Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

345678917

ISTOCK/JHORROCKS

De mooie waarheid die seksschandalen op zou kunnen lossen

Waarom heeft God seks gemaakt? Zijn bedoelingen reiken veel dieper en zijn veel mooier dan de meeste mensen zich realiseren.

Seksschandalen zijn alomtegenwoordig in het huidige Amerika en Groot-Brittannië. Veel vooraanstaande politici, bedrijfsleiders en beroemdheden werden betrapt op seksueel misbruik en het kwetsen en misbruiken van andere mensen.

Voor veel mensen is seks een vloek – het verwoest huwelijken en beschadigt kinderen voor de rest van hun leven.

Het is Gods bedoeling dat seks een wonderlijke zegen voor ons is! Gods bedoelingen voor seks zijn zo mooi dat ze ons praktisch doen duizelen van vreugde!

Maar deze wereld is compleet blind voor Gods bedoelingen voor seks. En er is veel leed als gevolg daarvan.

Het onderwijssysteem van deze wereld kan u niets leren over seks. De meeste mensen die verstrikt raken in deze schandalen, werden opgeleid aan de meest prestigieuze instellingen van deze wereld. Deze instellingen leren mensen niet om zich oprecht op te stellen met betrekking tot seks. Ze weten niets over waarom God het heeft gemaakt.

U hoeft niet blind te zijn.

Gods bedoelingen voor seks zijn te bewijzen uit uw Bijbel. U kunt ze ook bewijzen door ze in uw leven toe te passen.

God heeft seks geschapen!

Waar kwam seks vandaan? Deze complexe dimensie van het leven is geen toeval van evolutie. Het is prachtig ontworpen door een intelligente, almachtige Schepper.

Kijk naar het scheppingsverhaal in de Bijbel. “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde,…” (Genesis 1:26-28).

Merk op: God zei dat Zijn Schepping, inclusief de seksualiteit, “zeer goed” was! (vers 31). Er is niets schandelijks aan seks, als het wordt gebruikt zoals God het bedoelde.

God heeft ons mannelijk en vrouwelijk geschapen. Hij schiep twee soorten geslachtsorganen. Waarom? Wist u dat engelen geen man of vrouw zijn? God heeft ook deze briljante, oogverblindende geestelijke wezens gemaakt – maar Hij heeft hen niet gemaakt om zich voort te planten (Mattheüs 22:30).

Hij maakte ieder van hen afzonderlijk. Waarom dan maakte Hij mensen om zich voort te kunnen planten? God gebiedt ons zelfs om de aarde “te vullen”, of te bevolken. Het is een geweldige gelegenheid om ons voort te kunnen planten net als God dat doet, zoals we zullen zien.

Wanneer u nadenkt over het doel van seks, denkt u waarschijnlijk allereerst aan voortplanting. Maar dit is allesbehalve het enige doel.

Opvoeder Herbert W. Armstrong schreef het grootste boek over seks aller tijden, naast de Bijbel. Het heet De ontbrekende dimensie in seks , en we sturen u graag een gratis exemplaar toe. “Nu komt de grote waarheid!”, schreef hij. “Seks werd ontworpen en in de mensen geschapen voor andere doelen dan voortplanting – voor doeleinden die totaal vreemd zijn aan dieren- of plantenleven! Maar de wereld is verder gegaan in ongelukkige en rampzalige onwetendheid van deze glorierijke en door God geschonken doelen!”

Dhr. Armstrong schreef dit tegen het einde van zijn leven. Hij kende Gods doeleinden voor seks en leefde ernaar, en hij verlangde ernaar de mensheid te verlossen van de pijn en het leed dat ontstaat door seks op de verkeerde manier te gebruiken.

Kijk om u heen. Het is duidelijk dat mensen seks hebben om andere redenen dan voortplanting alleen. Sommige van deze redenen zijn pervers en moeten helemaal worden vermeden, of ze kunnen leiden tot seksschandalen.

Heilig doel bij de mens

“Nu is de voortplanting op zichzelf natuurlijk net zo algemeen bij dieren en planten als bij mensen”, ging dhr. Armstrong verder. “Maar bij de mensen heeft de voortplanting een heilige, op het goddelijk vlak liggende betekenis, die niet van toepassing is op welk ander soort van leven ook!”

Bij de dieren is voortplanting niets anders dan voortplanting. Bij de mens verwijst de voortplanting naar een wonderlijke geestelijke overeenkomst. Menselijke baby’s zijn heel verschillend van dierlijke jongen. Alleen mensen worden geboren als erfgenamen van het behoud – erfgenamen van God! Huwelijk, gezin en seks hebben een goddelijke betekenis!

God zei dat Zijn schepping, inclusief seksualiteit, “heel goed” was! Er is niets schandelijks aan seks, als we het gebruiken zoals bedoeld is door God.

Dhr. Armstrong ging verder: “Maar er ligt een diepe, geestelijk transcendente betekenis in de menselijke conceptie, zwangerschap en geboorte, die opstijgt tot een totaal en onvergelijkelijk hoger vlak dan enkel dierlijke voortplanting. Mensenkinderen zijn door seks verwekt. En diezelfde bevruchting, zwangerschapsperiode en de geboorte van een menselijke baby geeft ons het juiste beeld van het geestelijk behoud en de gift van eeuwig leven die mogelijk gemaakt werd door Jezus Christus!”

Mensen zijn geen dieren! Wij kunnen geestelijk verwekt worden door het ontvangen van de Heilige Geest, en vervolgens geestelijk geboren worden als zonen van God! Geen dier of engel heeft zo’n potentieel!

Satan werkt heel ijverig om Gods bedoeling voor seks voor de wereld te verbergen, want zij verwijst naar ons behoud. Hij wil Gods reddingsplan verbergen, dat helemaal om familie draait.

Tijdens Zijn bediening op aarde had Jezus ook te maken met onwetendheid omtrent seks. Hij zei tot de Farizeeën: “Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Mattheüs 19:4-6). Voortplanting is het eerste en meest voor de hand liggende doel voor seks. Maar in Zijn berisping van de Farizeeën onthulde Jezus Christus een tweede bedoeling voor seks: het is een uitdrukking van liefde tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk. “Waarom zal een man trouwen?” vroeg dhr. Armstrong. “Omdat God hen als man en vrouw gemaakt heeft – omdat God seks geschapen heeft. Seks is niet geëvolueerd zonder intelligentie of doel!”

God beval de instelling van het huwelijk. Indien voortplanting het enige doel van seks was, dan was het huwelijk niet nodig. Natuurlijk, vandaag de dag hebben mensen voortdurend kinderen buiten het huwelijk om. En het spreekt voor zich dat dieren niet trouwen en zich toch voortplanten.

Het huwelijk is een lichamelijke unie, maar een goddelijke instelling. God stichtte het huwelijk; het is niet geëvolueerd!

De Communistische Partij in de voormalige Sovjet-Unie was anti-gezin. De Sovjet-leiders experimenteerden met de afschaffing van het huwelijk, en de gevolgen waren desastreus! Later hebben ze dit beleid teruggedraaid om de unie in stand te houden!

Onze leidinggevende opvoeders, wetenschappers en psychologen geloven in evolutie, een onbewijsbare hypothese die in ieder aspect anti-God is. Zij kennen niet de oorsprong en het doel van seks. Ze hebben geen benul waarom seks überhaupt bestaat. Zij verwerpen de Bijbel en vertrouwen op menselijke redenaties en dat leidt tot rampen. De wereld staat aan de vooravond van nucleaire vernietiging als een gevolg van ons vertrouwen op het menselijk verstand in plaats van op de Almachtige God.

Fysieke verwekking is een type van het ontvangen van de Heilige Geest. Fysieke zwangerschap is een type van Gods uitverkorenen die gevoed en beschermd worden binnen de ene ware Kerk tot aan de terugkomst van Jezus Christus. Fysieke geboorte is een type van onze komende overgang van sterfelijk vlees naar onsterfelijke zonen van God. De menselijke familie is een type van de God-Familie. Het menselijk huwelijk is een type van het komende geestelijke huwelijk tussen Jezus Christus en Gods trouwe heiligen die vandaag Zijn Werk uitvoeren (Efeziërs 5:22-23). (Lees De ontbrekende dimensie in seks om meer te leren over deze inspirerende overeenkomsten.)

De engelen trouwen niet. Zij hebben geen huiselijk leven, geen gezinsleven of seks. Nadat de engelen faalden om Gods regering op aarde in te stellen, besefte God dat Hij alleen maar op Zichzelf kon rekenen om dit te doen. Dus besloot hij om Zichzelf voort te planten – en dat deed Hij in de mens!

De mens is uniek!

Dhr. Armstrong schreef: “Begrijp deze kolossale waarheid, als u kunt! Hier is de grootste waarheid die u ooit aan de weet kunt komen! De mens, en alleen de mens, van alle levensvormen die God geschapen heeft, kan in de Godfamilie, het Koninkrijk van God, geboren worden!Aan dieren is nooit een familierelatie gegeven. Engelen hebben nooit de familiestatus genoten. De familierelatie is een relatie op goddelijk niveau—niet een relatie op het niveau van engelen. En God gaf dat aan de mens! Omdat de mens geboren moet worden in de Godfamilie.Van alle levensvormen, hetzij planten, dieren, engelen, in heel Gods schepping, is DE MENS ALLEEN geschapen voor het huwelijk, voor huiselijk leven en gezinsleven!”

Satan werkt heel ijverig om Gods bedoeling voor seks voor de wereld te verbergen, want zij verwijst naar onze redding.

“Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?” (Hebreeën 1:5). Alleen mensen kunnen verwekt worden en vervolgens geboren worden als Gods kinderen. God is onze Vader. Christus is onze Echtgenoot. Dit gaat allemaal om familie! De engelen, prachtig als ze zijn, hebben nooit de gelegenheid gekregen om als echte kinderen van God geboren te worden!

Miljarden mensen hebben geleefd en zijn gestorven zonder dit inzicht! Spoedig zullen ze weer opgewekt worden en onderwezen worden in Gods verbluffende bedoelingen voor seks, huwelijk en gezin. Dit is de meest verbluffende waarheid die u ooit zult kunnen horen, en het heeft allemaal betrekking op seks tussen twee mensen.

De seksuele problemen op aarde zijn echt het gevolg van gebroken wetten. Gods wetten voor seks zijn onzichtbaar, zoals de wet van de zwaartekracht. U kunt niet om de zwaartekracht heen! Of we de wet nu begrijpen of niet, we zijn altijd onderworpen aan de gevolgen van het breken ervan. Te veel mensen loeren tegenwoordig als straatkatten op seks. Dat zal nooit geluk brengen.

Lees Efeziërs 5:22-23 om te begrijpen hoe u uw huwelijk echt gelukkig kunt maken. God definieert helder de rol van de man en die van de vrouw. De man moet leiden en bereid zijn te sterven voor zijn vrouw! (vers 25).

“Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de [kerk]” (vers 32). Deze principes zijn van toepassing op het fysieke huwelijk, maar ze gaan hoofdzakelijk over het geestelijk huwelijk (Openbaring 19:7). Wij kunnen met Christus trouwen als we Hem nu gehoorzamen. Het fysieke huwelijk en seks bereiden ons voor op deze glorieuze toekomst.

Seks brengt overvloedige liefde in onze huwelijken. Een gemeenschappelijk thema in bijna elk recent seksschandaal is mannelijke wreedheid – brute zelfzuchtigheid. Onze huwelijken moeten volledig anders zijn. Seks moet echtgenoten en echtgenotes dichter bij elkaar brengen. Het krijgen van kinderen – binnen het huwelijk – is een zegen!

Gods bedoelingen voor seks zijn vervuld van schoonheid en inspiratie. Wat een ongelooflijk potentieel hebben wij binnen het huwelijk, gezin en seks! Als mensen seks nu eens zouden gebruiken voor Gods ingestelde doeleinden, dan zou seks de echte zegening zijn – zonder negatieve bijwerkingen – die God daarmee bedoeld had! 

Mds Ad Nl