Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

1

TROMPET

Gods wonderlijk werk en een wonder

God wil dat uw leven gevuld is met wonderen! Dit zal u energie geven en enorm motiveren. Hier is hoe u dit kunt bereiken.

Jesaja 29:14 is een specifieke voorspelling over deze laatste dagen – de tijd waarin we nu leven – betreffende een vreselijke tragedie en een overweldigend succes.

Zowel de tragedie als het positieve nieuws hebben betrekking op Gods eigen mensen, degenen die Hij geroepen heeft om Zijn werk in deze wereld te doen. Maar de lessen van deze krachtige profetie gelden voor iedereen die bereid is ernaar te luisteren.

De tragedie is dat de meeste van Gods eigen mensen zich van Hem afgekeerd hebben. Dit leert ons iets belangrijks over de menselijke natuur die we allemaal hebben.

Maar Jesaja voorspelde ook dat er een klein overblijfsel van trouwe heiligen zou zijn waar God tevreden over is. Dat overblijfsel zou iets zeer belangrijks bereiken.

Let op wat Jesaja schreef over deze mensen: “Daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar [wonderlijk werk en een wonder, KJV]; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen” (Jesaja 29:14, HSV).

God heeft het hier over Zijn eigen Kerk. Hij vertelt ons dat Hij iets buitengewoons met Zijn kleine overblijfsel zal doen.

Hij plaatst een dubbele nadruk op wat dit Kerk-overblijfsel zal doen door het niet slechts een werk (“handelen”) te noemen – maar ook een wonder.

Het woord wonderlijk betekent hier: iets ontzagwekkends gedaan of bereikt hebben; een fenomeen; een wonder of daad van God; een gebeurtenis die verbazing, bewondering en vreugde brengt. Het kan verwijzen naar een gevoel van verbazing of verwondering. Als werkwoord betekent het vol ontzag zijn, verbijsterd zijn, gegrepen worden door of vervuld worden met verwondering. Als iets wonderlijk is dan is het ontzagwekkend, buitengewoon, verbazingwekkend, spectaculair, magnifiek, goddelijk. De thesaurus geeft een aantal synoniemen: onthutsend, geboeid, verbazingwekkend, verrassend, duizelingwekkend.

De Bijbel is vol met wonderen. En God’s huidige werk op aarde ook! God noemt het werk van Zijn Kerk een wonder! Dit werk brengt vreugde en wonderen in het leven van mensen. God zegt dat niet zomaar – Hij meent dat. Zijn werk is vol spectaculaire wonderen!

Wij hebben dit wonder in ons leven nodig. God heeft de mens geschapen om succesvol te zijn, om geweldig goede daden te doen en belangrijke dingen te bereiken. Kijk naar de Zeven Wonderen van de wereld. Toch zijn dit fysieke wonderen. Wij hebben Gods geestelijk wonder in ons verstand nodig om aangespoord te worden tot de belangrijke daden die God van Zijn mensen verwacht.

U kunt bewijzen waar dit “wonderlijk werk en een wonder” zich bevindt. God verwacht in feite van u dat u dit bewijst.

Een verzegeld boek

De context van Jesaja 29:14 gaat over de grote meerderheid van Gods volk die afdwaalt. “Zij aarzelen. Sta daarover verbijsterd. Zij zijn verblijd. Roep daarom. Zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterkedrank” (vers 9). Dit gaat over Gods mensen, die geestelijk sober waren, maar “dronken” zijn geworden door valse doctrines. Zij bevinden zich in een vreselijke geestelijk conditie in deze laatste dagen.

“Want de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld” (vers 10). Hun ogen waren ooit geopend voor Gods geweldige waarheid – dit wonder! Maar God heeft hun ogen gesloten omdat zij ver van Hem verwijderd zijn. Dit is een enorme verandering in Gods eigen volk die Hem ten zeerste stoort.

“Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld” (vers 11). Deze mensen begrepen Gods Woord ooit wel; zij hadden Zijn openbaring. Maar zij keerden zich van Hem af en de Bijbel werd voor hen verzegeld. Nadat zij zoveel kennis hadden, konden ze het niet langer begrijpen!

Als de Bijbel voor u verzegeld is, dan is dat de ultieme ramp! Er zijn zoveel mensen nu verward, over bijvoorbeeld al de profeten van het Oude Testament – de vroege profeten, de grote profeten en de kleine profeten. Een man die evangelist was in Gods eigen Kerk zei dat de profeten voornamelijk geschiedenis waren. Dat is niet waar! De profeten schreven die boeken met het doel te profeteren. Ze staan vol met profetie! God wil wanhopig graag dat wij dit begrijpen want, zoals Herbert W. Armstrong altijd onderwees, die boeken zijn voor onze tijd. Negentig procent van profetie is voor deze tijd! Het vindt op dit moment plaats. Maar juist op het moment dat het relevanter is dan ooit, is die waarheid verzegeld voor veel mensen die het ooit wel begrepen hebben.

Wat een tragedie! In Openbaringen 5 staat een visioen van de Bijbel die verzegeld wordt: “Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien” (vers 3). En de apostel Johannes schreef: “En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen …” (vers 4). Ja – als de Bijbel verzegeld wordt is dat iets om over te huilen!

Maar dan, in vers 5: “En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.” De Leeuw uit de stam Juda, Jezus Christus, kan het boek openen. En Hij belooft om dat in deze eindtijd te doen.

2
(TROMPET)

Wist u dat het boek Openbaringen ontzegeld is? God heeft de betekenis van dit boek onthuld. Als dat niet zo was dan zouden we niet in staat zijn uit Openbaringen te profeteren zoals we nu doen.

Waar werd de Bijbel ontzegeld? God zegt dat het uw verantwoordelijkheid is om dit voor uzelf te bewijzen. Het staat in de Bijbel. En de Bijbel interpreteert zichzelf, dus men kan deze waarheden voor zichzelf bewijzen als men daartoe bereid is.

U zult een veel gemotiveerder persoon worden als u dit prachtige wonder bezit. U zult geïnspireerd, geroerd en bewogen worden om iets geweldigs in uw leven en voor God te doen!

Vol wonderen

Lees nu het vers net voor Jesaja 29:14: “De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is” (vers 13). Deze mensen waren dichtbij God, maar vervolgens hebben zij “hun hart ver van Hem” verwijderd. Dit maakt God enorm bedroefd! Dan zegt Hij, “daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, …” Nu wordt Gods werk slechts door een kleine kudde, een klein overblijfsel, gedaan. Ondanks dat zoveel mensen Hem verlaten hebben zal God nog steeds geweldige dingen met deze groep doen – zo geweldig dat het in uw gedachten een duizelingwekkend wonder zal zijn!

Bent u een onderdeel van een wonderlijk werk en een wonder? Gods werk is vol spanning, visie en een levendig beeld van de toekomst! Dit is een geestelijk fenomeen, en het zou u met 10.000 keer meer verwondering moeten vullen dan de Zeven Wonderen van de wereld.

In de eerste eeuw van Gods Kerk leefde een diaken die Stefanus heette en die “vol van geloof en van de Heilige Geest” was (Handelingen 6:5). Deze man deed een groot werk voor God. Let op: “En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk” (vers 8). Stefanus was vol geloof en Gods kracht! Hij was een mens en toch was God in staat wonderen en grote tekenen door hem te doen!

3
(TROMPET)

God wil u vullen met wonderen. Dat is wat Hij bij Stefanus deed en dat is wat Hij ook nu bij Zijn mensen doet.

Heeft u wonderen in uw leven? Doet u een werk dat u vult met een geweldige visie en met verwondering? Als dat zo is dan wordt u een visionair op de juiste manier. We zouden Bijbelse profetie en alle visioenen in de Bijbel moeten willen begrijpen.

Gods Werk is een wonderbaarlijk werk. Dit wonder is zoveel groter dan de Zeven Wereldwonderen omdat het inspireert en motiveert tot het doen van belangrijke dingen voor God en voor uzelf.

Wat een tragedie dat zoveel van Gods eigen mensen dat wonder in deze eindtijd hebben verloren.

Habakkuks dubbele wonder

Jezus Christus profeteerde dat er zeven tijdperken van Gods Kerk zouden zijn vanaf de tijd van Christus in de eerste eeuw tot in deze laatste eeuw. U kunt over deze tijdperken lezen in Openbaringen 2 en 3.

We bevinden ons nu in het laatste tijdperk dat bekend staat als het Laodicea tijdperk (Openbaringen 3:14-22). Gods mensen in deze eindtijd zijn Laodicea, oftewel geestelijk lauw, geworden. God zal hen hevig corrigeren als zij niet naar Zijn boodschap luisteren.

Deze lauwe mensen hebben de openbaring die God aan Herbert W. Armstrong gaf verworpen. We hebben hen in een zes jaar lange rechtszaak bevochten om de auteursrechten over de werken van dhr. Armstrong te verkrijgen, voornamelijk over Mysterie der eeuwen.

Mysterie der eeuwen is het belangrijkste boek op aarde naast de Bijbel, omdat het een samenvatting vormt van wat er in de Bijbel staat. Het onthult de zeven grote mysteries die deze wereld niet begrijpt. De Bijbel is een mysterie voor deze wereld. God wil dat mysterie verwijderen. Hij wil dat alles ontzegeld wordt. Hij wil ons de waarheid geven – als wij het maar zouden accepteren! Hij wil onze gedachten vullen met deze visioenen en wonderen in Zijn werk en in de Bijbel. Dat is een geweldig inzicht, en het wordt in Mysterie der eeuwen duidelijk gemaakt.

De rechtszaak over de auteursrechten die wij vochten voor Mysterie der eeuwen werd specifiek geprofeteerd in het boek Habakkuk, één van de kleine profeten. Dit boek is niet alleen maar geschiedenis – het is voor onze tijd bedoelt! Zoals staat in Habakkuk 2:3: “…dan zal hij op het einde voortbrengen [spreken].”

4
(TROMPET)

Habakkuk schreef: “De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet? Waarom doet U mij onrecht [wetteloosheid] zien en aanschouwt U de moeite [onrechtvaardigheid]? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er ontstaat onenigheid [of: een rechtszaak], ruzie [een persoonlijke of juridische twist] verheft zich” (Habakkuk 1:1-3). De taal in deze passage is die van een juridische strijd – een rechtszaak. Zes jaar lang moesten we een wettelijke strijd voeren met de organisatie die de auteursrechten van de werken van dhr. Armstrongs had. Rechtvaardige mensen werden omringd door goddeloze mensen, geleid door een slecht persoon in Gods eigen Kerk (vers 4). Dat was een strijd vol onenigheid! En zes jaar lang werd het recht verdraaid zoals Habakkuk had geprofeteerd.

Maar midden in die onenigheid deed Gods kleine kudde, geleid door een man die God volgde, verbazingwekkende wonderen! In het volgende vers staat: “Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, [hetwelk] gij niet geloven zult, als het verteld zal worden (vers 5). Dit vers is een belangrijk en inspirerend vers. En denk eraan dat het in de context staat van een juridische strijd over Gods waarheid.

De Hebreeuwse uitdrukking die hier vertaald is als “verwondert u, verwondert u” is “wonder, wonder.” Het is een dubbel wonder! Gods trouwe overblijfsel kon geen recht van de gerechtshoven ontvangen – dus God zorgde hier persoonlijk voor!

God zegt tegen Zijn rebellerende Kerk dat Hij een trouw overblijfsel zal gebruiken om dit “dubbele wonder” in de laatste dagen te bezorgen – maar zij zullen niet het geloof hebben om daarop te vertrouwen! Zo erg zijn ze vervreemd van God. God waarschuwt hen, en zij kunnen er maar beter naar luisteren!

Habakkuk 1:5 is een vervulling van Jesaja 29:14! Het is een krachtige boodschap voor ons allemaal over een wonderbaarlijk werk.

De twee wonderen, uitgelegd

Een ander vers verklaart deze wonderen en helpt ons om ze beter te begrijpen. “Want de steen uit den muur roept, en de balk uit het hout antwoordt dien” (Habakkuk 2:11). Fysiek gezien is dit niet logisch; het valt niet te begrijpen. Maar Gods trouwe overblijfsel begrijpt dit wel!

Het is zeer belangrijk om Habakkuk 2:11 te begrijpen. God moet aan ons openbaren wat dit betekent. Het is de belangrijkste openbaring die God Zijn Kerk tijdens dit Laodicea tijdperk heeft gegeven. Het inspireert en beroert ons misschien wel meer dan enig ander vers in de Bijbel!

Zoals ik schreef in mijn boek over Habakkuk, is de steen in dit vers Jezus Christus; Hij is de steen Israëls” (Genesis 49:24, SV).

Jezus Christus is het Hoofd van Zijn Kerk, en Hij roept naar Zijn trouwe overblijfsel. Waarvandaan roept Hij? “Uit de muur.” Steen, muur, balk en hout zijn allemaal bouwmaterialen. God heeft nu in feite een fysiek huis op aarde waarvandaan Hij uitroept – maar dit verwijst vooral naar het geestelijke huis van God, dat de Kerk van God is.

Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt als “balk” betekent samenvoegen of verbinden; het komt van de stam die betekent “iets vastzetten” en duidt op een “verbindingsbalk.” De Jamieson, Fausset and Brown Commentary zegt dat het “de dwarsbalk of de voornaamste drager [spant] is die het hout in de muur samenvoegt.” De balk voegt alles samen.

Profetisch gezien verwijst de “balk” in dit vers naar Mysterie der eeuwen. Iedereen moet Mysterie der eeuwen lezen en bestuderen, want zo belangrijk is dit boek!

Het verhaal over hoe wij het auteursrecht op dat boek hebben verkregen is echt een wonder! In feite is de auteursrecht-overwinning het tweede van het “dubbele wonder” van Habakkuk 1:5.

Het eerste deel van het dubbele wonder betreft de “steen” in Habakkuk 2:11. Aan het einde van onze zes jaar lange rechtszaak ontvingen we een fysieke steen – een rots die dhr. Armstrong als “gebedsrots” gebruikte aan het begin van het Filadelfia tijdperk van Gods Kerk. Die steen is, zoals ik uitleg in mijn boek De nieuwe troon van David, een symbool van Jezus Christus. Hij is nauw verbonden met de troon waarop Christus zal zitten als Koning der koningen, die “de troon van David” genoemd wordt (Jesaja 9:7; Lukas 1:32). Die steen, en de visie die het symboliseert, vormt werkelijk een wonder!

5
(TROMPET)

Generaties lang heeft God de troon van David in stand gehouden via een vorstelijke lijn die regeerde over sommigen van de fysieke afstammelingen van Israël. Maar in deze eindtijd heeft God die troon verplaatst naar Zijn eigen Kerk. Hij zag corruptie en verval in de troon en moest een nieuwe troon van David aan Zijn Kerk geven in voorbereiding voor de terugkomst van Christus. Nu zullen Gods mensen in staat zijn Christus een troon te presenteren die niet van een corrupte bron komt, maar een troon waar rechtvaardig en wettig op geregeerd is. Dat is hoe God het wil, zodat hij op de juiste manier gepresenteerd kan worden.

De nieuwe steen is een symbool van de troon van David. Dhr. Armstrong gaf uitleg over de “steen der bestemming” in De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën (die we u gratis toesturen als u dit aanvraagt), maar u moet daarna De nieuwe troon van David lezen om het complete verhaal te begrijpen.

Dit inzicht, samen met Mysterie der eeuwen, vervult de inspirerende profetie van Habakkuk 1:5. We hebben het dan over een dubbel wonder: Het belangrijkste levenswerk van dhr. Armstrong, Mysterie der eeuwen, en een nieuwe troon waar Jezus Christus op zal zitten!

Lees Mysterie der eeuwen samen met De nieuwe troon van David en het zal u allemaal duidelijk worden. Dat beloof ik u. Als u deze twee boeken leest en bestudeert en werkelijk begrijpt, dan zal het u vullen met ongeëvenaarde verwondering!

Dat is wat God voor ons wil: een leven vol wonderen! Hij wil dat elk persoon gemotiveerd, geroerd en bewogen wordt om deze geweldige boodschap aan Gods volk te verkondigen en aan iedereen die bereid is te luisteren.

Gods huidige trouwe overblijfsel heeft de antwoorden waar iedereen naar zou moeten zoeken. God heeft alle mysterie uit de Bijbel verwijderd. Hij heeft dat gedaan als onderdeel van de laatste voorbereidingen voor de Tweede Komst van Jezus Christus! We bevinden ons in de eindsprint van deze race naar het allerlaatste einde! Jezus Christus staat op het punt terug te keren! Hij moet terugkeren om een einde te maken aan alle vernietigende verwoesting en haat die de wereld overspoelt. En de wonderen die Hij momenteel uitwerkt in Zijn trouwe overblijfsel vormen een belangrijk deel van de oplossing die Hij zal brengen om de hele mensheid te redden! 

Usbip Nl