Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Duitsland en het laatste Heilige Romeinse Rijk

Gary Dorning/De Trompet

Duitsland en het laatste Heilige Romeinse Rijk

Deze kerk-staat combinatie heeft meer verwoesting aangericht dan enig koninkrijk in de geschiedenis. Waarom is het een mysterie voor de wereld?

Eind jaren zeventig werd Duitsland beschouwd als een van de beste vrienden van Amerika. Maar in de afgelopen jaren is de mening van veel Duitsers over de Verenigde Staten vrij negatief geworden. Een opiniepeiling van Pew uit 2014 toont aan dat 47 procent van de Duitsers een ongunstig beeld heeft van Amerika. Het lijkt erop dat hun tegenstrijd nog erger gegroeid is sinds Donald Trump verkozen werd tot Amerika’s president. Duitsland is nu een van de 10 grootste critici in de wereld van de VS.

Weinig mensen herkennen dit, maar er is een profetie in de Bijbel die in feite de relatie tussen de VS en Duitsland in onze tijd beschrijft. Het zegt dat Duitsland de voornaamste “minnaar” van Amerika is. Die “minnaars” relatie begon zich te ontwikkelen na de Tweede Wereldoorlog, waarin Amerika de nazi’s versloeg en vervolgens miljarden dollars besteedde om Duitsland te herbouwen en terug te brengen in de beschaafde wereld.

Maar is het een goed idee om Duitsland te vertrouwen? Duitsland begon Wereld Oorlog I en II. Uw Bijbel zegt dat het ook Wereld Oorlog III zal beginnen. Die oorlog zal zo vernietigend zijn dat het de Wederkomst zal veroorzaken – Jezus Christus zal op aarde moeten terugkeren om de mensheid te stoppen zichzelf te vernietigen met massavernietigings-wapens!

Sinds de dageraad van het Heilige Romeinse Rijk in 554 na Chr., is Duitsland op vele manieren een vloek geweest voor deze wereld. Het grootste deel van de tijd heeft Duitsland deze bloedige kerk-staat combinatie geleid. Deze gruwelijke oorlogsmachine zal een grote vijand worden van Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden Oosten – nog één laatste keer.

De erfenis van Karel de Grote

Sommige Duitse en Europese leiders vereren de geschiedenis van het Heilige Romeinse Rijk. Er is sterk bewijs dat sommigen in feite een laatste opstanding van dat rijk aan het voorbereiden zijn!

De voormalige Europese parlementariër Otto van Habsburg zei: “De [Europese] Gemeenschap leeft voornamelijk door het erfgoed van het Heilige Romeinse Rijk, alhoewel de overgrote meerderheid van de mensen die er wonen niet weten van welk erfgoed ze leven.” Dit betekent dat onze historici, politici en media in slaap zijn gesust en op gevaarlijke manier misleid over dit rijk.

De heer Habsburg was een afstammeling van de Habsburgse dynastie die 400 jaar lang het Heilige Romeinse Rijk regeerde. Hij was een van de vele leiders die de symbolische kracht van dat rijk herkende. In een verwijzing naar de kroon die in een museum in Wenen, Oostenrijk, ligt, zei hij: “Wij beschikken over een Europees symbool dat in gelijke mate aan alle landen van Europa toebehoort; dit is de kroon van het Heilige Romeinse Rijk, die de traditie van Karel de Grote belichaamt.”

U zult zien dat de kroon meer dan slechts een symbolische betekenis zal aannemen. Van dat rijk is geprofeteerd dat het opnieuw zal herleven! Het staat klaar om spoedig op het wereldtoneel te verschijnen – misschien zelfs al in 2017! En het hoofd van dat rijk zal een koning zijn met een kroon! Hij zal regeren over heel Europa in de traditie van Karel de Grote.

Wat is de traditie van Karel de Grote? De Frankische koning Karel de Grote waadde door rivieren van bloed om de Europeanen te bekeren tot het katholicisme. Als ze zich niet bekeerden dan stierven ze! U kunt meer lezen over deze geschiedenis in ons gratis boekje The Holy Roman Empire in Prophecy (Het Heilige Romeinse Rijk in profetie).

Karel de Grote was het tweede hoofd van het Heilige Romeinse Rijk; Adolf Hitler was het zesde. Hitler regeerde eveneens in de geest van Karel de Grote, zijn held. Het koninkrijk van Karel de Grote vormde het Eerste Rijk; dat van Hitler het Derde Rijk. En toch zijn de Duitsers vandaag nog trots op de erfenis van Karel de Grote!

De 2002-editie van de Encyclopedia Britannica  biedt deze verstorende verklaring over de gedwongen bekering van de Saksen door Karel de Grote: “Maar de gewelddadige methodes waarmee deze missionaire taak werd uitgevoerd was onbekend in de Vroege Middeleeuwen, en de bloedrode (of bloedige) straf die werd uitgemeten aan degenen die het kerkelijke recht braken of doorgingen met heidense praktijken riepen kritiek op in Karel’s eigen kring…” Zelfs de naaste adviseurs van Karel de Grote waren gealarmeerd door zijn bloedige straffen aan degenen die zijn kerkelijk recht braken of die zich met heidense praktijken bezig hielden! Degene die zich bezig hielden met “heidense praktijken” waren mensen die weigerden om zijn katholieke religie te beoefenen, die volgens de Bijbel vol zit met heidense praktijken.

Ondanks de barbaarse aard van haar geschiedenis wil Europa nog steeds het Heilige Romeinse Rijk heroprichten in de traditie van Karel de Grote! Wees dus op uw hoede voor wat dit rijk op het punt staat in deze wereld te veroorzaken!

In zijn boek The Rotten Heart of Europe (Het verrotte hart van Europa) uit 1995, schreef de Britse economist Bernard Connolly over een overeenkomst die in september 1978 werd ondertekend tussen de toenmalige Franse president Valéry Giscard d’Estaing en de Duitse kanselier Helmut Schmidt. De ondertekeningsceremonie vond plaats in Aken, Duitsland, “hoofdzetel en begraafplaats van Karel de Grote,” schreef Connolly. “De symboliek werd zwaar onderstreept in zowel Frankrijk als Duitsland; de twee leiders legden een speciaal bezoek af aan de troon van Karel de Grote en er werd een speciale dienst gehouden in de kathedraal; aan het einde van de top merkte Giscard op: ‘Misschien, toen we de monetaire problemen bespraken, waakte de geest van Karel de Grote over ons’” (nadruk van mij).

De heer Connolly noemde de Europese Unie ook een “dekmantel voor Duitse ambities”! Ingewijden willen niet dat mensen het ware motief achter de EU kennen.

Historicus Paul Johnson schreef in A History of Christianity (Een geschiedenis van het Christendom): “Wij zien het goed als we het totale Christendom uit de Karolingische tijd beschouwen als een van de grote vormende fasen van de menselijke geschiedenis.” Het Heilige Romeinse Rijk heeft een permanente stempel gedrukt op de geschiedenis. We kunnen verwachten dat de laatste opleving van dit koninkrijk meer van hetzelfde zal doen.

Hitler’s Memoires

De geest van Karel de Grote is vandaag in Duitsland alarmerend levend.

Wist u dat Hitler’s boek Mein Kampf een bestseller is geworden? In zijn manifest heeft hij zijn antisemitische filosofie uiteengezet, zijn politieke opvattingen en zijn visie voor de toekomst van Duitsland, inclusief het annexeren van naburige landen. Het schetst de ideologie die hem inspireerde om te proberen het Joodse volk uit te roeien – een doel dat hij bijna voltooide in Europa! Tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog werden er 12.4 miljoen exemplaren van het boek gepubliceerd. De Duitse regering gaf zelfs exemplaren aan pasgetrouwden als een huwelijkscadeau.

In 1945, nadat Hitler werd verslagen, gaven de geallieerden de controle over de belangrijkste Nazi-uitgeverij aan Beieren, samen met de rechten op het boek. “70 Jaar lang weigerde het om het opruiende materiaal opnieuw te publiceren uit respect voor de slachtoffers van de Nazi’s en ter voorkoming van aansporing tot haat,” meldde Agence France-Presse (3 januari). Onlangs ontving een uitgever echter het recht om het boek opnieuw af te drukken. Het had eerst gepland om slechts 4000 exemplaren af te drukken, maar wegens grote vraag is het boek nu met zijn zesde druk bezig. Mein Kampf vliegt van de planken. Sinds de uitgifte in januari vorig jaar zijn er 85000 exemplaren verkocht!

Dit is een teken van verschrikkelijke dingen die eraan komen. Duitsland en het Heilige Romeinse Rijk nemen hun plek op het wereldtoneel in. Dat is waar het succes van Mein Kampf om draait.

Waarom maken de mensen zich niet meer bezorgd?

Duitsland en het Heilige Romeinse Rijk vormen een groot mysterie voor deze wereld. Mensen begrijpen de waarheid over dit conglomeraat niet. Er zijn tot nu toe zes herlevingen van dit rijk geweest, en de zevende is op komst. Waarom weten mensen niet meer over een rijk, dat in de afgelopen paar honderd jaar een van de grootste wereldmachten is geweest?

Twee vrouwen

Weet u wat het allergrootste doel van het Heilige Romeinse Rijk is geweest in de loop van de eeuwen? De waarheid van de geschiedenis wordt op een spectaculaire manier uitgebeeld in de Bijbelse profetie.

Het boek Openbaringen beschrijft het Heilige Romeinse Rijk als een unie van kerk en staat door een krachtig symbool te gebruiken: een vrouw die een beest rijdt.

“En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van godlasterlijke namen, en had zeven hoofden en tien horens” (Openbaringen 17:3, NBG). Veel profetieën gebruiken een vrouw als symbool voor een kerk. Deze vrouw is een “grote hoer” (vers 1) – een grote valse kerk die onheilige politieke betrekkingen heeft met regeringen over de hele wereld.

En er is geen betere beschrijving van de verschrikkelijke en verwoestende politieke-militaire machine die het Heilige Romeinse Rijk door de geschiedenis heen is geweest dan een machtig beest. Dit rijk heeft zeven hoofdenzeven verschillende perioden van dominantie over een periode van 1500 jaar. U kunt deze zeven hoofden door de geschiedenis heen volgen! Er is een enorme vernietigende kracht hier, en de kerk heeft het geleid en erop [het beest] gereden. Wij leggen dit alles uit in The Holy Roman Empire in Prophecy (Het Heilige Romeinse Rijk in Profetie).

“En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u zeggen het geheimnis van de vrouw en van het beest met de zeven koppen en de tien horens” (vers 7). Deze vrouw is een mysterie. God openbaart de diepten van haar kwaadaardigheid!

Deze beestmacht zal “uit de afgrond” komen, oftewel tevoorschijn komen na ondergedoken te zijn, en zal iedereen schokken (vers 8). Deze keer zal het Heilige Romeinse Rijk dodelijker zijn dan ooit tevoren!

Let nu op dit detail in de profetische beschrijving van Johannes: “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing” (vers 6). Deze vrouw is door de eeuwen heen dronken geworden door het bloed van Gods volk! Ik dring er met nadruk bij u op aan om meer te leren over dit essentiële onderwerp door een gratis exemplaar aan te vragen van mijn boek The True History of God’s True Church—And Its 2,000-Year War With the Great False Church (De ware geschiedenis van Gods Kerk – en haar 2000-jaar lange oorlog met de Grote Valse Kerk).

Dit boek legt uit wat de ware geestelijke kracht is achter deze valse kerk en dit onheilige imperium: Satan de Duivel. Hij haat Gods volk en achtervolgt hen het meest van allen.

Zet de vrouw uit Openbaringen 17 tegenover degene die afgebeeld wordt in Openbaringen 12. “En er werd een groot teken in de hemel gezien; een vrouw, met de zon bekleed; met de maan onder haar voeten, en een krans van twaalf sterren op haar hoofd” (Openbaringen 12:1). Deze vrouw – eveneens een symbool van een kerk – is schitterend en mooi!

Dit is de ware Kerk van God. Haar kroon van 12 sterren is symbolisch voor de 12 stammen van Israël. Zij is bekleed met de zon. De zon produceert meer energie in slechts één seconde dan het gehele menselijke soort heeft verbruikt in zijn geschiedenis! Dit laat de kracht van God zien achter Zijn kleine Kerk, een overblijfsel van trouwe heiligen.

Maar let op wat er met deze vrouw gebeurt: “En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden” (verzen 2-3).

De duivel wordt afgebeeld als een draak. In deze profetie wordt het symbool eigenlijk uitgedrukt in termen van het Heilige Romeinse Rijk, dat door Satan geïnspireerd, bestuurd en gebruikt wordt als zijn instrument! Er zijn die zeven hoofden – zeven perioden van dominantie van dat rijk – en Satan heeft over elk ervan geregeerd!

Hier ziet u meer gedetailleerd de aanval van het Heilige Romeinse Rijk op Gods ware Kerk: “En de vrouw vluchtte in de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden” (vers 6). De “dagen” die hier genoemd worden zijn in feite jaren in profetische vervulling. (U kunt dit “dag voor een jaar” principe van de profetie vinden in Bijbelverzen zoals Ezechiël 4:6). Gods Kerk werd gedwongen om 1260 jaar lang te vluchten van het bloeddorstige Heilige Romeinse Rijk!

Deze profetie heeft een specifieke eindtijd tegenhanger. Plaats Openbaringen 17 naast andere profetieën, en het wordt duidelijk dat er een laatste verschrikkelijke martelaarschap komt. Deze door Satan geïnspireerde kerk-staat combinatie komt opnieuw op en het zal, zoals het in het verleden zo vaak gedaan heeft, achter Gods volk aankomen.

Aan degene die trouw aan Hem zijn, belooft God bescherming in een plaats van veiligheid. “En aan de vrouw [de kerk van trouwe heiligen] werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om haar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.” (Openbaringen 12:14). Deze periode van 3½ jaar wordt elders beschreven als 42 maanden (Openbaringen 11:2; 13:5) – oftewel 1260 dagen, geen jaren.

Maar helaas, in deze eindtijd hebben veel van Gods mensen tegen Hem gerebelleerd – en zij zullen uiteindelijk worden afgeslacht! (Openbaringen 12:17; 13:7).

Het Goede Nieuws

Waarom zou God al deze details in de profetieën opschrijven? Het is omdat Hij ons wil waarschuwen voor wat er aankomt – zodat we actie kunnen ondernemen door ons te bekeren en ons tot Hem te keren voor bescherming! Hij wil dat de mensen deze onbeschrijfelijke nachtmerries vermijden! God geeft altijd een waarschuwing voordat Hij zulk lijden toestaat!

De kans is bijna voorbij – maar er is nog steeds tijd om Gods waarschuwing serieus te nemen en zich te bekeren!

Het beest in Openbaringen 17 is de laatste herleving van het Heilige Romeinse Rijk, en heeft “10 horens.” Wat zijn deze horens? “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn één van zin, en geven hun kracht en macht aan het beest” (Openbaringen 17:12-13).

Hou Europa in de gaten! Dit laatste “hoofd” van het Heilige Romeinse Rijk zal 10 koningen hebben die het samenvoegen, met één als opperste hoofd. Zelfs nu is Europa op zoek naar een sterke leider die de uitdagingen van Europese eenheid kan oplossen en het project vooruit kan helpen. U kunt er zeker van zijn dat deze machtigste koning uit Duitsland zal komen. Zoals al vele malen in de geschiedenis zal Duitsland het hele rijk overnemen en beheersen.

Er zijn meer dan 100 profetieën die ondersteunen wat u heeft gelezen in dit artikel! En de wereldgebeurtenissen worden snel opgelijnd om dit in vervulling te brengen!

Hoe vreselijk dit imperium ook zal zijn, het goede nieuws is dat zijn kwaadaardige bewind van terreur slechts korte tijd zal duren! Terwijl het door zijn overwinningen heen raast komt het recht in de armen van een macht die veel groter is dan hemzelf!

“Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen: want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen” (vers 14). Jezus Christus Zelf zal terugkeren en dit vernietigende, ontaarde koninkrijk verpletteren! Hij heeft reeds een geweldig, onstuitbaar plan in beweging gezet om deze te vervangen met Zijn eigen regering op de aarde! En we zijn heel dicht bij de vervulling van Zijn plan.

Wat deze profetie nog meer inspirerend maakt is wat er staat over Gods heiligen – degenen die vandaag “geroepen, uitverkoren en trouw” zijn. Christus zal “Heer der Heren en Koning der Koningen” zijn. Wie zijn de andere ‘Heren’ en ‘Koningen’ over wie Christus zal regeren? Openbaringen 1:6 zegt tegen Gods volk dat Christus “ons gemaakt heeft tot koningen en priesters van God en Zijn Vader”!

Deze en vele andere Bijbelpassages laten zien dat wanneer Christus Zijn Koninkrijk op aarde vestigt, Hij een toegewijde groep koningen en priesters zal hebben die onder Hem dienen – geen menselijke koningen en priesters, maar personen die zijn veranderd in geest, zoals God! Samen zullen deze goddelijke wezens Christus helpen om het Heilige Romeinse Rijk en alle andere wereldmachten te vernietigen, en om voor altijd vrede, vreugde en geluk te brengen op de aarde!

Als u uzelf toewijdt aan Gods huidige werk, dan is dit de enorme beloning die God u belooft! 

No Nl