Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Tweede deel)

Wikimedia Commons

Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Tweede deel)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Drie)

Vervolg van Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Eerste deel)

De Wervelwind

Op dat moment in het verloop van toekomstige gebeurtenissen, vult een andere profetie een aantal essentiële details in.

Nadat de Palestijnen de macht verkrijgen over Oost-Jeruzalem, zal Israël zich tot Duistland en de Europese Unie keren om hulp. Dat zal de weg bereiden voor een gewelddadige botsing tussen de EU en het Islamitische fundamentalisme. De Bijbel verwijst naar deze twee krachten als de koning van het noorden, onder leiding van Duitsland, en de koning van het zuiden—onder leiding van Iran. “Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.” (Daniël 11:40). Deze botsing door de koning van het zuiden zal waarschijnlijk een botsing zijn die rechtstreeks heeft te maken met Jeruzalem. Het zou zeker het afsnijden van olie met zich kunnen brengen om de koning van het noorden te straffen, vanwege een geschil over Jeruzalem. (Europa krijgt meer dan een derde van zijn olie uit het Midden-Oosten.)

De koning van het noorden komt, volgens de King James Bijbel, tegen hem op als een “whirlwind.” Gesenius definieert wervelwind op deze manier: “een storm of hevige storm … te verwoesten in een storm” of “zo hevig te zijn als een storm.” Strong’s Concordance verklaart: “met als voortvloeisel beving van angst.” Het laat mensen in paniek achter.

Nadat de Europese legers onder leiding van Duitsland de machtige koning van het zuiden overwinnen, zal de wereld beven en de Duitsers zullen zich onoverwinnelijk voelen!

Het kleine Juda zal hun dan zonder twijfel om bescherming vragen. “Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten.” (vers 41). Het krachtige leger van de Europese Unie zal dan het sieraadland, oftewel Israël binnenvallen. Het oorspronkelijke woord voor binnenvallen geeft in geen geval het gebruik van geweld aan. De Duitsers zullen ongetwijfeld worden uitgenodigd als een vredesmissie. (Vraag ons gratis boekje aan: Nahum—Een Eindtijd Profetie voor Duitsland.)

De koning van het noorden trekt onmiddellijk het sieraadland binnen, specifiek Jeruzalem. Dat is een sterke aanwijzing dat die stad de aanleiding is geweest voor de oorlog. Hoe dan ook, Jeruzalem is zijn grootste zorg.

Het Vaticaan heeft gezegd dat Jeruzalem een internationale stad moet zijn. De Katholieke Kerk, net zo als de Arabieren, heeft een hartstochtelijk belang bij deze stad.

Het Vaticaan en Duitsland zijn het hart van het Heilige Romeinse Rijk. Ze hebben in het verleden Jeruzalem verschillende keren veroverd. En ze zijn voorbeschikt dat nog één laatste keer te doen!

Zelfs al kan Duitsland de Joden niet helpen, de Duitsers raken wel degelijk betrokken bij Jeruzalem. De Katholieke Kerk zal zich verenigen met de Europese Unie, of de koning van het noorden, en deze dan begeleiden—met Duitsland als de werkelijke macht er achter.

Drie grote religies—het Christendom, het Jodendom en de Islam—hebben alle een intens belang bij Jeruzalem. Die stad is de op twee na heiligste plek voor de Moslims. Het is de heiligste stad voor de Joden. Christenen beschouwen het als hun heiligste of op één na heiligste stad. Uiteindelijk zal het rampzalig zijn voor alle drie religies. “Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.” (Zacharia 12:3). Zelfs de Verenigde Naties gaan gebukt onder Jeruzalem. Die naties die zichzelf belasten met deze stad zullen “zich deerlijk verwonden.” In plaats van God te vertrouwen voor een oplossing, vertrouwen ze mensen.

Vanwege haar verleden en toekomst, heeft Christus meer belang bij deze stad dan bij enige andere stad op aarde. Christus is in Jeruzalem gestorven. Hij en Zijn Vader zullen van daaruit heersen over de aarde en het heelal!

Dat brengt ons tot een andere cruciale eindtijdprofetie. 
Jeruzalem moet één laatste bloedbad doormaken voordat Christus terug komt.

Gruwel der Verwoesting

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op), laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. (Matthéüs 24:15-16). Sommige vertalingen luiden de gruwel die woest en ledig maakt. Wat is deze gruwel der verwoesting?

Laten we eens kijken naar de weergave van Lucas: “Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is” (Lucas 21:20). Hier wordt de gruwel gewoon legerkampen genoemd. Dit leger is de koning van het noorden—niet een Arabisch leger.

Waarom omsingelt dit Europese leger Jeruzalem? Op dat moment, zal de hoofdmacht van de Arabische wereld al vernietigd zijn. Dit leger heeft net de koning van het zuiden overwonnen en is daar waarschijnlijk om de vrede in Jeruzalem te handhaven. Het Heilige Romeinse Rijk zal ongetwijfeld één of ander vredesverdrag sluiten om Jeruzalem te beschermen.

Het zal er uit zien alsof de wereld op het punt staat vrede te krijgen. De beestmacht zal Jeruzalem binnengaan.

Op dat moment, zal deze Europese macht de Joden bedriegen (zie Ezechiël 23). Het zal één van de grootste misleidingen in de geschiedenis van de mensheid worden. Hier zullen mensen beseffen dat Juda’s “wond” tot een catastrofaal einde zal voeren! Plotseling, in een ogenblik, begint de Grote Verdrukking—de ergste tijd van lijden ooit op aarde.

Gods eigen uitverkorenen zullen aan al dit geweld ontkomen. “Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan.” (Lucas 21:21). Als de legers van de Europese Unie Jeruzalem omsingelen, heeft Gods volk nog maar dagen om te ontkomen! Zij begrijpen Bijbelprofetie en wat er werkelijk gaat gebeuren. Zij zien dit als een teken om te vluchten. Dus vluchten ze naar een plek van veiligheid (Openbaring 12:14). Ze blijven daar tijdens de Verdrukking en Dag des Heren.

Jeruzalems Laatste Gevangenschap

“En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn.” (Daniël 11:42-43). Dit is allemaal onderdeel van de destructieve rooftocht van de koning van het noorden.

De nog nooit eerder vertoonde schaal van bloedvergieten en buit door de koning van het noorden, verstoort de Aziatische miljoenen in Rusland en China. Ze zullen dat niet zomaar over zich heen laten komen. “Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen.” (vers 44). Rusland en China zullen met elkaar een verbond sluiten tegen de koning van het noorden. Dit zal zeer verontrustend zijn voor de macht van het beest.

“Hij zal zijn legers opslaan tussen de zee en de heilige glorierijke berg. Dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem bijstaat.” (vers 45). Het grote religieuze beest van Openbaring 13 zal zijn hoofdkwartier naar Jeruzalem verhuizen uit angst. Dat zal waarschijnlijk ook zijn met inbegrip van het politieke beest. Deze beide machten weten hoe gewelddadig Rusland en zijn bondgenoten kunnen zijn. Ze hoeven slechts terug te gaan naar de Tweede Wereldoorlog. Dat is de reden dat “geruchten uit het oosten en het noorden hen zullen alarmeren”.

Hier is een eindtijdprofetie die Israël en Juda omvat. “Zo zegt de Here der heerscharen: Verdrukt worden de Israëlieten en de Judeeërs, en allen die hen gevankelijk hebben weggevoerd, houden hen vast, zij weigeren hen te laten gaan.” (Jeremia 50:33). Israël and Juda werden niet samen weggevoerd in hun vroegere ballingschap. Dit is een profetie voor de eindtijd. Israël ging in ballingschap in 718-721 v.C., terwijl die Juda meer dan 100 jaar later was, in 585 v.C.

“Het zwaard over de Chaldeeën, luidt het woord des Heren, en over de inwoners van Babel en over zijn vorsten en over zijn wijzen!” (vers 35). Vervolgens zal de koning van het noorden vernietigd worden. Zijn hoofdkwartier op dat moment zal waarschijnlijk in Jeruzalem zijn.

“Zoals God Sodom and Gomorra met hun naburen onderstboven keerde, luidt het woord des Heren, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijven. Zie, een volk komt uit het Noorden, een grote natie met machtige koningen breekt op van het uiteinde der aarde. Boog en spies omklemmen zij, meedogenloos zijn zij en zonder erbarmen. Hun rumoer bruist als de zee en zij rijden op paarden; het is toegerust als een man tot de strijd, tegen u, dochter van Babel. Babels koning heeft zijn gerucht gehoord en zijn handen zijn verslapt, benauwdheid heeft hem aangegrepen, smart als een barende.” (verzen 40-43). De Europese Unie zal beginnen te trillen. Dit is dezelfde angst als genoemd in Daniël 11:44.

Sodom en Gomorra werden totaal vernietigd door vuur vanuit de hemel. Spoedig zal Europa de vernietiging ondergaan en worden achtergelaten als Sodom en Gomorra! Zij zal ook vuur uit de hemel ontvangen.

Het religieuze beest zal trachten zijn problemen op te lossen door naar Jeruzalem te verhuizen. Maar die verhuizing zal mislukken. Alleen God kan de wereld vrede brengen. Dat is precies wat Hij zegt te gaan doen. En die vrede zal beginnen in Jeruzalem.

Echter daarvóór zal de crescendo van mondiale spanning op zijn explosieve afloop afstormen. De verenigde legers van het massaal bevolkte Aziatische blok zal ten tonele verschijnen. Grote vernietiging zal tot grotere vernietiging leiden. 

Vervolg op Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Derde deel)

Jip Nl Bo