Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Celtic throne banner Celtic throne logo
In deze onrustige wereld, een spektakel vol hoop!
De koninklijke reis van Ierse dans
LIVE ONLINE CONCERT | 5 JULI
Tickets
Tickets
Brienne hong 697140 unsplash

Brienne Hong/Unsplash

Het Mysterie van de Mens (vijfde deel)

Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk drie)

Vervolg van Het Mysterie van de Mens (vierde deel)

D

e wereld van God afgesneden

Nu terug naar de eerste mens, Adam.

Herinner u Gods doel met het scheppen van de mens op de aarde. Dat was: 1) om de regering van God op aarde te herstellen, en door het leiden van het menselijke leven door deze regering: a) de fysieke schepping van de aarde te voltooien, daar waar de engelen die ruïneerden, en b) om met dit proces de schepping van de mens te voltooien door hem rechtvaardig goddelijk karakter te laten ontwikkelen; en 2) om het koninkrijk van God te vestigen, en uiteindelijk het fantastische potenti­eel van de mens in het voltooien van de schepping van het onmetelijke universum te verwezenlijken!

Dit verheven doel vereiste: 1) dat de mens Satans weg zou afwijzen en Gods weg van liefde, die op Gods geestelijke wet berust, zou aanvaarden; en 2) dat de mens eerst van materie zou worden gemaakt, opdat hij, als hij tot Satans weg van „nemen” zou worden verleid, veranderd zou kunnen worden, of opdat, als hij weigerde te veranderen, zijn leven zou kunnen worden uitgewist, zonder verder of blijvend leed, precies alsof hij nooit had bestaan (Obadja 16).

Geestelijke wezens kunnen, als zij eenmaal een voltooide schepping zijn (zoals een derde der engelen, die boosaardige karakters werden), niet worden veranderd. Geest is, als de schepping ervan eenmaal is voltooid, constant en eeuwig—niet vatbaar voor verandering. Maar fysieke materie verandert voortdurend.

In Gods plan voor Zijn geestelijke schepping, dat later zal worden behandeld, is door God en het Woord op meesterlijke wijze uitgedacht, dat het Woord afstand van Zijn grote glorie zou doen en ter bestemder tijd de gelijkenis van het menselijk vlees zou aannemen, als Jezus Christus, om aldus de geestelijke fase van de schepping van de mens mogelijk te maken—God die Zichzelf vermenigvuldigt! Wat een meesterlijk plan voor het absolute toppunt van scheppen! Hoe groot is onze God qua verstand, doel, planning, ontwerp en ook in het scheppen—vanaf het nietigste celletje of insect tot de meest reusachtige zon, waarbij onze eigen grote zon in het niet verzinkt!

En het ongelooflijke potentieel van de mens is dat de grote majestueuze God bezig is, in de mens, Zichzelf te vermenigvuldigen: de mens kan worden geboren in het goddelijke gezin!

De eerste mens, Adam, werd geschapen met het potentieel zich te kwalificeren om Satan, de vroegere Lucifer, op de troon van de aarde te vervangen, waardoor de regering van God zou worden hersteld.

Het was evenwel noodzakelijk dat hij Satans weg van „nemen”, het fundament van Satans boosaardige regering, zou weerstaan en verwerpen, en dat hij de weg van Gods wet—de weg van liefde (van geven), de basis van Gods regering—zou kiezen!

Hun Maker sprak eerst tot Adam en Eva—onderwees hen inzake de regering, en de geestelijke wet van God—hoewel in Genesis 2 slechts de meest beknopte samenvatting van Gods onderwijs aan hen is geopenbaard. Satan werd weerhouden van ieder contact met hen totdat God hen eerst had onderwezen.

De twee symbolische bomen

In de luisterrijke prachtige hof van Eden waarin God hen had geplaatst stonden twee zeer speciale symbolische bomen. Over deze bomen en hun enorme betekenis is weinig te horen, behalve wat de meeste mensen hebben gehoord over „Adams appel”. Maar de verboden boom was waarschijnlijk geen appelboom.

De ware betekenis van deze twee symbolische bomen verklaart de grondslag van deze wereld. In deze bomen schuilt het antwoord op het grote mysterie van onze tijd, deze moderne twintigste eeuw. Vandaag leven wij in een wereld van ontzagwekkende vooruitgang en, paradoxaal genoeg, van ontstellend kwaad. De verbijsterende vraag van vandaag is: waarom kunnen de mensen die een verstand hebben waarmee zij kunnen leren naar de maan en terug te vliegen, harten te transplanteren, computers en andere technische wonderen te produceren, hun eigen problemen niet oplossen? Waarom is er in de wereld geen vrede?

Het mysterie van de hedendaagse gebeurtenissen en omstandigheden kunnen wij niet begrijpen, tenzij wij naar de grondlegging van deze wereld teruggaan om te zien wat zich vanaf het begin ontwikkelde tot dit enerverende, verwarde heden.

De wereld begon ten tijde van deze twee speciale bomen. In de valse leer van tegenwoordig horen wij niets over de boom des levens en bijna niets over de verboden boom.

Maar denk eens na. God had uit het stof van de grond een mens geschapen. God schept evenwel in twee stadia. Fysiek was de mens nog niet compleet. God wilde dat hij zich zou vermenigvuldigen en de aarde zou vervullen. De mens kon dat echter niet omdat hij fysiek nog niet compleet was. Dus bracht God hem in een diepe slaap (anesthesie) en voerde een operatie uit, waarbij Hij een rib verwijderde om er een vrouw van te vormen. Samen vormden zij één familie. De fysieke schepping van de mens was voltooid. Zij konden hun soort vermenigvuldigen.

De door God geschapen mens was evenwel sterfelijk. Hij bezat slechts een tijdelijk fysiek-chemisch bestaan, in leven gehouden door de circulatie van bloed, dat van zuurstof wordt voorzien door het inademen van lucht, en van brandstof door voedsel en water uit de grond. Hij bezat geen inherent leven, zichzelf instandhoudend leven. Maar hij bezat wel een menselijke geest waardoor hij, als die met Gods Heilige Geest werd verenigd, tot eeuwig leven kon worden verwekt.

Onsterfelijk leven aangeboden

Door middel van deze symbolische boom des levens bood God de mens onsterfelijk leven aan. God verzocht of dwong hem niet dat te nemen. Hij maakte het alleen vrij toegankelijk. Adam kon van alle bomen in de hof eten, behalve van de ene verboden boom, die „der kennis van goed en kwaad”.

Wat zou er gebeurd zijn als Adam van de boom des levens had genomen? Deze vraag hebt u waarschijnlijk nooit horen beantwoorden. Deze symbolische boom wordt vandaag aangeboden aan hen die door God worden geroepen en tot Jezus Christus worden getrokken. Er is één verschil tussen de oorspronkelijke Adam en de geroepen Christen. Adam had nog niet gezondigd en had, als hij de boom des levens had gekozen, geen berouw en bekering nodig. Overigens verkeert de bekeerde en gelovige, door de Geest verwekte Christen in dezelfde positie als Adam zou zijn geweest indien hij van de boom des levens had genomen.

Adam zou de Heilige Geest van de onsterfelijke God hebben ontvangen en die zou zich met zijn menselijke geest hebben verbonden. Daar Adam een keuze moest doen, zou hij, door van de boom des levens te eten, vanzelfsprekend de weg van Satan hebben afgewezen.

Maar nogmaals, wat zou er zijn gebeurd, als Adam van de boom des levens had genomen?

Hij zou de Heilige Geest hebben ontvangen, die zich met zijn menselijke geest zou hebben verenigd. De mens was pas mentaal of geestelijk compleet, wanneer hij de Geest van God had ontvangen. Dit zou hem, mentaal en geestelijk, met God hebben verenigd. Hij zou als een kind van God zijn verwekt, precies zoals de bekeerde door de Geest verwekte Christen.

Hij zou de Heilige Geest van God hebben ontvangen die zich met zijn menselijke geest zou hebben samengevoegd, waardoor hij als een zoon van God zou zijn verwekt, en waardoor hem het onderpand van onsterfelijk leven zou zijn geschonken en hij één met God zou zijn gemaakt.

Zoals in het geval van de door de Geest verwekte Christen van vandaag, waarbij „Christus [in ons] de hoop der heerlijkheid” is (Colossenzen 1:27). En ook, zoals de gezindheid van Christus in ons is (Filippenzen 2:5), zo zou de gezindheid van de Eeuwige in Adam zijn geweest. In plaats daarvan echter kwam en werkte de gezindheid van Satan in hem, evenals dit het geval is in al zijn kinderen die deze wereld hebben gevormd. In Efeze 2:2 lezen wij dat Satan, als overste van de macht der lucht, inderdaad in de mensen daadwerkelijk werkzaam is.

Op dit punt verklaren wij iets wat men verkeerd zou kunnen begrijpen. In de verzoeking door Satan werd Eva misleid, maar Adam niet (1 Timotheús 2:13-14). Adam was God ongehoorzaam en zondigde welbewust. Maar ook al werd hij in deze oorspronkelijke verzoeking niet misleid, zijn opzettelijke ongehoorzaamheid aan het uitdrukkelijke gebod van God sneed hem af van God, wat een toestand van mentale vervorming deed ontstaan en waardoor zijn denken voor de misleidingen van Satan werd geopend. Vanaf dat ogenblik waren Adam en al zijn nakomelingen voor de macht van Satan ontvankelijk. Satan begon in het verstand van Adam te werken, zoals God in zijn verstand zou hebben gewerkt als hij van de boom des levens had genomen.

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl