Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Celtic throne banner Celtic throne logo
In deze onrustige wereld, een spektakel vol hoop!
De koninklijke reis van Ierse dans
LIVE ONLINE CONCERT | 5 JULI
Tickets
Tickets
1 kod nl 17 18%20thumbnail

Nikada/iStock

Het Mysterie van de Beschaving

De Sleutel van David (Transcript)

De Sleutel van David met Gerald Flurry.

Herbert W. Armstrong schreef Mysterie der Eeuwen, en hij geloofde dat dit het op één-na belangrijkste boek op aarde is. Natuurlijk was het een samenvatting van de gehele Bijbel; van de hele Bijbel – het Oude Testament, het Nieuwe Testament oftewel de Hebreeuwse Bijbel, en het Nieuwe Testament. Het is makkelijk te begrijpen, maar het is niet makkelijk om echt te onderzoeken en diep te graven in dit boek om de diepte ervan te begrijpen.

Er is, denk ik, een manier waarop u erg krachtig kunt bewijzen, dat dit het belangrijkste boek in de wereld is, naast de Bijbel. Dat is door er met een open verstand doorheen te gaan en het zeer ijverig te bestuderen, totdat u weet dat dit een boek is dat niet uit het menselijk verstand komt. Geen mens kan dit boek schrijven, zoals ik het bekijk, en ik geloof dat u dat met mij eens zal zijn, als u deze richtlijn opvolgt. Ik weet dat er veel mensen zijn die dit boek lezen, die niet werkelijk de diepte ervan begrijpen, en ik wil iedereen juist aanmoedigen om dat wel te doen.

Ik heb hier een brief van een persoon die het boek heeft en het had aangevraagd. Hij zei: “Ik heb net Mysterie der Eeuwen voor de derde keer gelezen. Het is zo’n bijzonder iets!” Dat was iemand uit Texas. Een ander persoon zei: “Mysterie der Eeuwen was zo goed voor me! Het heeft mijn leven gered!” Dit zijn echte mensen – deze laatste kwam uit Ohio – zij werden erdoor geraakt en het heeft hun leven op dramatische manieren veranderd. Dat is geen nep-informatie en u zou dezelfde reactie hebben als u het leest en het boek werkelijk bestudeerd. Als u begrijpt hoe diepzinnig het is, dan zal het u doen beseffen dat het een zeldzaam, zeldzaam boek op deze aarde is.

Als u Mysterie der Eeuwen al heeft dan wil ik u uitdagen om het te lezen en bestuderen en erover te mediteren zo diep als u kunt. Als u het niet heeft dan hoop ik dat u het aanvraagt. Al onze literatuur is gratis. Maar elk van u – het maakt mij niet uit of u dit boek verschillende keren leest – zult merken dat u er iedere keer weer meer uithaalt.

Laat me nog een brief voorlezen, deze komt uit Pennsylvania: “Dhr. Armstrong heeft een leven lang besteed om al deze waarheden die in Mysterie der Eeuwen zijn opgeschreven, te vergaren. Al deze waarheid werd hem niet zomaar in een dag overhandigd. Hij moest ervoor vechten. Hij besteedde het grootste deel van zijn leven met bidden om die wijsheid en het begrip en de waarheid, gravend in het Woord van God en zoekend naar waarheid alsof het goud of zilver was. Hij vocht elke dag om de leugens van deze wereld op afstand te houden en voor het ware goud, het ware zilver, de ware beloning voor het leven op een manier die onze bijzondere en genadige God behaagt.”

Een ander zei, ik zal deze korte brief uit Texas voorlezen: “Dank u voor het invullen van die lege ruimte in mijn leven.” Er is een lege ruimte in de levens van de meeste mensen in de wereld. Een vreselijke lege ruimte omdat zij niet weten waarom ze bestaan. Zij weten niet wat het doel is van het menselijk leven. En hoe zou je geen groot leeg gat in je leven hebben als dat het geval is? We weten niet wie en wat God is. Hoe kunnen we ons daar niet gefrustreerd en leeg door voelen als we die kennis niet hebben?

Hier nog een brief, die ik u wil voorlezen: “Het is een groot getuigenis van waar karakter voor een man in zijn 94e levensjaar om emotioneel te verkondigen dat het een belangrijke dag in zijn leven is, omdat hij, in de vorm van een boek, de openbarende gift van God kan delen met betrekking tot de grote mysteries van het leven die deze wereld hebben geplaagd.” Die de beschaving van deze wereld hebben geplaagd.

Daarom wil ik vandaag het Mysterie van de Beschaving met u bespreken; het vierde mysterie in het boek Mysterie der Eeuwen. Hoe kan enig onderwerp nog meer een mysterie zijn dan dat van de beschaving? Hier hebben we al de wonderen van wetenschap en technologie, en toch zie je tegelijkertijd de eenvoudige menselijke problemen – die zouden tenminste eenvoudig op te lossen moeten zijn. Maar de problemen in het gezin, problemen in relaties, problemen in vrede tussen naties – in onze hele geschiedenis zijn wij nooit in staat geweest deze problemen op te lossen, behalve op een klein aantal mensen na, die God op dramatische wijze heeft gebruikt.

Als u kijkt naar ontwikkelde landen en alle geweldige vooruitgang die zij hebben, al de luxe die u zich maar kunt voorstellen, en tegelijkertijd worden ze vervloekt met misdaad, geweld, ongerechtigheid, gebroken gezinnen, scheidingen en problemen met hun kinderen, problemen in hun familie. Tegelijkertijd hebben we analfabetisme in meer dan de helft van de wereld. Wat is er mis met deze beschaving en waarom kunnen wij die problemen niet oplossen? We moeten ze oplossen anders kunnen we niet overleven!

Er is veel vuiligheid en ellende in deze wereld, en het is niet Gods wereld. Het heeft zeker veel verschrikkelijke problemen. En wie is het die deze problemen kan oplossen? Dat brengt ons tot een ander onderwerp, dat geestelijk is.

Als u zich realiseert dat wij in de laatste dagen leven, dan is het net alsof we zeg maar naar een film kijken. We zien alleen het einde van die film en de rest van het verhaal kennen we niet. U weet dan niet waar deze beschaving echt begon, en u weet niets over de ontwikkelingen na dat begin die tot deze laatste dagen hebben geleid. U weet het niet.

Kijk, mensen kunnen hiermee spotten als ze dat willen – en er zijn er die dat doen – maar laten we teruggaan naar de Hof van Eden, de oorspronkelijke Hof van Eden. Want precies daar is het fundament van deze wereld, de basis ervan! En de Bijbel is echt de enige basis voor Christenen vandaag, de enige basis voor hun religie. Dus moeten we deze dingen voor onszelf bewijzen. Kunnen wij echt geloven wat er gebeurde in de Hof van Eden? Ik zeg u, er wordt expliciet in uitgelegd hoe deze beschaving werd opgericht, en er is geen enkele andere manier om dit uit te leggen, behalve op de verkeerde manier.

Er zijn twee bomen daar bij Adam en Eva. Twee bomen; de ene was de boom des levens en de andere was de boom van kennis van goed en kwaad; of u zou kunnen zeggen de boom des doods. Deze twee symbolische bomen verklaren het fundament van deze beschaving. Adam en Eva moesten kiezen – de boom des levens of de boom des doods. Zij kozen de boom van kennis van goed en kwaad, oftewel de boom des doods. Dat is degene die zij kozen, en zij hebben al hun kinderen – de hele mensen-familie – naar deze zeer gruwelijke beschaving geleid.

Satan nam de leiding en nam Adam en Eva echt gevangen vanaf het allereerste begin, en hij heeft sindsdien ook de mensheid in zijn greep! Dat is waar deze beschaving om draait.

Ik weet uit persoonlijke ervaring uit de begindagen van dhr. Armstrong – voornamelijk toen ik een onderdeel van het college was, en daar cursussen volgde – dat mensen zich afvroegen waarom dhr. Armstrong zo vaak terug ging naar de twee bomen. Waarom ging hij terug naar de Hof van Eden? Nu, omdat dat het fundament van deze wereld is, van deze beschaving! En als u dat niet begrijpt dan zult u misleid worden. U zult misleid worden, en de mensen die daar zaten en hem hoorden waren misleid. 95% van hen keerden zich af toen hij stierf, omdat zij niet écht geloofden in teruggaan naar het fundament van deze beschaving om te zien waarom de mensheid zo de verkeerde weg op is gegaan.

Wat is er mis met de mens? Wat veroorzaakt al deze verschrikkelijke problemen? Nu worden we geconfronteerd met ons nummer-één probleem – de overleving van de mens! Niemand weet hoe dit op te lossen, behalve de Bijbel, en het wordt zeker allemaal uitgelegd in dhr. Armstrongs boek.

Deze wereld is gevuld met vuiligheid en ellende, zoals ik al zei. Toch, als u kijkt naar Gods Koninkrijk, naar Zijn troon in de hemel; Hij beschrijft dit in de meest…, laten we zeggen dat het de meest briljante pracht en kwaliteit en schoonheid en karakter had die de mens zich zelfs maar kan voorstellen. God leeft daarin, en Hij gelooft niet in leven in vuiligheid en ellende. God wil dat wij het allerbeste hebben! Maar Hij zegt als u dat wilt hebben dat u eerst de schoonheid van heiligheid moet bezitten; dat is de schoonheid die God echt belangrijk vindt. 1 Kronieken 16:29, u kunt het lezen.

Wat heeft de mens gedaan op deze aarde, als u er gewoon eerlijk over bent? Hij heeft alles vervuild – het water, de lucht, en bijna alles wat u zich kunt bedenken – hij heeft het vervuild en heeft zijn eigen karakter afgebroken. In plaats van het karakter van God in zich opbouwen, Mattheüs 5:48, heeft hij zijn karakter afgebroken.

Dit alles komt omdat de eerste mens God afwees en zich van Hem afkeerde daar in de Hof van Eden. Hij keerde zich gewoon van God af en God heeft hen afgesneden van de boom des levens! Hij sneed hen daarvan af! En dat is de basis van deze beschaving. Wij zijn afgesneden van God, maar God gaat dit spoedig allemaal veranderen. En ik bedoel zeer binnenkort.

Wij bevinden ons in de laatste dagen, en Jezus Christus zal spoedig de volle waarheid openstellen aan de hele wereld zodra Hij hierheen komt. Dan zal Hij later allen die ooit geleefd hebben en God nooit gekend hebben, doen opstaan, en hen de kans geven om te weten en begrijpen wie en wat God is.

En het Mysterie van de Beschaving – dat zal Hij verwijderen; alle mysteries zullen verdwijnen. Adams kinderen zijn in Adams voetsporen gevolgd. Dat is het probleem, en dat is de beschaving die wij hebben.

Dhr. Armstrong had 3 scholen voor hoger onderwijs en hij ontving allerlei onderscheidingen voor het hebben van de mooiste hogeschool in de VS, wat betreft schoonheid en landschapsarchitectuur en dat alles. Toch was hetgeen hij zoveel meer aanprees het goddelijke karakter van de studenten! Het was een instituut voor het opbouwen van karakter. Vandaag hebben wij 2 hoge scholen, en wij werken aan het opbouwen van karakters.

Nu, wij zijn zondaars; alle mensen zijn zondaars. Maar we moeten er koortsachtig aan werken om die karakterproblemen of problemen die we hebben te overwinnen en om het karakter van God in ons op te bouwen.

Dus Adam en Eva namen de dingen eigenlijk gewoon in eigen handen en zeiden: “Nou, we komen er zelf wel uit. We doen het op onze eigen manier.” Zij keerden zich van God af. Zij wilden de boom des levens niet; zij verwierpen het. En u kunt het resultaat zien als u naar deze beschaving kijkt, dan kunt u zien wat er gebeurde. De wereld is sindsdien in de greep van de Duivel.

God moest een losgeld betalen. God de Vader moest een losgeld betalen en stuurde Zijn Zoon naar de aarde om meedogenloos geslagen te worden zodat wij vandaag genezen kunnen worden. Vervolgens werd hij gekruisigd en erger verminkt dan enig ander mens op aarde ooit, zodat wij vergeven kunnen worden voor onze zonden en tot God de Vader gebracht kunnen worden. Ziet u, er moest een Lam zijn. En alle mensen in het verleden die gezondigd hebben zullen de gelegenheid krijgen om God te leren kennen in een opstanding. Daarover wordt in de hele Bijbel gesproken.

Maar er bestaat vandaag een Satan de Duivel die “de aanvoerder van de macht in de lucht” genoemd wordt: Efeze 2:2. Met andere woorden, hij zendt de hele tijd uit, net als het geluid en de beelden die door de lucht gaan en opgepikt worden door de tv. Dat is vergelijkbaar met de manier waarop Satan uitzendt. Hij zendt uit in emoties en houdingen en stemmingen en impulsen. En hij bereikt de mensheid op die manier, omdat wij niet kijken naar God en God niet toestaan ons kracht te geven om Satan de Duivel aan te pakken.

Laat me dit hier voorlezen, ik denk dat dit fenomenaal is. Johannes 8:44 (HSV) zegt: “U bent,” Christus zegt dit tegen de mensen, “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af…” Vanaf het begin, nu wat zou dat betekenen? “…en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.”

Denk daar eens over na! Satan was een moordenaar vanaf het begin! Met andere woorden, vanaf de tijd dat Kaïn zijn jongere broer Abel doodde; dat was de allereerste zoon geboren in deze wereld en hij vermoordde zijn broer. Hij vermoordde zijn broer en God zegt: “Hier is de oorzaak! Satan deed dat vanaf het begin! Hij is een moordenaar!” En hij is de god van deze wereld, 2 Corinthiërs 4:4.

Wat denkt u van dat stukje waarheid? Dat zou ons allemaal wakker moeten schudden! Maar Satan beroerde Kaïn en bracht hem in een vijandige houding. Hij werkte op zijn emoties en zijn houding en zijn slechte humeur en dat alles, en dat doet hij al vanaf het begin! Vanaf de eerste moord tot al de anderen door de eeuwen heen; hij heeft ze geïnspireerd en mensen aangewakkerd om moorden te plegen en er vervolgens over te liegen, net als Kaïn deed. Nadat God hem met deze misdaad confronteerde, met deze verschrikkelijke misdaad - het doden van zijn eigen broer – loog hij erover!

Satan was er vanaf het begin, bij het allereerste gezin op deze aarde, en zij waren niet met God, zoals wel had gemoeten. Het werd allemaal veroorzaakt door Satan de duivel; dat is waar hij de mens in zijn greep nam en de mens is sindsdien in zijn greep gevangen.

En alleen het bloed van Christus gaat voor onze zonden betalen. Als er een wet is, dan moet er ook een straf zijn. Christus heeft die betaald. Maar Satan komt als een engel van het licht (2 Corinthiërs 11:14), een engel van het licht, maar hij is een moordenaar en een leugenaar vanaf het begin! Hij is de vader van de leugenaars! En dit is onze beschaving; zo is het altijd geweest. Het bleef altijd de weg van Adam en Eva volgen omdat zij de verkeerde boom kozen. En God wil dat wij, ook vandaag, kiezen. Hij biedt ons aan om de goede boom te kiezen.

De hele wereld is misleid, Openbaringen 12:9. Het lijkt erop dat bijna niemand dit gelooft, maar het is waar. Het komt rechtstreeks uit uw Bijbel. En Satan is de god van deze wereld. Dat is een gruwelijk scenario als u erover nadenkt!

Wat een verschrikking om te denken dat Satan de duivel de god van deze wereld is, en dat er geen waarheid in hem is. Geen waarheid! Geen enkele! Niet eens een klein spoortje waarheid in dat wezen! Hij is de god van deze wereld; hij is de god van deze beschaving! Dat staat allemaal op het punt om te veranderen, zeer binnenkort. Wanneer hij liegt, spreekt hij vanuit zichzelf, zei Christus. Denk daar eens over na; dat is als een horrorfilm! Te bedenken dat dit onze wereld zou zijn! Dat dit onze wereld is? Hij is de vader van de leugenaars, en hij is de vader van de beschaving van de mens!

Hier is de manier om dit alles te veranderen. Kijk naar vers 21 van Openbaringen 3: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” We moeten overwinnen zoals Christus overwonnen heeft. In Mattheüs 4 had hij een titanenstrijd met Satan de duivel, en Hij heeft de duivel overwonnen. Hij zegt: “Nu moet u ook overwinnen, zoals ik overwonnen heb. En als u dat doet, ziet u, dan geef Ik u Mijn beschaving, nu in embryo.”

Dat is wat er staat te gebeuren met de uitverkorenen van God. Nogmaals, ziet u, we zijn hier om die manier van leven te overwinnen; onze eigen menselijke natuur, en de weg van deze beschaving en de weg van Satan de duivel. We kunnen overwinnen en Christus zal ons kracht geven als wij die keuze maken en die weg opgaan. Denk hieraan, Hij zegt in Openbaringen 19:7: “… en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” We zullen de Bruid van Christus worden als we ervoor kiezen om vandaag Gods werk te doen, vóór de terugkomst van Jezus Christus. We zullen op de troon zitten met Jezus Christus!

Nu Hij zal dit nooit meer aan andere mensen aanbieden; dat is indrukwekkend om over na te denken! In het millennium, nadat Christus hier is teruggekomen, zal Hij de duivel wegwerpen in de buitenste duisternis. Maar nu is hij hier en als wij hem vandaag overwinnen en God helpen om Zijn Werk te doen, dan zegt Hij: “Ik zal u op Mijn troon zetten samen met Mijn Zoon”. De Vader zegt dat.

Openbaringen 3:22 (SV): “Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Wat de geest tot de gemeenten zegt. Zie de oplossing voor onze problemen is geestelijk! Dit gaat over de Geest van God! We hebben het inzicht van God nodig! Dat is de sleutel tot het begrijpen van de beschaving van deze wereld. Zij kozen de verkeerde boom. Ze kozen de boom des doods, de boom van kennis van goed en kwaad. “Welja, ok, we lossen het zelf wel op. We willen gewoon niet, dat God ons vertelt hoe het moet! We zullen onze eigen religie en onze eigen wetenschap en ons eigen onderwijs opzetten. We hebben God daar niet bij nodig!”

En God zegt: “Goed, ga je gang.” Want wij moeten Zijn manier van leven vrijwillig kiezen om karakter te bouwen. Anders is het geen karakter. Maar ziet u, onze problemen zijn geestelijk. Ze zijn geestelijk! En we zullen ze nooit oplossen totdat we dat begrijpen en in ons leven toepassen.

U kunt verder zien dat het in de tijd van Noach, na 1500 of 1600 jaar, zo slecht werd in de beschaving dat God alle mensen van de aarde moest vernietigen omdat ze zo slecht waren. Ze zullen spoedig opgewekt worden en God zal ze nog steeds kunnen bereiken. Maar er was slechts één man in die tijd – één man – die rechtvaardig was op deze aarde. De rest van hen was gevuld met kwade gedachten, en Christus zei dat het precies zo zal zijn in deze eindtijd.

U kunt dat zien in Mattheus 24:38. Zij eten en drinken en trouwen, maar zij doen het niet op Gods manier. Niets wordt op Gods manier gedaan. Kijk naar Openbaringen 20:11, 12. God zal al die mensen opwekken, en Hij zal ze de kans geven om te leren wie en wat God is en waarom de mens bestaat en wat zijn doel is.

Dan gaat u verder naar Nimrod, een zwarte man die de aarde in die tijd regeerde. Er staat in Genesis 10:8 dat: “…deze begon geweldig te zijn op aarde, hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren…” Maar het woord “voor” moet hier “tegen” zijn. Hij was in feite tegen God en was op dat moment de heerser over de aarde. Dat is precies hoe het altijd in onze beschaving is geweest. Dat is wat er gebeurde als gevolg van wat Adam en Eva deden, en de mens heeft dat tot op de huidige dag voortgezet.

We moeten de hele film zien, en u moet teruggaan naar het allereerste begin om dat te doen.

Ik wil nog een opmerking voorlezen. Deze zegt: “Mysterie der Eeuwen wekte mijn verbeelding op over wat er voorbij deze aarde zal zijn. Hoe geweldig is de God die dit alles heeft geschapen.” Nu biedt Hij ons aan om te regeren over de aarde en over het hele universum. En deze persoon zegt: “Kijk naar de sterren, de maan, en de zon, en zelfs verder! Zij wachten op ons!”

Dat klopt precies! God wil ons heerschappij over de aarde en het hele universum geven, en degenen die Hem nu dienen voor de terugkomst van Christus zullen voor altijd op die troon regeren samen met Jezus Christus!

Tot volgende week, dit is Gerald Flurry, tot ziens, vrienden.