Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

200923 sunrise istock 1254943909

ISTOCK.COM/SOHL

Een nieuwe regering aan de horizon!

In een wereld geteisterd door slecht nieuws, volgt hier wat geweldig nieuws voor elk volk en elke persoon op aarde.

Bent u het slechte nieuws zat? Veel vreselijke vloeken treffen onze naties allemaal tegelijk. We voelen de ziekte van covid-19, de isolatie van afstand houden en lockdowns, de financiële schaarste door verloren banen en verminderde economische activiteit, de schok over afgenomen vrijheden, de pijn van brandende steden, de bitterheid van raciale en politieke verdeeldheid. En als gevolg lijden we meer aan depressies, onrust, angst, wanhoop en hopeloosheid.

Maar hoe vreselijk en verpletterend deze problemen ook zijn, ze bevatten ook een zaadje van buitengewone hoop!

Het wordt duidelijker dan ooit dat de leiders en regeringen van deze wereld geen echte antwoorden hebben op de problemen waarmee we worden geconfronteerd! In veel landen verspreiden ontevredenheid en woede zich sneller dan het coronavirus.

“De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” (Openbaring 11:15).

In de Verenigde Staten bevinden we ons in de dagen vlak voor de presidentsverkiezingen. Wie er ook wint, de helft van het land lijkt ervan overtuigd dat het de ondergang van de natie zal betekenen. De regeringen van Groot-Brittannië en de Joodse staat hebben te maken gehad met politieke schandalen die dreigden hun leiders omver te werpen. Libanon, Wit-Rusland, Bulgarije, Spanje en elders worden opgeschud door protestbewegingen. Autoritair China heeft zijn dissidenten in Hong Kong en Taiwan het zwijgen opgelegd. Sterke mannen in Rusland, Turkije, Egypte, Indië, Maleisië, Pakistan en andere landen zorgen ervoor dat veel mensen bezorgd zijn over de toekomst van hun land. In veel gevallen zijn onze leiders niet alleen niet in staat onze crises op te lossen, maar ze veroorzaken er juist meer!

In deze uitgave van de Trompet kijken we naar een nieuwsgebeurtenis – die in de nabije toekomst plaats zal vinden – die al deze problemen daadwerkelijk zal oplossen. Dit zal zeker plaatsvinden, of u dat nu gelooft of niet.

Het is de oprichting van een nieuwe wereldregering – een totaal ander type dan alle regeringen die vandaag aan het worstelen zijn met deze toenemende rampen op aarde.

Nieuws op voorhand!

Deze gebeurtenis werd bijna 2.000 jaar geleden voor het eerst verkondigd – door Jezus Christus Zelf. Christus kwam naar de aarde met een boodschap. Merk op: “…ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15). Het woord evangelie betekent goede nieuws. De boodschap van Christus was het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God.

Dit voorafgaande nieuws dat Christus bracht heeft alles te maken met de problemen die onze naties vandaag de dag teisteren! Het was een verkondiging van hoe de wereldvrede zal komen! Maar het wordt door de meeste mensen totaal genegeerd – en door veel meer nog verkeerd begrepen.

Zelfs na Zijn kruisiging en opstanding, ging Christus naar Zijn discipelen en ging verder met het prediken van het Koninkrijk van God (Handelingen 1:3). Hij wilde echt dat zij dit nieuws zouden begrijpen! We moeten dit niet lichtvaardig opvatten. We moeten luisteren naar wat de Bijbel over dit onderwerp onderwijst.

Wat is precies het Koninkrijk van God? Voor de meeste mensen is het een onopgelost mysterie. Zelfs kerken, theologen en Bijbelgeleerden begrijpen niet wat het Koninkrijk van God is!

Het gevolg is dat maar weinig mensen vandaag praten of prediken over de boodschap die Christus bracht. In plaats daarvan prediken zij een evangelie van behoud, of van genade, een evangelie over Christus, een sociaal evangelie, een religieuze wetenschap of een ander evangelie. Toch zei Christus dat het nodig is Zijn nieuws over het Koninkrijk van God te geloven om behouden te worden! En de apostel Paulus sprak een dubbele vloek uit over elke mens, zelfs over elke engel, die een ander evangelie zou durven verkondigen dan het Koninkrijk van God! (Galaten 1:8-9). Het Koninkrijk van God is het evangelie.

Het wordt duidelijker dan ooit dat de leiders en regeringen van deze wereld geen echte antwoorden hebben op de problemen waar we mee geconfronteerd worden.

Christus en Zijn discipelen verkondigden meer dan 1900 jaar geleden de ware evangelieboodschap. Maar kort nadat Christus stierf verscheen er al een vals evangelie op het toneel! Binnen een paar decennia werd de evangelieboodschap onderdrukt!

Belijdende Christenen hebben veel definities voor Gods Koninkrijk. Een prominente evangelist zei dat het Koninkrijk niet voor ons in deze tijd is. Andere hebben gezegd dat het Koninkrijk alle Christelijke denominaties omvat. Maar dergelijke opvattingen zijn niet vanuit de Bijbel te bewijzen.

Een televangelist zei dat het Koninkrijk van God zich in iedere christen bevindt. Hij gebruikte wat Christus in Lukas 17:21 zei als “bewijs”. Daar zei Christus tegen de Farizeeën: “En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.” Maar, zoals verschillende Bijbelvertalingen aangeven, dit is een verkeerde vertaling van het oorspronkelijke Grieks: er zou moeten staan: “het Koninkrijk van God is in het midden van u.” Jezus Christus is de Koning van het Koninkrijk van God, en Hij was daar, bij hen aanwezig, als een afgevaardigde van dat Koninkrijk! De woorden “koning” en “koninkrijk” worden in de Bijbel vaak uitwisselbaar gebruikt. De Koning, die zal gaan regeren over het Koninkrijk van God en over het hele universum, was in hun midden! Maar geen van hen begreep wat Hij zei over het Koninkrijk.

Elke uitleg over het Koninkrijk van God die belijdende Christenen geven is verkeerd! Hoe kan iemand ooit een lid zijn van Gods Koninkrijk als hij niet eens weet wat het inhoudt?

Dit is een belangrijk onderwerp. En het is het laatste mysterie dat Herbert W. Armstrong uitlegt in zijn boek Mysterie der eeuwen. Ik moedig u aan dit opzienbarende boek te lezen. We sturen u graag een gratis exemplaar toe (zie de achterkant van dit tijdschrift voor details). U kunt de waarheid over dit geweldige nieuws begrijpen!

Daniëls profetie over het Koninkrijk

De profeet Daniël begreep wat het Koninkrijk van God is. Dat wordt duidelijk in zijn boek, dat werd geschreven voor deze eindtijd (Daniël 12:4-9).

Daniël was in de Judese ballingschap van 585 v. Chr., toen de natie veroverd werd door Babylon. In ballingschap probeerde Daniël op elke mogelijke manier koning Nebukadnezar te dienen. Op een nacht had de koning een droom die hem diep in verwarring bracht. Hij riep al zijn magiërs en astrologen bijeen om zijn droom en de betekenis ervan uit te leggen. Maar zij konden het niet. Uiteindelijk kwam de profeet Daniël naar hem toe met het antwoord.

Daniël legde uit: “Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze…” (Daniël 2:28). De droom van Nebukadnezar bevatte een profetie voor “de later tijd” – voor onze huidige tijd!

Daniël onderwees de koning over de God in de hemel die geheimen openbaart. Niemand anders kan Gods Woord onthullen of interpreteren.

Denk aan het grote Wezen waar Daniël over spreekt! Hoewel maar weinig mensen het beseffen, regeert Hij deze aarde en het universum en zal dat altijd doen! Hij orkestreert de gebeurtenissen zodat ze uitwerken volgens Zijn meesterplan. De problemen die onze naties kwellen staan God toe om de mensheid op de harde manier een aantal lessen te leren – maar zelfs dat gaat in overeenstemming met Zijn plan. In deze huidige wereld staat Hij de mensheid ruimte toe om te zondigen en Zijn wet te overtreden. Dat is niet Gods keuze – Hij geeft ons de keuze. Hij vertelt ons, Kies niet voor de dood, kies het leven! (Deuteronomium 30:19) – maar de mens kiest voortdurend voor de dood. Toch regeert God over dit alles en vormt Hij dingen om Zijn plan te vervullen om Zijn Koninkrijk in deze wereld in te luiden.

Daniël legde aan Nebukadnezar uit dat deze droom een enorm beeld was dat de vier wereld-regerende koninkrijken in de geschiedenis voorstelde. Het hoofd van het beeld was van fijn goud en stelde het Babylonische rijk voor. De borst en armen waren van zilver, de buik en dijen van koper en de benen van massief ijzer – deze representeerden drie andere opeenvolgende wereld-regerende rijken: Perzië, Griekenland en Rome.

Toen gebeurde er iets vreemds in de droom: Er kwam een bovennatuurlijke steen die al deze rijken vernietigde en het Koninkrijk van God oprichtte!

Dit is de evangelieboodschap, het goede nieuws over een letterlijk, specifiek koninkrijk dat nu al het universum regeert en dat spoedig over de aarde zal regeren!

Deze droom van Nebukadnezar was geen ordinaire droom! God onthulde het ware evangelie aan deze heidense koning – het evangelie van het goede nieuws van het Koninkrijk van God!

Wanneer mensen vandaag over het evangelie of over het Koninkrijk van God denken, denken ze niet aan een opperste Heerser die over de aarde en het universum regeert. Toch is dat waar het allemaal over gaat! Als Jezus Christus terugkeert – de meest geweldige gebeurtenis ooit op aarde – dan zal Hij het Koninkrijk van God oprichten!

Deze wereld zal niet het Koninkrijk zijn. Christus zei dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven (1 Corinthiërs 15:50). “Het Koninkrijk van God zal over de volken en naties van de aarde regeren,” schreef dhr. Armstrong in Mysterie der eeuwen. “Maar deze sterfelijke volken en naties zullen zelf niet het koninkrijk zijn, ze zullen zelfs niet in het Koninkrijk van God zijn. Zij zullen er alleen door geregeerd worden!” Het Koninkrijk bestaat niet uit vlees en bloed; het bestaat uit geestelijke wezens.

De Bijbel laat zien dat die geestelijke wezens niet alleen maar God en Christus zullen zijn. Ze zullen ook iedereen omvatten die God voor de Wederkomst roept en die geboren zullen worden door geestelijke wezens te worden en die Hem vervolgens zullen helpen de wereld te regeren!

Zij die Christus volgen en Hem toestaan hun leven te leiden voor de Wederkomst zullen veranderd worden tot onsterfelijke wezens en de Bruid van Christus vormen. Ik schreef in de uitgave van augustus over het mysterie van de Kerk. Het doel van de Kerk is om de geroepenen voor te bereiden om te onderwijzen en te regeren in het Koninkrijk van God.

Het Koninkrijk van God is niet een of ander etherisch gevoel in uw gedachten of iets dat zich in u bevindt. Het is heel letterlijk en specifiek – een regerend koninkrijk op de aarde en in het universum! Lees de Schriftgedeelten en denk erover na, want zij onthullen de inspirerende oplossingen voor de problemen van deze wereld – en zij hebben alles te maken met uw toekomst!

‘In de dagen van die koningen’

Let speciaal op Daniël 2:44. Pak uw Bijbel en lees het zelf: “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.” Dit verwijst naar de dagen van de “10 tenen” van het beeld uit Daniël 2, die de 10 wereldleiders voorstellen. Dit verwijst naar de tijd waarin we op dit moment leven!

Dhr. Armstrong schreef over dit vers in Mysterie der eeuwen : “Gekoppeld aan de profetieën van Daniël 7 en Openbaring 13 en 17, verwijst dit naar de nieuwe Verenigde Staten van Europa die zich voor uw ogen uit de landen van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) [nu de Europese Unie] bezig zijn te vormen!” Dit Europese rijk staat klaar voor zijn opkomst op het wereldtoneel! Het zal 10 koningen hebben. Het zal verenigd zijn. En het zal een supermacht vormen die de wereld zal choqueren en verbazen. Uw Bijbel profeteert dat het de Derde Wereldoorlog zal beginnen!

De leiders die worstelen en er niet in slagen om de problemen van vandaag op te lossen zullen vervangen worden door regeerders die God uitkiest.

Het is “in de dagen van die koningen” dat Christus zal terugkeren, de koningen zal verslaan en het Koninkrijk van God zal oprichten om voor eeuwig over de aarde en het universum te regeren!

Deze wereld is 6000 jaar lang afgesneden geweest van God, vanaf het moment dat Adam zich afkeerde van God en werd verbannen uit de Hof van Eden. Deze hele wereld heeft zijn voetsporen gevolgd. Maar er komt een zevende 1000-jarige periode waarin Jezus Christus het over zal nemen en met een ijzeren staf zal regeren.

“De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15). Wanneer Gods Koninkrijk opgezet is, zal het alle andere regeringen in de naties om ons heen vervangen. De leiders die worstelen en er niet in slagen om de problemen van vandaag op te lossen zullen vervangen worden door regeerders die God uitkiest. En Zijn Koninkrijk zal nooit vernietigd worden! Christus zal met Zijn regering en Zijn wet voor eeuwig regeren.

Dat is wanneer de geweldige Wereld van Morgen zal beginnen. Alle mensen met een open verstand die de Geest van God ontvangen zullen in Gods Familie worden gebracht. Er zal geen pijn meer zijn, geen lijden of verdriet, geen vervloekingen meer zoals we die vandaag zien.

Dat is het voorafgaande nieuws dat Christus bracht! Wat een evangelie van goed nieuws! Dat is de boodschap die Christus overal waar Hij ging verkondigde: Het Koninkrijk van God komt om een einde te maken aan de koninkrijken van deze wereld.

Helaas weten miljoenen mensen hier helemaal niets van. Zij hebben nog nooit gehoord dat Christus zal terugkeren en de aarde zal regeren. Alhoewel de Bijbel vol staat met deze waarheid, zien de meeste kerken deze Bijbelverzen over het hoofd.

De Koning van het Koninkrijk

Vlak voor zijn kruisiging vroeg Pilatus aan Christus, “Bent u een koning?” Christus antwoordde, “Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen…” (Johannes 18:37). Christus was geboren om een koning te worden, om over alle naties en mensen te regeren. Wat een geweldig plan!

Christus is Koning over het Koninkrijk van God. Hij kwam naar de aarde en kwalificeerde om Satan van zijn troon te stoten en dit is precies wat Hij binnenkort zal doen – nadat Hij een aantal mensen heeft getraind die Zijn hulp en Bruid zullen zijn, die Hem zullen helpen onderwijzen en regeren over de hele wereld in het Millennium!

Het Koninkrijk van God is een letterlijk koninkrijk, net als dat van Nebukadnezar, van Alexander de Grote, van Caesar – of van welke grote natie van vandaag dan ook. Het verschil is echter dat dit Koninkrijk geregeerd wordt door God!

Jesaja 2:2-4 en Micha 4:1-3 maken duidelijk welke prachtige omstandigheden er in deze nieuwe beschaving zullen overheersen: “Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.” Deze wereld wil u laten geloven dat Gods wet weggedaan is. Maar deze verzen laten zien dat de wet zal uitgaan naar alle volken!

De conclusie van deze verzen is geschreven op het gebouw van de Verenigde Naties, maar er zijn maar weinig mensen die dit begrijpen. Het gaat over het Koninkrijk van God dat over de aarde regeert! De mensen willen vrede. Zij willen geen nucleaire oorlog. Maar het probleem is dat zij zich niet door God laten leiden en dus is oorlog onvermijdelijk!

De wereld van nu, bestuurd door mensen die geïnspireerd worden door Satan, wordt geteisterd door onoplosbare problemen. De schepping zelf is in een staat van verval door Satans rebellie. Het is een dood universum. Maar heel binnenkort zal God het tot leven brengen! Zoals de apostel Paulus schreef: “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God” (Romeinen 8:19-21, HSV).

Lees dat nauwkeurig! Het universum wacht op de geboorte van de kinderen van God – die kinderen die in het Koninkrijk, of de Familie, van God geboren zullen worden bij de Wederkomst van Christus! En waarom? Omdat zij Christus zullen helpen al het verval te verwijderen en het universum mooi en geweldig te maken!

Alhoewel het Koninkrijk van God een mysterie is voor deze wereld, is het de enige hoop die het heeft! Het voorafgaande nieuws van dat Koninkrijk, dat Jezus Christus bijna twee millennia geleden verkondigde, staat op het punt uit te komen. Een nieuwe wereldregering is onderweg! Deze regering zal een wereldwijde revolutie overzien die alle ziekten zal uitroeien en een robuuste gezondheid zal bewerkstelligen, die sterke families en levendige gemeenschappen zal opbouwen, die universele welvaart en industrie zal aanmoedigen en produceren, die goede wil tussen de rassen zal bevorderen en vrede tussen de volken zal verzekeren.

Het is belangrijk dat u de waarheid over dit spoedig komende Koninkrijk begrijpt. Dit is het onderwerp van het laatste en meest inspirerende hoofdstuk in het meesterwerk van Herbert W. Armstrong, Mysterie der eeuwen. Vraag een gratis exemplaar van dit boek aan om deze waarheid te begrijpen zoals het geopenbaard is in uw Bijbel. Verwijder het mysterie – en zelfs als deze wereld onder slecht nieuws gebukt gaat, zult u vervuld zijn van de hoop op het Koninkrijk van God!

Moa Ad Nl