Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De geprofeteerde Vorst van Rusland

De Trompet

De geprofeteerde Vorst van Rusland

De Sleutel van David (Transcript)

Gegroet allemaal.

Rusland is elke week in het nieuws – het lijkt wel bijna dagelijks – vanwege wat het aan het doen is in de wereld. Wist u dat er een geprofeteerde eindtijd Vorst van Rusland is die moet worden geopenbaard? En dat er een boodschapper moet zijn die profeteert tegen deze vorst, tegen deze leider van Rusland die in de Bijbel een vorst wordt genoemd?

In diezelfde context zijn er twee wereld-grootmachten die samen geallieerd zijn – de een volgt de Vorst van Rusland. Aan deze boodschapper wordt ook gezegd te profeteren tegen deze wereldmachten. Je kan dit niet doen tenzij je weet wie deze mogendheden zijn. U moet weten wie de Vorst van Rusland is, en de Bijbel vertelt het u. U moet weten wie deze twee wereldmachten zijn, en ook dat vertelt de Bijbel u. Het is allemaal eindtijdprofetie voor vandaag, en was voornamelijk geschreven voor ons in deze eindtijd. U kunt dit allemaal voor uzelf bewijzen.

Wij hebben een gloednieuw boekje met de titel: “De Geprofeteerde Vorst van Rusland(“The prophesied Prince of Russia”) en willen u graag een gratis exemplaar toesturen. Al onze literatuur is gratis en u zult dit een indrukwekkend boekje vinden, misschien iets zoals u nooit eerder heeft gelezen. Het is een breed opgezette profetie, een van de grootste in de hele Bijbel zou ik denken.

Er is een reden waarom Rusland dagelijks in het nieuws is, of zo vaak, omdat zij erg agressief en zeer gevaarlijk is in deze wereld, en veel mensen zien dat. Eigenlijk zou iedereen dit moeten zien. Zij vormen een krachtige macht. Ze hebben allerlei militaire machtsmiddelen, en deze Vorst van Rosh is niet bang om ze te gebruiken, wat veel problemen in de wereld veroorzaakt.

Gods profeet Ezechiël profeteerde alles hierover aan ons, en het vormt inderdaad een wereldschokkende profetie. Let op Ezechiël 38 vers 1 en laten we die profetie lezen: “Het woord des Here kwam tot mij …”

Laat me eerst even teruggaan en een deel van een ander vers in dit hoofdstuk lezen waar staat: “Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren …” (vers 8). Dit is voor het laatste der jaren; daar gaat het over. Dat is de tijd waarin we nu leven, en geen andere tijd.

Ezechiël 38 vers 1: “Het woord des Here kwam tot mij, zeggende: Mensenkind! richt uw aangezicht tegen Gog, in het land van Magog,” Gog en Magog, “de grootvorst van Mesech en Tubal; profeteer tegen hem.”

Iemand moet ten tonele verschijnen om te profeteren tegen deze Vorst van Rusland in deze eindtijd. Hij is een machtige leider en deze boodschapper moet weten wie hij is anders kan hij onmogelijk tegen hem profeteren. De Bijbel is hier echt zeer specifiek en wij dienen dit te begrijpen. Als wij het niet precies ontvangen op de manier waarop God tot ons spreekt, dan zullen we het niet begrijpen zoals het bedoeld is.

Er is een “mensenkind.” Er zijn twee personen hier. Er is een “mensenkind” en er is een “Vorst van Rosh”, of …Rusland. Ik zal u laten zien dat dit precies is wat het betekent, zelfs de commentaren zien dat, en ik zal u een aantal van die commentaren citeren.

Maar let op: dit is een zeer specifieke en echt verbazingwekkende profetie. Het geeft hier de naam van een man aan, de naam van de Vorst van Rosh, oftewel de Vorst van Rusland. Er staat zelfs dat er een boodschapper zal zijn die weet wie hij is en die tegen hem zal profeteren, als u dit kunt geloven! Dit staat in uw Bijbel, en het is alleen gericht op deze eindtijd. Er is hier velerlei bewijs voor in het boekje, dat wij u op verzoek zullen toesturen.

Als u hierover nadenkt ziet u dat er hier nog een andere man is, een boodschapper. Hij levert de boodschap af tegen de Vorst van Rusland en tegen die twee machtige naties. Dat is wat hij doet en er is nog veel meer dat hij u geeft, veel meer openbaring van God, in aanvulling daarop. Als u deze boodschap kunt identificeren dan weet u ook wie de boodschapper is, vanwege alles dat hij weet en dat God aan een mens heeft moeten openbaren. Niemand kan deze profetieën zelf achterhalen en bepalen wat ze betekenen of ze onderscheiden. Niemand kan dat; alleen God kan dat doen.

Als u ook de twee naties bekijkt – Gog en Magog; deze boodschapper moet weten wie die naties zijn en echt ook tegen hen profeteren. Dat is een behoorlijke opdracht voor elke boodschapper en voor hen die hem volgen.

Dus twee naties moeten worden gewaarschuwd. Uiteraard moet deze boodschapper weten wie de Vorst van Rusland is en wie deze twee grote naties zijn – Gog en Magog. Hij moet deze mogendheden kennen, en natuurlijk kent hij ook vele andere profetieën anders zou hij deze niet kunnen begrijpen. Want alles in de Bijbel is met elkaar verbonden, hier een beetje en daar een beetje, en dan weer daar een beetje, en dit moet je allemaal met elkaar verbinden. God moet je leiden om dit te kunnen doen.

Hier is een opwindende profetie in uw Bijbel die spreekt over dit gigantische gebied en deze machtige pionnen in deze eindtijd. Als we weten dat het een eindtijdprofetie is, dan is het echt niet zo moeilijk als u zou denken om dit allemaal te onderscheiden. We moeten dit weten als we de Bijbel willen begrijpen, dan moeten we weten wie deze mogendheden zijn.

Laat mij u iets voorlezen uit ons boekje over Ezechiël. Ook hiervan zullen wij u een exemplaar opsturen als u het nog niet heeft en wilt ontvangen.

Dit is wat er staat in Ezechiël 38 vers 1. Ik zal u deze profetie nogmaals voorlezen: “Het woord des Heren kwam tot mij, zeggende: Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog” (vers 1-2).

Tegen Gog – dat is de leidende natie die wordt bestuurd door de Vorst van Rusland. En Gog is Rusland, zoals ik u zal laten zien. “Het land van Magog,” dat is China. “De hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem.”

Dit vindt allemaal plaats vóór de Grote Verdrukking en leidt direct tot de Verdrukking en de Dag des Heren en de terugkeer van de Messias!

Let op wat we schreven in het Ezechiël boekje:

“Geleerden zijn het er algemeen over eens dat Gog Rusland is.” Dus zij kunnen dit achterhalen. “En dat het land van Magog China omvat. De afstammelingen van Mesech en Tubal hebben we door de geschiedenis heen samen gevonden. In de Assyrische en Griekse geschiedenis verschijnt Mesech als Musku, Moschi of Mushki – allemaal namen die verband houden met de Russische spelling van Moskou, zoals u kunt lezen in de Standaard Bijbelse Encyclopedie.”

“Hoe zit het met Tubal? Aan de oosterlijke kant van het Oeralgebergte ligt de stad Tobolsk, genoemd naar de rivier Tobol, wat afgeleid is van Tubal. Tobolsk was ooit de zetel van de Russische regering over Siberië, en werd eigenlijk beschouwd als de Aziatische hoofdstad van Rusland. Een ander deel van het Russische volk wordt genoemd in Ezechiël 38 vers 2. Er bestaat een controverse over de vraag hoe het Hebreeuwse woord ‘rosh’ zou moeten worden vertaald in dit vers. De King James versie gebruikt het bijvoeglijk naamwoord “hoofd,” maar de juiste weergave – gebruikt door de Moffat, de nieuwe King James, en andere – gebruikt het woord als een zelfstandig naamwoord, Rosh. Daarom moet dit vers als volgt lezen: “De vorst van Rosh, Mesech en Tubal.”

Nu nog een korte paragraaf. Dit is een lang citaat, maar het is absoluut noodzakelijk om dit te kunnen begrijpen. Hier volgt de afsluitende verklaring:

“Rosh was de oude naam van Rusland, ooit Rus genoemd.” R-u-s.

“Veel encyclopedieën en commentaren zoals het Jamieson, Fausset en Brown commentaar erkennen dit. Dus wie is deze Vorst van Rusland, Moskou en Tobolsk? Het gebruik van de drie namen geeft aan dat het een individueel heerser is over heel het Russische volk van het westen tot het oosten.”

Dit grote gebied, helemaal vanaf het oosten naar het westen! Dat is een enorm groot gebied. Hier is een individueel heerser die regeert over dit hele uitgebreide gebied, dat erg veel lijkt op de voormalige Sovjet-Unie. Rusland heeft nu reeds staten veroverd die tot de voormalige Sovjet-Unie behoorden; Georgië eerst, en nu de Oekraïne. Zij hebben de controle over de Oekraïne. En Vladimir Poetin heeft opdracht gegeven voor een verwoestende cyberaanval tegen Estland in 2007.”

Dus, als u erover nadenkt, geeft deze profetie aan dat ze nog meer van die landen uit het voormalig Sovjet-Unie zouden kunnen innemen. Er is een reden waarom Vladimir Poetin dit doet; omdat hij terug denkt aan wat de belangrijkste periode van Ruslands glorie was in de moderne tijd. Dat is hoe hij erover denkt! Nu zal hij volgens mij nog meer van die landen in dat gebied gaan innemen.

Denk alleen maar eens aan dit enorme gebied waarover hier gesproken wordt. Dat wordt helemaal geregeerd door de Vorst van Rusland. Een enorme, monsterlijke hoeveelheid land, en er is veel kwaadaardigheid daar. Deze gehele profetie wordt op dit moment vervult.

Om u een idee te geven. Helemaal terug in 2008 schreef ik het volgende in het tijdschrift de Trumpet:

“De aanval van Rusland op Georgië in augustus markeert het begin van een gevaarlijk nieuw tijdperk in de geschiedenis. Dit was de eerste militaire aanval van een opkomende Aziatische grootmacht – en er zullen er nog meer volgen!”

Hoe kon ik dit weten? Ik ging verder met de vraag:

“Zal zich een crisis voordoen over de Oekraïne? Dat gebied is de graanschuur van Rusland en dat land is zeker bereid om ook daarover oorlog te voeren.”

En wat is er gebeurd met de Oekraïne sinds ik dat ongeveer negen jaar geleden heb gezegd? Zij hebben nu de macht over de Oekraïne, en hebben absolute controle over een groot deel daarvan.

Kijk, dat is waar Rusland mee bezig is. Waar leidt dit allemaal naartoe? De Bijbel vertelt u precies waar het toe leidt. Dit klinkt misschien verbazingwekkend, maar als u het boek Joël leest zult u zien dat dit eigenlijk God’s leger wordt genoemd! Hij zal het ergens voor gaan gebruiken! U moet Bijbelse profetie begrijpen om dat te begrijpen. God orkestreert Zijn plan op deze aarde en we dienen te weten wat het is! Deze boodschapper van God moet weten wat het is! God’s uitverkorenen moeten weten wat het is!

Laat me nu een citaat voorlezen van Charles Krauthammer. Hij schreef dit op 6 december 2013, sprekend over de Oekraïne. Hij zei: “Dit is geen triviale zaak. Oekraïne is niet alleen het grootste Europese land; het vormt de spil in Vladimir Poetin’s droom van een hernieuwd imperiaal Rusland.”

Oh! Dat is zijn droom!

“Hegemonie in zijn omgeving en het terugdraaien van een kwarteeuw vooruitgang van het Europa – verenigd en vrij – nagelaten door de overwinning van Amerika in de Koude Oorlog.”

We moeten de manier van denken van Vladimir Poetin begrijpen. Hij zei al in 2005 dat de ondergang van het Sovjetrijk “de grootste geopolitieke ramp van de eeuw” was.

Natuurlijk waren de meeste mensen het daar niet mee eens. Aangezien zij immers allerlei mensen gevangen hebben gezet, hebben vervolgd, en vele mensen hebben vermoord alleen maar vanwege hun ideeën en hun gedachten. Dus de meeste mensen vonden het een goed idee om de hele Sovjet-Unie uiteen te laten vallen. Maar Vladimir Poetin, de Vorst van Rusland, dacht daar heel anders over.

U kunt in Openbaringen 9 vers 16 lezen over een leger van tweehonderd miljoen mensen. Tweehonderd miljoen! Dat staat in het boek Openbaringen en dat betreft altijd de eindtijd als het in dat boek staat. Waar zou u vandaag de dag een leger kunnen vinden van tweehonderd miljoen man? Wie zou een dergelijk leger kunnen huisvesten? Rusland en China; en het lijkt erop dat India, en zeker Japan met hen zijn, verenigd met elkaar. De koningen van het oosten, zoals zij genoemd worden in Openbaringen 16 vers 12.

Let op vers 16; in Ezechiël 38 vers 16, daar kunt u zien wat God aan het doen is: “En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israel, als een wolk, om het land te bedekken.” Dit spreekt over Gog en Magog. “…in het laatste der dagen zal het geschieden.” En vervolgens zegt Hij: “opdat de heidenen Mij kennen.”

Zij trekken op tegen het volk Israël. Als u niet weet wie Israël is dan heeft u ons boek over De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën nodig. Israël is specifiek gericht aan twee naties in deze tijd, en geen van beide betreft de Joodse staat in het Midden-Oosten.

Maar God zegt hier dat de heidenen Hem zullen kennen. Het is God’s leger! Hij orkestreert dit alles en Hij zal zorgen dat de heidenen Hem leren kennen als gevolg van al deze grote onrust en oorlog in de wereld. Is het niet geweldig, dat God het op deze manier uitwerkt? Dit leidt tot de Derde Wereldoorlog en al de atoombommen hierbij… Vladimir Poetin – of we dit nu beseffen of niet – is een teken! Het is een teken van de op handen zijnde wederkomst van Jezus Christus. Daar is het een teken van!

Let op Ezechiël 38 vers 23: “Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.” Dit zal aan iedereen duidelijk zijn. Het is een geweldige profetie! Vele landen en alle volken zullen God leren kennen! Zij kennen God op dit moment niet. Slechts een heel klein overblijfsel kent God vandaag.

Vers 1 van Ezechiël 39: “Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog,” oftewel Rusland, “en zeg: Zo zegt de Here Here:”

Dit betekent profeteren tegen een land en de vorst van dat land. “Zie, Ik zál u, Gog,” God is tegen hem, zelfs al is het Zijn leger. Hij vindt hun manier van doen helemaal niet goed, maar zal hen evengoed gebruiken om Zijn doel te vervullen. “Zie, Ik zál u, Gog, grootvorst van Mesech [Moskou] en Tubal [Tobolsk]!” Met andere woorden, profeteer tegen Rusland en de vorst van Rusland.

Dan gaat Hij verder in vers 6 tot 8 en zegt: “…Dan zullen zij weten dat Ik de Here ben.” Ziet u waar dit alles toe leidt, en wat Gods meesterplan is? Zij zullen allemaal de Eeuwige leren kennen! Is dat niet geweldig? Ik zou denken van wel!

En als u Ezechiël 39 vers 11 en 12 wilt lezen, dan kunt u zien hoe God uiteindelijk Gog en Magog laat eindigen op één grote begraafplaats in het Midden Oosten. Hun militaire macht in ieder geval. Er zullen zeven maanden nodig zijn om ze alleen maar te begraven. Als u een beeld wilt van wat er op deze aarde zal gebeuren en wat God probeert ons te laten begrijpen en beseffen, zodat het niet hoeft te gebeuren, zodat we ons bekeren en veranderen. Maar dat lijkt helemaal niet waarschijnlijk.

Dit alles is gericht aan het huis van Israël; in dit geval zijn dat in feite slechts twee naties. U moet weten wie ze zijn, en het is niet de Joodse natie in het Midden-Oosten. Het zijn de twee geboorterecht naties. Het Joodse volk vormt de scepter-natie.

Vers 28 en 29, daar staat: “Dan zullen zij weten dat Ik, de Here, hun God ben, … (29) Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen…” Dit is iets wat we moeten begrijpen.

De uitdrukking “mensenkind” wordt 87 keer genoemd in het boek Ezechiël. Ezechiël was een slaaf. God kwam in Zijn machtige voertuig van Ezechiël 1, hoofdstuk 1, naar de rivier Chebar in Babylon waar Ezechiël een slaaf was. En Hij richtte zijn boodschap aan Israël, niet aan Juda of de Joden. Hij richtte het aan Israël. Maar Israël was 100 jaar eerder in ballingschap gegaan! Voor deze boodschap aan hen was het te laat. Ziet u, het was niet aan het oude Israël gericht maar aan het huidige Israël van vandaag! Dit is het punt!

Ezechiël zou zijn leven tevergeefs hebben geleefd als het bedoeld was geweest voor het oude Israël. Dat was al voorbij! God heeft het erover dat hij Ezechiël als wachter aanstelt. Maar kijk, hij was geen wachter; hij was een profeet, maar hij was geen wachter. Hij was een slaaf en hij kon geen wachter zijn terwijl hij in slavernij in Babylon was. U kunt dat lezen in Ezechiël 3 vers 17. Maar hij schreef veel over een wachter, simpelweg omdat deze boodschap voor de eindtijd is.

Er is al dit nieuws over wat er gebeurt in Rusland en over de Vorst van Rusland. Laat me voorlezen wat er geschreven was in de Trumpet van 20 februari 2014, of op theTrumpet.com. Het gaat over Tjetsjenië, dat zich binnen Rusland bevindt, met een dodental van veel meer dan 100.000 mensen. Vladimir Poetin heeft al deze mensen laten doden omdat ze dingen deden die hij niet leuk vond, en een deel ervan was erg slecht denk ik.

Er staat hier: “Het is alom bekend dat Vladimir Poetin verantwoordelijk is voor het vergiftigen van de oppositieleider van Oekraïne, Viktor Joesjtsjenko, evenals het vergiftigen en doden van de Russische dissident Alexander Litvinenko.”

En dat gebeurde in Groot-Brittannië! En bijna iedereen die hier iets vanaf weet gelooft dat Rusland dit deed en dat Vladimir Poetin verantwoordelijk was.

Dus we schreven hier: “Vladimir Poetin is, samen met China, verantwoordelijk voor het veto tegen meerdere vn-sancties die ontworpen waren om een aantal van ’s werelds meest verschrikkelijke regimes te verzwakken.” Wat denkt u daarvan? Dit is het soort man dat Rusland bestuurt! Hij heeft – zelfs op het moment dat we dit schreven – meer dan veertig journalisten in zijn land gedood! Veertig journalisten vermoord! En denkt u dat hij ervan afwist en er verantwoordelijk voor was? Iedereen die er ook maar iets van afweet denkt dat.

Dat is de man waar we het over hebben. De mensen blijven maar proberen om met hem samen te werken. We hebben dat acht jaar lang geprobeerd, en ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen dat dit helemaal niet goed heeft uitgewerkt. Zullen wij werkelijk in staat zijn samen te werken met zo’n man en met iemand die op die manier denkt? Hij wil de wereld regeren! Dat is zijn motief! Het lijkt heel erg op de beest-machten, de vier beest-machten van Daniël. Zij willen de wereld regeren en gedragen zich als beesten! En dus komt hier nog een beest aan!

Maar God zal alles tot uitvoering brengen.

En nu is er een macht aan het opkomen in Europa die de koningen van het oosten zal uitdagen. En er is een man met de naam Karl zu Guttenberg die zegt dat er een “verbazingwekkend leiderschap-vacuüm” bestaat. Het is verbazingwekkend! Hij vertelt over hoe Vladimir Poetin het westen een jaar lang heeft misbruikt en dat niemand er iets aan doet! Hij zegt gewoon dat het leiderschap-vacuüm in deze wereld verbazingwekkend is! En wat zal hier aan gedaan worden?

Het zal allemaal leiden tot de Tweede Komst van Jezus Christus! U zult zien dat de koningen van het oosten en deze Europese macht met elkaar in botsing zullen komen en dat zij uiteindelijk samen tegen Jezus Christus zullen strijden in Jeruzalem! Het zal de bloedigste veldslag zijn die er ooit geweest is op deze aarde.

Maar het zal het laatste einde zijn van de regering van de mens over de mens! Jezus Christus zal terugkomen en een eind maken aan de nucleaire waanzin, anders zou er geen vlees meer levend overblijven!

Dat is het beste nieuws dat we kunnen horen!

Tot volgende week, dit is Gerald Flurry, tot ziens vrienden.