Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Sebastien gabriel 62528 unsplash

Sebastien Gabriel/Unsplash

Het Mysterie van de Kerk (zevende deel)

Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk zes)

Vervolg van Het Mysterie van de Kerk (zesde deel)

W

are Christenen: opgeroepenen—geen vrijwilligers

Het is uitsluitend door Christus dat de zondigende mensheid met God de Vader kan worden verzoend. Eerst moet men tot Christus komen. Maar geen mens kan tot Christus komen tenzij God de Vader hem kiest en, door Zijn Heilige Geest, trekt.

Dat komt misschien als een verbazingwekkende nieuwe waarheid, maar hoe meer u het Nieuwe Testament bestudeert, hoe meer deze waarheid steeds in het gehele Nieuwe Testament blijkt te worden bevestigd, hoe duidelijker dit voor u zal worden.

Geen wonder dat de Kerk en haar doel een mysterie zijn. Satan heeft het verstand van de mensen van een bedrogen en vervalst Christendom verblind.

Iedereen die zich „aansluit bij een kerk van eigen keuze,” is niet in Gods ware Kerk geko­men. Bij de ware Kerk van God kan men zich niet „aansluiten.” Eerst wordt men door God de Vader gekozen en door Zijn Geest getrokken, tot een volledige diepgaande bekering gebracht, en tot een totale verandering van levensstijl, en dan heeft men niet alleen in Jezus Christus als persoonlijke Verlosser geloofd en Hem als zodanig aanvaard, maar men gelooft Christus ook. Vergeet niet dat Christus het Woord van God is. Jezus was het Woord van God in Persoon. De Bijbel is hetzelfde Woord van God in geschrift. Christus geloven is geloven wat Hij zegt, met andere woorden, geloven wat Gods Woord, de Bijbel, zegt.

Opnieuw stellen wij de vraag: wat is en waarom bestaat de Kerk? De Kerk wordt gevormd door de (uit deze wereld) geroepen en verwekte kinderen van God. Het is het lichaam van Christus (1 Corinthiërs 12:27; Efeziërs 1:23). Het is het geestelijke organisme dat—na de opstanding tot onsterfelijkheid—de „Bruid van Christus” zal zijn. Zij zal dan met Christus huwen! De Kerk is de geestelijke tempel waar Christus bij Zijn tweede komst naar toe zal komen (Efeziërs 2:21).

De Kerk kon pas daadwerkelijk worden opgericht NADAT Jezus was opgevaren en verheerlijkt (Johannes 7:37-39). In zekere zin evenwel begon God enkele mensen te roepen om met Abraham en de profeten van het Oude Testament, en wellicht ook met Abel, Henoch en Noach, het fundament van de Kerk te vormen (Efeziërs 2:20).

Onmiddellijk na zich te hebben gekwalificeerd door Satan te overwinnen, begon Jezus Zijn toekomstige apostelen te roepen. Samen met de profeten moesten zij het fundament van de Kerk vormen, onder Christus, die het werkelijke fundament en Hoofd van de Kerk is (1 Corinthiërs 3:11; Efeziërs 5:23).

De meeste mensen hebben hoe dan ook geen idee van de geweldige, verheven, bovennatuurlijke daad die de Almachtige God verricht in het vermenigvuldigen van Zichzelf—in uiteindelijk miljarden geestelijke Goddelijke Wezens! Of van de veelzijdige ontwikkelingsstadia die nodig zijn voor dit hoogtepunt van al Gods daden!

Gods plan: één stap tegelijk

God kon niet met haast te werk gaan. Er was een algemeen plan nodig, dat met één stap tegelijk moet vorderen. Het vereiste geduld en een nooit aflatende vastbeslotenheid van de kant van de goddelijke Schepper!

Weinigen begrijpen dit!

God legde het in mijn geest en hart, toen ik een kind van nog maar 5 jaar oud was om te verlangen—letterlijk te hunkeren—naar begrip! Salomo wilde wijsheid en God gaf hem wijsheid boven allen die ooit leefden.

Wat is er dan in de eerste plaats voor nodig om begrip te ontvangen? „Een goed inzicht [of begrip] hebben allen die ze [Zijn geboden of bevelen—zie vs. 7] betrachten” (Psalmen 111:10). Het enige testgebod is het vierde—het houden van Gods Sabbat. Mijn bekering was het resultaat van een strijd om dat gebod te weerstaan! Maar toen een barmhartig God mij overwon en Hij mij op dat punt tot overgave aan Hem bracht, openbaarde Hij me ook de noodzaak om Zijn jaarlijkse Sabbatten en feesten te vieren. Deze beelden de zeven grote geestelijke stappen uit in het geweldige meesterplan. (Deze waarheid wordt verklaard in ons gratis boekje Heidense Feestdagen of Gods Heilige Dagen?) Door deze en andere geopenbaarde kennis van de Bijbel gaf God mij begrip van het volvoeren van Zijn grote plan!

Na Adams rebellie en Satan nog op de troon van deze aarde, zou alleen God maar hebben kunnen weten hoe geleidelijk, behoedzaam, stap voor stap, deze procedure moet verlopen.

Rechtvaardige mensen als Abel, Henoch en Noach werden ongetwijfeld gebruikt om een bepaalde rol te spelen in de uiteindelijke totstandkoming van het Koninkrijk van God. Maar de Here, de Eeuwige, begon de eigenlijke grondslag van de uiteindelijke Godfamilie te leggen door de patriarch Abraham. Izaäk, Jacob en Jozef maakten ook deel uit van die voor­fundering.

Daarna richtte God door Mozes het volk Israël op—Gods eerste Vergadering of Kerk. Die Kerk van het Oude Verbond ontving Gods regering, maar niet Zijn Heilige Geest! De Israëlieten werden toen niet verwekt om Goddelijke Wezens te worden. Toch vervulde het oude Israël een noodzakelijk deel in Gods prachtige plan.

Niettemin ging God, gedurende al die jaren, ermee door om individuele profeten te roepen en klaar te maken om deel uit te maken van het fundament van Zijn Kerk.

De Kerk—de eerste oogst

En wat moest de Kerk dan zijn? Zoals door de derde van Gods Heilige Dagen (of feesten) wordt uitgebeeld, moest zij de eerste echte oogst van sterfelijke mensen leveren, die veranderd worden in uit Geest bestaande Goddelijke Wezens! Weer is de Kerk het instrument dat geschikt gemaakt wordt om te worden gebruikt met en onder Christus in het volvoeren van Gods wonderbaarlijke plan om de mensheid te redden en Zichzelf te reproduceren. De verwekte (nog niet geboren) kinderen van God vormen echter de Kerk. Maar de Kerk zal de oogst van de eerstgeborenen zijn (Hebreeën 12:23), (terwijl Christus de vooruitgaande Pio­nier of Leidsman is) bij Christus’ wederkomst in macht en glorie!

In de jaren vanaf Abraham tot Christus riep God uit Satans wereld verwekte en willige profeten als het voorbereidende medefundament van Gods Kerk! Jezus zelf is het hoofdfundament.

Tijdens Zijn 31/2 jaar durende aardse predikambt riep, koos en onderwees Jezus, om te beginnen, Zijn oorspronkelijke 12 apostelen, het tweede medefundament.

Gedurende Zijn predikambt als mens op aarde kondigde Jezus in het openbaar het toekomstige Koninkrijk van God aan. Ondertussen onderwees en trainde Hij Zijn apostelen.

Maar het publiek tot wie Hij predikte riep Hij niet tot behoud. Vaak sprak Hij tot hen in gelijkenissen. En waarom in gelijkenissen? Om voor hen de betekenis te verhullen en te verbergen, terwijl het Zijn gekozen apostelen wel was gegeven die te begrijpen (Mattheüs 13:10-17). Er was een uiterst belangrijke reden waarom het in Gods stap voor stap voortgaande plan toen nog niet nodig was de wereld te behouden. Eerst riep God de Kerk om te worden bekeerd en veranderd, teneinde onder Jezus koningen en priesters (Openbaring 5:10) te worden in de tijd dat Jezus komt om de wereld te behouden. Derhalve werd veel van de waarheid geopenbaard aan de Kerk die werd opgeleid om Christus bij het behouden van de wereld te assisteren. De tijd om deze waarheden aan de wereld te openbaren was echter nog niet gekomen. Toch onderwijzen de kerken van deze wereld leerstellingen die diametraal aan deze waarheid zijn tegengesteld.

Voltooiing van Jezus’ ambt op aarde

Tegen het eind van Zijn predikambt op aarde had Jezus de voorbereidingen voor het oprichten van Zijn Kerk voltooid. Het werk waarvoor Hij als mens op aarde was gekomen, had Hij volbracht. Daarna gaf Hij Zijn leven aan het kruis. Hij nam onze schuld wegens onze zonden op zich.

Laten wij evenwel goed begrijpen dat Christus Satans hoofdaandeel in alle menselijke zonden niet op zich nam. Satan zal gedurende alle eeuwigheid zijn eigen straf blijven ondergaan!

Het fundament van de Kerk van God was gelegd. Christus zelf is het Hoofd en de hoeksteen: het hoofdfundament. Samen met de profeten vormden Zijn apostelen de rest van het fundament.

De apostelen wilden onmiddellijk aan de slag gaan—op weg gaan om de evangelieboodschap te verkondigen. Maar God was verstandig en geduldig genoeg om terughoudendheid te betrachten en één juiste stap tegelijk te doen. Dus maande Jezus Zijn apostelen te wachten! „Maar gij moet in de stad blijven,” gebood Hij (Lukas 24:49), „totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”

Tien dagen later kwam de jaarlijkse Pinksterdag, die oorspronkelijk het Feest der Eerstelingen heette (Numeri 28:26).

Op die dag kwam de Heilige Geest! Op die dag werd de Kerk opgericht!

Die dag symboliseert de eerstelingen van Gods koninkrijk. Gods feestdagen beelden Gods geestelijke oogst uit. Het allereerste deel van Gods geestelijke oogst van mensen die uiteindelijk uit God geboren worden—tot Goddelijke Wezens gemaakt worden—is de Kerk! Daarom zijn allen die bij Christus’ terugkeer in het koninkrijk van God worden geboren, te beginnen met de oude profeten, deel van de Kerk van God. De profeten van het Oude Testament zijn zelfs deel van het fundament van de Kerk (Efeziërs 2:19-21).

Allen profeten, apostelen en kerkleden in wie de Heilige Geest woont zullen bij Christus’ komst in glorie en macht worden opgewekt en/of veranderd tot onsterfelijkheid!

De gehele Kerk bestaat dus uit de eerste mensen die uiteindelijk in het koninkrijk van God zullen worden wedergeboren. Zij zullen Goddelijke Wezens zijn!

Hoe misleid (Openbaring 12:9) zijn zij die menen reeds „wedergeboren” te zijn. De lezer zou ons gratis boekje Wat bedoelt u precies met Wedergeboren? moeten aanvragen. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl