Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Houdt u de juiste dag van aanbidding?

ISTOCK.COM/PR3T3ND3R

Houdt u de juiste dag van aanbidding?

De meeste christenen hebben nooit bestudeerd waarom zij zondag als dag van aanbidding houden. Als u daaronder valt, dan onthoudt u zichzelf van speciale zegeningen van God!

De meeste belijdende christenen houden de zondag als hun wekelijkse dag van aanbidding. Weet u waarom? Heeft u dit ooit onderzocht? De meeste mensen niet.

Als zij dat zouden doen, zouden ze waarschijnlijk verrast zijn door wat ze vinden.

De zondag wordt door de hele menselijke geschiedenis heen als de eerste dag van de week beschouwd. Toch geeft de Bijbel de opdracht een Sabbat op de zevende dag te onderhouden. Jezus Christus, naar wie het christendom is vernoemd, onderhield de Sabbat van de zevende dag.

Dient u de zaterdag te houden? Dient u de zondag te houden? Kunt u elke dag onderhouden die u maar kiest? Wat is de bron van de Sabbat?

De Bijbel geeft ons de ware en inspirerende antwoorden. Als u dit onderwerp eerlijk en onbevooroordeeld bestudeert zal uw leven een revolutie ondergaan. Het kan de sleutel zijn tot speciale zegeningen van God!

Volgt u Christus?

Lukas 4:16 vertelt ons dat Jezus de Sabbatdag “naar Zijn gewoonte” onderhield. Het woord gewoonte betekent “je normale gewoonte of gebruik; je normale routine.” Het was Zijn normale gewoonte om de zevendedags Sabbat te onderhouden; het was onderdeel van Zijn routine.

Een christen is iemand die Christus volgt. Jezus Christus heeft het perfecte voorbeeld gegeven in alle dingen, inclusief Zijn Sabbatsviering. Is het dan niet verbazingwekkend dat mensen die zichzelf “christen” noemen een andere dag van aanbidding houden dan Christus Zelf deed? Zou een echte christen niet het voorbeeld van Christus hierin moeten zoeken?

De Joden houden de zevende dag, en veel mensen geloven dat de zevendedags Sabbat een Joods gebruik is. Toch zei Jezus dat de Sabbat gemaakt was voor de mens (Markus 2:27) – voor alle mensen. De Sabbat was niet alleen voor de Joden gemaakt of voor de oude Israëlieten. God schiep deze dag van aanbidding voor de hele mensheid. Toen zei Jezus: “Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat” (vers 28). Jezus Christus heerst over de Sabbat.

Christus onderwees dat we moeten leven volgens elk woord van God (Mattheüs 4:4). Is het echt mogelijk dat zoveel christenen fout zijn in hun zondagsviering – en zelfs misleid hierover?

De Tien Geboden

De Sabbat is een van de Tien Geboden. U kunt deze zelf lezen in Exodus 20. In verzen 8-11 staat: “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen... Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag, en heiligde die.”

Het is duidelijk dat God de zevende dag hield. En de Tien Geboden vertellen ons duidelijk Zijn voorbeeld te volgen.

Wie is de bron van de Tien Geboden? De meeste mensen denken dat het Mozes was. Dat is een grote fout. We moeten allemaal de echte bron van de Tien Geboden erkennen!

Alhoewel Exodus 20 het hoofdstuk is waarin de Geboden worden opgesomd, geeft het voorgaande hoofdstuk ons de setting.
Daar gaf God Mozes instructies om het volk Israël te verzamelen aan de voet van de berg Sinaï. Toen ze eenmaal bijeengekomen waren, “waren er donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde” (Exodus 19:16).

Wat een geweldige, angstaanjagende, ontzagwekkende, bovennatuurlijke vertoning! Vers 18 zegt dat de berg Sinaï geheel “in rook gehuld was, omdat de Heere er in vuur nederdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.”

“Stelt u zich even voor: een uitgestrekte zee van mensen – miljoenen mensen – zo ver als het oog reikt!” schreef Herbert W. Armstrong in zijn boekje Welke Dag Is De Christelijke Sabbat? .

“En dan verschrikkelijke, verblindende bliksemflitsen en oorverdovende donderslagen die bijna de trommelvliezen doen barsten! En te midden van dit oogverblindend, oorverscheurend vertoon, de almachtige God Zelf die zich klaarmaakt Zijn grote wet met donderende stem aan het gehoor van die onmetelijke massa te verkondigen!”

“Stelt u zich voor! Een hele natie van miljoenen mensen, bijeengekomen in een onmetelijke, reusachtige vergadering van historische betekenis! En de stem van God Zelf, sprekende door het vuur, de oogverblindende bliksemschichten, de oorverdovende donderslagen—en een geweldige bovennatuurlijke stem die geen microfoons, geen geluidsversterking of luidsprekerinstallaties nodig had om door miljoenen gehoord te worden.” (We sturen u op aanvraag graag een gratis exemplaar van dhr. Armstrongs boekje toe.)

God sprak van aangezicht tot aangezicht met Israël (Deuteronomium 5:4). God bereikte miljoenen mensen! Denk aan de Super Bowl, waar zich gemiddeld zo’n 100.000 mensen verzamelen. Dat is niets vergeleken met wat plaatsvond bij de berg Sinaï. God sprak tot 3 à 4 miljoen mensen.

Dat was niet de stem van Mozes. Het was Gods stem vanuit een vurige, bevende berg.

Wat Israël op die dag meemaakte was geen normale gebeurtenis. God sprak op een manier die deze mensen nog nooit eerder hadden meegemaakt om aan te geven dat dit bijzonder en belangrijk was – iets was ze nooit moesten vergeten. God benadrukte op een dramatische en hartstochtelijke manier het belang van Zijn wet! En de Sabbatdag is een centraal aspect van die heilige wet.
Tegenwoordig wordt aan de meeste christenen onderwezen dat Mozes de wet aan Israël gaf. Mozes deed dit zeker niet. Dit was te belangrijk, te buitengewoon, voor een man om te kunnen uitvoeren!

De Tien Geboden vormen de basis van het Oude Verbond. Maar wist u dat zij ook de basis zijn van het Nieuwe Verbond? God zegt niet dat het Nieuwe Verbond de wet afschaft – Hij zegt: “Want dit is het verbond dat Ik … sluiten zal …, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn” (Hebreeën 8:10). Dit is God vandaag aan het doen! Hij schrijft Zijn geweldige wet in de harten van Zijn mensen! Het Sabbat-gebod is bij die wet inbegrepen!

Het niet naleven van Gods Sabbat is het overtreden van Gods wet. Dat is de definitie die God geeft aan zonde (1 Johannes 3:4). En de apostel Paulus schreef dat “het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Eeuwig behoud staat op het spel! Dus we zouden zeker moeten weten over de Sabbat en welke dag God zegt dat we moeten “gedenken” en op welke we “geen enkel werk doen.”

Als er geen God was, geen allerhoogste, alles liefhebbende Schepper, dan zou het niet uitmaken of en op welke dag we het Sabbatgebod al dan niet zouden gehoorzamen. Maar er is wel een God, en Hij hecht groot belang aan Zijn Sabbat. De juiste Sabbatviering is belangrijk – voor eeuwig!

Wie kan tijd heilig maken?

In zijn boek The Faith of Our Fathers van 1876 schreef James Gibbons, een katholieke kardinaal, iets dat u misschien zal schokken. Maar u zou er diep over na moeten denken omdat uw eeuwig leven op het spel staat. Hij schreef: “De Schrift alleen bevat niet alle waarheid die een christen moet geloven, noch legt hij specifiek al de taken op waartoe hij verplicht is. Zonder alle andere voorbeelden te vergeten, is elke christen niet verplicht om de zondag te heiligen en zich op die dag te onthouden van onnodig slaafs werk? Is het naleven van deze wet niet onder de meest prominente van onze heilige taken? U kunt de Bijbel lezen van Genesis tot Openbaringen en u zult geen enkele gezaghebbende uitspraak vinden die het heiligen van de zondag bevestigt. De Schrift beveelt het godsdienstig onderhouden van de zaterdag, een dag die wij nooit heiligen” (nadruk van mij).

Kardinaal Gibbons gaf toe dat katholieken de zondag onderhouden, maar dat de Bijbel opdracht geeft tot onderhouden van de zevende dag. Maar hij geloofde niet dat dit bewijst dat zij God ongehoorzaam zijn – hij zei dat het bewijst dat de Bijbel onvolledig is! “We moeten daarom concluderen dat de Schrift alleen geen volledige gids en regel kan zijn van het geloof,” schreef hij.

Is dat logisch in uw ogen?

Deze katholieke kardinaal gaf toe dat er geen enkele regel in Gods Bijbel is die de heiliging van de zondag bevestigt. Sommige mensen zouden het hiermee oneens kunnen zijn – maar wat zegt God? God is het met hem eens: Nergens staat in de Bijbel dat we de zondag moeten onderhouden. Welke dag beveelt God heilig te houden? Als de Sabbat onderdeel is van de wet van God, en ons eeuwig leven staat op het spel, dan moeten we het antwoord weten!

Heeft een mens of kerk de autoriteit om Gods wet te veranderen? Kan een mens een dag heiligen of apart zetten? Kan een mens een dag heilig maken?

Hoe kan een dag heilig worden gemaakt? Het eerste boek in de Bijbel geeft het antwoord! Het zegt dat God op de zesde dag de mens schiep. Maar daarmee stopte de schepping stopte niet. “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die…” (Genesis 2:2-3).
Er was hier een dubbel wonder. God “heiligde” de zevende dag, wat betekent dat Hij het apart zette voor heilig gebruik – voor altijd, voor eeuwig. Maar hier staat ook “God zegende de zevende dag.” God stort allerlei zegeningen over die dag uit! De zevende dag is echt een gezegende dag!

De zevende dag wijst ons terug naar de schepping. Hij herinnert ons eraan dat God onze Schepper is. Hij schiep het fysieke en Hij werkt vandaag een geestelijke schepping uit in Zijn Familie. Geen enkele andere dag is een gedenkteken aan de schepping.

Zondag is de eerste dag van de week. Dat is niet de dag die God heeft gezegend en geheiligd. Gods goddelijke, heilige aanwezigheid is in de zevende dag. Dat geldt niet voor enige andere dag van de week – niet voor zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. Geen enkele andere dag is heilig.

Toen Mozes God zag in een brandende struik, zei God tegen hem dat hij zijn schoenen moest uitdoen “want de plaats waarop u staat, is heilige grond” (Exodus 3:5). De grond een kilometer verderop was niet heilig. Het was alleen heilig op de plek waar Gods aanwezigheid was. Gods aanwezigheid maakt de Sabbat heilig, en wij moeten symbolisch “onze schoenen uitdoen” in eerbied. Het is beter voorzichtig te zijn in de aanwezigheid van God.

God beveelt ons de Sabbatdag te “gedenken.” Als God zegt dat wij iets moeten gedenken, gebeurt het al te vaak dat de fysieke mens het vergeet. Jezus Christus zei bijvoorbeeld dat wij de wet moeten onderhouden: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs 5:17-19). Christenen geloven en onderwijzen tegenwoordig dat Christus de wet heeft afgeschaft. Maar dat is het tegenovergestelde van wat Christus Zelf zei!

Wij horen de Sabbatdag heilig te houden. God maakte de zevende dag heilig, en wij moeten hem heilig houden door de juiste naleving ervan. We kunnen geen dag heilig houden die niet al heilig is gemaakt door de Schepper! U kunt geen ijswater heet houden: het moet al heet zijn om het heet te kunnen houden. Slechts één dag was apart gezet en draagt Gods aanwezigheid in zich. Daar kunt u het misschien niet mee eens zijn, maar bewijs dit dan voor uzelf want er staat zoveel op het spel.

Een Sabbatsverbond

Enige tijd nadat God de Tien Geboden gaf, benadrukte Hij het Sabbatsgebod door een speciaal Sabbatsverbond te sluiten.
Lees dit in Exodus 31:12-13: “Verder zei de Heere tegen Mozes: U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de Heere ben, Die u heiligt.” Dit speciale verbond laat ons de reden van de Sabbat zien: Het is een teken tussen God en Zijn volk.

Een bord met een teken buiten een bedrijf identificeert dat bedrijf. God zegt dat de juiste naleving van de Sabbat identificeert waar God is en wie Zijn volk is.

Let op dat God zegt “Ik ben de Heere die u heiligt.” Net als met de zevende dag, zo zet God ook Zijn mensen die de Sabbat onderhouden apart voor heilig gebruik!

Het kan vreemd lijken dat God een teken maakte om Zijn volk te identificeren. Zijn niet alle christenen Gods volk en kennen zij niet allemaal God?

Is dat wat God ons onderwijst in Zijn Bijbel?

God vertelt ons dat Satan de duivel de hele wereld misleidt (Openbaringen 12:9). De apostel Paulus noemt hem “de god van deze wereld” – en waarschuwt vervolgens dat “Satan zelf zich voordoet als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid…” (2 Corinthiërs 4:4; 11:14-15).

Gelooft u dat sommigen die eruit zien als dienaars van gerechtigheid in feite Satans dienaars zijn? Dat is voor de meeste mensen moeilijk te accepteren. Maar het feit is, dat Satan een grote vervalser is. Of we het ons realiseren of niet, de mensen die zeggen dat ze christenen zijn - volgers van Christus – maar een andere dag eren dan Christus Zelf deed, beoefenen een valse vorm van christendom! We moeten hier eerlijk over zijn.

We moeten de echte God leren kennen. De God van de Bijbel gaf de Sabbat aan de mens met als doel te zorgen dat wij op de juiste manier God blijven aanbidden.

Christus verwees naar Zijn gelovigen – zij die trouw blijven aan Hem en aan wat Hij onderwijst – als een “kleine kudde” (Lukas 12:32). En de Schrift zegt dat u die mensen kunt herkennen aan een teken: Gods Sabbatdag.

Let op de rest van dat Sabbatsverbond; “Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de Heere. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden” (Exodus 31:14-15). Toen God aanvankelijk dat gebod aan het oude Israël gaf, was het fysiek. Hij werkte met hen niet op een geestelijk niveau. Maar als wij vandaag de Sabbat overtreden, moeten we ons bekeren anders sterven we de eeuwige dood! Zo serieus is het!

Een dag om geestelijk te groeien

“Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt” (Exodus 31:16-17). Dit gebod was niet slechts een teken tot aan de eerste komst van Jezus Christus. Het is eeuwigdurend! Het is voor altijd.

De Sabbat is een dag waarop God verkwikt raakt. Hij verkwikt iedereen die hem onderhoudt! Hij stimuleert uw geest. Hij is gevuld met zegeningen. Waarom houdt de mens hem niet zoals God opdraagt? Er zijn geweldige, ontzagwekkende zegeningen die we op geen enkele andere manier kunnen ontvangen!

God schiep die dag met een geweldig, inspirerend doel. Het is om de mens te helpen rechtvaardig karakter op te bouwen. De Sabbat is heilige tijd die apart is gezet zodat we geestelijk kunnen groeien en de heiligheid van God in ons kunnen opbouwen! Natuurlijk moeten we op de andere dagen ook aan Gods karakter in ons bouwen. Maar de Sabbat is aanzienlijk anders van elke andere dag omdat Gods aanwezigheid in deze dag is. We kunnen op de Sabbat door Gods Geest op een speciale manier gemeenschap hebben met God de Vader en Jezus Christus (1 Johannes 1:3).

“Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt” (Jesaja 58:13). De Sabbat is niet om te doen wat u zelf wilt, om uw eigen pleziertjes te zoeken of zelfs uw eigen woorden te spreken. Het is een speciale dag – Gods heilige dag! We dienen Hem te eren in onze naleving ervan. Als we dat doen kunnen we zegeningen verwachten.

“Dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken” (vers 14). Dat is echt een geweldige belofte aan alle mensen die Gods Sabbatdag onderhouden!

We moeten onszelf totaal aan God overgeven op de Sabbat. Als wij dat doen dan zegt Hij dat we zullen rijden op de hoogten van de aarde! De grootste zegeningen zullen over ons uitgestort worden. Het “erfelijk bezit van Jakob” is onbeperkte welvaart! Dat is wat God ons belooft. Dat is de waarheid uit Zijn Woord. Dat is de enorme overvloed die komt van het op de juiste manier onderhouden van Gods echte Sabbatdag! 

Nl Sabb