Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

“O Jeruzalem, Jeruzalem!” (deel twee)

Francesco Hayez/Wikimedia Commons

“O Jeruzalem, Jeruzalem!” (deel twee)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Eén)

Vervolg van “O Jeruzalem, Jeruzalem!” (deel een)

God heeft Jeruzalem Uitgekozen

Kijk eens naar deze opmerkelijke verklaring die God heeft gedaan: “Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb” (1 Koningen 11:13). God Zelf HEEFT Jeruzalem UITGEKOZEN. Hij heeft niet Parijs of London of New York uitgekozen—Hij heeft Jeruzalem uitgekozen.

Stelt u zich voor: Dit is een stad die God heeft uitgekozen! Het moet de wereld nog verblinden met een goddelijke schittering! De hele wereld zal spoedig het oog richten op deze stad voor leiderschap. God roept nu het geestelijk Israël op, Zijn Kerk, om haar hoofdkantoor in Jeruzalem te vestigen en de wereld te besturen. Hij biedt u, als u één van geroepenen bent, de grootste verantwoordelijkheid aan die ooit aan welke mens dan ook is gegeven.

Er zijn sterke aanwijzingen dat Melchisedek Jeruzalem heeft gesticht. “En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste.” (Genesis 14:18). Melchisedek was koning van Salem, dat waarschijnlijk bekend werd als “Jeru-zalem.” “Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes” (Hebreeën 7:1-2).

Salem betekent “vrede.” Jeruzalem betekent “stad van vrede.” Als u de geschiedenis van Jeruzalem begrijpt, zou dit lijken op een lugubere grap! De geschiedenis van deze stad is doordrenkt van rivieren van bloed. Er is geen stad op aarde die meer bloedvergieten heeft meegemaakt! Geen stad heeft zo geleden als Jeruzalem. Ze heeft bijna geen vrede gekend! Dat komt omdat de mens Jeruzalem heeft bestuurd los van God.

Deze bloeddoordrenkte stad moet nog een stad van vrede worden!

Geen andere stad heeft zo’n ongelooflijk begin gehad. Ze werd door God uitgekozen en ongetwijfeld door Melchisedek gesticht—het grote Wezen dat Jezus Christus werd (Hebreeën 7:3). Wie zou zonder vader, zonder moeder kunnen zijn, en geen begin, noch een einde van leven kunnen hebben? Dat zou alleen maar de God kunnen zijn, die Jezus Christus werd. Alleen God kan op deze manier worden beschreven. En geen mens heeft ooit God de Vader gezien.

God heeft Jeruzalem vanaf het allereerste begin uitgekozen. God heeft deze stad in vrede gesticht. Ze werd gesticht om voor altijd een stad van vrede te zijn! U kunt er zeker van zijn dat God Zijn plan gaat volbrengen. Als u Gods doel begrijpt, weet u dat de betekenis van de naam van de stad een profetie bevat over haar grootse toekomst!

God heeft Jeruzalem Zijn rug toegekeerd vanwege haar zondige mensen. Maar dat probleem zal in de nabije toekomst worden opgelost.

In de tijd van Jozua, werd Jeruzalem Jebus genoemd (Jozua 18:28; Richteren 19:10). The Jebusieten woonden daar. Ze waren Kanaänieten, afstammelingen van Cham door Kanaän. God had beloofd de Jebusieten te verdrijven als Israël Zijn soldaten zou zijn (Exodus 33:1-3; 34:11-15).

David was degene die tenslotte Jeruzalem veroverde op de Jebusieten (2 Samuël 5:1-6). Deze stad was zo’n vesting dat het leek alsof de blinden en de lammen haar zouden kunnen verdedigen. Maar David vertrouwde op God en overwon.

“Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad Davids. David had toen gezegd: Wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watergang binnendringen; van lammen en blinden heeft David een hartgrondige afkeer. Daarom zegt men: Blinden en lammen mogen niet binnenkomen. En David ging in de burcht wonen en noemde die: Stad Davids. Hij bouwde versterkingen rondom, van de Millo af binnenwaarts. En David nam steeds toe in grootheid, en de Here God der heerscharen, was met hem” (2 Samuël 5:7-10). Jeruzalem werd de “stad van David” genoemd. Maar dat zou snel gaan veranderen.

God Wijst Jeruzalem Af

Juda keerde zich af van God. Jeremia werd naar Jeruzalem gestuurd om haar te waarschuwen. “De Here zeide tot mij aldus: Ga staan in de poort van de kinderen des volks, waardoor de koningen van Juda ingaan en uitgaan, en in al de poorten van Jeruzalem” (Jeremia 17:19). Jeremia werd gezegd om in de poorten van Jeruzalem te gaan staan—waar de koningen en heersers zouden binnen komen—en hen te waarschuwen. Zij schendden Gods Sabbatdag.

God stuurt altijd een boodschapper om zijn zondigende volk en Israël te waarschuwen. De boodschap moet worden verkondigd waar de mensen het kunnen horen. “Hoort het woord des Heren, gij koningen van Juda en geheel Juda en al gij inwoners van Jeruzalem, die door deze poorten binnenkomt; zo zegt de Here: Hoedt u ervoor, om uws levens wil, dat gij op de sabbatdag geen last draagt en door de poorten van Jeruzalem binnenbrengt. Ook zult gij op de sabbatdag geen last naar buiten brengen uit uw huizen of enigerlei werk doen; gij zult de sabbatdag heiligen, gelijk Ik aan uw vaderen geboden heb. Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard in plaats van gehoor te geven en zich te laten gezeggen” (verzen 20-23). Hun werd bevolen Gods Sabbat te heiligen—deze heilig te houden. Als we een heilige Sabbat houden, bereidt het ons voor op een heilige week en een hechte relatie met God. Herhaaldelijk werd Israël gestraft vanwege het overtreden van dit gebod en het zich afkeren van God.

Jeruzalem werd vernietigd vanwege Sabbatschending. Sindsdien—meer dan 2.000 jaar!—is de stad altijd verdrukt geweest! Er is een oorzaak voor elk effect. Jeruzalem is vandaag de dag een stad in grote problemen. Waarom? Vanwege zonde.

Nebukadnessar heeft Jeruzalem tot een vuilnisbelt gemaakt. “Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten.” (Micha 3:12). Nadat Jeruzalem in 585 voor Christus werd vernietigd, zag het er uit als een vuilnisbelt.

Sion is een beeld van de Kerk van vandaag. Jeruzalem is een beeld van heel Israël. Dit is geschiedenis en profetie. In deze eindtijd zal Gods lauwe, Laodiceese Kerk worden “omgeploegd als een veld”! (Lees over de Laodiceërs in Openbaring 3:14-21; vraag ons boek “Maleachi’s Boodschap” aan voor een grondige uitleg van deze tragedie die heeft plaatsgevonden in Gods Kerk in deze eindtijd.) Gods eigen volk zal in stukken worden gescheurd vanwege hun zonden. Wat is hun schuld? “Die Sion bouwt met bloed en Jeruzalem met onrecht. De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld, en daarbij steunen zij op de Here en zeggen: Is de Here niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen!” (Micha 3:10-11). Vanouds onderwezen de priesters en profeten tegen betaling. Maar dit is hoofdzakelijk een profetie voor vandaag. Geestelijk Jeruzalem, oftewel Gods Laodicea Kerk, heeft priesters en profeten die onderwijzen tegen betaling. Ze vertrouwen op mensen voor hun levensonderhoud, niet op God.

Echter, niet alle dienaren van God vertrouwen op mensen. “Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van recht en van sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en Israël zijn zonde” (vers 8). Ons wordt opgedragen om hun zonden bekend te maken. Dat is wat Gods getrouwe volk zal gaan doen. God heeft een dergelijk werk geprofeteerd.

Nebukadnessar heeft Jeruzalem achtergelaten als een omgeploegd veld en een vuilnisbelt. Josephus was er ooggetuige van toen de Romeinen deze stad verwoestten in 70 na Christus. Hij zei dat als iemand op die plek zou komen, hij zich nooit zou kunnen voorstellen dat er ooit een stad was geweest!

Jeruzalem werd herbouwd, en vervolgens rebelleerden de Joden opnieuw in 132-135 na Christus. Rome was zo kwaad dat het elk gebouw vernietigde dat sinds 70 na Christus was gebouwd. Uit de rapporten blijkt dat Jeruzalem opnieuw tot een omgeploegd veld was geworden! Geen enkele Jood werd binnen 32km van Jeruzalem toegelaten.

Tijdens de religieuze kruistochten, stroomde de “stad van vrede” weer eens met rivieren van bloed. Christus zei dat Jeruzalem woest en ledig werd achtergelaten. Hij zei wee, wee, wee en wee tegen Jeruzalem! Is Jeruzalem uitgestorven en vol van wee geweest? Ja. En verreweg de ergste WEE moet nog komen!

“Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.” (Zacharia 12:2). Elke natie die over Jeruzalem heeft geheerst, heeft ernstige problemen meegemaakt. Dit gaat tot en met de dag van vandaag op.

“Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen” (vers 3). God heeft gezegd dat het probleem van Jeruzalem een nachtmerrie zou zijn voor vredestichters en diplomaten die er in verstrikt zouden raken, nog afgezien van de mensen die de stad als hun thuis beschouwen. En toch lijkt het er op dat elke natie Jeruzalem wil.

Geen stad heeft geleden als Jeruzalem. Zoals we zullen zien in de volgende hoofdstukken, gaat de stad momenteel gebukt onder onoplosbare problemen. Toch is er uiteindelijk heel goed nieuws. God heeft Jeruzalem gevestigd om een stad van vrede te zijn—en ooit zal Hij er voor zorgen dat het uiteindelijk zo wordt! Het is in feite de stad van waaruit Gods Familie het gehele universum zal regeren! 

Vervolg op Israëls Dodelijke “Wond” (Eerste deel)

Jip Nl Bo