Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Hoe de zegels van Jesaja en Hizkia spreken

Gary Dorning/Trompet

Hoe de zegels van Jesaja en Hizkia spreken

Eén van de grootste relaties tussen een koning en een profeet bevat een inspirerende boodschap van hoop.

Twee belangrijke archeologische artefacten maakten op 10 juni hun wereldpremière in een tentoonstelling in ons hoofdkantoor in Edmond, Oklahoma. De tentoonstelling, genaamd "Seals of Isaiah en King Hezekiah Discovered" [Zegels van Jesaja en Hizkia ontdekt], bevat twee bullae van klei, definitief archeologisch bewijs van koning Hizkia en van wat we geloven dat de profeet Jesaja is, ontdekt in Jeruzalem net ten zuiden van de Tempelberg. Zij bevat ook 36 andere artefacten uit deze periode in het oude Israël, gedurende welke deze twee mannen leefden. We zijn verheugd om dit opwindende bewijs van de waarachtigheid van de Bijbel te mogen huisvesten.

Voor de première maakten we via een livestream verbinding met het King David Hotel in Jeruzalem, waar viceminister bij het kabinet van de premier, Michael Oren, en de vooraanstaande archeoloog dr. Eilat Mazar een toespraak hielden.

In zijn rede sprak Dr. Oren, die ook een bekend historicus is, over de controverse binnen de archeologie - wat verschillende artefacten betekenen, wat ze ons over de geschiedenis vertellen en voor wie dit belangrijk is. Toch geloof ik dat er een archeologisch principe is dat, als het zou worden gevolgd, de archeologische gemeenschap zou verenigen.

Vijftig jaar geleden begon Herbert W. Armstrong, de naamgever van ons college, een prachtig partnerschap met Prof. Benjamin Mazar. Ze begonnen in 1968 samen te werken aan archeologische projecten. Ik was daar en ondersteunde altijd de inspanningen van de heer Armstrong in Jeruzalem. Ik was echt enthousiast over die projecten. Hoe meer je graaft in de Bijbel, hoe meer je opwinding over het graven in Jeruzalem zal groeien.

Wij hebben dit "ijzeren brug"-partnerschap voortgezet met de kleindochter van professor Mazar, Dr. Eilat Mazar.

Eilat heeft herhaaldelijk gezegd: "Laat de stenen spreken" - laat de ontdekkingen het bewijs leveren van hun historische context. Ik geloof echt dat als iedereen dit principe zou volgen, het de meeste controverse zou wegnemen en ons zou verenigen.

Dr. Mazar en ik hebben verschillende opvattingen en verschillende religieuze overtuigingen. Vandaag wil ik u mijn mening geven over dit onderwerp: laat de stenen van koning Hizkia en Jesaja spreken. Hoe meer ik hiernaar heb gekeken, hoe meer ik geïnspireerd en vervuld van hoop ben geworden.

Relatie tussen koning en profeet

Wat deze twee kleizegels fascinerender maakt dan andere archeologische vondsten, is dat ze een opmerkelijke relatie tussen een koning en een profeet vertegenwoordigen. Deze twee mannen werkten samen in de grootste koning-profeet-samenwerking sinds koning David en Samuel. Het vinden van die zegels in dezelfde grondlagen - uit dezelfde historische periode en binnen een paar meter van elkaar - laat zien hoe nauw deze mannen met elkaar werkten.

Er is een controverse rond het zegel van Jesaja, of het nu van de profeet of een andere persoonlijkheid was. Ik geloof dat wanneer je naar de bewijskracht voor de profeet Jesaja kijkt, dit niet anders verklaard kan worden. (Wijzelf zowel als Dr. Mazar hebben uitgebreid over dit onderwerp geschreven.) Er zijn 16 Bijbelverzen waarin koning Hizkia en de profeet Jesaja samen worden genoemd. Het feit dat deze artefacten zo dicht bij elkaar werden gevonden, is perfect in overeenstemming met het Bijbelverhaal over hun relatie.

Een stimulerend wonder

Koning Hizkia wordt beschouwd als een van de meest rechtvaardige koningen van Juda sinds de tijd van David. "Hij [Hizkia] deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had" (2 Kronieken 29: 2 HSV). Hizkia ging naar binnen en reinigde de tempel die Salomo had gebouwd. Hij herstelde de priesters en Levieten tot hun door God ingestelde plichten. Hij herstelde de boodschap van God in Juda. Onder zijn leiding keerde het grootste deel van de natie zich af van hun afgoderij en keerden zich naar God.

Maar een grote crisis loerde bij Juda om de hoek: het Assyrische leger. Hizkia had zwakheden, net als ieder van ons. En uit sommige artefacten die zijn ontdekt tijdens zijn bewind, kunnen we zien dat hij een relatie had met Egypte. Hij streefde naar een verbond met de Egyptenaren in een poging om Sanherib, de leider van Assyrië, buiten Juda te houden. De profeet Jesaja had Hizkia tegen deze gang van zaken gewaarschuwd. Maar hij luisterde toen niet naar de man van God.

2 180627 Isaiah And Hezekiah Tall 1
(Gary Dorning/Trompet)

God was ontevreden met wat Hizkia aan het doen was. Als correctie liet Hij Sanherib en zijn gigantische leger naar Juda marcheren en 46 krachtig versterkte steden veroveren! Dit was zeer verontrustend voor Hizkia. Maar nogmaals, in plaats van naar God en zijn profeet te kijken, ging Hizkia naar de tempel, ontdeed die van zijn goud en zilver en betaalde Sanherib eerbetoon. Hij hoopte dat hij bescherming kon kopen door op een man te vertrouwen - een monumentale fout.

Dit eerbetoon moedigde Sanherib alleen maar aan om zijn aanval opnieuw op Jeruzalem te richten. Hij stuurde een brief naar Hizkia, waarin hij verkondigde dat hij na de aanval op Egypte terug zou keren naar Jeruzalem. Daarin heeft Sanherib de grote God belachelijk gemaakt en beschimpt - alles tot zijn diepe schaamte!

Eindelijk koos Hizkia voor een ander antwoord. "Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de Heere. Vervolgens spreidde Hizkia die brieven uit voor het aangezicht van de Heere" (2 Koningen 19:14 HSV). In de tempel riep Hizkia tot God. Hij zou niet langer op mensen of rijkdom vertrouwen voor bescherming. Hij begon op God te vertrouwen. En verbazingwekkende dingen begonnen te gebeuren.

God hoorde het gebed van Hizkia en stuurde Jesaja naar hem toe met een boodschap. De koning en de profeet werkten nu samen. Jesaja zei: "Daarom, zo zegt de Heere over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl inschieten, haar met geen schild tegemoet komen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de Heere. Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar" (verzen 32-34).

Uiteindelijk belegerde Sanheribs strijdmacht Jeruzalem. Honderdvijfentachtigduizend soldaten omringden de stad. Niemand kon de stad in en niemand kon eruit. De stad was gereed om te sterven.

Maar God vervulde wat Hij had beloofd. Toen de stadswachters op een ochtend wakker werden, zagen zij dat het reusachtige leger van Sanherib, alle 185.000 manschappen, dood waren! God had een engel gestuurd om een heel leger te vernietigen! God beschermde Jeruzalem op een wonderbare manier omwille van David en omwille van Zichzelf!

Nadat zijn hele leger op miraculeuze wijze was gedood, keerde Sanherib terug naar Nineve. Hij was diep vernederd. Maar hij liet wel zijn verovering van 46 steden optekenen.

Deze grote heidense koning had Lachis veroverd, de op een na grootste stad van Juda. Hij deed verslag van deze gebeurtenis in muurreliëfs in zijn paleis te Nineve. Hij was zo trots op zijn prestaties. Hij pochte dat hij "[hizkia] als een gekooide vogel in zijn koninklijke stad jeruzalem heeft ingesloten." En dat is waar het seculiere verslag in de geschiedschrijving eindigt. Door middel van artefacten zoals het Taylor Prisma en muurreliëfs te Lachis, documenteerde Sanherib zijn succesvolle veroveringen. Maar wat betreft Jeruzalem, slaagde hij er niet in de ene nacht te documenteren die alles veranderde - voor die stad, voor Juda en voor de Assyrische grootmacht.

Enige tijd na zijn terugkeer vermoordden twee van zijn zonen hem en vluchtten vervolgens naar Armenië. Een andere zoon werd uiteindelijk de koning van Assyrië.

Waarom denkt u dat zijn zonen hem gedood hebben? Denkt u dat het te maken had met deze verbijsterende nederlaag - het feit dat in één nacht het Assyrische leger volledig werd weggevaagd door een engel van God?

U kunt de geschiedenis en de documentatie van mensen niet altijd vertrouwen. Maar u kunt altijd vertrouwen op de ware geschiedenis van de Bijbel. Dit is een harde les voor de mensheid om te leren. Ik heb het verhaal van Sanherib vanuit de hoek van seculiere documenten en Bijbelse verslagen bekeken, en elke keer dat ik lees wat de Bijbel zegt, ben ik meer en meer onder de indruk, geroerd en geprikkeld tot actie!

En twee belangrijke figuren die centraal staan in deze opmerkelijke geschiedenis, lieten zegels achter in het stof van Jeruzalem!

Zegel van Hizkia

Als u naar het zegel van koning Hizkia kijkt, moet u zich afvragen waarom hij een zegel heeft gemaakt met een afbeelding van een zon met twee neergeklapte vleugels?

2 Koningen 20 vertelt ons dat Hizkia rond de tijd van de veroveringen van Assyrië "ziek was tot stervens toe." God wilde deze koning echt testen en beproeven. Verootmoedigd door zijn ziekte, richtte Hizkia in tranen een welgemeend gebed tot God. God zei vervolgens tot Jesaja: "Keer weder en zeg tot Hizkia, den voorganger Mijns volks: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des Heeren; En Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad; en Ik zal deze stad beschermen om Mijnentwil, en om Mijns knechts Davids wil" (vers 5-6).

Na het ontvangen van deze belofte, vroeg Hizkia om een teken als bewijs dat God hem zou genezen. Hij kreeg de mogelijkheid om de zon vooruit of achteruit te zien bewegen. Hizkia wist dat de zon elke dag naar voren beweegt, dus wilde hij dat hij achteruit ging. En dat is precies wat God deed! De schaduw op de zonnewijzer bewoog 10 graden achteruit. De zon bewoog achteruit als een teken naar deze grote koning toe, dat God niet alleen hem, maar ook Jeruzalem en geheel Juda zou genezen! God voegde 15 jaar toe aan het leven van Hizkia. Dit is een wonderlijk onderdeel van deze geschiedenis!

De vleugels op de bulla van Hizkia staan voor Gods genezing en bescherming. Dit is symboliek die overal in de Bijbel wordt gevonden. Psalm 84:11 zegt dat "God een zon en een schild is"; Psalm 91: 4 zegt dat we onze toevlucht kunnen nemen onder Gods vleugels; Ezechiël 16: 8 zegt dat God ons zal bedekken met bescherming. Deze verzen verklaren waarom Hizkia zo'n symboliek op zijn koninklijk zegel zou gebruiken.

De Bijbel interpreteert zijn eigen symboliek.

3 180627 Isaiah And Hezekiah Tall 1
(Dalit Weinblat/© Eilat Mazar)

“U daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren" (Maleachi 4:2). Dit is in wezen dezelfde symboliek als op het zegel van Hizkia. Laat de steen van Hizkia spreken! Dit vers spreekt vandaag met een donderstem! God genas Hizkia en de gehele natie! Deze bulla is een indrukwekkende herinnering aan Gods bescherming. Wat een wonderlijke belofte van God dat Hij "zal opgaan met genezing onder Zijn vleugelen". Wat een wonderbaarlijke genezing!

Ons geloof kan verzwakken, net als bij Hizkia. We zijn onderworpen aan de zonde, net als een van de grootste koningen van Juda. Maar Hizkia wist echt hoe hij dingen moest veranderen. Wat een inspirerend verhaal dat is!

Dr. Mazar heeft gezegd dat het ontwerp voor de bulla van Hizkia is gemaakt na de invasie van Assyrië. Waarom koos Hizkia dit ontwerp voor zijn bulla? Hij wil dat wij deze wonderbaarlijke geschiedenis onthouden. We hebben het over wonderen die het universum doen beven! Ik weet niet hoe iemand niet diep geraakt kan worden door deze geweldige waarheid.

Jesaja's boodschap voor vandaag

Koning Hizkia werkte nauw samen met een van de grootste profeten uit de Bijbel. Jesaja had in zijn boek een krachtige waarschuwing voor Juda. Maar hij schreef deze boodschap niet voor zijn tijd. God instrueerde hem: "Nu dan, ga henen, schrijf voor hen op een tafel, en teken het in een boek, opdat het blijve tot den laatsten dag, voor altoos, tot in eeuwigheid" (Jesaja 30: 8). Dit vers verwijst naar de laatste dagen - het tijdperk dat leidt naar de komst van de Messias. Vele andere geschriften laten zien dat dit de tijd is waarin we vandaag leven!

In zijn boek heeft Jesaja de moeite genomen om de hele geschiedenis van Hizkia vast te leggen, die ook in 2 Koningen is opgetekend. Waarom zou hij dat doen? Het is omdat die geschiedenis relevant is voor onze tijd! We leven in de laatste dagen. God wil dat we teruggaan naar dat voorbeeld en enkele van de grootste lessen uit de Bijbel leren.

Als u de Bijbel echt gelooft, dan kunt u er enkele krachtige lessen uit begrijpen.

De wereld wordt erg gevaarlijk. Of mensen het nu beseffen of niet, dreigingen zoals machtige buitenlandse legers nemen toe. Het voorbeeld van Hizkia en Jesaja die samenwerken, laat zien hoe dergelijke bedreigingen kunnen worden overwonnen! Deze combinatie is een van de krachtigste voorbeelden van de Bijbel van een koning die samenwerkt met een profeet. Ze geven ons een verbazingwekkend voorbeeld van het soort wonderen die uit zo'n partnerschap voort kunnen komen!

Het boek Jesaja bevat enkele van de meest inspirerende profetieën van de Bijbel. God zegt bijvoorbeeld in Jesaja 51:16: "En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw Mijner hand; om den hemel te planten, en om de aarde te gronden, en om te zeggen tot Sion: Gij zijt Mijn volk".

Wat bedoelt God als Hij zegt dat Hij "de hemel zal planten"? Vele verzen laten zien dat Hij het hele universum gaat verfraaien! Hij zal de aarde laten bloeien als een roos, en dan zal Hij die schoonheid uitbreiden naar de kosmos! Jesaja 9: 7 zegt dat "aan de uitbreiding van [Gods] heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen" - voor eeuwig!

God is op dit moment aan het plannen voor die toekomst. U kunt er deel van uitmaken.

U kunt zien waarom God de visie van Hizkia en Jesaja levend wil houden. Laat de stenen van Hizkia en Jesaja spreken. De geschiedenis die ze vertegenwoordigen is ontzagwekkend als we haar echt geloven. Die stenen hebben een donderende stem van hoop voor elk tijdperk - maar vooral voor de tijd waarin we vandaag leven! 

Tb Ad Nl