Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

1 830767670 antifa%20protesters chipsomodevilla%20getty 2

CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Geweld in Charlottesville – het echte gevaar is onzichtbaar

Recente gebeurtenissen in Virginia leggen een onverzoenlijke breuklijn in Amerika bloot. Achter deze onrust schuilt een donkere geestelijke kracht.

Geweld en rellen in Charlottesville, Virginia, op 12 augustus jl., resulteerden in drie doden en meer dan 30 gewonden. President Donald Trump sprak zich uit tegen het geweld, met de woorden: “Wij veroordelen ten stelligste dit flagrante vertoon van haat, onverdraagzaamheid en geweld aan vele zijden.”

Maar de media hadden sterke kritiek op de president. Ze zeiden dat zijn nalatigheid om de blanke racisten specifiek te benoemen, en zijn kritiek op de ertegen protesterende groepen, de situatie eigenlijk aangestookt hebben. De burgemeester van Charlottesville beschuldigde de president rechtstreeks op de nationale televisie.

Iedereen in de wereld kan dergelijke voorvallen bekijken en zien dat Amerika diep verdeeld is. Nationale verdeeldheid is een ernstig gevaar.

Maar er bestaat en nog veel groter gevaar – en het is onzichtbaar.

Een Huis Verdeeld

Op 16 juni 1858 zei Abraham Lincoln in een toespraak: “Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.”

Dat was een direct citaat van Jezus Christus dat Lincoln toepaste op de zeer verdeelde Verenigde Staten van Amerika. Deze toespraak deed de Republikeinen ontvlammen en werd een van de beroemdste toespraken in zijn loopbaan. Lincolns toenmalige advocaat, William Herndon, geloofde dat deze toespraak uiteindelijk Lincolns presidentiële overwinning heeft mogelijk gemaakt.

Lincoln voorzag groot onheil voor Amerika. Hij wist dat er een crisis nodig was om de natie te doen inzien dat “een huis tegen zichzelf verdeeld niet kan bestaan.”

En deze crisis kwam er. De spanning en verdeeldheid in Amerika in het midden van de 19e eeuw barstte uit in een langdurig, bloederig conflict dat meer dan vier jaar duurde. De Burgeroorlog kostte 620.000 Amerikaanse levens – meer doden dan alle andere Amerikaanse oorlogen samen.

De huidige bittere verdeeldheid in Amerika leidt tot een volgende burgeroorlog, die 10.000 keer erger zal zijn!

Hier is de passage waaruit Lincoln citeerde: “Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan” (Mattheus 12:25).

Amerika negeert deze waarschuwing op eigen risico! Republikeinen en Democraten zijn verdeeld als nooit tevoren. In plaats van de problemen proberen op te lossen, rakelt radicaal links ze op. Sommigen geloven dat ze President Trump aan het neerhalen zijn, maar zijn ze niet eerder Amerika zelf aan het neerhalen?

“En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan.

En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan” (Marcus 3:24-25). God benadrukte dit punt door deze uitspraak van Christus in 3 verschillende evangelies op te nemen.

“Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt” (Lucas 11:17). Christus kende hun gedachten. Hij was geen gewone man, Hij was God in het vlees! Wanneer de ultieme autoriteit over hetzelfde gevaar drie keer waarschuwt, kunnen we maar beter luisteren!

Voor de Burgeroorlog waren er snoodaards die leugens verspreidden die zelfs een kind normaal gezien niet zou geloven! Is hetzelfde momenteel weer aan het gebeuren? Waren de media waarheidsgetrouw in hun verslaggeving van de rellen in Charlottesville en de reactie daarop van de president?

De condities in Amerika zijn momenteel veel erger dan in de tijd van Lincoln.

2 832184108 White Nationalists Clash Counterprotesters Chip Somodevilla Getty 2
Rellen in Charlottesville, Virginia (Chip Somodevilla/Getty Images)

Keer tot God

In het midden van de Burgeroorlog zei Abraham Lincoln de Amerikanen te bidden en te vasten. Dit is een stuk van wat hij schreef in een proclamatie door hem ondertekend op 30 maart 1863:

“Wij zijn de ontvangers van de mooiste gaven uit de hemel. Wij zijn gedurende al die jaren bewaard gebleven in vrede en voorspoed. Wij zijn gegroeid in aantal, welvaart en macht, als geen ander land ooit is gegroeid. Maar wij zijn God vergeten. We zijn de genadige hand vergeten, die ons in vrede heeft bewaard, en ons heeft vermenigvuldigd en verrijkt en gesterkt; en wij hebben ons ijdel ingebeeld, in de bedrieglijkheid van ons hart, dat deze zegeningen de vrucht waren van onze eigen superieure wijsheid en deugd. Bedwelmd door ononderbroken succes zijn we al te zeer zelfvoorzienend geworden om nog de noodzaak van verlossende en bewarende genade te kunnen voelen – te trots om te bidden tot de God die ons gemaakt heeft!” (Eigen nadruk)

Lincoln begreep dat Amerika’s onovertroffen overvloed het resultaat was van Gods wonderen. (Om te leren hoe en waarom God Amerika zo overvloedig gezegend heeft, lees Herbert W. Armstrongs boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën.) Hij uitte sterke correctie aan het Amerikaanse volk omdat ze God vergeten waren en zichzelf de eer gaven voor de grootsheid van de natie! Deze zelfde boodschap betreft ons vandaag, de religieuzen incluis. Als we niet inzien waar onze zegeningen vandaan komen, dan zullen ze worden weggenomen.

Lincolns proclamatie zei ook: “En, voor zover we weten, dat door Zijn goddelijke wet naties zowel als individuen onderworpen zijn aan straffen en kastijdingen in deze wereld, kunnen we niet in waarheid vrezen dat deze verschrikkelijke calamiteit van de burgeroorlog, die nu ons land in puin legt, een straf zou kunnen zijn, die we onszelf hebben toegebracht, voor onze zelfgenoegzame zonden, tot het noodzakelijke doel van onze nationale reformatie als een geheel volk?”

Kan het zijn dat God Amerika straft voor haar afschuwelijke zonden in deze tijd? Uw Bijbel zegt dat dit exact is wat Hij aan het doen is!

“Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Ik wil aan u [Ik ben tegen u], ja Ik, want Ik zal gerichten in het midden van u oefenen, voor de ogen van die heidenen” (Ezechiël 5:8). God verzet zich tegen Amerika! De gehele wereld zal getuige zijn van Gods harde bestraffing van deze natie voor haar schandelijke zonden!

“Het betaamt ons dan, onszelf te verootmoedigen voor de beledigde macht, en onze nationale zonden te belijden en te bidden voor genade en vergeving,” vervolgde Lincoln in zijn proclamatie. Is er één president vandaag in deze tijd – liberaal of conservatief - die ooit de mensen zou aanmanen om zich te bekeren? We zijn van de morele klif afgevallen! Wij hebben allen gezondigd (Romeinen 3:23).

President Lincolns proclamatie van 1863 voor een nationale dag van gebed en vasten was niet alleen zijn beslissing. Het Huis van Volksvertegenwoordigers en de Senaat verzochten hem deze oproep te doen. Zou ons Congres vandaag de dag ooit voor God gaan staan en Hem vragen de natie te genezen?

Slechts twee maanden na Lincolns proclamatie leed het leger van de Unie een verschrikkelijke nederlaag bij Chancellorsville en Fredericksburg, Virginia. Dit werd beschouwd als de grootste overwinning voor de generaal van de Confederatie, Gen. Robert, E. Lee. Zij bereidde de weg voor zijn tweede invasie van het Noorden en de Slag bij Gettysburg.

De uitkomst van de oorlog was diep twijfelachtig. Toen hij het nieuws van de nederlaag van de Unie bij Chancellorsville vernam, ging Lincoln zijn kamer in, sloot de deur, en bad tot God. Volgens biograaf Wayne Whipple zei Lincoln: “Ik zei Hem dat dit Zijn oorlog was, en onze zaak Zijn zaak, maar dat we ons geen tweede Fredericksburg of Chancellorsville konden veroorloven. Op dat moment zwoer ik ter plekke plechtig tot de Almachtige God, dat, als Hij bij onze jongens in Gettysburg zou blijven, ik bij Hem zou blijven” (The Story-Life of Lincoln).

Wat gebeurde er nadat het Congres en de president het volk hadden opgeroepen tot gebed en tot vasten, en nadat de president nederig had gebeden en plechtig tot de Almachtige God had gezworen? De Burgeroorlog ging een andere richting uit dankzij dit gedenkwaardige gebed!

Van 1 tot 3 juli vochten de Unie en de Confederatie in Pennsylvania in de meest bloedige veldslag van de gehele oorlog: de Slag bij Gettysburg. Ongeveer 51.000 mannen werden gedood of gewond, maar de Unie slaagde erin Lee te verslaan. De volgende dag won de Unie de belegering van Vicksburg. Dit was het keerpunt van de oorlog. Dit was het punt waarop de Unie aan momentum begon te winnen en het leidde tot de afschaffing van het kwaad der slavernij en het behoud van de natie!

3 839981910 Antifa Protest Amy Osborne Afp 2
Antifa-bijeenkomst in Berkeley, Californië (Amy Osborne/AFP/Getty Images)

Het Onzichtbare Gevaar

Vandaag is Amerika opnieuw diep verdeeld, en iedereen kan het zien. Echter, de macht achter deze verdeeldheid kan niet worden gezien.

Kijk naar Christus’ uitspraak over een “huis verdeeld” in de juiste context. “Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David?

Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul , de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als Ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen” (Mattheus 12:22-28 HSV).

Christus dreef demonen uit! Dat was de context van deze woordenwisseling. De Farizeeën richtten een volkomen onwetende aanklacht tegen Hem, dat Hij de kracht van Satan gebruikte om satanische demonen uit te drijven. Christus zei hen dat Satan en zijn demonen niet zo effectief konden zijn in het misleiden en pijnigen van mensen als ze zodanig verdeeld zouden zijn.

Jezus Christus, die weldra het aanstaande Koninkrijk van God zal regeren, kwam tot deze Joden en zij wisten niet eens wie Hij was! Erger nog, sommigen wisten het wel maar weigerden Hem te gehoorzamen.

“Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent?” zei Christus in vers 34. Satan is slecht. Hij zou nooit een goede daad stellen, zoals het uitdrijven van demonen uit een mens. Evenzo waren de Farizeeën slecht, en zij vertelden leugens over hun Redder.

Dit is een veroordelende profetie voor de eindtijd.

Christus zei in de verzen 43-45: “Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.” (HSV)

Demonen jagen op lege menselijke geesten! Een geest niet gevuld met Gods waarheid is vruchtbare grond voor deze perverse geestelijke wezens.

Demonen zijn de verborgen oorzaak van de vele onbehandelbare kwalen van onze maatschappij. Ze hebben veel meer macht dan mensen. De enige manier waarop we terug kunnen vechten is met de kracht van God.

Maar als we God verlaten, zal God ons verlaten. Dat is het punt dat Christus maakte, toen Hij de demon beschreef die terugkeerde naar de menselijke geest en zeven andere demonen met zich meenam.

U moet mijn boekje America Under Attack lezen. Een onzichtbare macht is deze natie aan het verwoesten met grote haast en woede! Charlottesville is een bewijs van deze satanische aanval.

Hoeveel mensen geloven er zelfs in het bestaan van demonen? Er zijn miljoenen van deze boze geestelijke wezens! God heeft hen uit het universum gedreven en hen beperkt tot de Aarde! (Openbaring 12:9). Dit gebeurde maar een paar decennia geleden.

Satan manipuleert menselijke gemoederen, attitudes, gevoelens en emoties (Efeziërs 2:2). Hij kan makkelijk mensen opjutten om elkaar te vermoorden in gewelddadige rellen. Hij heeft het op Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden-Oosten gemunt, meer dan op andere landen, omdat deze een bijzondere geschiedenis hebben met God. God laat dit toe, zodat onze rebelse volken op de harde manier een waardevolle les zullen leren – tenzij ze diep berouw tonen zoals Abraham Lincoln hen aanmaande te doen.

De demonen verloren een oorlog in de hemel tegen de engelen van God (Openbaring 12:7-8). Ze faalden in hun poging om God van de troon van het universum te stoten, en dus zijn ze nu onpeilbaar wraakzuchtig in hun “gevangenis” hier op Aarde. Ze keren zich tegen mensen die God niet gehoorzamen en dus niet zijn bescherming genieten.

In de Slag bij Gettysburg werden 51.000 soldaten gewond of gedood in slechts drie dagen! De boeren in Pennsylvania struikelden over armen, benen en hoofden die uit de grond staken! Dit kleine stadje was een reusachtig graf geworden, maar de meeste lichamen waren slechts ten dele of helemaal niet begraven.

Waarom moeten we zo streng gestraft worden alvorens we leren ons aan God te onderwerpen? Wat een acuut pijnlijke manier om de gevolgen van verdeeldheid en zonde te leren. Satan doet mensen elkaar haten. God verplicht ons onze vijanden lief te hebben, maar we haten onze vijanden – en zelfs onze vrienden die het politiek niet met ons eens zijn!

God schenkt ons een uitweg om aan de komende burgeroorlog te ontsnappen, maar alleen voor een paar trouwe heiligen. “En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang” (Openbaring 12:14). De Grote Verdrukking is nabij! Alleen Gods Kerk zal beschermd worden.

De krankzinnigheid in Charlottesville is een voorloper tot een tijd van blijvende vrede, vreugde en welvaart. Jezus Christus zal spoedig terugkeren om een eind te maken aan haat en leugens – voor eeuwig! 

No Nl