Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Istock 910858844

iStock.com/Niserin

Het mysterie van het geestenrijk

De waarheid over engelen en kwade geesten is voor veel mensen een raadsel. Maar u kunt het begrijpen!

De meeste mensen realiseren zich niet dat de aarde niet het eerste was dat God schiep, noch het uitgestrekte universum met al de andere planeten, sterren en sterrenstelsels. Het eerste dat God schiep waren de engelen.

Ondanks dat de Bijbel gevuld is met verzen over engelen vormt het geestenrijk voor de mensheid bijna een totaal raadsel.

Omdat de geestelijke wereld onzichtbaar is, is het een mysterie. Er is veel dat we niet begrijpen over elektriciteit en andere dingen die we niet kunnen zien, maar de realiteit ervan is duidelijk. Hetzelfde is waar van God en de rest van het geestenrijk. Wij moeten gewoon ons verstand openstellen voor de waarheid van God.

De Bijbel geeft aan dat God misschien wel miljarden engelen individueel geschapen heeft. Deze geestelijke wezens hebben een verstand met grotere capaciteit en mogelijkheden dan enig menselijk wezen. Zelfs toen Jezus Christus naar de aarde kwam was Hij “minder gemaakt dan de engelen” (Hebreeën 2:7). Dit zijn machtige, krachtige wezens!

Engelen planten zich niet voort zoals de mens. De reden daarvoor, zoals geopenbaard in de Bijbel, is spectaculair inspirerend. Het laat zien dat hoe briljant deze wezens ook zijn, uw potentieel nog veel groter is!

De val van Lucifer

Het grootste geestelijk wezen dat God ooit geschapen heeft werd Lucifer genoemd, wat betekent “stralende ster van de dageraad” of “brenger van licht.” God maakte dit geweldige wezen om te helpen meer licht in het universum te brengen! Hij wilde en wil nog steeds licht brengen in deze donkere wereld. Maar dit wezen keerde zich uiteindelijk van God af en naar de duisternis toe.

Lucifer daagde God uit en overtuigde één derde van de andere engelen om met hem samen te rebelleren. Die gevallen engelen worden nu demonen genoemd. Zij rebelleerden tegen hun Maker en verlieten “hun oorspronkelijke staat” (Judas 1:6).

De profeet Jesaja schreef dit over Lucifers rebellie: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!” (Jesaja 14:12). De NBG zegt dat Lucifer “de volken overweldigt!” Hij heeft de controle over politieke en militaire leiders verkregen. Dat is wat hij de hele 6000-jaar lange geschiedenis van de mensheid heeft gedaan, vooral bij de heidense naties.

“En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel: tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (verzen 13-14). Hij was vervuld met ijdelheid! Lucifer moest een keuze maken – net als de mens vandaag – om God te volgen of zich te verzetten en zich tegen Hem te keren. God vertelt ieder van ons vandaag om het leven te kiezen! (Deuteronomium 30:19). Volg geen rebellie en ongehoorzaamheid na.

Een derde van de engelen – miljoenen of zelfs miljarden – werden overtuigd door de duivel om zich van God af te keren, wat het moment was dat deze wereld gewelddadig werd. God de Vader en de Zoon hadden voor alle eeuwigheid vredig samen geleefd. Alles in het universum was in perfecte harmonie en er was nooit enig geweld geweest – totdat er zonde in Lucifer werd gevonden (Ezechiël 28:15).

Kunt u het resultaat van dit kwaad zien in de huidige wereld? Het is overal, vooral in de naties van Israël – voornamelijk de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden Oosten. (Vraag Herbert W. Armstrongs boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën aan voor bewijs over de moderne identiteit van Israël.)

Efeze 6 vertelt ons dat wij niet zozeer strijden tegen andere mensen, maar meer “tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (vers 12). Deze kwade geesten regeren over deze wereld! Zij bevinden zich in de hemelse gewesten (lucht) van de aarde. Satan heeft de hele wereld misleid (Openbaringen 12:9).

“Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2). Satan zendt uit via de lucht, net als televisie- of radiosignalen. Hij vult de lucht met zijn kwaadaardige geest en bereikt mensen via hun stemmingen, houding en gevoelens. Hij heeft op dit moment echt op mensen in kunnen werken! Veel van hen zijn vol vijandigheid, haat en bitterheid. Satan kan zo iemand echt beïnvloeden en overtuigen op manieren die u zich niet kunt voorstellen. Dat wordt duidelijk geopenbaard in uw Bijbel.

Een tweede poging

De Bijbel gebruikt vaak het principe van tweeledigheid – gebeurtenissen hebben zowel een vervulling in de oudheid als in de eindtijd. Dat principe geldt ook voor deze engelenrebellie: Zij probeerden vóór de schepping van Adam om God ten val te brengen en zij proberen dat opnieuw in deze eindtijd vlak voor de Tweede Komst van Jezus Christus. Jesaja 14 is geschiedenis – maar ook een profetie van wat er staat te gebeuren in deze eindtijd. Het boek Jesaja werd specifiek geschreven voor de tijd waarin we nu leven (Jesaja 30:8).

Hier is wat Herbert W. Armstrong schreef in Mysterie der eeuwen : “Jesaja 14:12-14 betreft een tijd die aan de schepping van de eerste mens Adam voorafgaat. Maar in Openbaring 12:7 en in Daniël 12:1 tracht Satan, aan het einde van de 6000 jaar die aan zijn heerschappij op de troon van de aarde is toegewezen, opnieuw Gods troon in de hemel te bemachtigen.” Satan is zo verwrongen in zijn redenaties dat hij denkt dat hij de troon van zijn Schepper kan overnemen! Krankzinniger kan het niet worden.

“Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen” (Openbaring 12:7-9). In deze eindtijd probeerde Satan opnieuw God ten val te brengen. Dit gebeurde onlangs en dit kunnen wij aan u bewijzen.

Deze poging vond plaats op 16 januari 1986. Als u mijn boek Maleachi's Boodschap bestudeert dan zult u zien dat dit gebeurde. (Dit boek is gratis op aanvraag.) Het boek van mijn zoon Raising the Ruins legt verder uit hoe dit alles gebeurde.

Wat betekent het dat Satan neergeworpen is? Vers 12 legt uit: “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.”

Denk serieus na over de implicaties van deze passage. God zegt wee tegen ons op de aarde. De duivel is hier en hij is erg kwaad. Dus wat doet hij? De passage gaat verder: “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had” (vers 13). De vrouw in dit vers is een type van Gods Kerk. In deze eindtijd heeft Satan geprobeerd om de troon van God over te nemen! Hij kon God niet overwinnen, dus ging hij erop uit om Gods Kerk te overwinnen.

Gelijk nadat hij neergeworpen werd viel de duivel de ware Kerk van God aan en vernietigde deze. Hij keerde 95 procent van Gods mensen af van hun Schepper!

Volgend op die aanval lanceerde hij een offensief tegen de naties van Israël. Hij heeft angstaanjagende verwoesting in Amerika en andere naties veroorzaakt. Het bewijs daarvan is overal om ons heen.

Satan viel de naties van Israël aan, maar zijn aanval zal invloed hebben op de hele wereld. “Wee hun die de aarde bewonen,” zegt God. Het gaat niet alleen over Israël. God geeft de duivel de ruimte om de naties van Israël als eerste te straffen, maar de rest van de wereld zal ook gestraft worden. Ontwikkelingen van dit moment leiden tot die wereldwijde gebeurtenis!

Sommige leiders die u vandaag op het toneel ziet zullen nog steeds de leiding hebben bij de terugkeer van Jezus Christus! Christus zal hen persoonlijk moeten vernietigen!

En let op: “[H]ij heeft nog maar weinig tijd.” Satans tijd is bijna op! God staat op het punt om hem te verwijderen en gevangen te zetten, en dan zullen er geen pogingen meer zijn om Gods troon over te nemen.

Satan weet dat zijn tijd nog maar kort is. Daarom is hij vol wraak. U kunt deze wraak vandaag op de aarde zien. De meeste mensen zouden de problemen van deze wereld nooit aan Satan wijten – maar hij is de oorzaak, omdat deze wereld hem onbewust aanbidt (2 Corinthiërs 4:4). Ondanks dat hij overduidelijk ongelofelijke vernietigende kracht bezit, spot het grootste deel van de mensheid met het idee van een duivel.

Kunt u geloven wat uw Bijbel zegt?

Bescherming door engelen

Toen Satan Gods Kerk aanviel zorgde hij ervoor dat 95 procent van Gods mensen zich afkeerden. Gelukkig bleef 5 procent trouw. Deze kleine groep doet Gods Werk en wordt beschermd door de rechtvaardige engelen geleid door de aartsengel Michaël. Deze machtige engel zou ook de naties van Israël verdedigen als ze hem dit zouden toestaan! Maar ze zijn opstandig.

De profeet Daniël voorspelde dit: “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek” (Daniël 12:1). God zal Zijn trouwe mensen beschermen tegen de turbulente tijden die eraan komen. God zal iedereen accepteren die zich naar Hem toekeert, zich bekeert en aan Hem overgeeft. Als zij zich bekeren zal Hij hen bescherming en zegeningen geven.

Daniël zegt vervolgens dat die mensen voor eeuwig en altijd zullen blinken als de sterren (vers 3). Gelooft u dit echt? Hoeveel mensen geloven echt wat God zegt? De mensheid spot met dit bovenzinnelijke potentieel! Zij willen niet simpelweg geloven in Zijn geïnspireerde Bijbel. Dat is de reden voor alle problemen van de mensheid.

Er worden drie engelen in de Bijbel genoemd met de extreem hoge rang van cherub: Lucifer, Michaël en Gabriël. Maar sinds de opstand van Lucifer blijven alleen Michaël en Gabriël over.

God gaf de engelen een eigen vrije wil. Maar Hij was niet bezig een karakter in de engelen te bouwen op dezelfde manier waarop hij dat met de mens doet. Het is een ander proces.

God zorgt ervoor dat wij kiezen zodat we karakter kunnen bouwen. Als we geen karakter opbouwen, dan hebben we geen toekomst met God – zo eenvoudig is het. Te veel mensen in deze wereld hebben geen noemenswaardig karakter! Zij willen Gods karakter niet hebben. Ze willen niet volmaakt worden zoals hun Vader in de hemel volmaakt is (Mattheüs 5:48).

Ons wonderbaarlijke potentieel

In Hebreeën 1 wordt Gods plan voor de engelen in contrast gesteld met Zijn veel grotere plan voor de mensheid. Deze passage zegt dat de rechtvaardige engelen geheime boodschappers van God zijn die dienstbaar zijn aan Zijn trouwe heiligen die zich hebben bekeerd en hun leven aan God en Zijn werk hebben gegeven.

Deze passage maakt duidelijk dat de engelen geen familie van God zijn zoals Jezus Christus dat is – en zoals de mensen dit kunnen worden! “Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? … En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?” (verzen 5, 13-14). De engelen zijn hier om ons te dienen en ons te helpen behouden te worden – waarna wij veel hoogwaardiger zullen worden dan wij vandaag zijn!

Dit is een waarheid die enorme indruk op ons zou moeten maken! Zelfs toen de engelen zagen dat God het universum en de aarde schiep, juichten zij van vreugde! (Job 38:4-7). Zij wisten dat God hen een deel aanbood in het mooier maken van die schepping.

God plaatste een derde van hen op de aarde om te zien of zij de aarde en het universum konden regeren. Maar die groep faalde. Op dat moment wist God dat Hij alleen Zichzelf kon vertrouwen om het universum te regeren.

Daarom besloot God om Zichzelf te herscheppen in de mens. De engelen slaagden er niet in om voor de aarde te zorgen, dus nu zal God de mens gebruiken om het transcendentale potentieel te vervullen om het universum te verfraaien dat nu verwoest is door Satans opstand.

Nu schept Hij zonen die geboren zullen worden in de Familie van God! Hij schiep in ons de fysieke mogelijkheid om ons te reproduceren en families te stichten om ons voor te bereiden op die toekomst. Het fysieke gezin is een relatie op het Goddelijke vlak; het vormt een type van de God Familie. Het huwelijk is een relatie op het Goddelijke niveau; het vormt een type van ons huwelijk met Jezus Christus (Efeze 5:22-33). Degene die God roept om uit deze wereld te komen en Hem te dienen vóór de Tweede Komst zullen de Bruid van Jezus Christus worden! Dat is de meest fantastische waarheid die u zich kunt bedenken. U kunt dit begrijpen als u daarvoor kiest. God zal daarvoor zorgen.

Engelen hebben in de Bijbel en in de geschiedenis altijd gewerkt; sommige zijn zelfs verschenen aan mannen zoals Abraham, Mozes, Gideon en andere dienaren van God. Velen hebben God millennia lang trouw gediend. En God heeft een prachtige toekomst voorbereid voor die engelen die trouw aan Hem zijn gebleven.

Dit zijn geweldige waarheden die we horen te begrijpen. Al deze informatie staat in uw Bijbel en in Mysterie der eeuwen . Dit boek geeft u de Bijbelverzen die u nodig heeft om de geschiedenis van de engelen te bestuderen.

Mysterie der eeuwen is een boek als geen ander. U heeft dit boek nodig. Het is een samenvatting van de hele Bijbel. Er is geen boek op aarde, buiten de Bijbel, dat belangrijker is. Dat is mijn mening; het was dhr. Armstrongs mening – en ik denk als u het werkelijk begrijpt dat het ook uw mening zal zijn. Het zal binnenkort aan de hele wereld onderwezen worden. God bereidt nu onderwijzers voor die de waarheid van God over de wereld kunnen verspreiden. De meeste mensen die ooit hebben geleefd, hebben God nooit werkelijk gekend. Maar dat staat op het punt te veranderen. Ze zullen opstaan uit de dood en de waarheid onderwezen krijgen.

Moa Ad Nl