Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Gods Wachter

Gods Wachter

Het boek Ezechiël bespreekt twee eindtijd wachters. Slechts een van hen is door God aangesteld.

De profeet Ezechiël schreef over twee wachters die in deze eindtijd aanwezig zouden zijn (Ezechiël 33). Eén van hen is al gekomen en gegaan. De andere zal blijven tot de Tweede Komst van Jezus Christus. U moet weten wie deze tweede wachter is.

De boodschap van Ezechiël is een eindtijd waarschuwing aan fysiek en geestelijk Israël. Fysiek Israël bestaat uit de volken van het geboorterecht; voornamelijk Amerika en Groot-Brittannië. Ezechiël bespreekt minder gedetailleerd ook de scepter-natie Juda; dat is de kleine Joodse staat in het Midden-Oosten. (Vraag een gratis exemplaar aan van het boek van Herbert W. Armstrong “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in profetie” om de profetische identiteit van deze naties te bewijzen.) Geestelijk Israël is God’s Kerk.

Een wachter waarschuwt het volk zodat zij kunnen leven en succesvol kunnen zijn. Hij is niet alleen maar een man van onheil. “En die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan komt zijn bloed op zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen: zijn bloed komt over hemzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt - en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen” (Ezechiël 33:3-6). God is hier zeer direct. De wachter heeft geen keuze: Hij moet ofwel een waarschuwing afleveren of sterven!

Let op de beschrijving die Ezechiël geeft van de eerste wachter. “Het woord van de Here kwam tot mij: Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: wanneer Ik over een land het zwaard breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld” (verzen 1-2). Deze wachter werd gekozen door het volk, niet door God. Sommige historici dichten aan Winston Churchill het redden van de westerse beschaving toe, tijdens Wereld Oorlog II. Brittannië en de hele Westerse wereld hadden een bijzondere wachter in die tijd. God gebruikte Churchill om een cruciaal doel te vervullen, maar het volk heeft die man gekozen. God niet. (Vraag mijn gratis boekje aan Winston S. Churchill: The Watchman   / “Winston S. Churchill: De Wachter” voor bewijs dat hij de geprofeteerde eerste wachter uit Ezechiël was.)

De tweede wachter

Ezechiël gaf een hele andere beschrijving van de tweede wachter. “Gij nu, mensenkind u heb Ik tot wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen” (Ezechiël 33:7). God zegt van deze tweede wachter: “Ik heb u gesteld.” Dit is de laatste man die God zal gebruiken om een waarschuwing te leveren vóór de komst van de Messias. Wat een zegen is het om de stem van onze Schepper te horen door Zijn wachter. We moeten onze Bijbels kennen om te onderscheiden of deze boodschap echt van God afkomstig is.

Er zal nooit weer een wachter door het volk gekozen worden. De tijden zijn te gevaarlijk, en de mensen zijn te zeer in slaap gevallen om de noodzaak voor een waarschuwing te zien. De naties hebben het punt zonder terugkeer bereikt; ze kunnen zich niet langer als geheel bekeren en ontsnappen aan vernietiging. (Vraag mijn gratis boekje aan Lamentations: The Point of No Return / “Klaagliederen: Het punt zonder terugkeer” om meer te begrijpen.) Deze keer heeft God Zijn eigen wachter gekozen. Dit is het grootste keerpunt in de geschiedenis van God’s wachters sinds Hij Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden.

God’s wachter is een “zoon des mensen”. God kiest een nederige boodschapper om de waarschuwing te verkondigen, zodat het volk van fysiek en geestelijk Israël de aandacht op de woorden richt in plaats van op een indrukwekkende leider.

Er is een uniek aspect aan God’s wachter vandaag. “Doch als het komt - en het komt ! - dan zullen zij weten, dat er in hun midden een profeet is geweest” (vers 33, NBG). Hij is een wachter en een profeet. Je kunt niet hetzelfde over Churchill zeggen. Hij had geen profetische boodschap. Hij vertelde het volk niet dat zij zich van hun zonden moeten bekeren zoals God’s wachter dat vandaag wel doet.

Ezechiël was een profeet maar geen wachter. Hij schreef deze waarschuwende boodschap aan Israël in 585 voor Christus, terwijl hij zich in Babylonische ballingschap bevond samen met de rest van het volk Juda. Israël was al meer dan 100 jaar eerder in slavernij gebracht door de Assyriërs, dus de waarschuwing van Ezechiël aan Israël moet voor deze eindtijd zijn.

“Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult zeker sterven,- maar u spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen” (vers 8, NBG). God zegt dat hij door één man spreekt. Wij zullen niet van God persoonlijk horen, maar het horen van de stem van de wachter is hetzelfde als het horen van God zelf!

“Maar als u een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal híj in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar ú hebt uw leven gered” (vers 9, NBG). God wil alle mensen beschermen tegen de Grote Verdrukking. De enige manier om beschermt te worden is om de waarschuwende boodschap te horen, te accepteren, je erachter te scharen, en te helpen om het aan de wereld te verkondigen. God wil dat wij leven! In een wereld vol met atoombommen is overleven geen zekerheid. Wij hebben God’s bescherming nodig.

“Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg - hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?” (verzen 10-11,NBG). De oorzaak van al het menselijk lijden en de dood wordt hier duidelijk gemaakt: zonde. God roept het uit, door Zijn wachter, aan de gehele mensheid om zich te bekeren! Het kwade leidt alleen maar tot de dood; God wil dat wij leven.

De opstandelingen

“Gij nu, mensenkind, uw volksgenoten spreken onderling over u bij de muren en aan de deuren van de huizen; de een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste: Kom toch mee en hoor, welk woord er van de Here is uitgegaan” (Ezechiël 33:30). Een aantal mensen voelt aan dat dit een boodschap van God is. Zij kunnen het zien op televisie, horen het op de radio, en lezen het online of geprint. Het is een intrigerende en bijzondere boodschap.

Wat doen zij met dit kostbare inzicht? “En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich vóór u neer, als mijn volk en horen uw woorden, maar doen er niet naar, woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst” (vers 31). Alleen God’s opstandige mensen kunnen zoveel op Zijn trouwe overblijfsel lijken, maar zonder werken. Zij weten hoe zij moeten praten of hoe zich goed te kleden, maar waar zijn hun vruchten? Zij worden verteerd door hebzucht en materialisme. Als God’s eigen mensen al zover zijn afgedwaald, dan moet de rest van de wereld ook in grote problemen zijn.

“Zie, u bent voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar zij doen er geenszins naar” (vers 32). Nadat Mr. Armstrong in 1986 overleed, viel de Wereldwijde Kerk van God uit elkaar en brak ineen in honderden afsplitsingen. Op de Philadelphia Church of God na heeft niemand vastgehouden aan zijn leer. Zij zullen misschien genieten van herinneringen of luisteren naar oude ‘World Tomorrow’ radio-uitzendingen, maar zij doen niets met de waarheid die God hen gegeven heeft! Alleen de doeners zullen bescherming en zegeningen van God ontvangen (Jacobus 1:22-25).

“Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten dat er in hun midden een profeet is geweest. (Ezechiël 33:33). God’s opstandige mensen slagen er niet in de wachter te zien die vlak voor hen staat. Zij verspillen hun leven met verzwakkende zonden. De volken van Israël zijn net zo blind en opstandig. Als de heidenen dezelfde toegang tot God’s waarheid zouden hebben ontvangen, dan zouden zij zich hebben bekeerd! (Ezechiël 3:6). Ons volk lijkt vastbesloten om het pad te kiezen dat naar de dood leidt (Deuteronomium 30:19).

“Zo zegt de Here: Onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen, en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand zodat hij niet kwaads doet.” (Jesaja 56:1-2). God’s volk heeft de wet niet onderhouden. Zij houden de sabbat niet langer heilig. Zij vermengen de corrupte gewoonten van de wereld met de zuivere waarheid van God.

“De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis. Zij allen zijn stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief” (vers 10). Elke opstandige splintergroep van God’s Kerk heeft zijn eigen wachter. Deze wachters waarschuwen niet voor wat komen gaat. Zij willen de realiteit niet onder ogen zien. Dit zijn de tijden der Heidenen, die God vergelijkt met wilde, verwoestende beesten! Rusland, China, Iran en het Heilige Romeinse Rijk zijn in opkomst. Dit is geen tijd om te sluimeren! Het enige goede nieuws is dat de problemen in God’s Kerk een teken zijn dat Jezus Christus op het punt staat terug te keren.

God zegt dat Hij een enorme beloning geeft aan iedereen die de waarschuwende boodschap van Zijn wachter ondersteunt. “Want zo zegt de HERE over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden” (verzen 4-5). God’s trouwe overblijfsel zal meer zijn dan zonen en dochters – zij zullen de bruid van Jezus Christus worden! Zij zullen miljarden kinderen helpen om geboren te worden in de God Familie.

God zegt tegen ons: “Doe het Werk, en Ik zal u veel meer dan zonen en dochters maken in Mijn Koninkrijk” Die beloning is alles waard wat er van ons gevraagd wordt.