Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

210913 us%20soldier%20handout%20meal 1234842637 sgtsamuelruiz%20usmc%20getty

SGT. SAMUEL RUIZ/U.S. MARINE CORPS/GETTY IMAGES

Een positieve visie op Imperium

Het begrip imperium heeft tegenwoordig een slechte naam. Maar wat er in Afghanistan is gebeurd laat zien waarom de wereld een imperium nodig heeft!

Een zoveelste wereldmacht heeft gefaald in Afghanistan. Ze noemen dat land “het kerkhof van imperiums.” Verschillende wereldrijken hebben daar gefaald en zijn in verval geraakt. Nu heeft de Amerikaanse supermacht dramatisch gefaald. Alle menselijke imperiums gaan uiteindelijk ten onder.

Het einde van Amerika's wereldheerschappij volgt dat van het Britse Rijk op. Hoewel deze verwante naties veel goeds voor de wereld hebben gedaan, schamen Britten en Amerikanen zich vandaag voor hun geschiedenis als grootmacht.

Wat zij niet beseffen is dat deze twee naties in feite vooruitwijzen naar een rijk dat eeuwig zal duren en vrede zal brengen aan deze hele wereld!

Wat in Afghanistan is gebeurd, heeft veel mensen wanhopig gemaakt. Maar het wijst op een inspirerende hoop die deze wereld dringend nodig heeft.

Churchills Motivatie

Historicus Martin Gilbert schreef de zevendelige officiële biografie van de Britse premier Winston Churchill. Deze grote man verwezenlijkte een gigantische krachttoer (enorme prestatie): hij redde de Westerse wereld van Nazi-tirannie! Men zou denken dat het beschrijven van Churchills motivatie een heel boekdeel in beslag zou nemen. Het eerste boek dat Churchill zelf schreef ging over het thema dat hem zo krachtig motiveerde. Toch schreef Gilbert weinig over Churchills hoogste doel. Hij begreep het blijkbaar niet of was huiverig voor het geven van het grote plaatje – de motivatie van Winston Churchill.

Het richtsnoer (De leidraad) voor Churchills handelen was zijn verlangen om het Britse Rijk te behouden.

Lord Moran, de dokter van Churchill gedurende de laatste 25 jaar van zijn leven, zei: “Als Winston in de loop van zijn lange leven ergens in heeft geloofd, dan is het in het Britse Rijk en alles waar het voor staat.”

Deze motivatie was zo sterk dat toen Groot-Brittannië zegevierde en de Tweede Wereldoorlog beëindigde, en de wereld de rol van Churchill daarin kon zien, hij zich een mislukkeling voelde. De reden was dat, hoewel Groot-Brittannië de oorlog had overleefd en gewonnen, hij wist dat het Britse Rijk aan het instorten was.

Waarom was het rijk zo belangrijk voor deze man? Het ging niet alleen om rijkdom, status, macht of pracht en praal voor zijn natie. Kirk Emmert vatte Churchills visie zo samen: “De glorie van het Britse Rijk was zijn dienst aan een zaak die Groot-Brittannië oversteeg, die de geschiedenis oversteeg, die de tijd zelf oversteeg, die het menselijk leven van barbaarsheid en wreedheid verhief naar beschaving en menselijke voortreffelijkheid” (Winston S. Churchill on Empire).

Dat is echt een motiverende en inspirerende visie! Kijk om u heen en u weet dat deze wereld gevuld is met “barbaarsheid en wreedheid.” Afghanistan onder het Talibanbewind is een perfect voorbeeld. Er is een reden waarom mensen zo wanhopig waren om te ontsnappen toen de Taliban Kaboel insloten. Een rijk dat het menselijk leven wegvoert van een dergelijke verloedering en "naar beschaving en menselijke voortreffelijkheid" brengt, is werkelijk goed. Deze wereld heeft zo'n imperium nodig!

Denk aan de verschrikkelijke culturele praktijken die menselijke naties hebben bedacht. Denk aan de afschuwelijke dingen die dictators hun eigen volk aandoen, laat staan hun vijanden. Denk aan naties die de wereld terroriseren met zelfmoordbommen en die werken aan kernraketten. Wilt u geen deel uitmaken van een rijk dat dit kwaad met overweldigende macht en kracht een halt toeroept? Wilt u niet zoveel mogelijk mensen helpen die lijden? Dat kan met een imperium.

Churchill besefte de waarde van een imperium en hoeveel het kan bereiken als iedereen erachter staat. Volgens hem was dat een hoog en nobel doel. Het Britse Rijk werkte met volken die wegkwijnden in armoede en onder barbaarse praktijken. Het imperium gaf miljoenen mensen welvaart, vrijheid en richting die beschaving in hun leven bracht. Churchill was bereid alles op te geven, zelfs zijn eigen leven, voor deze zaak.

In de woorden van Emmert: Churchill geloofde in “de bevordering van beschaving als het hoogste doel van het imperium.” Bovendien zei hij dat “imperium beschaving brengt aan zowel de geregeerden als hun regeerders.” Ja, het imperium-denken veredelt hen die erin geloven, zoals het met Churchill deed. James Anthony Fraude schreef in Oceana: “Een man ... die deel uitmaakt van een institutie, die zichzelf aan een zaak heeft gewijd - of die burger is van een imperiale mogendheid - groeit naar de reikwijdte en de volheid van het grotere organisme ... Zijn gedachten zijn weidser, zijn belangen minder zelfzuchtig, zijn ambities ruimer en nobeler.”

De negentiende-eeuwse Britse premier Benjamin Disraeli verklaarde in een beroemd dictum: “Ik heb getracht ons imperium te ontwikkelen en te versterken, omdat ik geloof dat de combinatie van prestatie en verantwoordelijkheid het karakter en de conditie van een volk verheft.” Het op de juiste manier ontwikkelen en versterken van een imperium bouwt karakter in mensen! Een imperium overstijgt het individu, het zelf, het overstijgt politiek en kleinzielige verdeeldheid. Die motivatie maakt leiders sterker, en het maakt volgers tot leiders. En als uw rijk een kracht ten goede is in de wereld, is het verbazingwekkend wat u kunt bereiken!

Een verloren visie

Kijk echter naar het Amerika en Groot-Brittannië van vandaag, en het is duidelijk dat dit nobele gevoel voor het doel afwezig is. Steeds minder mensen zijn bereid hun leven te geven of te verliezen voor datgene waar onze naties voor staan. Als geheel kunnen onze volken het zelfs niet eens worden over wat ons doel zou moeten zijn.

Zelfs het begrip imperium zelf wordt tegenwoordig venijnig aangevallen. Dit soort denken heeft het Britse Rijk decennialang besmet en geleid tot de ontbinding en ondergang ervan. Na de Tweede Wereldoorlog begon men het woord "gemenebest" te gebruiken om Groot-Brittannië te beschrijven in plaats van "Rijk". Alleen naties die een imperium willen opbouwen, houden van dat woord. (Duitsland, bijvoorbeeld, houdt ervan.) Deze verandering onthulde een totale ommekeer en verwijdering van alles wat het Britse Rijk zo succesvol maakte! En vandaag de dag wordt zelfs het Britse Gemenebest ervan beschuldigd een racistische en onderdrukkende instelling te zijn - een belachelijke, onwetende, ongefundeerde beschuldiging.

Wist u dat God degene was die Groot-Brittannië zijn rijk heeft gegeven en die Amerika tot zo'n dominante macht heeft gemaakt? Dit zou een bron van grote trots voor onze naties moeten zijn, geen schaamte!

Wat betreft de naties die afstammen van de grote aartsvader Abraham, beloofde God dat Hij van het ene (Groot-Brittannië, het huidige Efraïm) een imperium zou maken en van het andere (Amerika, het huidige Manasse) de grootste natie die ooit bestaan heeft (Genesis 35:11). Hij beloofde hen strategische poorten op zee te geven die hen zouden beschermen en hen in staat zouden stellen hun vijanden te overwinnen (Genesis 22:17). Wanneer God een natie tot een rijk wil maken, kan Hij het echt groot maken!

Groot-Brittannië en Amerika hebben enorm veel goeds gedaan in de wereld, vergeleken met andere rijken in de geschiedenis. Toch is zelfs hun macht en weldadigheid slechts een klein voorproefje van wat God gaat volbrengen met Zijn Rijk, het Koninkrijk van God!

Een ander soort imperium

God openbaarde aan de profeet Daniël een visioen over een ander soort rijk. Hij profeteerde van vier wereldheersende rijken die door de geschiedenis heen zouden opkomen en vallen.

Daniël legde dit uit aan de koning van het eerste van die rijken, Nebukadnezar van Babylon:

"U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.” (Daniël 2:31-33).

Deze profetie biedt een prachtig overzicht van de wereldgeschiedenis! Daniël legde uit dat het gouden hoofd van het beeld de heerschappij van het Babylonische Rijk voorstelde (verzen 37-38). Dit rijk zou worden overwonnen en opgevolgd door het Rijk van Meden en Perzen, dat vervolgens zou worden verdrongen door het Griekse Rijk, dat vervolgens zou worden overgenomen door het machtige Romeinse Rijk.

Daniël beschreef dat rijk: "En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles" (vers 40). Wat een passende beschrijving van Rome op zijn keizerlijk hoogtepunt! Deze heidense rijken kunnen werkelijk wreed zijn. Hoewel ze soms verbluffende prestaties hadden, brachten ze op hun slechtst verschrikkelijk lijden en onderdrukking! Hun erfenis is heel anders dan die van de imperia van Abrahams nakomelingen.

Merk op hoe de kwaliteit van het metaal in het beeld afneemt naarmate het vordert, wat symboliseert hoe deze vier opeenvolgende rijken in de loop der tijd in hun waardigheid en cultuur aftakelen. De mensheid wordt niet beter en beter.

Kijk naar de geschiedenis, en kijk naar wat er in deze wereld gebeurt en hoe slecht mensen tegen elkaar kunnen zijn. In Daniël 7, een begeleidende profetie, worden deze vier opeenvolgende rijken gesymboliseerd door beesten - woeste beesten die ervan houden te doden!

Let ook even op de details die over dat laatste rijk zijn opgetekend - met twee benen (symbool voor de verdeling van Rome in twee delen, met hoofdsteden in Rome en Constantinopel), voeten van ijzer en klei, en eindigend in 10 tenen (Daniël 2:41-43). In combinatie met andere profetieën zien we dat dit de huidige heropleving beschrijft van dat oude Romeinse Rijk, dat nu in Europa samenkomt. Het is verdeeld zoals ijzer vermengd met klei, en het zal uiteindelijk 10 koningen omvatten (bijv. Openbaring 17:12).

Het overgrote deel van deze buitengewone profetie is reeds vervuld, stap voor stap! We kunnen er dus op vertrouwen dat de resterende details zeker zullen uitkomen.

Let dan op wat er daarna gebeurt. Daniël 2:34-35 laat een grote steen zien die het hele beeld verbrijzelt, het in stukken breekt en het tot poeder reduceert dat door de wind wordt meegevoerd! Daarna groeide de steen uit tot een grote berg die de hele aarde vulde. Vers 44 verklaart de symboliek: "In de dagen van die koningen [de 10 Europese koningen in de eindtijd] zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.”

We leven in de laatste dagen voordat dit prachtige Rijk van God wordt opgericht! God staat op het punt om al die andere rijken in stukken te breken. Daar mogen we God dankbaar voor zijn! Kijk naar de wereldgebeurtenissen, en u realiseert zich al snel dat u niets anders zou willen dan deze uitkomst!

De geschiedenis van keizerrijken en landen leert ons dat mensen niet over mensen kunnen heersen. Alleen God kan rechtvaardig regeren. Hij staat op het punt Zijn Rijk te vestigen in plaats van de regeringen van deze wereld. En Hij is nu bezig met de voorbereiding van een georganiseerde regering van leiders die zullen regeren zoals Hij leidt en bestuurt.

Wanneer dat Rijk is gevestigd, zal het een schoonheid in deze wereld en in het heelal brengen die werkelijk adembenemend is!

Voorbereiding en opleiding

De Bijbel staat vol prachtige details over de heerschappij van dit komende Rijk. Het zal het menselijk leven werkelijk wegvoeren van barbaarsheid en wreedheid - en naar een transcendente beschaving zoals deze aarde nog nooit heeft gezien!

Herbert W. Armstrong schreef een boekje met de titel The Wonderful World Tomorrow-What It Will Be Like (alleen in het Engels verkrijgbaar). De op de Bijbel gebaseerde beschrijvingen van dat Rijk zijn werkelijk inspirerend! Op verzoek sturen wij u graag een gratis exemplaar toe.

Deze komende regering zal worden uitgevoerd door Jezus Christus, die toezicht zal houden op herrezen en verheerlijkte dienaren van God, zoals de profeet Daniël.

Ja, door hem verantwoordelijkheden te geven en hem zelfs in nauw contact te brengen met machtige koningen, bereidde God Daniël in feite voor op heerschappij in dit komende rijk. Nadat hij Daniëls profetie had gehoord, "wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. … Toen bevorderde bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel.” (Daniël 2:46, 48). Daniël was werkelijk opgeleid voor en voorbereid op het koningschap!

Ook Daniëls vrienden - Sadrach, Mesach en Abednego - werden verheerlijkt (vers 49). Zij legden een krachtig getuigenis af voor God en stonden zonder terug te deinzen tegenover een van de machtigste en verschrikkelijkste leiders in de wereldgeschiedenis (Daniël 3). U kunt er zeker van zijn dat ook zij zo in aanmerking komen voor een hoge functie in Gods Koninkrijk.

Deze mannen kregen hoge ambten, zelfs binnen fysieke koninkrijken in dit tijdperk van de mens. God weet dat Hij met mannen die zo op Hem reageren, mannen die genoeg in Gods nobele zaak geloven om er alles voor op te offeren - zelfs om ervoor te sterven - grote dingen kan doen! Hij kan hun hulp gebruiken bij het bouwen van een rijk dat de wereld werkelijk zal veranderen!

Door de eeuwen heen heeft ditzelfde scenario zich afgespeeld in het leven van tientallen, honderden en vele duizenden heiligen die God uit deze wereld heeft geroepen: Abraham en Sara, Izaäk, Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, Hannah, Samuel, David, en zovele anderen. God bereidde deze mensen voor op keizerlijke heerschappij! De apostel Paulus en al zijn assistenten - Barnabas, Silas, Timotheüs, Titus, Lucas, Marcus, Philemon - waren allen speciaal voorbereid om de heidenen te regeren! En zij zullen dat doen met gezag en liefde die werkelijk een zegen zullen zijn voor hen die zij regeren.

In zijn boekje over de World Tomorrow schreef de heer Armstrong over alle heiligen door de eeuwen heen die op het punt staan te herrijzen om hoge ambten te bekleden in Gods komende Rijk: "Ieder van deze mannen werd bevrijd van de ketenen van heidense leer, traditie, onjuiste kennis, vals waardebesef en heidense gebruiken. Ieder van hen werd opgeleid in Gods weg, gebaseerd op Gods wet en de beginselen van die wet. Zij werden opgeleid in de wegen van gerechtigheid. Zij werden bekwaam in het toepassen van de beginselen van Gods geboden, wetten, inzettingen en oordelen."

In dit tijdperk van de mensheid - met al zijn barbaarsheid en wreedheid - is God bezig het leiderschap op te bouwen voor de Wereld van Morgen. Er zijn mensen die nu in aanmerking komen voor een positie in dat Rijk van God!

Gods Koninkrijk is de enige hoop voor deze wereld! En Gods Kerk bevindt zich nu in de laatste fasen van de voorbereiding voor haar vestiging op aarde. De Kerk is in feite dat Rijk in embryo! God "heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader” (Openbaring 1:6).

Iedereen die deze “imperium-visie” heeft, zal zijn leven leiden met een groot doel! Iemand met dat doel voor ogen - het bouwen van Gods Rijk en alles waar het voor staat - zal zeer gemotiveerd zijn om het werk van God te doen, wat het ook vraagt.

In 70 na Christus, toen de Joden op het punt stonden vernietigd te worden, geloofden zij dat deze profetieën van Daniël in hun tijd in vervulling zouden gaan. Dus vochten zij hevig omdat zij geloofden dat de Messias zou komen!

Als u die hoop in uw gedachten hebt – als u weet dat Jezus Christus op het punt staat te komen en u wilt Hem helpen gerechtigheid, beschaving, voorspoed, vrijheid en hoop voor alle mensen te brengen - dan zult u een felle geestelijke strijder zijn. Dat zal er echt voor zorgen dat u opkomt voor God!

Dat is een visie die u verandert! Zij vermorzelt uw egoïsme, verruimt uw denken, en maakt uw ambities groter en nobeler! Zij verheft uw karakter en conditie. Zij verandert lage mensen in grote mensen, en verandert hen van volgers naar leiders!

Vul uw gedachten met deze visie. Zie wat God op het punt staat te bereiken, en het zal u motiveren in elke test of beproeving die u kunt tegenkomen. Dit overstijgt alles op deze aarde!

Er komt een rijk dat nooit vernietigd zal worden! Het zal Gods liefdevolle regering brengen aan ieder mens op aarde en daarbuiten. God biedt u de ongeëvenaarde kans om daar deel van uit te maken. Reageer op Hem, gehoorzaam Hem, sta voor Hem op - en sta Hem toe om vandaag met uw keizerlijke training te beginnen!

U leest veel slecht nieuws, dus hier is wat goed nieuws.

Aan al het lijden, de pijn en het geweld komt een einde! Neem een kijkje in de wereld onder de heerschappij van Jezus Christus en bestel uw gratis exemplaar van Herbert W. Armstrong's The Wonderful World Tomorrow-What It Will Be Like (alleen verkrijgbaar in het Engels).

Usbip Nl