Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De vernietiging van de rechtsstaat in Amerika

istock.com/trekandshoot

De vernietiging van de rechtsstaat in Amerika

Meer en meer Amerikanen zien de fundamentele wetten en grondbeginselen van het land niet als een bron van trots, maar als de oorzaak voor hun problemen. Hier is waarom deze trend zo gevaarlijk is.

De Verenigde Staten zijn een buitengewoon land in de geschiedenis van de wereld. Als geen ander land heeft het gestaan voor beperkte overheid, scheiding der machten, rechtsstaat, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijemarkteconomie en andere principes die zijn uiteengezet in het oprichtingsdocument, de Grondwet van de Verenigde Staten. Deze hebben ertoe bijgedragen dat Amerika ongelooflijk vrij en welvarend is geworden, een magneet voor immigranten uit landen over de hele wereld, en een onmiskenbaar positieve kracht in de wereld voor het grootste deel van zijn geschiedenis.

Meer en meer worden deze basiswetten en principes echter aangevallen. Fundamentele pijlers van de Amerikaanse geschiedenis en identiteit worden verguisd en vernietigd. Opvoeders leren komende generaties dat het traditionele verhaal over individuele vrijheid en constitutionele “checks and balances” een masker zijn voor rijke, blanke, Europese mannen om te domineren. Dit soort denken heeft zijn weg gevonden naar de hoogste kringen van de Amerikaanse overheid, tot het punt dat, in vele kwesties, politici de mening van de ergste vijanden van het land delen!

Deze trend is vreselijk gevaarlijk! Minachting voor Amerika’s erfgoed leidt tot een volledige verwerping ervan. Terwijl de grondleggers het land bouwden op Bijbelse moraliteit, is deze groeiende beweging amoreel en areligieus. Ze is anti-geschiedenis, anti-traditie, anti-gezag en anti-wet.

Een ineenstorting van de rechtsstaat is vernietigend voor onze natie. Onze wereld is vol met landen waar de overheid simpelweg de wet niet afdwingt, met als resultaat dat criminaliteit, corruptie, omkoping, gewelddadigheid en wetteloosheid welig tieren, evenals de ellende en de lage levensstandaard die daar altijd mee gepaard gaan. Naarmate Amerika zich verwijdert van de wetten waarop het gegrondvest werd, is dit zijn toekomst.

De grondleggers van Amerika waarschuwden expliciet voor dit probleem.

Om slechts één voorbeeld te noemen: President George Washington zei in zijn eerste inaugurele rede: “De fundamenten van ons nationale beleid zullen gelegd worden in de zuivere en onveranderlijke principes van particuliere moraal” (geheel eigen nadruk). In zijn afscheidsrede zei hij: “Van alle gedragingen en gewoonten die tot politieke welvaart leiden, zijn religie en moraliteit onontbeerlijke steunpunten."

“Van alle gedragingen en gewoonten die tot politieke welvaart leiden, zijn religie en moraliteit onontbeerlijke steunpunten."

— GEORGE WASHINGTON

In 1954 schreef het Hoofd van het Hooggerechtshof, Earl Warren: “Ik geloof dat de gehele Bill of Rights is ontstaan vanwege de kennis die onze voorouders hadden van de Bijbel en hun geloof erin.”

De Amerikaanse Grondwet is de basis van de Amerikaanse republiek. En de Bijbel is in vele opzichten de basis van de Amerikaanse Grondwet. De grondleggers van Amerika geloofden dat hun republiek ineen zou storten als ze zich niet aan de Tien Geboden hielden!

De rechtsstaat is bijzonder moeilijk te vestigen. De meerderheid van de landen worstelt om dit met succes toe doen. Zij die wel slagen, worstelen om hem te handhaven omdat krachten van wetteloosheid altijd in de aanval zijn.

Dit is de reden waarom De Trompet de Amerikaanse rechtsstaat zo nauwlettend volgt. Het is niet alleen een kwestie van historische interesse of politieke theorie – het is een kwestie van nationale en persoonlijke overleving.

De Trompet en zijn voorganger, de Echte Waarheid, voorspellen al ruim 70 jaar dat de Amerikaanse rechtsstaat zal verslechteren, met vernietigende gevolgen.

180405 Constitution Signing 525372757 Graphica Artis Getty

De ondertekening van de Grondwet van de Verenigde Staten (Public Domain)

Een experiment om Gods heerschappij te vestigen

Vroege immigranten naar Amerika wisten wat het betekende om van vrijheid te worden beroofd. De meesten kwamen uit het Britse rijk, misschien wel het grootste en meest vrije rijk in de wereldgeschiedenis. Maar zelfs daar onthield een regering die haar bevoegdheden ontleende aan de regeringsleden, en niet aan de bevolking, haar burgers vrijheden van religie, meningsuiting en vergadering.

Dus vormden Amerikaanse kolonisten hun eigen lokale overheden. Veel statuten in deze verdragen, verbonden, kaderwetten en kapitaalwetten afgeleid van de Bijbel gebruikten dezelfde uitdrukkingen als de Bijbel en noemden zelfs Bijbelse hoofdstukken en verzen.

Zoals historicus Paul Johnson schreef, “plaatsten deze godvrezende kolonisten politieke en religieuze vrijheid boven rijkdom” en startten “een experiment dat was ontworpen om de heerschappij van God op aarde te vestigen.”

Met deze overtuigingen wijdden de grondleggers van Amerika zich aan een experiment in menselijke vrijheid. Indien hun enige motivatie het behoud van hun eigen leven en welvaart was geweest, hadden ze geen experiment opgestart dat al die voordelen overhoop haalde.

Zij werden gedreven door iets groters: een geloof dat de natuurlijke rechten van de mens “eeuwig en onveranderlijk” zijn, omdat ze van de Schepper van de mens kwamen.

Zoals Thomas Jefferson schreef in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring: “We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, …dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun Schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk…”

Tegen alle verwachtingen in werd de Amerikaanse revolutie gewonnen. De pasgeboren natie verving de falende eerste grondwet door een die ruim twee eeuwen stand zou houden. Het experiment bleef duren, en de wereld keek toe. Zou een volk nog steeds samen kunnen blijven als het de monarchie, aristocratie en het rijk verwierp? Zou het sterk kunnen zijn als het zijn bestaan zou baseren op de invloed van de Bijbel op zijn individuele burgers? Zou het Amerikaanse experiment slagen – of exploderen?

Meer dan twee eeuwen zijn voorbij gegaan sinds de Verenigde Staten hun grondwet hebben bekrachtigd. Gedurende deze periode overleefde Amerika, kwam het tot bloei, en werd vervolgens de grootste natie in de geschiedenis van de mensheid.


De Grondwet wordt verworpen

Amerika is niet zonder problemen geweest. We kunnen echt wel stellen dat volgens vele maatstaven Amerika de grootste natie in de geschiedenis van de mensheid is geweest; hoewel, om Winston Churchill te parafraseren, dit gewoon betekent dat het de slechtste natie in de geschiedenis is, op alle andere naties na. Menselijke activiteiten zijn altijd al een mengeling geweest van goede bedoelingen doorspekt met egoïsme en kwaad.

U kunt zien in de geschiedenis dat onze grondleggers zelf erkenden dat dit zo was. Zij waren goed bekend met de gevaren van de menselijke natuur. Dit is waarom ze het belang van religie en moraliteit benadrukten. Zij wilden de Verenigde Staten niet zichzelf zien vernietigen. Dat is de reden waarom ze een regeringsvorm zochten die in staat was de noodzakelijke orde te bewaren door het inperken van de menselijke natuur binnen de natie en de neiging tot tirannie bij de bewindslieden.

In de Grondwet vestigden zij een systeem dat voor elk individu maximale verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven inruimt en maximale vrijheid om God te dienen volgens zijn overtuigingen.

Dat systeem werkt wonderwel goed voor een volk dat zichzelf regeert volgens de wetten van God. Het heeft de mensen echter ook de vrijheid gegeven om hebzucht, materialisme, lust, bandeloosheid en andere immoraliteit te bedrijven. Natuurlijk is de geschiedenis van Amerika, net zoals die van ieder ander land, bezaaid met imperfecties, ontgoochelingen en kwaad. In het verleden hebben Amerikanen deze problemen doorgaans gewijd aan het menselijk falen om de natuurlijke wetten ingesteld door hun Schepper te gehoorzamen. Vandaag daarentegen denken vele Amerikanen dat de oorzaak van deze problemen de Amerikaanse wetten zelf zijn.

Deze haat tegen Amerika’s bestaande rechtsstaat is niet alleen een emotionele reactie bij anarchistische relschoppers. Het is ook een sterke ideologie die het denken van verslaggevers, amusementslieden, opvoeders, schoolkinderen, werknemers en zelfs topleden van de regering heeft overtuigd.

Deze anti-wettelijke ideologie is nu zo diep doorgedrongen dat ze de meeste Amerikaanse wetgevers, rechters en ministers beïnvloedt en velen reeds ingepalmd heeft. Velen dienen deze ideologie of hun partij meer dan hun feitelijke ambten. Rechters van het Hooggerechtshof, wier ambten en bevoegdheden bestaan vanwege bepaalde clausules in de Grondwet, betogen dat andere clausules moeten worden verdraaid of genegeerd. Leden van het Congres, die verantwoordelijk zijn om het volk te vertegenwoordigen, maken wetten die andere belangen vertegenwoordigen. Presidenten, wier ambt erin bestaat om de wetten van de wetgever te handhaven, weigeren wetten af te dwingen en in plaats daarvan dwingen ze ideeën af waarvoor geen wetten bestaan.

Dit is een ernstiger gevaar dan vele mensen beseffen.

Het gevaar van Amerikanen die de Grondwet verwerpen is niet dat ze het gewoon oneens zijn met specifieke clausules ervan. Het gevaar is dat ze het concept van een overkoepelende nationale wet verwerpen, een hoger gezag waar iedereen zich aan wil onderwerpen en wat alleen gewijzigd kan worden volgens dat gezag. Eenvoudig gesteld: zij verwerpen de rechtsstaat.

Deze anti-wettelijke ideologie die Amerika tegenwoordig doordringt wekt eigenlijk vijandschap op tegen de Grondwet – het fundamentele document van de natie.


Herhaalde waarschuwingen

Sinds zijn tweede uitgave heeft de Trompet voorspeld dat het Amerikaanse experiment zou eindigen in mislukking. De voorloper van de Trompet, de Echte Waarheid, deed dezelfde voorspellingen over nationale ineenstorting sinds zijn eerste uitgave in 1934. De Echte Waarheid en de Trompet verschaften deze vooruitblikken door zich niet te richten op economische indicatoren, politieke factoren of militaire ontwikkelingen – maar op Amerika’s wetshandhaving.

Tijdens de burgerlijke onrust van de jaren ’60 waarschuwde de redacteur van de Echte Waarheid, Herbert W. Armstrong, over de neiging van de menselijke natuur om te rebelleren tegen de rechtsstaat. “Niet alleen is God de opperste autoriteit, maar Hij kan – en Hij doet dat vaak – lagere autoriteiten over ons aanstellen – zelfs de autoriteit van andere mensen, of van Zijn onverbiddelijke wetten, of zelfs van georganiseerde menselijke wetgeving, of van menselijke organisaties en heerschappijen,” schreef dhr. Armstrong in de Echte Waarheid in mei 1961. “Een basisingrediënt van de menselijke natuur is rebellie – tegen elke autoriteit over hem. En aangezien alle autoriteit voortkomt uit, of op zijn minst wordt veroorloofd door God, is deze houding van rebellie eigenlijk rebellie tegen God.”

U kunt het Bijbels bewijs van die laatste stelling zien in Romeinen 13, 1 Petrus 2:13-17 en vele andere passages.

Zes jaar later waarschuwde dhr. Armstrong dat Amerika – en de hele wereld – zich midden in een morele crisis bevond. “De wereldcrisis was al begonnen voor de Eerste Wereldoorlog,” schreef hij in een medewerkersbrief op 24 november 1967. “Maar de meeste volken in de wereld waren zich daar nog niet van bewust. Maar mannen als Karl Marx en Nikolai Lenin wisten het wel. Deze wereldcrisis was het gevolg van de impact van wetenschap en technologie – en de injectie van het goddeloze ‘Duits rationalisme’ in het onderwijs. Wereldoorlogen zijn de militaire expressie van deze crisis. Wereldwijde depressies zijn de economische expressie. De zogenoemde Nieuwe Moraliteit is de morele expressie – die onze moraal in de beerput dumpt. Universele wanhoop is de geestelijke expressie. Daaruit ontstonden de beatniks en de hippies – de rellen – de betogingen – de ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ – de afbraak van wet en orde.”

Dhr. Armstrong begreep dat God Amerika en Brittannië had begiftigd met bijzondere zegeningen van nationale grootsheid. (Vandaag de dag is dit een controversieel standpunt, maar u kunt dat eenvoudig bewijzen. We moedigen u aan het mijlpaalboek van dhr. Armstrong, De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, te lezen.) En God, die de bron van deze zegeningen is, zo waarschuwde dhr. Armstrong, kon en zou hen herroepen omwille van de rebellie van de Angelsaksische volken.

“De levende God gaf ons deze immense, ongekende welvaart,” schreef hij de Echte Waarheid van april-mei 1976. “Wat hebben we gedaan met deze veelvoudige nationale en individuele zegeningen, die in feite een geschenk van de levende God waren? God heeft nooit beloofd deze zegeningen voort te zetten als we zouden rebelleren. We zijn opstandig en niet bereid ons te schikken naar God en Zijn richtlijnen, die blijvende vrede en welvaart gegarandeerd zouden hebben.”

Na de dood van dhr. Armstrong in 1986, ging de hoofdredacteur van de Trompet, Gerald Flurry, door met het Amerikaanse en Britse volk te waarschuwen voor de gevolgen van hun wetteloosheid. “De Grondwet is het fundament van onze republiek. En de Tien Geboden waren, in vele opzichten, het fundament van de Grondwet,” schreef hij in de Trompet van december 2001. “Onze voorvaders geloofden dat als we ons niet aan de Tien Geboden zouden houden, onze republiek in zou storten! We kunnen ons niet veroorloven om deze woorden van onze grondleggers licht op te nemen als we willen dat onze natie standhoudt.”

Kort na de verkiezing van President Barack Obama in 2008 versterkte dhr. Flurry zijn waarschuwing over de radicale aanval op de rechtsstaat in Amerika. “De geschiedenis laat zien dat wereldrijken vernietigd worden als zij er niet in slagen de wet te handhaven.”, schreef hij zijn artikel “De oorlog tegen de Amerikaanse Grondwet” van november-december 2009. “Maar de radicale liberale cultuur heeft vaak minachting voor geschiedenis en voor onze Grondleggers. De aanhangers vertrouwen dwaas op hun eigen redenaties, die niet op fundamentele wetgeving zijn gebaseerd. De Grondwet wordt dramatisch verdraaid. En zij is het fundament van onze republiek! Wij ervaren een constitutionele aardbeving, en de meesten van onze mensen weten het niet eens – nog niet. Uw toekomst wordt voor u veranderd, en vaak hebt u daar geen inbreng in. Dit proces leidt vast en zeker tot anarchie!”

“De geschiedenis laat zien dat wereldrijken vernietigd worden als zij er niet in slagen de wet te handhaven. ”

— GERALD FLURRY

In 2013 liet dhr. Flurry zien hoe de echte bron van deze trend tot wetteloosheid geestelijk is – een kwade geest die het meest wetteloze wezen in het universum is. Satan haat waarheid en wet. Hij werkt hard om de waarheid ten gronde te richten, om mensen te overtuigen om de rechtsstaat te breken en hem te vervangen door een regime van brute macht. De trend naar wetteloosheid is nu al het fundament van de Amerikaanse republiek aan het neerhalen.

Om het even welk goed geschiedenisboek zal u dat aantonen. Maar nog meer veroordelend dan dit zijn de woorden van de Bijbel.

639351550

Een limousine met graffiti op de zijkant is in brand gestoken na de inhuldiging van Donald Trump als de 45e president van de Verenigde Staten in Washington D.C., op 20 januari 2017. Honderdduizenden mensen zijn hier bijeen om te vieren en te protesteren. (Mark Makela/Getty Images)

De gevolgen van wetteloosheid

Het Amerikaanse experiment is gevaarlijk wankel geworden. In de 21e eeuw hebben Amerikanen vele onbeproefde en onstabiele elementen eraan toegevoegd. Zij hebben de banden die de Grondwet samenhielden losgemaakt en hebben de “onontbeerlijke pijlers van religie en moraliteit verwijderd.”

De fatale fout is niet gewoon het verwerpen van een eeuwen geleden door briljante en oprechte mannen opgesteld document. Het is iets diepers. Het is de reden waarom de Trompet deze trend zo nauwlettend in de gaten houdt, en de stoutmoedige voorspelling doet dat de Verenigde Staten, de veruit machtigste natie in de wereld, zullen vallen.

Amerikanen hebben niet alleen de wetten van hun eigen land verworpen, maar belangrijker nog, de fundamentele beginselen waarop deze wetten gebaseerd zijn. Deze grondbeginselen zijn onverbiddelijke natuurlijke wetten ons gegeven door onze Schepper. Deze beginselen zijn de wetten van God, die in de Bijbel bekend gemaakt worden.

Deze Bijbelse principes zijn de reden voor het opvallende succes van de Amerikaanse Grondwet in vergelijking met andere geschreven grondwetten. Dit is de reden waarom de Amerikaanse maatschappij vrij is gebleven: omdat Amerikanen ten minste gedeeltelijk in overeenstemming met de wetten van hun Schepper hebben geleefd. En naarmate onze mensen niet alleen maar menselijke wetten maar ook natuurlijke wetten – Gods wetten – hebben gehoorzaamd, heeft God dit land gezegend met welvaart en veiligheid.

De fatale fout is niet gewoon het verwerpen van een eeuwen geleden door briljante en oprechte mannen opgesteld document. Het is iets diepers. Het is de reden waarom de Trompet deze trend zo nauwlettend in de gaten houdt, en de stoutmoedige voorspelling doet dat de Verenigde Staten, de veruit machtigste natie in de wereld, zullen vallen.

De Grondwet beantwoordt een paar fundamentele vragen heel correct. Ze doet dit in de mate waarop ze opereert in harmonie met de fundamentele waarheden zoals geopenbaard door onze Schepper. Haar auteurs hielpen de zegeningen van de vrijheid te bewaren voor hun nakomelingen, niet vanwege hun eigen groot vernuft maar vanwege hun nederigheid voor goddelijke voorzienigheid: de grote Wetgever en de Opperste Rechter van de wereld.

Het verwerpen van de Amerikaanse grondwettelijke rechtsstaat is zo monumentaal omdat het een vorm is van het verwerpen van God.

De Bijbel bevat niet alleen eeuwige principes van menselijk denken en handelen, maar ook beschrijvingen van wat er gebeurt wanneer mensen deze principes verwerpen. Vele van deze beschrijvingen werden eeuwen of zelfs millennia voordat ze gebeurden geschreven. Deze worden profetieën genoemd, en ze gaan haast exclusief over de gevolgen die mensen in de echte wereld ervaren wanneer ze de wetten van hun Schepper verwerpen.

De Bijbel doet echter meer dan het louter voorspellen van algemene uitkomsten van menselijke gedragingen. Hij bevat tientallen specifieke profetieën die direct van toepassing zijn op de hedendaagse afstammelingen van Abraham, Izaak en Jakob (die later Israël werd genoemd). Deze naties bevatten de Joodse staat Israël, de landen van het voormalige Britse Rijk, en Amerika.

De Bijbel profeteert dat de moderne naties van Israël, waaronder Amerika, vervloekt zullen worden in de stad en op het land. Hun steden zullen branden met vuur. De mensen zullen vallen door hun ongerechtigheid (Deuteronomium 28:16, Jesaja 1:7, Hosea 5:5).

De Profeet Jesaja verklaart specifiek: “…het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts…; het ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat” (Jesaja 1:4-5). Deze wetteloosheid zal tot anarchie leiden en tot burgeroorlog, gevolgd door Amerika’s grootste militaire nederlaag ooit!

Dit is waar de Amerikaanse trend tot wetteloosheid toe leidt. Dit is hoe het Amerikaanse experiment zal eindigen. Het zal de bevestiging zijn van een les die steeds opnieuw in de menselijke geschiedenis haar geldigheid heeft bewezen – en dat zal voor altijd zo zijn – namelijk dat een natie alleen kan blijven bestaan door het handhaven en gehoorzamen van de wet van God! 

DE VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË IN DE PROFETIEËN

De mensen van de Westerse wereld zouden versteld staan-met stomheid geslagen zijn-als zij het wisten! De regeringen van de Verenigde Staten, van Groot-Brittannië, Canada, Australazië, Zuid-Afrika zouden enorme noodprogramma's in werking stellen-als zij het wisten! Zij zouden het kunnen weten! Maar zij weten het niet! Waarom niet?