bestrijkt dat in orde van grootte overschrijdt wat de wereld ooit heeft gezien.

De Schriften zeggen dat dit Aziatische blok een centrale rol zal spelen in de nucleaire Wereldoorlog iii, een conflict net aan de horizon dat verwoestender zal zijn dan de mensheid ooit eerder heeft doorstaan.

Het feit dat de Rusland-China as nu plotseling is aangekomen, betekent dat de vervulling van deze Bijbelsprofetieën verbazingwekkend dichtbij is.

Eén man zag het aankomen.

Een deel van wat het moderne Rusland-China partnerschap zo belangrijk maakt, is dat het in schril contrast staat met hun recente geschiedenis van conflicten. In de jaren vijftig begonnen China en de toenmalige Sovjet-Unie hun gemeenschappelijke grens te betwisten en te kibbelen over welke “tint rood” de juiste was voor het communisme. In 1969 barstten deze geschillen uit in een bloedige oorlog. Het conflict werd zo ernstig dat het een nucleaire ruzie dreigde te veroorzaken.

De nucleaire knop is nooit ingedrukt. Maar er volgde meer dan twee decennia van wederzijdse bitterheid.

Maar zelfs in die tijd van conflicten en wantrouwen tussen Rusland en China, voorspelde één analist herhaaldelijk dat de twee een partnerschap zouden vormen.

Zelfs tijdens die vroege Koude Oorlogsjaren, toen de enige interacties tussen de Russische beer en de Chinese draak argumenten waren over hoe men het communistisch beleid correct kon implementeren, zei deze eenzame expert dat Moskou en Peking hun verschillen terzijde zouden leggen en een tijdperk van nauwe samenwerking ingaan.

Zelfs nadat deze spanningen in de grensoorlog van 1969 waren ontploft, wat Rusland en China ertoe aanzetten hun relatie tientallen jaren te verbreken, hield deze non-conformistische voorspeller volhardend vast aan zijn voorspelling.

De analist was Herbert W. Armstrong, hoofdredacteur van het tijdschrift De Echte Waarheid.

Dhr. Armstrong schreef voor het eerst over de Rusland-China as in de juni-juli 1934 uitgave van De Echte Waarheid, één van de eerste edities: “[T]wee grote militaire machten [zullen] in de laatste dagen opstaan – één, de heropleving van het Romeinse Rijk door een federatie van 10 landen op het grondgebied van het oude Romeinse Rijk; de andere, … Rusland, met zijn bondgenoten … mogelijk China en Japan,” schreef hij.

“China’s … aanhoudende droom is al eeuwenlang de ultieme verovering van de wereld geweest! … China weet echter dat het deze droom, in deze zeer geïndustrialiseerde tijd, alleen als een bondgenoot van Rusland kan volbrengen.” Herbert W. Armstrong (De Echte Waarheid, december 1959)

Toen de spanningen tussen Rusland en China hoog waren in december 1959, voorspelde het tijdschrift van dhr. Armstrong dat de twee een coalitie zouden vormen:

”Het programma van Rusland … roept eerst op tot de inbeslagname van Azië,” schreef De Echte Waarheid. Het zei dat China zich vrijwillig zou onderwerpen aan de leiding van Rusland in een Aziatisch blok, als een stap in de richting van het bereiken van de lange termijn doelstellingen van Peking: “China’s … aanhoudende droom is al eeuwenlang de ultieme verovering van de wereld geweest! … China weet echter dat het deze droom, in deze zeer geïndustrialiseerde tijd, alleen als een bondgenoot van Rusland kan volbrengen. … China is er nu klaar voor de rest van Azië te verslinden met de geheime militaire steun van Rusland.”

Dit zijn slechts enkele van de tientallen uitspraken die dhr. Armstrong en zijn nieuwsmagazine vanaf 1934 tot aan zijn dood in 1986 maakten, voorspellingen dat Rusland en China van rivalen naar kameraden zouden gaan.

Rond het moment van dhr. Armstrongs overlijden, bleef de verhouding tussen Moskou en Peking ijzig. Maar gebeurtenissen sindsdien – voornamelijk in het laatste decennium – hebben bewezen dat de impopulaire en ogenschijnlijk vergezochte voorspelling van dhr. Armstrong precies klopte.

Hoe kon hij de realiteit die we nu zien met zoveel nauwkeurigheid voorspellen?

Een uitzonderlijke bron van inlichtingen.

De reden dat dhr. Armstrong zag waar andere waarnemers en voorspellers destijds blind voor waren, is dat zijn belangrijkste inlichtingenbron anders was dan die van andere analisten. Het was het betrouwbare woord van Bijbelprofetie. Zijn vertrouwen in de Schrift stelde dhr. Armstrong in staat om te profeteren over gebeurtenissen in de toekomst, die op dit moment plaats vinden.

De Echte Waarheid van december 1962 onthulde een aantal specifieke Bijbelverzen die de leidraad vormde van dhr. Armstrongs voorspellingen met betrekking tot Azië:

Van tijd tot tijd gebruiken (nieuws)commentatoren – bij het beschrijven van de komende catastrofale militaire strijd over wereldcontrole – de Bijbelse uitdrukking Armageddon die in Openbaring 16:16 gevonden wordt. Maar wat ze niet vermelden is een opvallende profetie over “Armageddon” uit Openbaring 16:12. In dit vers lezen we dat “de weg van de koningen van het oosten” moet worden voorbereid!

Wie zijn deze “koningen van het oosten”? Hun identiteit is van cruciaal belang om te weten, als we veel van de Bijbelse profetieën die voor vandaag bedoeld zijn willen begrijpen.

Na de grote vloed, zei God tegen Noach en zijn familie dat ze moesten gaan en de aarde moesten bevolken (Genesis 8:15-18). Noach had drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. Elke zoon was het begin van een afzonderlijke ras. Sem was de vader van het blanke ras, Cham van het zwarte ras en Jafeth van het gele ras. Dhr. Armstrong legt in zijn magnus opus Mysterie der Eeuwen uit dat dit werd bereikt doordat Cham met een zwarte vrouw trouwde en Jafeth met een gele vrouw trouwde.

Wie zijn deze “koningen van het oosten”? Hun identiteit is van cruciaal belang om te weten, als we veel van de Bijbelse profetieën die, voor vandaag bedoeld zijn, willen begrijpen.

In Genesis 10:2-3 worden de zeven zonen van Jafeth genoemd: “Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras.”

Dhr. Armstrong en zijn redactieteam identificeerde Mesech en Tubal als de vaders van het volk dat vandaag groter Rusland vormt en Magog als de vader van de belangrijkste volken van China en Mongolië. In De Echte Waarheid van April 1981, schreef dhr. Armstrong verwijzend naar Ezechiël 38:2:

Er is algemene overeenstemming onder studenten van profetie dat “Gog” in het land van “Magog” de uitgestrekte regio van Noord-Eurazië is, die zich uitstrekt van de Baltische Zee tot aan de Stille Oceaan [het moderne Rusland en China]. “Mesech is Moskou; “Tubal” is Tobolsk. De Bijbelmarge zegt “Vorst van Rosh,” wat Rusland is.

Hoofdstuk 38 van Ezechiël laat zien dat Rusland het leidende land zal zijn in het Aziatische machtsblok van de eindtijd.

Het is van essentieel belang de meervoudige “koningen” in de Openbaring 16:12 vermelde “koningen van het oosten” op te merken. Dit onderscheidt de Aziatische coalitie van de “koning van het noorden” en de “koning van het zuiden,” die ook geprofeteerd zijn om in de eindtijd op te rijzen (Daniël 11:40). Wanneer het meervoud naast Ezechiël 38:2 wordt geplaatst, wordt het duidelijk dat, alhoewel Moskou aan het hoofd van het blok staat, Rusland afhankelijk zal zijn van zijn allianties met andere Aziatische landen – met name één land dat veel dichter bevolkt is: China.

Een andere belangrijke Bijbelpassage die dhr. Armstrong hielp met de voorspelling dat Rusland en China een verbond zouden smeden, is Openbaring 9:16, waar de Apostel Johannes geïnspireerd werd om rond het jaar 90 na Christus te schrijven: “En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend ….”

Capture 1
Chinese militaire parade bij de Combined Tactics trainingsbasis in Zhurihe (Credit: Cui Nan/CHINA NIEUWS SERVICE/VCG/Getty Images)

Dit vers laat zien dat deze Aziatische macht, een leger van 200 miljoen man zal hebben! Dat is een leger dat veel groter is dan de wereld ooit heeft gezien, en veel groter dan het moderne Rusland met zijn totale bevolking van 144 miljoen zelf zal kunnen opbrengen. Het bestaat uit meer mensen dan er in de wereld in leven waren toen Johannes deze profetie schreef! Dit aantal maakt duidelijk dat dit een eindtijd-profetie is die alleen in dit moderne tijdperk van explosieve bevolkingsgroei kan worden vervuld. Het is een profetie waarvan we zeker spoedig de vervulling zullen zien..

Met zijn begrip van deze details van de Schrift en van de oude namen die de Bijbelprofetieën aan moderne Aziatische landen geeft, was dhr. Armstrong in staat om nauwkeurig te voorspellen, dat Rusland en China hun verschillen opzij zouden zetten en een alliantie zouden vormen.

Tot aan zijn dood in 1986 voorspelde hij dat deze twee naties een partnerschap zouden opbouwen dat de geschiedenis zou veranderen. En de Trompet is verder gegaan waar dhr. Armstrong gebleven was. Wij gebruiken dezelfde Bijbelverzen die hij altijd gebruikte, om te blijven kijken naar het Rusland van Poetin en het China van Xi terwijl ze zeer nauw samen werken om de wereldorde opnieuw vorm te geven.

We moeten de Rusland-China as blijven volgen!

In oktober 2008, net nadat Rusland de voormalige Sovjetrepubliek Georgië was binnengevallen, schreef de hoofdredacteur van de Trompet Gerald Flurry:

De aanval van Rusland op Georgië in augustus markeert het begin van een gevaarlijk nieuwe tijdperk in de geschiedenis. Dit was de eerste militaire aanval van een opkomende Aziatische supermacht – en er zullen er meer zijn! … Zal er een crisis optreden over Oekraïne? Dat gebied is de graanschuur van Rusland en het is zeker bereid daar ook oorlog over te voeren.

De tijd bewees dat die voorspelling opvallend accuraat was. In 2014 zijn de Poetin-troepen heimelijk het Krim-schiereiland van de Oekraïne binnengevallen en hebben het op slinkse wijze in moeder-Rusland geënt. En terwijl het Westen en het grootste deel van de wereld Rusland de rug toekeerde vanwege zijn expansionistische acties, maakte één land duidelijk dat het Moskou’s optreden ondersteunde: China!

Nadat China zei dat het Ruslands illegale annexatie van het grondgebied van de Oekraïne steunde, zei dhr. Flurry dat de steun “een verbluffende vervulling van een Bijbelse profetie” was!

“Wanneer deze Aziatische landen – extreem krachtige nucleaire-bewapende landen – solidariteit met elkaar beginnen te tonen met betrekking tot dergelijke stappen, wat voorspelt dat voor de wereld? Ik zeg u dat het ellende over de wereld brengt. Het zal veel ernstige problemen veroorzaken.” Gerald Flurry.

Hij schreef: ”Eigenlijk hebben we al meer dan 50 jaar verkondigd dat Rusland, China en andere Aziatische landen zich in de eindtijd zouden verenigen. En we zijn nu in die eindtijd. … Wanneer deze Aziatische landen – extreem krachtige nucleaire-bewapende landen – solidariteit met elkaar begint te tonen met betrekking tot dergelijke stappen, wat voorspelt dat voor de wereld? Ik zeg u dat het ellende over de wereld brengt. Het zal veel ernstige problemen veroorzaken.”

Een opmerkelijke passage in Daniël 11 geeft een indicatie van hoe de door Rusland geleide as van de “koningen van het oosten” in de toekomst veel “ernstige problemen zal veroorzaken.” De verzen 40-44 zeggen:

Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden [dit is een radicaal Islamitische macht in het Midden-Oosten, geleid door Iran] hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden [een herboren Europees Heilig Romeins Rijk, geleid door Duitsland] zal op hem aanstromen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. Hij zal het Sieraadland binnetrekken, en vele landen zullen struikelen … Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. (HSV)

Het hoofd van een herboren Heilig Romeins Rijk zal verontrustende berichten horen vanuit het oosten en noorden. Deze berichten bereiken hem nadat de “koning van het zuiden” is vernietigd, en ze komen uit de Aziatische as geleid door Rusland en China! De Heilige Romeinse keizer zal verontrust zijn over wat de Russen en de Chinezen doen of dreigen te doen met hun duizelingwekkende militaire macht.

Capture 2
Russische Yars RS-24 intercontinentale ballistische raketsystemen rijden over het Rode plein in Moskou op 9 mei 2017.
(NATALIA KOLESNIKOVS/AFP/getty images)

Voordat dit gebeurt, wanneer de grote verdrukking voor het eerst begint, zal deze Europese macht hebben samengewerkt met de door Rusland geleide Aziatische as om de Angelsaksische naties economisch te belegeren. Maar misschien horen de Europeanen geruchten dat de Aziatische as van plan is om Noord-Amerika binnen te vallen en het voor zichzelf te veroveren. Wat de exacte “geruchten” ook blijken te zijn, de Bijbel maakt duidelijk dat nieuws over de geprofeteerde door Rusland geleide Aziatische as de Europese macht zal provoceren om “in grote grimmigheid uit te trekken om velen weg te vagen”!

Dit is een beschrijving van een nucleaire derde wereld oorlog.

De Schriften zeggen dat deze komende oorlog, een tijd van ongekende vernietiging en verwoesting zal zijn, gevochten met wapens die het potentieel hebben om elk mens te doden (Daniël 12:1; Mattheüs 24:21-22).

Het is vanwege deze vitaal belangrijke Bijbelpassages dat de Trompet doorgaat waar dhr. Armstrong was gebleven, waakzaam kijken en rapporteren over het ontluikende partnerschap tussen Rusland en China van vandaag.

De huidige wereldgebeurtenissen dateren de Bijbelprofetieën. Moderne krantenkoppen geven een ontnuchterende indicatie van waar we ons bevinden in het algemene tijdsbestek van eindtijd profetieën. Een Rusland-China as in nu ter plaatse, en u moet weten waar het toe leidt. Deze Oosterse macht zal Europa uitdagen in een tijd waarin niemand anders dat kan – inclusief de Verenigde Staten.

De huidige wereldgebeurtenissen dateren de Bijbelprofetieën. Moderne krantenkoppen geven een ontnuchterende indicatie van waar we ons bevinden in het algemene tijdsbestek van eindtijd profetieën. Een Rusland-China as in nu ter plaatse, en u moet weten waar het toe leidt. Deze Oosterse macht zal Europa uitdagen in een tijd waarin niemand anders dat kan – inclusief de Verenigde Staten.

We moeten niet verwachten dat het Rusland-China partnerschap verdwijnt uit de krantenkoppen. Eigenlijk kunnen we verwachten dat de beer en de draak steeds nauwere banden smeden met elkaar en met andere Aziatische naties. Toen op 4 juli 2017 in Moskou, de Chinese president Xi Jiping de hand schudde van de Russische president Vladimir Poetin en zei dat de relatie tussen hun beide landen “op zijn best in de geschiedenis” was, overdreef hij die band niet. En we mogen verwachten dat die twee steeds invloedrijker worden in wereldwijde aangelegenheden en steeds meer militair bekwaam en agressief worden.

Op de korte termijn wijst deze trend op een donkere en gewelddadige toekomst. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat de Derde Wereldoorlog zal worden ingekort! Voordat de mensheid genoeg kernwapens laat ontploffen om alle mensen te vernietigen, zal Jezus Christus het conflict onderbreken. Hij zal een nieuw tijdperk van vrede en welvaart inluiden. Dit is het beste denkbare nieuws. Christus zal op aarde regeren als Koning der koningen en Heer der heren. Hij zal een periode van wereldwijde vrede inluiden voor de volkeren van Rusland, China en alle naties van de wereld.

Het begrijpen hoe dichtbij die stralende toekomst is, kan ons een perspectief geven dat ons vervult met hoop!

DE KONINGEN VAN HET OOSTEN

De Amerikaanse status als ‘s werelds enige supermacht vervaagt snel. Andere naties en groepen van naties zijn aan het vissen om die plek op te vullen. In het Oosten verschijnt een opkomend machtsblok met een enorm potentieel - in mankracht, economische gewicht en militaire macht. Zijn groeiende aanwezigheid versterkt de wereldwijde concurrentie voor hulpbronnen en geopolitieke invloed.

Er zijn twee grote naties aan het hoofd van deze Aziatische alliantie: Rusland en China. Andere Aziatische landen erkennen de enorme druk om zich bij deze alliantie aan te sluiten om hun toekomst veilig te stellen. U moet begrijpen waar deze trend naar toe leidt en de Bijbel biedt dat begrip. Voor meer informatie over de profetieën voor deze regio, kunt u het gratis boekje Hij had gelijk aanvragen. 

Nl Hwr