Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Daniel%202 golden b%20copy

Gary Dorning/Trompet

De climax van de heerschappij van de mens over de mens

Eén van de belangrijkste profetieën van Jezus Christus onthult hoe gruwelijk de poging van de mens om zichzelf te regeren binnenkort zal worden.

De regeringen van de mens hebben millennia lang onbeschrijfelijke ellende veroorzaakt. Maar pas in de laatste dagen van de menselijke geschiedenis, in de tijd die net voor ons ligt, zal de wereld de volle ernst zien van hoe gruwelijk de menselijke heerschappij kan zijn.

Jezus Christus profeteerde over een tijd vlak voor Zijn terugkeer naar de aarde – een tijd waarin het ergste lijden in de menselijke geschiedenis plaatsvindt.

Gelooft u deze woorden van Jezus?

“Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. … Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt” (Lucas 21:20, 22). De Bijbel staat vol profetieën over dit verschrikkelijke tijdperk, waarvan Christus zei dat deze allemaal in een korte periode vervuld zullen worden. Als u de tekenen die Hij ons gaf volgt, dan weet u dat die tijd bijna aangebroken is.

“En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (vers 24).

Deze “tijden van de Heidenen” moeten nog volledig bewaarheid worden. Toch bevinden we ons al aan de rand van deze catastrofale storm. Gebeurtenissen in Xinjiang en Hong Kong, in China, in Rusland en omgeving, in Europa en Latijns Amerika en in het Midden-Oosten, hebben allemaal betrekking op deze profetie.

Dit is een deel van de kern van Bijbelse profetie – rechtstreeks uit uw Bijbel! Toch horen we in deze tijd niet veel over de tijden van de Heidenen. Waarom niet?

Wie zijn de Heidenen?

In deze profetie zei Christus dat Jeruzalem omringd zal worden door legers die het willen vernietigen. Deze crisis is zich nu rondom Jeruzalem aan het opbouwen. De Joden hebben veel vijanden – niet alleen Iran, maar ook veel andere landen. Bijna alle heidense landen zijn vijandig en hatelijk naar de Joden. Zij zijn echter vijandig naar meer dan alleen de Joden.

De naam Israël verwijst naar meer dan alleen het kleine land in het Midden-Oosten. De Bijbelse natie Israël bestond uit 12 stammen, en Juda – waar de Joden van afstammen – was slechts één van die stammen. De andere stammen van Israël zijn over de aarde verspreid. Vraag, voor een grondige en verhelderende uitleg, uw gratis exemplaar aan van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën door Herbert W. Armstrong.

Als u eenmaal begrijpt wie Israël is, dan kunt u zien hoe de Heidenen – de niet-Israëlische volken – nu al zijn begonnen de leiding over de wereld over te nemen.

Hoewel er nu veel Heidense naties bestaan, zullen er wanneer deze profetie volledig wordt vervuld twee belangrijke machten zijn – één die zich rondom Rusland en China bevindt, de andere rondom Duitsland. Ieder van hen zal sterke bondgenoten hebben, waardoor de botsing tussen deze Heidenen de ergste ooit op aarde zal zijn.

Een beetje geschiedenis zal u helpen herkennen dat we op dit moment de tijd van de Heidenen ingaan.

Opeenvolgende Heidense machten

Meer dan 2500 jaar geleden werd het machtige Babylonische Rijk geregeerd door koning Nebukadnezar. Deze grote Heidense koning kwam in contact met de profeet Daniël, die het boek Daniël in de Bijbel schreef.

Daniël gaf Nebukadnezar een waarschuwing die direct van God kwam, maar de koning wilde zich niet onderwerpen. God onttroonde Nebukadnezar daarom en zond hem het veld in waar hij gras moest eten als een dier. Zeven jaren gingen voorbij voordat Nebukadnezar eindelijk erkende dat God regeert over het koninkrijk van de mensen (Daniël 5:21). Dit is een les die de hele mensheid spoedig zal leren.

Daniël 2 legt vast hoe God een krachtige droom aan Nebukadnezar onthulde. Het grote beeld in de droom profeteerde over opeenvolgende wereldregerende machten. Dit waren de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken en, als laatste, de Romeinen, een rijk waarover op een andere plek geprofeteerd wordt dat het 10 verschillende keren zal herleven. Dit ene beeld geeft een ongelofelijk overzicht van de wereldgeschiedenis onder deze Heidense machten.

Daniël 7 is een aanvullende profetie. Het beschrijft dezelfde vier koninkrijken – maar beeldt hen uit als “vier grote dieren” (vers 3). En in deze profetieën worden het koninkrijk en de koning inwisselbaar gebruikt.

Er is een reden waarom God deze terminologie gebruikt: Elke leider van deze Heidense koninkrijken stond onder een slechte geestelijke invloed – en kreeg een geest als van een wild, woest beest! Wanneer zulke mannen macht krijgen, worden ze sluwe, woeste beesten. Door de geschiedenis heen hebben ze stelselmatig gedacht als wilde dieren, die willen veroveren, plunderen, verbranden en vernietigen.

Terwijl de macht van de VS afneemt, wordt het vervangen door leiders die zich gedragen als wilde, woeste beesten!

God noemt deze leiders niet voor niets beesten! Toch geloven de mensen God niet. Op de een of andere manier denken de leiders van Israël dat onze moderne wereld zich voorbij die kwade natuur heeft ontwikkeld. In werkelijkheid hebben we de ergste wreedheid van deze beesten nog niet gezien! De slechtste tijden van de Heidenen liggen nog voor ons!

Denk aan Adolf Hitler, een van die beestachtige leiders. Vóór de Tweede Wereldoorlog probeerde de Britse premier Neville Chamberlain vrede te sluiten met deze man. Zijn diplomatie garandeerde bijna een nederlaag voor Groot-Brittannië en Europa in WO2. Er valt niet te redeneren met een wild, woest beest! We blijven maar denken dat diplomatie al onze problemen zal oplossen. Maar diplomatie lost niets op als er geen echte kracht achter zit.

Kan een goede diplomaat het winnen van de gedachten van een wreed, wild beest?

De verdwijnende wilskracht van Amerika

De grootste reden waarom deze machten vandaag aan het opkomen zijn is terug te voeren op het machtsvacuüm dat is gevormd door de zwakte van Amerika – en het verdwijnen van de wilskracht van Amerika.

Heidenen minachten de zwakken.

In de afgelopen tientallen jaren heeft Amerika een gebrek aan wilskracht laten zien om zijn kracht op beslissende wijze in verschillende internationale arena’s te gebruiken. Op dit moment vindt er een tijdelijke heropleving plaats onder president Donald Trump, maar het is niet genoeg om deze trend terug te draaien – zeker niet op lange termijn.

China, die deze zwakheid ziet, heeft zijn macht laten gelden in de Zuid-Chinese Zee en verstevigt zijn controle over het volk in Hong Kong en Xinjiang. Rusland eist steeds meer macht op over de voormalige Sovjetlanden, zoals Georgië, Oekraïne en Wit-Rusland. Het laat ook zijn macht in het Midden-Oosten gelden. Iran wordt eveneens steeds meer oorlogszuchtig. De gebroken wilskracht van Amerika vormt een groot deel van de motivatie achter deze acties.

Door de geschiedenis heen heeft China vaak een expansief beleid gevoerd om volken te veroveren, te vernietigen, te onderwerpen en te onderdrukken. In de afgelopen jaren heeft de VS gehandeld alsof China veranderd is, maar hetzelfde beleid doet zich nu weer sterker dan ooit voor.

Rusland en China tarten de VS ook door Noord-Korea te steunen, waardoor het vermogen van Kim Jong-un om met kernwapens Zuid-Korea, Japan en zelfs de VS aan te vallen wordt versterkt! Als China en Rusland zich zorgen zouden maken over het algemeen welzijn van de mensheid, zouden ze dit dan doen? Als zij de VS nog steeds respecteerden, zouden ze dan zo schaamteloos optreden tegen Amerikaanse belangen?

De acties van Rusland en China bewijzen dat de Heidenen vlak voor onze ogen toenemen in macht! En dit zijn slechts twee van de vele Heidense naties die steeds agressiever op het wereldtoneel worden.

De zwakheid van Amerika plaatst zijn bondgenoten op gevaarlijk terrein. Veel landen realiseren zich dat ze Amerika niet meer kunnen vertrouwen voor bescherming. Zij moeten vrede sluiten met China, Rusland en deze andere landen als ze willen overleven in de nieuwe wereldorde die zich aan het vormen is.

Nogmaals, onder de Trump-regering toont Amerika meer ruggengraat aan de agressors in deze wereld dan de vorige regeringen. Maar Bijbelprofetie laat zien dat dit slechts een tijdelijke heropleving is in het buitenlandse beleid van Amerika. Het zal niet langer duren dan nog één Amerikaanse presidentsverkiezing!

Is dat een urgente crisis??

Hoewel er veel zullen juichen om de teloorgang van de VS, ontstaat er door deze trend een catastrofe zoals nooit eerder gezien! Terwijl de macht van de VS afneemt, zal het vervangen worden door leiders die zich gedragen als wilde, woedende beesten!

Hier zijn nog een aantal profetieën die de ongeëvenaarde rampspoed van deze opkomende “tijden van de Heidenen” beschrijven. Daniël noemde het een “een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest” (Daniël 12:1). De profeet Jeremia zei: “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob [een andere naam voor Israël] …” (Jeremia 30:7). Jezus Christus zelf profeteerde: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mattheüs 24:21).

Kijk naar de intense problemen en verdrukking in de geschiedenis! Stelt u zich dan een nog ergere tijd voor dan ooit tevoren!

Veel andere Bijbelprofetieën laten zien dat de nucleaire, chemische en biologische wapens die de mens heeft ontworpen op massale schaal gebruikt zullen worden. Christus zei verder: “En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden”! (vers 22).

Dit is het gruwelijke hoogtepunt van 6000 jaar menselijke heerschappij over de mens! Dit is de nachtmerrie die de mensheid spoedig te wachten staat.

‘Door Zijn dienaren’

In de oudheid zond God Daniël om Nebukadnezar en zijn opvolgers te waarschuwen voor wat hun rijken zouden overkomen. God sprak in feite door deze man.

Let op dit punt verderop in het boek van Daniël: “Wij [Israël] hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere, onze God, om volgens Zijn wetten te wandelen, die Hij ons gegeven heeft door de hand van Zijn dienaren, de profeten” (Daniël 9:10). Daniël bespreekt de stem van God. Maar God sprak niet persoonlijk; Hij werkte door Daniël. Geloof het of niet, Hij werkt vandaag ook door een man – een man die het voorbeeld van Daniël moet volgen.

“[W]aarom zou u sterven, huis van Israël?” (Ezechiël 33:11). Zal Israël zich bekeren? Ik zie geen tekenen daarvan. Maar er is ontzaglijk veel hoop ondanks wat Israël doet.

Daniël schreef eveneens dat God Zijn stem aan Zijn volk gaf “door de hand van Zijn dienaren de profeten.” Dit laat zien dat er een Daniël-type profetie uitgaat in de eindtijd over de tijd van de Heidenen!

Wie verkondigt er in deze huidige tijd dat de tijden van de Heidenen eraan komen? Die gruwelijke tijd staat voor de deur!

“Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd” (Daniël 9:11).

Helemaal terug in de wet van Mozes – dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel – profeteerde God wat er met Israël in deze eindtijd zou gebeuren. In Leviticus 26:19 zegt God bijvoorbeeld, Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. U zult veel macht hebben maar niet de wilskracht om het te gebruiken. Dit is gebeurd met de hedendaagse naties van Israël – specifiek met Amerika en Groot-Brittannië.

Daniël schreef over “de vervloeking” over Israël. Als u Gods geboden breekt, heeft Hij geen andere keuze dan zich tegen u te keren en u te straffen voor uw zonden. Dat is de vervloeking!

Daniël ging verder: “Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere, onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met Uw waarheid om te gaan” (Daniël 9:13). Daniël zegt, We moeten naar God bidden en ons afkeren van onze kwade wegen. U moet uw leven veranderen als wilt dat God u helpt.

Hij spreekt tegen heel Israël! U moet weten wie Israël is om dit te begrijpen!

“Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft Hij het over ons gebracht. Want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken die Hij gedaan heeft, aangezien wij naar Zijn stem niet geluisterd hebben” (vers 14). Gelooft u in een God die vernietiging brengt over Zijn eigen volk vanwege hun kwade wegen? Dat is wat de Schriften zeggen!

De conclusie

God brengt zelfs vernietiging over Zijn eigen Kerk vanwege haar zonden! “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar [een symbool van de dienaren] en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang” (Openbaring 11:1-2).

Het is aan de Heidenen gegeven, zegt God – nog een verwijzing naar de tijden der Heidenen! In deze eindtijd zal 95% van Gods eigen mensen worden ondergedompeld in het grootste lijden ooit – in een poging hen te motiveren om zich te bekeren!

Dit Bijbelvers heeft het ook over een klein deel van Gods mensen in de binnenhof die trouw zijn in het verkondigen van Gods boodschap. De meerderheid bevindt zich in de voorhof, waar God niet is. God belooft Zijn mensen uit de binnenhof kort voor de Wederkomst naar een plaats van bescherming te brengen (bijv. Openbaring 12:14). Maar degenen die zich hierbuiten bevinden zullen de wraak moeten ervaren van de Heidense leiders met geesten als woeste, wilde, rovende beesten! Hoeveel genade zullen dat soort leiders laten zien?

Gods eigen mensen die tegen Hem gerebelleerd hebben zullen door al dit lijden en deze ellende moeten gaan om uiteindelijk de helft van hen te redden. De andere helft zal hun eeuwig leven verliezen! (bijv. Mattheüs 25:1-13; Jeremia 24).

Kijk naar de geschiedenis – en zelfs naar delen van de wereld in deze tijd – en u kunt zien tot wat voor wreedheid de mensheid in staat is. Besef ook dat de mensheid degenereert: Het laatste rijk dat in Daniël 2 en Daniël 7 beschreven wordt is veel wreder, barbaarser en onbeschaafder dan het eerste. De mens evolueert niet en wordt niet beter en beter – hij wordt slechter en slechter! Kijk naar de verwoesting die de mens aanrichtte in de Tweede Wereldoorlog – denk dan aan de verschrikkelijke verwoesting die geprofeteerd wordt over de nabije toekomst. Dit is het compleet tegenovergestelde van beter en beter worden.

Dit is verschrikkelijk nieuws. Het verslag van Lucas over de profetie van Christus zegt dat het een tijd zal zijn wanneer “den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden” (Lucas 21:26).

Dit is de ultieme consequentie van de heerschappij van de mens over de mens! Zesduizend jaar van menselijk bestuur zal culmineren in een nucleaire wereldoorlog die de mensheid zou uitroeien als Jezus Christus niet zou ingrijpen om dit te voorkomen! Hoe ziek is de menselijke geest! Hoe wanhopig hard hebben wij God nodig!

Gelukkig zal Christus ingrijpen. Let op het volgende vers! “En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid” (vers 27). Deze tijden van de Heidenen leiden rechtstreeks naar de Wederkomst van Jezus Christus! Hij zal uiteindelijk de beestachtige leiders neerslaan zodat zij niet meer in staat zijn de mensheid te verscheuren! Dat is pas goed nieuws!

Usbip Nl