Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel vier)

Oldiefan/Pixabay

Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel vier)

Wie of wat is het profetische beest? (Deel 2)

Vervolg van Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel drie)

Gods teken

Inderdaad! Het kwam nadat God het verbond met Israël had gesloten en bekrachtigd. Dat Oude Verbond was, zoals be­kend, van beperkte duur en is nu vervangen door het Nieuwe. Maar elk verbond dat werd gesloten na de sluiting en be­krachtiging van het Oude Verbond met bloed, maakte geen deel uit van dat Oude Verbond.

Veertig dagen na de bekrachtiging van het Oude Verbond sloot God een afzonderlijk en ander verbond tussen Hem en al degenen die tot zijn volk zouden behoren, een eeuwigdu­rend verbond. Dit was geen tijdelijk verbond, maar een voor alle generaties, een verbond voor eeuwig.

Men vindt het in Exodus 31:12-17: „De Here zeide tot Mozes: … mijn Sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht.” Deze geslachten van Israël gaan nog steeds door! (Zie ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profe­tieën.)

Waarom is dit een teken? Identificeert het God voor ons? Identificeert het ons als de zijnen? „ … zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig.”

Probeer de geweldige betekenis van deze woorden te begrijpen! Het is een teken waardoor wij kunnen weten dat de Eeuwige de ware God is. Het identificeert wie God is. Hoe? Lees daarvoor vers 17: „Deze [de sabbat] is een teken … want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.” De sabbat is het gedenkteken van Gods rust na de schepping. Steeds, in alle delen van de Bijbel, identi­ficeert God zich als Schepper. Hoe kunnen wij de ware God onderscheiden van alle valse goden?

De ware God heeft alles wat bestaat geschapen, met inbegrip van alles wat mensen tot valse goden hebben ge­maakt. Sommigen hebben de zon aanbeden. Maar de Eeuwige, de ware God, heeft de zon geschapen en heeft er macht over. Sommigen aanbidden afgoden van steen, hout of marmer. Maar de ware God schiep het materiaal waarvan zij werden gemaakt en ook de mensen die ze maakten.

De sabbat is Gods sabbat, niet de Joodse sabbat. De Bijbel noemt hem nergens de „Joodse sabbat”. Hij identifi­ceert God als de Schepper.

De sabbat is gemaakt voor de mens. Dit zegt Jezus (Markus 2:27). Hij werd gemaakt toen de mens geschapen werd (Genesis 2:1-3). Hij werd gemaakt, en het was Christus, Jahweh of de Eeuwige, die hem instelde! Daarom is hij ook Heer over de sabbat! De sabbat werd ingesteld om de mens in de ware kennis van de identiteit van de ware God te houden, om hem af te houden van afgoderij! En de geschie­denis bewijst dat ieder volk dat Gods sabbat niet onderhield, valse goden aanbad en niet wist wie de ware God is! Toen Israël ophield Gods sabbat te onderhouden, verviel het in afgoderij (Ezechiël 20:5, 11-13, 17-21).

Wegens het schenden van de sabbat zond God zowel Israël als Juda in slavernij!

Nu terug naar Exodus 31:17-18. De sabbat is tevens het teken waardoor wij worden geïdentificeerd als toebehorend aan God. Wij behoren toe aan wie wij gehoorzamen, zo lezen wij in Romeinen 6:16! Het is het teken waardoor wij weten dat Hij de Eeuwige is „die ons heiligt”. Heiligen is afzon­deren voor geestelijk gebruik. De sabbat zondert iemand af van de wereld, en heeft dit altijd gedaan, als gehoorzamend aan en behorend tot God. Kunt u enige reden bedenken waarom iemand ooit de sabbat zou willen onderhouden, tenzij om God te gehoorzamen? Zou iemand de menselijke gebruiken willen trotseren en zich vervolgingen op de hals halen, en zich als anders laten afzonderen, door de menselijke rede? Zou een atheïst de sabbat willen houden? De sabbat identificeert Gods volk!

Zoals wij in het voorafgaande gezien hebben, worden Gods mensen geïdentificeerd als degenen die de geboden onderhouden. De wereld erkent de negen overige geboden. Het enige dat door de wereld wordt verworpen is het vierde. Het enige dat iemand van de wereld afzondert, dat iemand identificeert als tot God behorend, dat een teken is van God, is de sabbat.

Merk op in vers 16 dat het „een altoosdurend verbond” is. Het is een verbond! Het is geen onderdeel van het Oude Verbond, geen deel van de wet van Mozes! Het werd daarna met Israël gesloten; het is een afzonderlijk, en eeuwig­durend verbond.

Let op vers 17: „Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos.” Daar staat het! Het is een verbond, voor altijd!

Toen het aan het fysieke, uit het vlees geboren Israël werd gegeven, strafte dit verbond het veronachtzamen van dit teken met de dood. Aangezien tegenwoordig de doodstraf door de Levieten en de rechters niet meer wordt uitgevoerd (2 Korinthe 3:7-8), en aangezien al degenen die geloven, uit alle volken, Israëlieten en heidenen, worden geënt op het geeste­lijke Israël (Romeinen 11:24), wordt de weloverwogen weigering dit teken in acht te nemen gestraft met de tweede dood.

„Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getre­den … ’ (Hebreeën 10:28-29.)

Op de rechterhand en op het voorhoofd

God zegt dat de straf voor de zonde de dood is! De zonde is het overtreden van de wet. Als wij slechts dit ene gebod schenden, zijn wij schuldig. De straf is de dood!

De kerk van Rome maakte dat men het merkteken van het heidense Rome ontving—de door het heidense Ro­meinse Rijk inachtgenomen zondag—en de straf voor onge­hoorzaamheid was de dood! Vijftig miljoen mensen of nog meer werden ter dood gebracht—zo luidt de geschiedenis.

Het sabbatgebod is het enige gebod dat de wereld niet in haar denken (voorhoofd) wil aanvaarden en gehoorzamen (door te werken, of te rusten, met de hand). Het is het Enige gebod dat onderscheid kan maken tussen degenen die het merkteken van het beest dragen en degenen die het teken van God hebben.

Het boek Openbaring is voornamelijk in symbolen ge­schreven. De rechterhand symboliseert werk of lichamelijke arbeid; het voorhoofd symboliseert het intellect of het ver­stand. Dit heeft te maken met wat wij geloven, met ons verstand, en of Wij gehoorzamen, met onze hand.

Hoe staat het met het teken van God? Ook dat werd op het voorhoofd en aan de hand ontvangen!

Betreffende een van Gods jaarlijkse sabbatten lezen wij: „Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen [voorhoofd], opdat de wet des Heren in uw mond zij” (Exodus 13:9).

Deuteronomium 6:1, 6-8: „Dit nu is het gebod … Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn … Gij zult het ook tot een teken Op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.”

Deuteronomium 11:18: „Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken Op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.”

Lees ook Spreuken 7:2-3 en Openbaring 7:3-4; 14:1.

Dit is absoluut bewijs! De waarheid is inderdaad heel duidelijk!

De sabbat is Gods teken, dat meer dan enig ander gebod gehoorzaamheid uitdrukt. Symbolisch was het op de hand en op het voorhoofd evenals het merkteken van het beest—de heidense zondag—werd aangetroffen aan de rechter hand en op het voorhoofd!

De zondags viering, Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen enz., deze vormen het merkteken van het beest!

De kerk zorgde ervoor dat in de Middeleeuwen iedereen in het „Heilige Roomse Rijk” dit merkteken ontving. Niet alleen werd er gezorgd dat actieve kerkleden de zondag in plaats van de sabbat heiligden, maar ook dat het een univer­sele gewoonte werd, zodat in de hele Westerse wereld iedereen—ongeacht zijn religieuze binding of geloof—de zondag in plaats van de zaterdag aanvaardde als de wekelijkse rustdag. In de Westerse wereld is dit algemeen geworden, behalve voor het Jodendom, de Islam, enkele sekten in het christendom en de betrekkelijk kleine groep mensen die God uit deze wereld roept om deel uit te maken van zijn ware Kerk.

Is de kerk opgehouden ervoor te zorgen dat men dit merkteken ontvangt?

Op dit moment heeft zij niet de macht om dit merkteken aan iedereen op te leggen. Maar er komt een Verenigde Staten van Europa—een unie van tien naties. Het zal een unie van kerk en staat zijn, en de kerk zal nogmaals op „het beest” zitten.

Lees nu Daniël 7:21-22: „Ik zag, dat die horen [het pausdom] strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam [de Wederkomst van Chris­tus] en recht verschaft werd aan de heiligen des Aller­hoogsten.”

Inderdaad, het merkteken van het beest zal opnieuw worden opgelegd! Zonder dat zal niemand in staat zijn een baan te hebben of zaken te doen. Opnieuw zullen degenen die het weigeren gefolterd en gemarteld worden, wellicht door de geheime politie van de staat, maar in opdracht van de kerk! Tegenwoordig zijn alle naties misleid door dit heiden­dom dat schuilgaat onder de naam „christendom”.

Op dit moment zijn Amerika, Canada, Engeland—Is­raëlitische volken, die afstammen van de oude zogenaamde verdwenen 10 stammen van Israël—opgenomen in de wegen van dit „Babylon”.

Gods laatste waarschuwing luidt: „gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen” (Openbaring 18:4)!

Als u dit merkteken hebt ontvangen en het teken van God op uw voorhoofd en uw hand verwerpt, zult u door Gods plagen meedogenloos worden gekweld! Ja, u!

Maar als u God gehoorzaamt, als u waakt en zonder ophouden bidt, zult u waardig worden geacht om te ontkomen, en onder Gods bescherming vallen (Lukas 21:36). 

Wwb Ad Nl2