Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Farage 542675630 glynkirkafpcopy%20copy

GLYN KIRK/AFP/GETTY IMAGES

Het Verenigd Koninkrijk breekt met Europa

Toen Groot-Brittannië verkoos om de Europese Unie te verlaten was de wereld geschokt. Maar wij hadden deze afsplitsing al meer dan 60 jaar geleden zien aankomen. Waarom?

24 juni 2016 schokte de wereld. Groot-Brittannië verkoos daadwerkelijk om de Europese Unie te verlaten.

De wereld stond verbluft. De peilingen hadden het fout. De markten hadden het fout. Parlementsleden hadden het fout; Downing Street 10 had het fout. De Europeanen hadden het fout.

Vóór het bekendmaken van de resultaten had ook Nigel Farage het fout. De luidruchtige leider van de United Kingdom Independence Party (UKIP) die de afgelopen 24 jaar zo hard gevochten had, gaf toe dat de “Uitstap” stemmen het referendum verloren hadden – vijf uur voordat ze officieel gewonnen hadden. De gehele wereld – buiten de Britse straten – leek geschokt door de einduitslag: 52 procent voor “Uitstap”, 48 procent voor “Blijven”.

Maar The Trumpet, en zijn voorganger The Plain Truth, (De Echte Waarheid) had deze uitslag al meer dan 60 jaar zien aankomen.

Een opmerkelijke voorspelling

Sinds de vroegste dagen van het omroepwerk in de jaren ’30 voorspelde Herbert W. Armstrong de komst van een verenigde Europese macht. In 1956 schreef hij: “Waarschijnlijk zal Duitsland de aankomende Verenigde Staten van Europa leiden en overheersen, maar Groot-Brittannië zal er geen deel van uitmaken” (eigen nadruk).

Zelfs toen Groot-Brittannië zich in 1973 bij de Europese Gemeenschap voegde, nam Herbert Armstrong geen woord van zijn stoutmoedige profetie terug. “Groot-Brittannië zal naar alle waarschijnlijkheid op maandag de 1e januari 1973 terugkijken als een uiterst tragedisch historische datum – een datum vol onheilspellende vooruitzichten!”, schreef hij. “Want deze datum markeerde de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Gemeenschap.”

Hij concludeerde dit artikel uit 1973 door te schrijven: “De toetreding van Groot-Brittannië in de Europese Gemeenschap voorspelt een tragische situatie. Groot-Brittannië zal voor een dilemma komen te staan.”

Later, in 1978, met Groot-Brittannië reeds stevig ingeworteld in de Europese Economische Gemeenschap, beschreef de heer Armstrong een “spoedig-komend herrezen ‘Heilig Romeins Rijk’ – een soort van spoedig-komende ‘Verenigde Staten van Europa’ – een unie van 10 landen die zal ontstaan uit of volgen op de huidige Gemeenschappelijke Markt.”

“Groot-Brittannië zal van dit spoedig komende rijk geen deel uitmaken,” schreef hij.

Hoe kon de heer Armstrong weten dat Groot-Brittannië geen deel van dit uiteindelijke Europese blok uit zou maken? Waarom bleef hij volhouden dat dit zo zou zijn – zes decennia lang? En waarom dacht hij dat het zo belangrijk was? Waarom bleef The Trumpet 25 jaar lang volhouden dat Groot-Brittannië Europa zou verlaten, zelfs toen de meeste feiten erop wezen dat Groot-Brittannië zou blijven – zelfs tot aan 24 juni 2016 toe?

In&Out Copy
ERIN EN ERUIT: Het Verenigd Koninkrijk trad toe tot de Gemeenschappelijke Markt van de Europese Economische Gemeenschap in 1973. Drieënveertig jaar later spoorde het meest gelezen dagblad van Groot-Brittannië zijn lezers aan om voor uittreding uit de Europese Unie te stemmen. 
(Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images; DANIEL SORABJI/AFP/Getty Images)

The Plain Truth en The Trumpet hadden geen uitgebreide, door de wol geverfde, welgestelde, goed uitgeruste, rijk geconnecteerde multinationale organisatie om hun oordelen en voorspellingen te helpen staven. Wij hadden een andere bron voor deze informatie: de Bijbel.

De slimste geesten van de deze wereld zijn aan het onderzoeken wat er zal gebeuren nu Groot-Brittannië Europa verlaat. Maar deze grote staatshoofden, bedrijfsleiders, nieuwsanalisten en beleidsmakers kennen de toekomst niet – en kunnen hem ook niet kennen. Maar de Bijbel verkondigt wat de toekomst in petto heeft.

En zelfs de meeste mensen die openstaan voor het bestaan van God, het gezag van de Bijbel en Bijbelse profetie zijn over het algemeen in verwarring over waartoe deze verkiezingsuitslag zal leiden.

Zelfs als u weet dat Bijbelprofetie waar is, dan moet u, als u de profetieën wilt ontsleutelen, nog steeds weten over wie de profetieën spreken. De Bijbel gebruikt niet de namen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Rusland of Duitsland. Maar hij profeteert met absolute zekerheid over deze landen in onze tijd. Om de ware betekenis van de Brexit-stem te begrijpen – en wat er vervolgens zal gebeuren – moet u weten hoe de Bijbel deze wereldmachten identificeert.

Wat is dan de Bijbelse identiteit van het Verenigd Koninkrijk?

De profetische identiteit van Groot-Brittannië

De Bijbel toont dat het Britse volk afstammelingen van de Israëlitische stam Efraïm zijn. Er is overvloedig bewijs dat de Britten hedendaagse Israëlieten zijn – een heel boek vol bewijs zelfs. Wij willen u graag een exemplaar van dit boek aanbieden —De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën door Herbert W. Armstrong— geheel kosteloos, zonder verplichting of opvolging.

Wat volgt is een korte samenvatting van de waarheid uit dat boek. Het oude Israël splitste op in twee naties na de dood van Koning Salomo. Juda was de natie in het Zuiden met als hoofdstad Jeruzalem, en haar inwoners staan tegenwoordig bekend als Joden. Dat is een algemeen erkende waarheid. Maar de 10 stammen in het Noorden werden het huis van Israël genoemd, en werd als natie volledig onafhankelijk van de Joden. In feite komt het woord Joden voor het eerst in de Bijbel voor in een verslag over Juda in gevecht met Israël (2 Koningen 16:5-6).

Van 721 tot 718 v.C. werd de natie Israël binnengevallen, veroverd en uit haar land verdreven door het Assyrische Rijk (2 Koningen 17:18). Haar bevolking werd weggevoerd naar de zuidelijke kusten van de Kaspische Zee (vers 6; 1 Kronieken 5:26). Ondertussen bleef het koninkrijk Juda meer dan honderd jaar in zijn eigen land, totdat het later werd veroverd en gevangen genomen.

Toen de Assyriërs later werden veroverd door het Chaldeeuws-Babylonische Rijk, migreerden ze noord- en westwaarts naar Europa. Uiteindelijk werden zij het hedendaagse Duitsland. De “verloren 10 stammen” migreerden eveneens noordwestwaarts, maar trokken zelfs nog verder. Sommige stammen vestigden zich in Frankrijk, België, Nederland en Scandinavië, waar hun afstammelingen zich vandaag nog bevinden.

Maar twee stammen in het bijzonder migreerden zelfs nog verder: Efraïm en Manasse. De Bijbel profeteerde dat deze twee stammen enorme nationale rijkdom zouden vergaren (Genesis 48:14-16).

Efraïm migreerde naar de Britse Eilanden. Manasse vestigde zich in de Verenigde Staten.

Genesis 48 profeteert dat Efraïm een grote menigte van volken zou worden en dat Manasse tot een groot volk zou worden (verzen 18-20). Genesis specificeert ook dat deze afstammelingen van Abraham controle zouden uitoefenen over de strategische bergpassen, havens, kanalen, kapen en andere strategische engten van de wereld (Genesis 22:17-18).

See Gates Copy
Strategische zee-engten overgedragen aan Groot-Brittannië en de Verenigde Staten: (rechtsom van boven links) Kaap de Goede Hoop, Suez, Panama, Gibraltar, Malta, Falklands, Hong Kong, Cyprus. 
(PhotosToGo, U.S. Navy, iStock.com/searagen, iStock.com/chica_fuerte, Defense Images, Royal Navy Media Archive, PhotosToGo, Jupiter Images)

In de hele geschiedenis kunnen Gods beloften aan deze stammen slechts op twee naties van toepassing zijn: het Britse Rijk en de Verenigde Staten. Deze twee volken hebben gemeenschappelijke voorouders. In de 19e en 20e kwamen ze allebei in het bezit van het grootste deel der wereldwijde rijkdom en al de belangrijkste handelsroutes en zeewegen. Geen andere twee naties hebben deze beloften zo overvloedig ontvangen.

Dat lijkt misschien vergezocht. Maar het bewijs voor deze waarheid is overvloedig aanwezig, en het is heel belangrijk om het ten diepste te onderzoeken, te bestuderen en voor uzelf te bewijzen. Want de gevolgen ervan zijn adembenemend. Het legt de betekenis bloot van een ontzaglijk aantal Bijbelse profetieën, en laat zien waarom God er zo zorgvuldig op toezag dat deze profetieën werden opgetekend en millennia lang bewaard, en laat zien hoe enorm relevant ze zijn voor onze huidige tijd.

De keuze voor Brexit – en hoe de relatie van Groot-Brittannië met Europa er daarna uit zal zien – verschaft ons een verbluffend voorbeeld.

Wat volgt hierna voor Groot-Brittannië

Als u begrijpt dat het Britse volk in Bijbelse profetie Efraïm wordt genoemd, zult u zien dat dezelfde Bijbel die voor het hedendaagse Efraïm rijkdom en macht heeft geprofeteerd, tevens profeteert over rampzalige ontwrichting!

God profeteerde dat, nadat Efraïm en Manasse hun beloofde rijkdom en macht hadden ontvangen, indien zij zich dan niet tot de God zouden keren die hun gezegend heeft, Hij hun deze zegeningen zou ontnemen en hen zou straffen met oorlog en gevangenschap.

Daniël 12:1 profeteerde over “zulk een tijd der benauwdheid […], als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe.” Jezus Christus noemde het een tijd van “grote verdrukking”, die de mensheid zou verdelgen indien Hij niet zou ingrijpen! (Mattheus 24:21-22).

God specificeert dat de VS en Groot-Brittannië het ergste deel van deze bestraffing zullen krijgen, wanneer Hij zegt: “O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden” (Jeremia 30:7). De naam Jakob verwijst naar de twee zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, die Jakobs naam hadden ontvangen. Het volgende vers laat zien dat de afstammelingen van Efraïm en Manasse gevangen genomen zullen worden!

En welk volk zal hen volgens de Bijbel gevangen nemen? Hetzelfde volk waarvan de Britten zich politiek proberen los te maken! Deze profetieën zijn direct verbonden met wat zich afspeelt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU!

Getty Images 578051234 Copy
Theresa May, Eerste Minister van het Verenigd Koninkrijk, woont een militaire welkomstceremonie bij in Berlijn, Duitsland. 
(ADAM BERRY/Getty Images)

God profeteerde dat het Britse volk, op een gegeven moment, zou samenspannen met Duitsland. “Want Efraïm is als een botte [dwaze] duif, zonder hart; zij roepen Egypte aan, zij gaan henen tot Assur” (Hosea 7:11). Assur, of Assyrië, is de Bijbelse benaming voor het hedendaagse Duitsland (lees Germany and the Holy Roman Empire als bewijs). Groot-Brittannië wendde zich tot Duitsland door zich in 1973 bij de Europese Economische Gemeenschap te voegen. Dat was de voorloper van de EU. De Britten ontbeerden karakter en inzicht en sloten zich aan in de hoop hun slabakkende economie te redden. In plaats van zich tot God te richten, richtten ze zich tot Duitsland voor hulp.

Om die reden profeteerde God: “… zal Ik Mijn net over hen uitspreiden, Ik zal ze als vogelen des hemels doen nederdalen. Ik zal ze tuchtigen, …Wee hen!” (verzen 12-13). God brengt groot onheil over het Britse volk wegens hun toenadering tot Duitsland. Hij dwingt hen tot gevangenneming door hetzelfde volk bij wie ze hulp zijn gaan zoeken.

“Israël is verslonden; nu zijn zij onder de heidenen geworden, gelijk een vat, waar men geen lust toe heeft. Want zij zijn opgetogen naar Assur, …” (Hosea 8:9). Meerdere geschriften onthullen dat God een door Duitsland geleid Europa zal gebruiken om Groot-Brittannië in deze eindtijd te bestraffen!

In Jesaja 10:5 zegt God: “Wee den Assyriër [Duitsland vandaag], die de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand!” En tegen wie gebruikt God deze roede? Volgens vers 6 is dit tegen “het volk Mijner verbolgenheid” – de naties van Israël, met inbegrip van Groot-Brittannië, die God hebben gegriefd met hun zonden.

Deze profetie onderlijnt de voorspelling dat Groot-Brittannië geen deel zal uitmaken van het Duits-geleide Europese project. Een breuk tussen die twee wordt hier sterk gesuggereerd wanneer het Duitsland is dat de fatale klap aan de Britse fundering toe zal brengen.

Passages als Jesaja 47 en Openbaring 17-18 verschaffen nog meer details. Deze voorspellingen beschrijven Duitsland als hoofd van een verenigd Europees rijk. Dit rijk, onder de invloed van een grote valse kerk, zal Israël gevangen nemen. (Voor bewijs bestelt u Wie of wat is het profetische beest? door Herbert W. Armstrong.)

De fundering van dit rijk is reeds gelegd in de Europese Unie. Deze wordt gedomineerd door Duitsland en beïnvloed door de Katholieke Kerk. De Bijbel profeteert dat ze spoedig een dictatoriale bewindsman zal aanstellen die een nog strakkere unie zal kneden.

Het was precies de erkenning van deze ontwikkelingen die zovele Britten ertoe bracht voor uitstap uit de Europese Unie te stemmen. Zij weten dat de EU hen zal blijven beroven van hun rechten en onafhankelijkheid. Decennia van regelgevingen en groeiende inmenging hebben nu al de Britse soevereiniteit uitgehold.

Wanneer u echter de waarachtigheid van Bijbelse profetie erkent, dan weet u met zekerheid dat de Brexit-stem het Britse volk niet van Europese beheersing zal bevrijden.

Bijbelse Profetie Is Zeker

Gedurende het bestaan van The Trumpet [en De Trompet] hebben Gods profetieën ons (en Herbert W. Armstrong gedurende meer dan 60 jaar daarvóór) ertoe geleid om te opperen dat Groot-Brittannië geen deel van de Europese Unie uit zou maken. The Trumpet heeft stoutmoedig verkondigd dat het ofwel eruit geschopt zou worden, ofwel zelf op zou stappen. Deze profetie heeft zich inmiddels bewezen!

In talrijke artikelen maakte de heer Armstrong duidelijk dat de Britse alliantie met Europa zou ophouden. “Het toneel is helemaal gereed!”, schreef hij in 1956. “Al wat nu nog ontbreekt is een sterke leider – de toekomstige Führer! De Duitsers komen op adembenemende wijze terug uit de verwoesting van Wereldoorlog II. Duitsland is het economische en militaire hart van Europa. Waarschijnlijk zal Duitsland de toekomstige Verenigde Staten van Europa leiden en domineren.”

“Maar Groot-Brittannië,” schreef hij, “zal er geen deel van uitmaken!”

Het gebruiken van Bijbelprofetie om wereldgebeurtenissen te verklaren en te voorspellen is onconventioneel, maar het is een beproefde methode. En de Brexit-stem was verre van de enige keer dat de Bijbel-gebaseerde voorspellingen van The Trumpet of van Herbert W. Armstrong waar bleken te zijn. Lees ons gratis boekje Hij had gelijk om te zien hoe het gebruik van Bijbelprofetie tot meer dan 80 jaar van accurate voorspellingen heeft geleid.

De grote God vervulde Zijn plan en doel door enorme rijkdom aan de Britse en Amerikaanse volken toe te bedelen. U kunt er dan ook gerust op zijn dat Hij Zijn plan om deze volken in gevangenschap te voeren ook uit zal voeren! De Britse Brexit-stem zal de Britten niet helpen te ontsnappen. Maar als u deze profetieën begrijpt en Gods doel leert kennen, kun u individueel aan deze aanstaande rampspoed ontsnappen.

De Britse uitstap uit de Europese Unie is een spectaculair bewijs van de precisie van Bijbelse profetie. De Bijbelse voorspellingen zijn veel specifieker dan de wereld beseft – met een directe connectie tot de krantenkoppen van dit jaar en verder.▪

 

‘Groot-Brittannië zal er geen deel van uitmaken’

De Tweede Wereldoorlog was voorbij. De Koude Oorlog was in volle gang. De Britten en zelfs de Amerikanen vormden een alliantie met Europa in de strijd tegen het communisme. In deze onstabiele periode stapte Groot-Brittannië in een unie met Europa.

De unie was toentertijd economisch van aard. Maar er was één stem die stoutmoedig voorspelde dat zij in toenemende mate politiek zou worden, dat zij meer en meer federaal en Duits zou worden, dat zij meer en meer religieus zou worden, en dat zij uiteindelijk onbeschrijflijk gewelddadig zou worden. Deze stem verklaarde tevens zonder meer dat “Groot-Brittannië er geen deel van uit zal maken.” Sterker nog, hij zei dat Groot-Brittannië er een slachtoffer van zou worden. Het zal uw geloof in de juistheid van Bijbelse profetie versterken als u vergelijkt wat deze stem, Herbert W. Armstrong, zei met de gebeurtenissen die zich hebben voltrokken sinds hij deze woorden opschreef in 1956 – en op vele andere vlakken van profetie en geopolitiek. Bestel uw gratis exemplaar van Hij had gelijk.

Hwr Ad N Lcopy