Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Een sterke man uit Rusland domineert Azië

YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images

Een sterke man uit Rusland domineert Azië

Een Bijbelse profetie die meer dan 2500 jaar geleden is opgetekend spreekt specifiek over een “vorst” van Rusland. Deze leider heeft nu zijn intrede gemaakt.

Hij is Judo-meester, een kgb -wonderkind, en waarschijnlijk de rijkste man in de wereld. Hij is de redder van het moderne Rusland – de man verantwoordelijk voor het herstellen van de grote natie tot status van supermacht. Hij is de pionier van de huidige wereldwijde terugkeer naar het autoritarisme, de sluwste sterke man op het toneel, en de wereldleider die beter toegerust is dan wie dan ook om op te staan tegen de Verenigde Staten.

Dit soort feiten en verklaringen komen vaak naar voren wanneer de Russische president Vladimir Poetin besproken wordt.

Maar er is iets veel belangrijkers aan Poetin dat weinig Kremlin-waarnemers herkennen: In de Bijbel wordt geprofeteerd dat Vladimir Poetin een belangrijke rol speelt in eindtijd gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Jezus Christus. En hij is al bezig de eerste fasen van zijn geprofeteerde rol te vervullen.

Dit is de kern van de reden dat de Trompet Vladimir Poetin nauwlettend in de gaten houdt.

Hij speelt momenteel een sleutelrol in geprofeteerde eindtijd ontwikkelingen, en die rol zal in de komende maanden en jaren steeds belangrijker worden. De Bijbel laat zien dat het ergste conflict ooit in de geschiedenis van de mens vlak voor de deur staat, en dat Poetin aan het stuur van een van de belangrijkste machtsblokken in dat conflict staat.

Daarom monitoren en rapporteren we de opkomst van Poetin en zijn toenemende controle over niet alleen Rusland, maar ook over de Aziatische naties en andere gebieden in de Russische periferie.


De koningen van het Oosten

Rond het jaar 90 na Chr. tekende de apostel Johannes een verbluffende profetie op over een militaire macht die in de eindtijd zou opkomen: “En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal” (Openbaringen 9:16, SV).

Dit beschrijft een militaire strijdmacht van een verbazingwekkende 200 miljoen mannen.

Het is nog verbazingwekkender als we nadenken over hoeveel mensen er leefden toen deze profetie geschreven werd. Bevolkingsramingen van historicus John Tanton laten zien dat er in totaal iets meer dan 150 miljoen mensen op aarde waren in die tijd. Dat is overtuigend bewijs dat deze profetie uit de geest van een Almachtige God komt die in staat is de toekomst te voorspellen (bijv. Jesaja 55:11) – en dat deze profetie voor deze huidige tijd bestemd is. Het is immers pas vrij recent dat de bevolking groot genoeg is geworden om een militaire macht van die omvang zelfs maar mogelijk te maken.

Waar kan, zelfs in deze tijd van bevolkingsexplosie, een leger van deze gigantische omvang vandaan komen?

Historische gegevens laten zien dat een land ongeveer één vechtend persoon per 15 volwassenen in de bevolking kan inzetten. In extreme gevallen kan 1 op de 10 volwassenen soldaat worden.

In de Verenigde Staten zijn momenteel ongeveer 250 miljoen volwassenen. Dat betekent dat in tijden van extreme bedreiging Amerika een legermacht van ongeveer 25 miljoen zou kunnen inzetten. (Dat is meer dan 15 keer het huidige aantal.)

Volgens deze formule zou de enorme bevolking van Europa een troepenmacht van rond de 40 miljoen kunnen leveren; de gecombineerde landen van Latijns Amerika kunnen een leger van 48 miljoen produceren; die van Afrika, 90 miljoen.

Deze indrukwekkende cijfers zijn nog steeds ver verwijderd van de 200-miljoen man tellende legermacht die zal opkomen in de eindtijd zoals voorspeld in Openbaringen 9:16.


Op 13 juli 2017 oefenen soldaten van het Volksbevrijdingsleger op de trainingsbasis in Zhurihe voor een grote militaire parade om de 90ste verjaardag te vieren van de oprichting van het Chinese Volksbevrijdingsleger.

Een macht van deze enorme afmetingen kan alleen door een combinatie van Aziatische landen bijeen worden gebracht. Afhankelijk van welke Oosterse landen je erbij betrekt, is het niet moeilijk een gecombineerde bevolking van 2,5 miljard tot 4 miljard mensen te bereiken. Zelfs met een lage inschatting is het opbouwen van een leger van 200 miljoen man demografisch realistisch!

Een macht van deze enorme afmetingen kan alleen door een combinatie van Aziatische landen bijeen worden gebracht.

De Bijbel geeft veel essentiële details over dit allergrootste leger dat ooit op aarde gevormd is. Bijbelverzen zoals Daniël 11:44, 12:1 en Mattheüs 24:21-22 maken duidelijk dat deze reusachtige Oosterse macht een van de belangrijkste spelers in een nucleaire derde wereldoorlog zal zijn.

Openbaringen 16:12 onthult dat dit mega-leger wordt samengesteld door de “koningen van het oosten,” wat laat zien dat het een confederatie van verschillende Aziatische of Oostelijke landen is.

Een andere gedetailleerde passage in het boek Ezechiël vertelt welke specifieke landen soldaten zullen bijdragen aan dit mega-leger, en laat ook zien dat het één leidend land– en één man – aan het roer zal hebben.


De ‘Vorst van Rusland’

Ezechiël 38:8 bespreekt “het laatste der jaren.” Deze uitdrukking beschrijft de tijd waarin we nu leven. Dit hoofdstuk van Ezechiël gaat over de tijd waarin we nu leven en de maanden en jaren die eraan komen. En het omvat verbijsterende informatie over wie dit 200 miljoen man tellende leger van de “koningen van het oosten” tijdens deze turbulente periode zal leiden.

Verzen 1 en 2 zeggen: “Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.”

Wie is de “oppervorst” die hier genoemd wordt? De details van deze passage schilderen een duidelijk beeld.

Bijbelgeleerden zijn het er in het algemeen over eens dat “Gog” naar Rusland verwijst en “het land van Magog” het uitgestrekte gebied omvat waar het hedendaagse China zich bevindt.

Mesech is een groep mensen wiens naam door de geschiedenis heen in verschillende variaties verschijnt: Musku, Muski, Mushki. Deze zijn allemaal verbonden aan de huidige Russische spelling van Moskou: Москва.

Tubal verwijst naar een ander deel van Rusland. Ten oosten van Ruslands Oeralgebergte ligt de stad Tobolsk, genaamd naar de Tobol rivier, een benaming die afgeleid is van de oude naam Tubal. Tobolsk was vroeger het hoofdkwartier van de Russische regering over de Siberische landvlakte en functioneerde in feite als de hoofdstad van de Aziatische regio van Rusland.

Er ligt nog een andere naam voor heel Rusland enigszins verborgen in deze passage. Er is onenigheid over hoe het Hebreeuwse woord rosh in dit vers naar het Engels zou moeten worden vertaald. De King James versie (en SV) beschrijft het als “opperst.” Maar de correcte vertaling – gebruikt in de Moffat, de American Standard Version, Young’s Literal Translation en andere vertalingen – gebruikt het niet als bijvoeglijk naamwoord, maar als eigennaam: Rosh.

De correcte vertaling van dit vers is: “de vorst van Rosh, Mesech en Tubal.”

Rosh was een oude naam voor Rusland, ooit Rus genoemd. Veel geschiedenissen en commentaren – inclusief Gill’s Exposition of the Entire Bible – erkennen dit.

Nu begint de identiteit van de “vorst” van Rusland, Moskou en Tobolsk duidelijk vorm te krijgen: De lijst van al deze drie de namen bevestigt dat het gaat om één persoon die regeert over al de verschillende volken in heel Rusland – van Kalingrad in het westen tot aan Vladivostok in het oosten.

En de vermelding van Magog laat zien dat het leiderschap van deze man verder reikt dan de grenzen van Rusland tot in China. Verzen 5 en 6 laten zien dat de volken van naties als India, Japan, Noord/Zuid Korea, Cambodja, Thailand, Myanmar, Laos en Vietnam eveneens onder invloed van Rusland zullen komen en hun militaire macht en soldaten aan dit door Moskou geleide blok zullen uitlenen.


Vladimir Poetin bouwt al allianties met de Aziatische landen. Vanaf links, Poetin ontmoet de Japanse president Shinzo Abe, de Indische premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping.  (Mikhail Svetlov/Getty Images (2), GREG BAKER/AFP/Getty Images)

Nog meer details over dit Aziatische leger worden geopenbaard in passages zoals Jeremia 50 en Joël 2.

Wanneer deze Schriftgedeelten onderzocht worden naast de huidige gebeurtenissen die de expansionistische richting laten zien die het huidige Rusland onder Poetins leiderschap op gaat, dan wordt de identiteit van deze “vorst van Rusland” nog duidelijker.


Heropbouw van het rijk, dominantie over de buren

In augustus 2008 viel Rusland de voormalige Sovjetrepubliek Georgië binnen. Gerald Flurry, de hoofdredacteur van de Trompet, schreef in het oktobernummer van dat jaar: “De aanval van Rusland op Georgië markeert het begin van een gevaarlijk nieuw tijdperk in de geschiedenis. Dit was de eerste militaire aanval van een opkomende Aziatische supermacht – en er zullen er meer volgen! … Zal er een crisis komen over Oekraïne? Dat gebied is de graanschuur van Rusland en die is zeker bereid ook daarover oorlog te voeren.”

De tijd heeft bewezen dat die voorspelling opmerkelijk nauwkeurig was. In maart 2014 vielen troepen van Poetin heimelijk het Oekraïense schiereiland de Krim aan en voegden het toe aan Moeder Rusland. Poetin heeft letterlijk de grenzen van Europa verschoven. “Het feit dat één man – één man – verantwoordelijk is voor deze enorme geopolitieke verschuiving is van groot belang,” schreef dhr. Flurry.

Sindsdien blijft Poetin zijn macht uitoefenen om te voorkomen dat Georgië, Oekraïne en andere voormalige Sovjetlanden nauwere banden met Europa ontwikkelen. Hij vormt eveneens het Russische leger om tot een moderne en uitstekende macht uit de 21ste eeuw en vergroot de Russische invloed in China, India, Japan en verschillende andere Aziatische naties.

Al deze gebeurtenissen laten zien dat de profetieën over deze “vorst” worden vervuld. Dhr. Flurry schreef in de Philadelphia Trumpet van september 2014:

por allá también”.

El tiempo ha probado que esta predicción ha sido notablemente exacta. En marzo de 2014, Fuerzas de Putin clandestinamente invadieron la península de Crimea en Ucrania y la anexaron a la madre Rusia. Putin literalmente ha redibujado las fronteras de Europa. “El hecho de que un hombre—un hombre—sea responsable de este enorme cambio geopolítico es profundamente significativo”, escribió el Sr. Flurry.

Desde entonces, Putin ha continuado ejerciendo su poder para evitar que Georgia, Ucrania y otros ex países soviéticos desarrollen lazos cercanos con Europa. Él también está convirtiendo el aparato militar ruso en una moderna y formidable fuerza del siglo XXI, y profundizando grandemente la influencia de Rusia con China, India, Japón y otras numerosas naciones asiáticas.

Todos estos eventos muestran que las profecías con respecto a este “príncipe” están siendo cumplidas. En la edición de septiembre de 2014 de la Trompeta de Filadelfia, El Sr. Flurry escribió:

Ik ben er sterk van overtuigd dat Vladimir Poetin dit 200-miljoen-man sterke leger gaat leiden. Kijk alleen maar naar de macht die hij nu al heeft. Kunt u enig andere Russische politicus bedenken die zo machtig zou kunnen worden en die de wil heeft om Rusland te leiden in de allergrootste crisis? Ik zie niemand anders aan de horizon die dat zou kunnen doen. En er zijn nog slechts een paar jaar over voordat de vorst van Rosh zal verschijnen!

Zo’n man komt niet in één keer opzetten. Het duurt jaren, zelfs voor een wilskrachtige leider, om een dergelijke controle te krijgen. Vladimir Poetin is al aan de macht – en heeft de wil om die macht te gebruiken. Ik geloof dat er niet genoeg tijd meer is voor de opkomst van een concurrent die hem kan uitdagen. Zijn leiderschap heeft de steun van meer dan 80 procent van zijn volk.

Dit is absoluut zeker: Het herstel van Russische macht door Valdimir Poetin – de vorst van Rusland – werd geprofeteerd! Hij heeft Rusland al stevig verbonden met China. De profetie over de vorst van Rusland omvat die belangrijke bondgenootschap.

Zo’n man komt niet in één keer opzetten. Het duurt jaren, zelfs voor een wilskrachtige leider, om een dergelijke controle te krijgen.

In zijn boekjeThe Prophesied Prince of Russia onderzoekt dhr. Flurry heel grondig de rol die de Russische Federatie en Poetin spelen in Bijbelse eindtijd-profetie. Hij schrijft dat het feit dat Poetin nu aan de macht is bewijst dat de meest hoopvolle gebeurtenis ooit in de geschiedenis van de mens nu zeer nabij is: “Vladimir Poetin is een teken, letterlijk een teken, van de op handen zijnde wederkomst van Jezus Christus!” schrijft hij. “Dit is een van de meest inspirerende boodschappen in de Bijbel.”

Dhr. Flurry gaat verder:

Wat we in Rusland zien leidt uiteindelijk naar de overgang van een regering van de mens over de mens naar een regering van God over de mens! En het is bijna zover! Het is nog maar een kort aantal jaren van ons vandaan.

Wij moeten Vladimir Poetin nauwlettend in de gaten houden. Ik geloof dat hij vrijwel zeker de “vorst van Rosh” is, waarover een door God geïnspireerde Ezechiël 2500 jaar geleden schreef! We moeten in de gaten houden wat er gebeurt in Rusland en hoe Europa daarop reageert. … Ruslands heropleving – waarover we vrijwel dagelijks in de krantenkoppen lezen – laat zien dat de Bijbelprofetieën van die eindtijd in rap tempo worden vervuld!

Op korte termijn is de opkomst van Poetins Rusland een voorbode van vreselijke wereldwijde opschudding. Maar deze ontwikkeling is nauw verbonden met het best mogelijke nieuws: Jezus Christus zal naar de aarde terugkeren en een tijdperk van vrede en welvaart inluiden voor het volk van Rusland, van Azië en voor de hele wereld!