Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Hre

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

Het coronavirus en het Heilige Romeinse Rijk

De reactie van Europa op COVID-19 heeft de weg geëffend voor dictators.

Een van de belangrijkste effecten van de wereldwijde paniek wegens COVID-19 wordt bijna over het hoofd gezien. De reactie van Europa op de pandemie versnelt de vervulling van een van de meest cruciale eindtijdprofetieën van uw Bijbel!

Het coronavirus versnelt de komst van het geprofeteerde Heilige Romeinse Rijk.

Deze kerk-staat-unie heeft eeuwenlang Europa geregeerd. Eerdere inquisities, religieuze oorlogen, kruistochten en de Holocaust waren echter slechts een voorafschaduwing van wat de Bijbel de “Grote Verdrukking” noemt (Matteüs 24:21).

De Bijbel zegt dat er in deze eindtijd 10 koningen zullen opstaan ​​in Europa, geleid door één overkoepelende sterke man. Deze koningen zullen het Heilige Romeinse Rijk vormen.

De coronavirus-pandemie helpt de opkomst van deze 10 koningen!

We moeten nadenken over deze geprofeteerde koningen die nu in opkomst zijn. Als gevolg van de recente crisis hebben verschillende Europese leiders dictatoriale maatregelen genomen. In verschillende gevallen hebben ze dit gedaan met directe goedkeuring van de Rooms-Katholieke Kerk.

Veel mensen hebben de vrees geuit dat de recente crisis de Europese Unie zal doen barsten. En hoewel dat misschien zo lijkt, staat Europa in feite op het punt zich krachtig te verenigen.

De Bijbel onthult dat de EU op het punt staat te worden teruggebracht tot een superstaat met 10 naties. Deze profetie zal zeer spoedig in vervulling gaan - ik zie Bijbels bewijs van waarschijnlijk niet meer dan twee tot vier jaar, en misschien zelfs wel dit jaar.

De apostel Johannes zag deze laatste opstanding van het Heilige Romeinse Rijk in een visioen afgebeeld als een beest met zeven koppen en tien hoorns. God openbaarde hem de symboliek. De zeven hoofden zijn zeven opeenvolgende opstandingen van dit beestachtige rijk. Openbaring 17:1-2 toont dit rijk in een alliantie met een kerk, gesymboliseerd door een vrouw. Dit is een exacte profetie van het Heilige Romeinse Rijk - een alliantie tussen kerk en staat.

Zoals we uitleggen in ons gratis boekje Wie of wat is het profetische beest?, zijn zes van deze opstandingen door de geschiedenis heen reeds gekomen en gegaan, en de zevende is nu aan het oprijzen!

De 10 hoorns van dit beest staan ​​op de zevende kop. De symboliek wordt uitgelegd: “En die tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet ontvangen hebben, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen” (verzen 12-13). Deze profetie werd bijna 2000 jaar geleden opgetekend, en deze "tien koningen" zijn vandaag in Europa aan het oprijzen!

In vers 14 staat dat deze koningen "oorlog voeren tegen het Lam" - Jezus Christus. Dit is dus duidelijk een profetie van gebeurtenissen die plaatsvinden vlak vóór de Wederkomst van Christus.

In de eerste nummers van het tijdschrift De Echte Waarheid, de voorloper van de Trompet, waarschuwde wijlen Herbert W. Armstrong voor dit herrezen rijk. In het nummer van 24 juli 1983 schreef hij: “Het allereerste nummer van het tijdschrift The Plain Truth [De Echte Waarheid] verscheen in februari 1934 – op ongeveer zes maanden na vijftig jaar geleden. Het artikel dat op de voorpagina begon, waarschuwde voor een onverhoedse verschijning van een herrezen “Heilig Romeinse Rijk” in Europa - een unie van 10 naties in Europa onder één regering, met één verenigde strijdmacht. Al 50 jaar verkondig ik met luide stem de Bijbelprofetieën over de komende “Verenigde Staten van Europa” - een nieuwe verenigde supermacht die machtiger kan zijn dan de Sovjet-Unie of de Verenigde Staten!"

Vers 10 zegt: "Ook zijn het zeven koningen [dit verwijst naar de zeven koppen van het beest, of de zeven historische opstandingen van dit rijk]: vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.” Deze profetie beschrijft een specifiek moment in de tijd: het was de tijd dat dhr. Armstrong onder ons was en voor het eerst deze Bijbelse eindtijd-profetieën verklaarde. Dat was voor het eerst in de jaren dertig. In die tijd leidde de “één is er” - Adolf Hitler - de zesde opstanding van het Heilige Romeinse Rijk. Vandaag zal de "andere", waarvan wordt voorspeld dat hij een "korte tijd" zal blijven, spoedig komen.

Andere profetieën tonen aan dat de "korte tijd" die dit beest de macht zal bezitten niet veel langer is dan 3,5 jaar - de duur van de Grote Verdrukking en de Dag des Heren.

Al meer dan 75 jaar profeteren we de komst van dit rijk. U kunt het nu zien gebeuren precies zoals God voor ons in de Bijbel heeft opgetekend. Ik maak al decennia deel uit van dit werk. En het is voor mij verbazingwekkend, bijna overweldigend, hoe minutieus deze profetieën zijn en worden vervuld!

Dit komende rijk zal uw leven rechtstreeks beïnvloeden. De komst ervan zal elk land op aarde choqueren zoals geen andere macht dit in onze moderne tijd heeft gedaan. Dit is de allerbelangrijkste profetie over de eindtijd.

Profiteren van crisis

God openbaarde veel van deze profetieën aan de heer Armstrong rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog en in de decennia daarna. God heeft deze wereld al deze jaren gewaarschuwd voor de gruwelijke tijden die voor ons liggen, en we moeten begrijpen waarom.

In 1984 schreef de heer Armstrong dat hij kon voorzien dat een enorme bankencrisis de trigger zou zijn voor Europese landen om opeens te gaan samenkitten tot een supermacht. Tegenwoordig maken Europese landen schulden zoals nooit tevoren in vredestijd - met veel landen die gevaarlijk dicht bij een financiële ineenstorting staan.

Italië vormde het epicentrum van het coronavirus in Europa. De economie kreeg een enorme klap. “De economie is in feite tot stilstand gekomen”, zegt prof. Nicola Borri van de Luiss University. “We zullen waarschijnlijk een enorm aantal faillissementen zien. Het is duidelijk dat Italiaanse banken zwaar zullen worden getroffen” (New York Times, 17 maart). Spanje en Frankrijk kampen ook met ernstige schuldproblemen. De ontwikkelingen in Italië geven ons inzicht in wat er kan gebeuren met alle economieën van de Europese Unie.

Hier zijn enkele veelzeggende krantenkoppen van prominente nieuwsbronnen: "Coronavirus kan de EU breken" (Politico); "Nu de grenzen in heel Europa dicht gaan, haalt het coronavirus de superstaat-pretenties van de EU onderuit" (The Telegraph); "Coronavirus test Europa's cohesie, allianties en zelfs democratie" (New York Times). EU-landen zijn erg verdeeld. Deze verdeeldheid staat een collectieve aanpak van het virus in de weg.

Veel experts zullen u vertellen dat Europa op het punt staat uiteen te vallen. Als de reactie van deze landen op het coronavirus niet tot een onmiddellijke economische crisis leidt, zal de schuld die ze opbouwen op een gegeven moment terugbetaald moeten worden. Een financiële crisis is onvermijdelijk. En wanneer deze komt, kijk wat er dan gebeurt! Een crisis als de huidige is precies waar de Europese leiders naar verlangden om een ​​Europese superstaat te smeden!

Een van de oprichters van de EU, Jean Monnet, zei: "Europa zal in crises worden gesmeed en zal de som zijn van de oplossingen die in deze crises worden ingevoerd."

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei: “Crisis is een kans. Europa ging altijd vooruit in tijden van crisis. Soms heb je wat druk nodig om bepaalde beslissingen te nemen.” De oprichters van het Europese project wisten dat het creëren van de euro - een eengemaakte Europese munteenheid - zonder alle andere aspecten van een eengemaakte regering een economische crisis zou veroorzaken. Toch gingen ze met opzet door met hun plan, wetende dat een crisis het voorwendsel zou zijn om Europa tot een supermacht om te vormen!

Dit is door de geschiedenis heen herhaaldelijk gebeurd met de andere zes koppen van het Heilige Romeinse Rijk. In tijden van crisis heeft Europa zich verenigd onder één overkoepelende leider.

De heer Armstrong onderwees consequent dat de naties van Europa zullen schreeuwen om politieke eenheid. Dat is wat we vandaag zien gebeuren. Europa is zwak en verdeeld. Het coronavirus verzwakt het continent alleen maar verder. Let op en zie hoe Europa zal reageren. Met name het Duitse volk kan niet leven met de huidige omstandigheden. De economische nood van verschillende Europese landen maakt hen kwetsbaar - en geeft het economisch sterke Duitsland de kans om zijn heerschappij over de Unie te vergroten. Leiders van Italië en andere landen hebben Duitsland ervan beschuldigd zijn eigen belangen te beschermen en te bevorderen ten koste van andere landen, maar ze weten ook dat het Europese project volkomen zal mislukken zonder Duits leiderschap.

De geschiedenis laat zien dat Duitsland zal optreden! In de tweede helft van 2020 bekleedt Duitsland het voorzitterschap van de Europese Raad. Wat een timing! In deze crisis, waarin Europa wordt gedwongen zich aan te passen, kan Duitsland de toekomst van de EU naar eigen inzicht vormgeven.

Dictators komen op met de zegen van Rome

Toch blijft de vraag: Hoe zal Europa één worden?

Wat Europa door de hele geschiedenis heen heeft geholpen zijn verdeeldheid te overwinnen was een gemeenschappelijk doel tussen kerk en staat. Karel de Grote liet zien hoe sterk Europa kon zijn toen hij een partnerschap vormde tussen Duitsland en de rooms-katholieke kerk om het Heilige Romeinse Rijk te creëren. Dat rijk is sindsdien herhaaldelijk opgerezen.

Maar deze kerk-staat-unie is niet altijd een gelukkig huwelijk geweest. Meestal zijn de twee bij elkaar gebracht vanuit een crisis - een noodsituatie.

Herbert W. Armstrong geloofde dat hetzelfde patroon zich in onze tijd opnieuw zou herhalen - dat Europese landen zich plotseling zouden verenigen vanwege een crisis en dat de rooms-katholieke kerk een grote rol zou spelen bij het oplossen van die noodsituatie. In tijden van crisis is religie altijd handig om mensen bij elkaar te brengen!

In het boek Openbaring profeteert de apostel Johannes over een vrouw die “aan vele wateren zit” en hoererij pleegt met machtige wereldleiders (Openbaring 17:1-2). Deze vrouw, die in Bijbelse profetie een kerk symboliseert (bijv. Jesaja 47; Efeziërs 5:25; 2 Korintiërs 11:2), heeft wereldwijde invloed en leidt een groot beest dat een politieke macht vertegenwoordigt (Openbaring 17:3).

De Bijbel onthult ook dat deze kerk op "zeven bergen" zit en invloed heeft op "volken en menigten, en naties en talen" (verzen 9, 15). Een berg is in de Bijbel een symbool van regering. De katholieke kerk heeft samengespannen met zes regeringen van het Heilige Romeinse Rijk en zal zich ook bij de zevende voegen. Daarnaast laat een blik op een topografische kaart zien dat Rome, het hoofdkwartier van de rooms-katholieke kerk, letterlijk op zeven heuvels ligt. Dit is een dubbel bewijs van de Bijbelprofetieën. En Europa is een continent dat "volken en menigten en naties en talen" verenigt. De beschrijving in Openbaring 17 van dit rijk kan alleen verwijzen naar de rooms-katholieke kerk en haar alliantie met verschillende Europese landen.

Deze profetie laat zien dat Europa in deze eindtijd de opkomst zal zien van verschillende sterke mannen die zich bij de rooms-katholieke kerk aansluiten. In de coronaviruscrisis is dit nu aan het gebeuren.

De tevredenheid van de bevolking over democratie staat op een dieptepunt, merkte het Cambridge Department of Politics in januari op. Europeanen geloven steeds meer dat democratie hun problemen niet kan oplossen, en het coronavirus heeft dit geloof alleen maar versterkt. Naties nemen in toenemende mate extreme maatregelen om het virus aan te pakken. Steeds meer Europeanen zoeken een sterke man.

"Oostenrijk heeft de burgerlijke vrijheden als gevolg van het coronavirus gigantisch beperkt", schreef Zeit Online. “Dat is begrijpelijk in deze situatie, maar het is ook gevaarlijk” (16 maart). Gezien de lange, pijnlijke geschiedenis van Europa van sterke leiders die de vrijheden beperken om hun ambities te verwezenlijken, is het buitengewoon gevaarlijk!

Oostenrijk was het eerste Europese land dat werd afgegrendeld wegens het coronavirus. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz kreeg daarvoor veel lof van de rooms-katholieke kerk, de oudste instelling van Europa. "Ik ben erg dankbaar dat de regering wijs is en stappen onderneemt om vertrouwen te creëren", zei de aartsbisschop van Wenen, kardinaal Christoph Schönborn, in een ZIB 2-special. Katholieke leiders steunden elke strenge stap die Kurz ondernam.

Kurz prees de kerk voor haar steun. '”Vooral in tijden van crisis”, zei hij, “biedt de kerk ondersteuning aan mensen en verleent ze belangrijke hulp.”

Kanselier Kurz zoekt regelmatig raad van de katholieke kerk, die zijn beleid richting verschaft. Als u de geschiedenis begrijpt, zult u dit verontrustend vinden. Dit is precies wat het Heilige Romeinse Rijk is: een autoritaire staat-kerk-combine.

De connectie met Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft soortgelijke drastische maatregelen genomen. Hij verklaarde de oorlog aan het coronavirus, mobiliseerde het leger en verklaarde zichzelf opperbevelhebber van Frankrijk. Hij liet rebellie tegen de regering met geweld neerslaan. Aldus handelend groeide hij in populariteit.

Gedurende zijn presidentschap en vooral tijdens de coronaviruscrisis heeft Macron zich ook ingezet om de banden met de katholieke kerk te verbeteren en het Vaticaan meer bij de Europese aangelegenheden te betrekken. Voor een natie die al generaties lang in de tegenovergestelde richting beweegt, is dit opmerkelijk.

Emmanuel Macron werd niet als katholiek geboren; hij koos op 12-jarige leeftijd voor de rooms-katholieke doop en ging naar een Jezuïetencollege voor middelbaar onderwijs. Als volwassene, zo wordt gezegd, zou hij in toenemende mate seculier zijn geworden. Maar in 2018 beloofde hij tijdens de jaarlijkse conferentie van de bisschoppen van Frankrijk de "gespannen" band tussen kerk en staat te herstellen en heeft zich sindsdien ingezet om zijn belofte waar te maken.

In een brief van maart 2019 aan de Europese burgers riep Macron op tot een conferentie voor Europa die "deel zou nemen aan de burgerpanels en zou luisteren naar academici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vakbonden en religieuze en spirituele leiders” (eigen nadruk). In augustus ontving hij de nieuwe secretaris-generaal van de Franse bisschoppenconferentie om de opvang van migranten en andere onderwerpen te bespreken. Hoewel hij campagne voerde als pro-immigratie centrumpoliticus, promoot hij nu een van de meest rechtse agenda's van Frankrijk. In november kondigde hij nieuwe immigratiemaatregelen aan en hij is steeds kritischer gaan staan tegenover de islamitische ideologie. In januari kondigde hij zijn plan aan om “de Republiek te heroveren”, een plan om het groeiende islamisme in het land te bestrijden.

De Franse president Emmanuel Macron verklaarde de oorlog aan het coronavirus, mobiliseerde het leger en verklaarde zichzelf opperbevelhebber van Frankrijk. Hij liet rebellie tegen de regering met geweld neerslaan. Aldus handelend groeide hij in populariteit.

Na een telefoongesprek met paus Franciscus ontmoette Macron vertegenwoordigers van religieuze en seculiere verenigingen in Frankrijk. "Het was een kans om de dialoog tussen de overheid en religies te onderhouden tijdens het massale huisarrest wegens de COVID-19-pandemie", meldde vaticannews.va/fr. De voorzitter van de Protestantse Federatie van Frankrijk zei: “In de ogen van Emmanuel Macron zorgen religieuze denominaties voor sociale cohesie. Geconfronteerd met deze wereldwijde gezondheidscrisis is hij vastbesloten een beroep te doen op alle hulpbronnen, inclusief geestelijke hulpbronnen.” En dus probeert Macron religie te gebruiken om zijn verdeelde land te verenigen.

En ook Hongarije

De Hongaarse premier Viktor Orbán wordt in deze crisis ook autocratischer. Hongarije werd slechts licht getroffen door het coronavirus, maar op 30 maart gaf het Hongaarse parlement Orbán dictatoriale bevoegdheden. Nu het parlement is gesloten, zijn de verkiezingen afgelast en kan iedereen die “verkeerde” informatie verspreidt voor vijf jaar worden opgesloten. De democratie is vervangen door regering per decreet.

De Guardian schreef dat de nieuwe wet aan Orbán iets verleent "wat neerkomt op een eenmansregering in een EU-staat". Richard Palmer, assistent-hoofdredacteur van deTrompet.nl, formuleerde het duidelijker: "Coronavirus brengt de EU zijn eerste dictator." [Coronavirus Brings the EU Its First Dictator]

De machtsgreep van Orbán kan het hele continent beïnvloeden. "De premier van Hongarije heeft de democratie afgeschaft", waarschuwde Spiegel Online op 3 april. "Als de EU niet optreedt, zal het autoritarisme zich in Europa verspreiden." Maar de EU trad niet op om Orbán te straffen - ze deed niets. En waar Spiegel voor waarschuwde, is precies wat de Bijbel zegt dat er zal gebeuren: totalitarisme zal toenemen in Europa!

Is de Europese acceptatie van Orbáns dictatuur een teken dat de tijd is gekomend dat de 10 Europese koningen op zullen staan? Het is bijna zeker dat Hongarije deel zal uitmaken van de komende Europese grootmacht van 10 landen.

"De Premier van Hongarije heeft de democratie afgeschaft. Als de EU niet optreedt, zal het autoritarisme zich in Europa verspreiden." (Spiegel Online)

Na de Tweede Wereldoorlog was Hongarije decennia lang onderworpen aan de Sovjet-Unie. Zoals ons gratis boekje Hij had gelijk uitlegt, voegde Hongarije zich mede door de invloed van de katholieke kerk bij de Europese Unie. Hongarije werd eeuwenlang geregeerd door de dynastie der Habsburgers. Diens religie, cultuur en banden met Rome overleefden de bezetting door de Sovjet-Unie.

De Echte Waarheid schreef in februari 1972: “Een van de door het Vaticaan sterkst geambieerde rollen is die van bemiddelaar tussen Oost en West. ... Het Vaticaan zal zonder twijfel zijn bijdrage blijven leveren aan het bespelen van de Oost-Europese landen. Het is steeds zijn Ostpolitik geweest om ze terug in de moederschoot te brengen. En dat is zeker het pad dat het zal moeten blijven volgen.”

Die verbazende voorspelling blijkt waar! De katholieke kerk heeft haar steentje bijgedragen aan het verbreken van de sterke banden van Hongarije met Rusland, en er zijn aanwijzingen dat ze de recente machtsgreep van Orbán mogelijk maakt.

Orbán is een alliantie aangegaan met de katholieke kerk en met calvinistische kerken in Hongarije. Hij gaf het onderwijssysteem van Hongarije terug aan de kerken en werkt samen met de katholieke kerk in het Midden-Oosten aan herstel van kerkgemeenten en de wederopbouw van christelijke gemeenschappen. In 2019 stond Orbán in de "Top 10 People" van het Amerikaanse katholieke tijdschrift Inside the Vatican.

De samenwerking van Orbán met de katholieke kerk is verbazingwekkend als je bedenkt dat hij zelf calvinistisch is. Hij onderkent de macht van de katholieke kerk in zijn land en wereldwijd en beoogt een bondgenootschap met haar. Deze samenwerking met de kerken in Europa ging gewoon door terwijl Orbán dictatoriale bevoegdheden najaagde.

De europese leiders gedragen zich steeds meer als dictatoren en accumuleren steeds meer dictatoriale macht. De Europeanen worden geconditioneerd om meer tiranniek leiderschap te accepteren. Toch zijn deze opkomende sterke mannen nog niet verenigd zoals de Bijbel zegt dat ze zullen zijn. Het Heilige Romeinse Rijk mist zijn overkoepelende leider.

Eén sterke man

Het coronavirus zorgt ervoor dat steeds meer mensen in Europa praten over de noodzaak van een sterke man. Zeit Online schreef verder dat "het verlangen naar de spreekwoordelijke sterke man, die eindelijk actie onderneemt, sterker zal worden.” Er is een gebrek aan leiderschap om het virus en de economische problemen effectief aan te pakken. Mensen willen dat vacuüm gevuld zien.

Als we een nieuwsbron zien praten over Europeanen die verlangen naar een “sterke man”, dan trekt dat echt onze aandacht! We profeteren al vele jaren over de komst van deze persoon - en nu praten nieuwsbronnen er meer dan ooit in het openbaar over. Hoe groter de crises die Europa meemaakt, des te meer zullen de mensen om een ​​sterke man schreeuwen om hen te gidsen om dit probleem aan te pakken. (Lees hier meer over in ons laatste Trompet-nummer: "Will Coronavirus Wreck the EU?”) [Zal het coronavirus de EU vernietigen?"]

Bijbelprofetie laat zien dat deze sterke man eraan komt! Hier is hoe de profeet Daniël deze persoon beschrijft: “Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande; En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk [= machtig] verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven” (Daniël 8:23-24). Deze sterke man zal regeren “niet door zijn eigen kracht” – maar door de macht van Satan. Hij zal een geestesverandering ondergaan omdat de duivel hem te pakken krijgt (Habakuk 1:11) en hem zal gebruiken als een instrument om ​​vreselijke verwoesting aan te richten!

Daniël schreef dat deze man "de sterken en het heilige volk zal verdelgen". Dat verwijst naar de 95 procent van Gods eigen volk die zich in de eindtijd van God afkeerden. God zal Zijn opstandige volk in de Grote Verdrukking storten als ze zich vóór die tijd niet bekeren. Van alle mensen zouden zij moeten weten wat er aan de hand is en God gehoorzamen, maar dat doen ze niet.

We moeten allemaal beter begrijpen waarom dit gebeurt! Openbaring 17:17 zegt: “Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren… “ Terwijl Satan deze mogendheid controleert, gebruikt God dit alles om mensen tot berouw te brengen. Hij wil dat zij van de wegen van deze wereld en diens kwaad afkeren en naar Hem keren!

Geleid door Duitsland

Jesaja 10 vertelt ons dat deze mogendheid hoogstwaarschijnlijk zal worden geleid door Assyrië, wat Bijbelse profetische taal is voor het hedendaagse Duitsland. De Duitsers zijn in veel opzichten een geweldig volk, maar ze zijn ook twee wereldoorlogen begonnen en uw Bijbel zegt dat ze verantwoordelijk zullen zijn voor het starten van een derde!

Duitsland is al opgeklommen tot een ongeëvenaarde macht binnen Europa. Vanaf het begin van het Europese eenmakingsproject heeft Duitsland ernaartoe gewerkt om te domineren en zelfs te overheersen. Als het zich echt had bekeerd van zijn zonden uit de Tweede Wereldoorlog, waarin meer dan 60 miljoen mensen stierven, zou het zoiets vandaag niet doen.

Groot-Brittannië verliet de Europese Unie omdat het kon zien wat er gebeurde en zich daar niet aan wilde onderwerpen. Bijbelprofetie maakte ook duidelijk dat Groot-Brittannië geen deel zou uitmaken van de EU, en daarom voorspelden we al tientallen jaren hun exit.

In 1978, met Groot-Brittannië stevig verankerd in de Europese Economische Gemeenschap, bleef de heer Armstrong profeteren over een "spoedig herrezen 'Heilig Romeinse Rijk" - een soort spoedig komende ‘Verenigde Staten van Europa’ - een unie van 10 naties oprijzend uit of volgend op de huidige Gemeenschappelijke Markt.” Ter afsluiting van het artikel schreef hij: "Groot-Brittannië zal van dit spoedig komende rijk geen deel uitmaken.”

Hoe nauwkeurig was deze voorspelling!

In 1945, toen Duitsland na de Tweede Wereldoorlog nog steeds in puin lag, zei hij: "Europa of Duitsland zal weer opstaan, en zo ook het Heilige Romeinse Rijk." De zesde opstanding van het Heilige Romeinse Rijk, geleid door Hitler, was zojuist verslagen. Maar toen de hele wereld zei dat Duitsland nooit meer zou opstaan, profeteerde de heer Armstrong dat dit wel zou gebeuren - en aan het hoofd zou staan van de veruit meest tirannieke en destructieve opstanding ooit!

In 1967 zei dhr. Armstrong dat zodra de Europese bevolking zich zou verenigen, u een supermacht zou zien die waarschijnlijk zou uitgroeien tot de grootste macht op aarde. Die macht is zich nu aan het vormen. Duitsland is het op twee na grootste exportland ter wereld. Het is een economische en politieke grootmacht. Het is uitgegroeid tot een gewichtigheid waarvan de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog zwoeren dat het die nooit meer zou bereiken. Zelfs militair is het land nu buitengewoon machtig geworden.

Tijdens de Koude Oorlog waarschuwden de leidende generaals in Europa ten stelligste dat de herbewapening van Duitsland om de Sovjet-Unie te helpen bestrijden een berekend risico was. Maar we besloten dat risico te nemen. De wereld staat op het punt de angstaanjagende gevolgen te ervaren van het herbewapenen van de Duitse oorlogsmachine.

Toen de profeet Daniël visioenen zag van wat dit rijk in de eindtijd zou doen, was hij zo verbijsterd dat hij flauwviel! (Daniël 8:27). Nu, tenzij deze wereld zich bekeert en acht slaat op Gods waarschuwing, gaan we letterlijk die gebeurtenissen ervaren die Daniël slechts in visioen zag! We moeten ons snel bekeren, want de tijd dringt.

Vredesprins

Het coronavirus heeft problemen voor Europa veroorzaakt die de urgentie tot eenheid hebben vergroot. Europa is momenteel zwak en verdeeld - een toestand waar voornamelijk het Duitse volk niet mee kan leven. Ze zullen reageren, daar kunt u zeker van zijn. Het verlangen van mensen naar een “sterke man, die eindelijk actie onderneemt, zal sterker worden”. En ze zullen hun sterke man krijgen. Die man zal Europa kapen en transformeren in een nieuwe instantie van het Heilige Romeinse Rijk, net zoals eerdere sterke mannen hebben gedaan, waaronder Karel de Grote, Otto de Grote en Adolf Hitler.

De details van deze profetieën die we al meer dan 75 jaar verkondigen, staan nu te gebeuren. U kunt zelfs de twijgen aan de boom zien ontspruiten.

Ik hoop dat u zich zult bekeren en acht zult slaan op Gods boodschap, zodat God u kan helpen en u kan beschermen in de verschrikkelijke tijden die op komst zijn.

Maar zelfs in al dit vreselijke nieuws is er goed nieuws. Daniël 8:25 luidt: “En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven, en zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden.” Deze krachtige sterke man zal doen alsof hij vrede wil terwijl hij in werkelijkheid oorlog zoekt. Maar hij zal de verschrikkelijke fout maken om tegen Jezus Christus Zelf te vechten! Is dat logisch? Dit illustreert hoe kwaadwillig dat rijk is! Maar bij Zijn terugkeer zal Jezus Christus deze man en de legers van het Heilige Romeinse Rijk vernietigen.

Deze wereld weet zo weinig over God en Zijn profetieën. Ze begrijpen gewoon niet wat er in de Bijbel staat. Maar u kunt het begrijpen. Dit wordt uitgelegd in ons boekje Hij had gelijk (al onze literatuur is gratis).

Mensen moeten naar God en Zijn Woord gaan kijken. Dat is de enige manier waarop we vrede in deze wereld kunnen hebben. Binnenkort zal er echte vrede komen - in slechts een paar jaar! Daar kunnen we God voor danken!

Nl Hwr