Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

New%20cover

Trompet

Gods school verkondigt het Evangelie aan de wereld

God is een opvoeder. Hij bereidt mensen vandaag voor om Hem te helpen om over de hele aarde scholen te vestigen!

God hecht veel belang aan onderwijs. Wist u dat Zijn volk op aarde vaak scholen en universiteiten heeft gesticht?

In feite richtten drie van Gods profeten elk drie scholen op. Deze mannen - Samuel, Elia en Elisa - worden allemaal besproken in de Bijbelse boeken die de vroege profeten worden genoemd. Dat betekent dat minstens negen scholen in deze boeken worden genoemd, en de vroege profeten zijn voornamelijk profetie voor deze eindtijd. Ze zijn geschreven door profeten en het merendeel is bedoeld voor onze tijd.

Dat deze scholen zo nadrukkelijk in deze profetisch significante boeken worden vermeld ​​is eigenlijk een voorspelling dat er in deze eindtijd scholen zouden zijn, gedurende de laatste twee tijdperken van Gods Kerk.

Waarom is God zo gefocust op onderwijs? Daar is een belangrijke reden voor.

Wat weet u over goddelijk onderwijs, en met name Gods school?

Hoe ziet de school van God eruit? Het leert zijn studenten leraren te worden in Gods wondere Wereld van Morgen. Het leert studenten ook hoe ze hun geestelijke opvoeding kunnen versnellen.

Om meer te weten te komen over Gods scholen, laten we eerst naar het Evangelie van Mattheüs kijken.

Een eindtijd 'Elia'

In Mattheüs 16:28 zei Jezus Christus tegen zijn discipelen: "Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk." Hij stond op het punt hun een visioen van Zijn Koninkrijk te tonen.

Dit visioen wordt beschreven in het volgende vers: "En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende" (Mattheüs 17: 1-3).

Toen kwam er een stem uit de hemel die de discipelen vrees aanjoeg en zij vielen op hun aangezicht (vers 5-6). "En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden" (verzen 7-9).

Christus toonde Zijn discipelen een weergaloze visie van Zijn Wederkomst. Vervolgens vertelde Hij hun een teken dat zou plaatsvinden in deze eindtijd, vlak voor die grootste gebeurtenis in het universum, wanneer Hij Zijn Koninkrijk op aarde zal vestigen: "En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten." (verzen 10-11).

Vlak voor de wederkomst van Christus zou Elia komen en "alle dingen wederoprichten".

In de oudheid stichtte de profeet Elia drie scholen, waarschijnlijk in Gilgal, Bethel en Jericho (bijvoorbeeld 2 Koningen 2: 1-7). Het herstelwerk dat werd uitgevoerd door de eindtijd Elia, omvat zijn oprichting van Gods scholen. U kunt niet "alle dingen wederoprichten" als u Gods scholen niet herstelt!

De uitspraak van Christus verwijst naar de profetie van Maleachi 4:5: "Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal." Dit is een gebeurtenis in de eindtijd! Zodra deze eindtijd-Elia gekomen is, is het toneel rijp voor de Dag des Heren, de tijd die rechtstreeks leidt naar de wederkomst van Christus.

Maleachi's profetie gaat verder: "En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla" (Vers 6). Deze Elia zou een familieboodschap verkondigen, die de harten van de vaders naar hun kinderen keert, en de harten van de kinderen naar hun vaders, opdat er eenheid in het gezin zou zijn. En die eenheid in fysieke gezinnen zou ook in Gods Kerk hersteld worden, naarmate ze leren over de eenheid van de Godfamilie. God wil eenheid in Zijn Kerk.

Wist u dat deze eindtijd-Elia reeds alle dingen heeft wederopgericht is, en inmiddels is gestorven?

God heeft het over een man, een mens, die op het toneel zou verschijnen en alle dingen zou herstellen. Als u echt uw Bijbel kent, zult u dit kunnen herkennen. Het teken van Zijn wederkomst dat Jezus Christus Zijn discipelen gaf, is al gebeurd!

De rol van dit eindtijdtype van Elia werd vervuld door Herbert W. Armstrong en u kunt het bewijzen. Dit is een waarheid die moet worden bewezen! (Voor een meer diepgaande verduidelijking, bestel mijn boek Maleachi's Boodschap, wat het allemaal uitlegt. We zullen u het materiaal gratis toesturen.)

De heer Armstrong vervulde deze profetie voornamelijk door de scholen die hij oprichtte. Hij stichtte drie scholen, net als de oude Elia. Dit eindtijdtype van Elia volbracht hetzelfde fundamentele werk dat de oorspronkelijke Elia moest doen!

De heer Armstrong zei: "Het was de ontwikkeling van de school in Pasadena die de groei van het hele evangeliewerk mogelijk heeft gemaakt!" Hij had een geweldig werk: zijn televisieprogramma werd uitgezonden op meer dan 400 stations over de hele wereld, zijn nieuwsmagazine de Echte Waarheid had een oplage van 8 miljoen exemplaren (een grotere abonnementslijst dan Time en Newsweek gecombineerd op dat moment), en het totale inkomen voor het werk was $200 miljoen per jaar. Het werk waarvan God zei dat Hij alle dingen zou herstellen, was krachtig en groots!

Het is een wereldwijd teken van de nakende terugkeer van Christus.

En het werd mogelijk gemaakt door de school.

Elia's scholen

De naam Elia betekent "Mijn God is God". Hij vertegenwoordigde de echte God - de ware, levende God - en geen nep-godheid.

In vroeger tijden volgde de slechte koning Achab in Israël de zonden van Jerobeam en verrichtte hij verschrikkelijke gruweldaden tegen God en tegen het volk. Een profetie in Amos 7 legt uit hoe mensen vandaag dezelfde fout maken.

God beval Elia om de koning te confronteren en Elia gehoorzaamde. Hij was een moedige man; hij liep regelrecht het paleis van de koning binnen. De natie werd vervloekt, en Achab probeerde de schuld bij Elia te leggen (1 Koningen 18:17). Maar Elia vertelde Achab over zijn zonden en waarschuwde wat God zou doen om Israël te straffen als de Israëlieten zich niet zouden bekeren.

Gods werk vandaag moet dienaangaande een waarschuwing afgeven net als de oude Elia. Heel vaak vereist het grote moed om de taak uit te voeren die God u heeft opgedragen te doen. Er is moed nodig om Gods werk te doen. Het vergt moed om deze boodschap aan de wereld te brengen. Maar als u dat doet en God helpt bij het voltooien van zijn werk, zal God u op wonderlijke manieren belonen!

Om dat te doen had Elia hulp nodig. Dat is waarom hij scholen heeft opgericht. Hij leidde studenten op om de hele wereld te onderwijzen. Dat is wat het werk van Elia - inclusief dit Elia-werk in de eindtijd - inhoudt: nu leraren voorbereiden om de hele wereld in de toekomst te onderwijzen en te leiden!

Net als de oude Elia had de heer Armstrong hulp nodig om het werk van God te doen. Jarenlang bleef de kerk relatief klein. Toen begon hij de scholen. Dit leverde de broodnodige ministeriële en administratieve hulp, en het werk groeide in een fenomenaal tempo! Gedurende 35 jaar bedroeg de jaarlijkse groei gemiddeld 30 procent. Dat is ongeëvenaard in de zakenwereld.

Elia navolgen

De studenten in Elia's scholen werden "de zonen van de profeten" genoemd (1 Koningen 20:35; 2 Koningen 2: 3). Het was een familie-georiënteerd werk.

Toen Elia zijn laatste bezoek bracht aan elk van die scholen, smeekte Elisa om zich bij hem te mogen voegen (2 Koningen 2: 4-6). Hij vertelde Elia dat hij hem nooit zou verlaten.

Elia had gezegd dat hij op het punt stond te worden weggenomen, en dat Elisa het werk zou overnemen. Hij vroeg wat Elisa graag voor hem gedaan wilde hebben. Elisa antwoordde: "Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!" En Elia zei: "Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden" (verzen 9-10).

Toen werd Elia opgenomen in een vurige wagen en voer hij in een wervelwind ten hemel. (De Statenvertaling zegt "ten hemel ", maar dat heeft alleen betrekking op de atmosfeer van de aarde. Andere schriftteksten laten zien dat hij eenvoudigweg naar een andere plaats op aarde werd getransporteerd.)

Toen Elia werd opgenomen, zag Elisa hem en riep: "Mijn vader! Mijn vader! "(Vers 12). Elisa beschouwde Elia als zijn geestelijke vader. Hij had een geweldige houding. Dit is hoe het zou moeten zijn in het "werk van Elia." We moeten ons eraan vastklampen en zeggen: "Mijn vader, mijn vader! Ik zal deze leringen niet verlaten!"

Elisa volgde in de voetsporen van Elia. Hij had ook drie scholen. Hij zag dat, uiteindelijk, heel Israël zou worden bestuurd door de fundamentele leringen van Elia.

Dit is allemaal opgetekend in de vroege profeten, wat profetie is voor deze eindtijd. Door zich vast te klampen aan Elia, liet Elisa ons zien dat we ons zelfs in deze eindtijd moeten vastklampen aan de leringen en het voorbeeld van Gods eindtijd-Elia. Dit is cruciaal voor ons geestelijk welzijn.

Wij hebben dit gedaan. De heer Armstrong had drie schoolcampussen. Nu hebben we er twee – een in Edmond, Oklahoma, en nog een andere in Edstone, Engeland – en we sturen studenten vaak naar Jeruzalem, waar ze deelnemen aan archeologische opgravingen en lessen volgen vanaf onze hoofdkwartiercampus. We hebben ook een van die opgravingen volledig gesponsord. In zekere zin zou u kunnen zeggen dat we 2½ scholen hebben. Misschien wordt die derde binnenkort volledig gerealiseerd.

Elia en Elisa leren ons dat alleen het Elia-werk de naties van israel voort kan drijven! Er is slechts één geestelijke strijdwagen van God en als u vooruit wilt gaan, moet u op die wagen springen (vers 12, laatste deel). Alleen dit heeft al de prachtige waarheid die God zijn volk geeft om hen te inspireren en te bewegen. We moeten vasthouden aan de leer van Elia!

Dit is profetie uit uw Bijbel, en zij moet worden vervuld!

Elia was niet de eerste man die drie scholen oprichtte; Samuel deed dat ook. Toen hij langskwam was het priesterschap van Israël zo bezoedeld dat hij het helemaal opzij moest schuiven en een heel nieuw priesterschap moest instellen. Hij gebruikte de scholen om dat te doen! Dat staat ook in de vroege profeten, wat betekent dat dit ook eindtijdprofetie is.

Aan wie zal God onderwijs geven?

Jesaja 28: 9 zegt: “Wien zal Hij dan de kennis leren?” Aan wie zal God kennis onderwijzen? Iedereen moet dit beantwoorden – het is de grootste onderwijsvraag in de Bijbel! Aan wie zal God onderwijs geven? Wat moeten we doen om Gods kennis te ontvangen?

Het vers gaat verder: "... en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den afgetrokkenen van de borsten.” Dat is een interessante stelling. Om deze cruciale vraag te beantwoorden, gebruikt de profeet Jesaja het voorbeeld van een zogend kind.

De meeste mensen hebben de religie geleerd die ze tot op vandaag van jongs af aan houden. Als zogende kinderen nemen we vanaf het allereerste begin van ons leven ideeën op. Voor het merendeel zijn deze ideeën verkeerd, omdat Satan de god van deze wereld is (2 Corinthiërs 4: 4). God zegt: als uw religie verkeerd is - en dat is ze meestal - dan moet u bereid zijn om ze uit uw systeem te krijgen en helemaal af te leren! Als u een boom van verkeerde ideeën hebt, moet deze met wortel en al worden uitgerukt als u wilt dat God u iets kan leren. Alleen dan kunt u uw geest vullen met de kennis van God.

God wil ons Zijn wereldveranderende kennis leren. Dat is echter niet gemakkelijk voor God om te doen. Hij heeft vandaag slechts een kleine kudde (Lukas 12:32). De meeste mensen zullen simpelweg niet van hun valse ideeën en hun valse religie afkomen.

Mattheüs 11:25 zegt: "In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.” Denk hier eens over na: God openbaart Zijn waarheid alleen “aan kinderkens” – diegenen met een leerzame houding. Dus we moeten gaan van het onnadenkend accepteren van verkeerde ideeën, het hebben van een verkeerd begrip van "kinderkens" – wat u hebt begrepen vanaf de kindertijd helemaal tot aan de volwassenheid – en een "kinderken" worden jegens God en Hem u laten onderwijzen!

God zal niet de wijzen en de verstandigen van deze wereld onderwijzen, omdat zij niet als kinderen zullen worden en Hem toelaten hen te onderwijzen. Ze zijn te arrogant, te eigenzinnig of gewoon te egoïstisch. Maar als we de juiste houding hebben, zal God onze geest vullen met Zijn prachtige waarheid en inzicht - dezelfde leringen die Gods eindtijd-Elia herstelde en onderwees.

Jezus Christus zei: "Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4, HSV). Hij citeerde Deuteronomium 8:3 en verwees ons daarbij terug op geschriften van Mozes, en zodoende verweefde Hij het Oude Testament in het Nieuwe Testament. U moet leven van elk woord dat God spreekt! zei Hij. Dat betekent zowel het Oude als het Nieuwe Testament!

Niet elk woord is precies juist, omdat mensen het hebben vertaald - maar als u echt de hele Bijbel kent en leert wat Elia heeft onderwezen, zult u die fout snel opmerken en weggooien en God toelaten u te onderwijzen. De zegeningen die dit in uw leven zal brengen, zijn letterlijk onbeschrijflijk! Ik wou dat meer mensen ernaar zouden streven dit te begrijpen.

Eeuwig onderwijs!

Let op deze waarheid in het eerste vers van het boek Openbaring: "De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft …” (Openbaring 1:1). Dit is waar deze geopenbaarde profetie haar oorsprong vindt: God de Vader gaf deze waarheid aan Zijn Zoon - Jezus Christus.

Let op wat Hij zegt: "Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; (verzen 3-4).

Deze “zeven kerken” zijn profetisch. Het waren zeven fysieke kerkgemeenten in Azië in de eerste eeuw, en ze representeren zeven opeenvolgende tijdperken van Gods ware Kerk gedurende haar 2.000-jarige geschiedenis sinds die tijd. Dit boek is gericht aan die zeven kerkperioden vanaf de tijd van Christus 'eerste komst tot Zijn wederkomst!

Let op de verzen 5-6: "En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. … En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”

Dit is allemaal profetie vóór de wederkomst van Christus! En hier zegt Hij dat Hij die mensen, die Zijn boodschap verkondigen en de boodschap van Elia aan deze wereld bekendmaken, tot koningen en priesters zal maken, heersers over kerk en staat van de hele wereld! Dat zal de hele eeuwigheid doorgaan, want ze zullen op Davids troon zitten en hem delen met Jezus Christus Zelf! Zij zullen voor eeuwig met Hem vanaf die troon in Jeruzalem regeren en zullen vrede, geluk en vreugde brengen aan de wereld.

Deze passage zegt dat God hun echte autoriteit zal geven; zij zullen heersen met een ijzeren staf. De mensheid zal niet langer kunnen ronddwalen in eigenzinnige onwetendheid en verkeerd onderwijs zoals ze 6000 jaar lang hebben gedaan. Ze zullen goddelijk onderwijs ontvangen en Gods religie leren begrijpen.

Onderzoek de angstaanjagende problemen die deze wereld teisteren: de haat van de mens tegen medemens, armoede en ontbering, landen die zich agressief en militaristisch opstellen, massavernietigingswapens, nucleaire proliferatie. De gebeurtenissen zijn echt ontnuchterend en beangstigend! Maar als we Gods plan begrijpen, zijn we helemaal niet bang voor deze problemen. We begrijpen de oorzaken en hebben vertrouwen in Gods oplossingen.

De geschiedenis van Samuel, Elia en Elisa is echt inspirerend. Kijk naar de prachtige waarheid die ze konden vastleggen in de scholen die ze hebben opgericht. Dit is profetie die ons laat zien hoe God deze hele wereld op zijn kop gaat zetten! We kunnen het soort scholen zien die we vandaag op aarde zouden moeten hebben en die we binnenkort zullen hebben in de wereld van morgen! De scholen die Samuel, Elia en Elisa hebben opgericht zijn een blauwdruk voor de scholen die op het punt staan ​​om deze aarde te vullen met Gods waarheid. Wat een spectaculair, inspirerend geweldig nieuws! 

Nl Gfv