Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Celtic throne banner Celtic throne logo
In deze onrustige wereld, een spektakel vol hoop!
De koninklijke reis van Ierse dans
LIVE ONLINE CONCERT | 5 JULI
Tickets
Tickets
Majesty%20of%20egypt

Christopher Michel/flickr

De Bijbel Bewezen (Vierde Deel)

Vervolg van  De Bijbel Bewezen (Derde Deel)

N

og een profetie tart de sceptici

Er is nog een andere frappante profetie die over­weldigend van bijbelse inspiratie getuigd. Het gaat om een andere beroemde stad in de oudheid, namelijk Askelon.

De profeet Zefanja leefde en schreef in ongeveer 630 v. Chr. Dat was vóór de ballingschap van Juda. Hij waarschuwt de Joden in het eerste hoofdstuk van zijn profetie voor de komende ballingschap. Zoals de meeste profetieën, houdt dit boek een dubbele betekenis in: de eerste vervulling is een voorafschaduwing van de tweede- en hoofdvervulling. De profetie slaat letterlijk op de Joden van die tijd, zeshonderd jaar voor Christus, maar zij heeft ook betrekking op onze tijd, nu, in de twintigste eeuw a.d. op de jaren die vlak vóór ons liggen. Bijna niemand begrijpt deze eerste- en hoofd-vervulling, deze tweeledigheid in de profetieën. U kunt de profetieën niet begrijpen, tenzij u dit begrijpt. Het is één van de essentiële sleutels tot bijbelkennis.

Hoofdstuk 2 in dit boek van Zefanja voorspelt het lot van Juda’s naburige en haar vijandige volken, en speciaal de kuststeden van de Filistijnen: Gaza, Askelon, Asdod en Ekron.

Zie Zefanja 2:4-7: “Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld wor­den.”

En nu vers 7: “De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda; daarop zullen zij wei­den.”

Dat is uitgekomen! Datzelfde gebied behoort tegen­woordig aan het land dat “Israël” wordt genoemd.

laten we nog eens naar vers 7 kijken. “de kust [van de middellandse zee, in palestina] zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van juda; daarop zullen zij weiden.” het overblijfsel is deze laatste generatie. met andere woorden, de twintigste eeuw, nu, in onze tijd!

Profetie volledig vervuld

Sla nu Zacharia 9:3-6 op: “En al heeft Tyrus zich een wal gebouwd en zilver opgehoopt als stof en goud als slijk der straten; zie, de Heer zal het ver­overen, en zijn voormuur neerslaan in de zee, en zelf zal het met vuur worden verteerd.” Hier is nog een profetie, die laat zien wat er met Tyrus gebeurde. Ver­der: “Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza ver­dwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien.”

Dit alles is waar geworden. In het jaar 520 v. chr. profeteerde Zacharia door goddelijke inspiratie dat God Tyrus in de zee zou werpen en laten verzinken, zoals in 332 v. Chr. ook gebeurde. Gaza “zal hevig beven”, maar niet worden verwoest. Gaza sprong op tot nieuw leven—het is er vandaag nog en telt 400000 inwoners. Er is sindsdien geen koning geweest. In Asdod woonde tot 1948 een bastaardbevolking, tot ze door “het overblijfsel van het huis van Juda” verdreven werden (Zef. 2:7).

Uit de Encyclopaedia Britannica ontlenen we de bijzonderheden hoe deze profetie in vervulling is ge­gaan. “Met de verovering door de Moslems na de zesde eeuw a.d. zonk Asdod over het geheel genomen in het niet.” Een bastaardvolk van Arabieren en Filistijnen woonde er. De stad verzonk tot onbeduidendheid.

Herinnert u zich nog: “Askelon zal onbewoond zijn”—“een woestenij” (Zach. 9:5 en Zef. 2:4).

Dit is wat de Encyclopaedia Britannica erover zegt: “Askelon, nu een woeste plaats”—dezelfde uit­drukking als God in de Bijbel gebruikt—en verder, “uit het zand dat dit terrein bedekt steken verbrijzelde zuilen en de overblijfselen van verwoeste gebouwen en gebroken muren omhoog als een overvloedig bewijs van een roemrijk verleden.”

U kunt deze woestenij van Askelon vandaag be­zoeken en met eigen ogen de absolute verlatenheid zien. Er is niets te zien. Bestaat er een almachtig God? Zou iemand anders dan een bovennatuurlijk God, een Schep­per, deze dingen kunnen voorspellen en dit alles tot stand brengen, zoals Hij gedaan heeft?

Dit is het bewijs, waaraan geen enkele scepticus kan twijfelen. En God nodigt alle sceptici uit te probe­ren deze profetieën te weerleggen. Als men ze weer-leggen kan, dan kan men ook het gezag van de Bijbel weerleggen!

Het lot van Egypte

Wie heeft er niet gehoord van de “play-boy” ex-koning Faroek van Egypte? Wist u dat hij eigenlijk een vreemdeling en helemaal geen Egyptenaar was? Faroek was een Albanees. En wist u ook dat de huidige leiders in Egypte Arabieren zijn, en geen echte Egypte­naren? Wist u dat dit duizenden jaren geleden al in uw Bijbel was voorspeld?

De vervulling van profetieën is het bewijs van het bestaan van de Almachtige God. Het is het be­wijs van de goddelijke ingeving van de Bijbel, en ook dat de Almachtige God door de pro fetieën in de Bijbel dingen bekend maakt, die we op geen andere wijze te weten zouden kunnen komen.

Wie deze profetieën in de Bijbel ook geïnspireerd heeft, hij kende 2500 jaar geleden al de toestanden waarin het huidige Egypte zich nu bevindt; en ook de omstandigheden van landen als de Verenigde Staten, Rusland, China, Duitsland, Engeland en andere toon­aangevende landen van de wereld. Hij wist toen al, wat er zich in de komende 10-15 jaar zal gaan afspelen.

En nu de verbazingwekkende feiten.

De profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël leefden ongeveer 600 jaar voor Christus. Egypte was toen al erg oud. Het was de leider der wereld, en van de toen­malige beschaving. Het was ver gevorderd in kunsten en wetenschappen, en bevond zich op een hoog niveau van luxe en praal. Met haar vruchtbaar Nijldal was het de graanschuur van de wereld. De geweldigste bouwwerken op aarde—de piramiden—stonden daar.

Dit waren de trotse monumenten van Egypte’s grootheid. Het bezat in die dagen de oudste regerende dynastie ter wereld. Wie zou ooit een einde aan zo’n welstand en bloei hebben kunnen voorspellen? Haar welstand was in vergelijking veel groter dan die van Amerika in de wereld van nu.

Toen Ezechiël schreef, zat farao Hofra op de troon. Zijn militaire en commerciële successen gedu­rende 25 jaar hadden hem buitengewoon zelfverzekerd gemaakt. Hij had Egypte tot een machtige positie in de oude wereld opgewerkt. De geschiedschrijver Herodotus zegt in zijn Historiën, Euterpe, §169, dat Hofra zich er op beroemde dat geen enkele god hem zijn konink­rijk kon ontnemen.

Toen hij zo blufte, antwoordde de Eeuwige God hem. Geen mens had toentertijd de ineenstorting van Egypte kunnen voorspellen, evenmin als nu iemand de ondergang van de Verenigde Staten of enige andere grootmacht kan voorzien. God wist wat Egypte zou overkomen. God weet wat ons in Onze tijd zal overkomen. Het is in uw Bijbel vastgelegd.

Het antwoord van God

In die dagen was Juda door Nebukadnezar ver­overd. Het Chaldeeuwse rijk was in opkomst. In Pales­tina was een Joodse kolonie achtergelaten. De overige Joden waren gevangen genomen en als slaven naar het land van de Chaldeeën, Babel, weggevoerd. Deze kleine Joodse gemeenschap, die was achtergebleven, wilde naar Egypte vluchten.

Ze vroegen de profeet Jeremia of hij God hierover voor hen wilde raadplegen.

“Het geschiedde nu na verloop van tien dagen, dat het woord des Heren tot Jeremia kwam … Zo zegt de Heer … Indien gij rustig in dit land [Palestina] blijft, dan zal Ik u bouwen en niet afbreken … Weest niet bevreesd voor de koning van Babel … Maar als gij zegt: Wij willen in dit land niet blijven, zodat gij niet luistert naar de stem van de Heer, uw God, denkende:

Neen, maar wij willen naar het land Egypte gaan, waar wij geen strijd zullen aanschouwen … noch naar brood hongeren … nu dan, hoort daarom het woord des Heten, … dan zal het zwaard waarvoor gij bevreesd zijt, u daar in het land Egypte achterhalen … en daar zult gij sterven” (Jer. 42:7-16).

En lees nu Jeremia 44:29 en 30:

“En dit zal u het teken zijn, luidt het woord des Heren, dat Ik aan u bezoeking doe in deze plaats, opdat gij weet, dat mijn woorden zeker zullen stand houden tegen u ten verderve: … zie, Ik geef farao Hofra, de koning van Egypte in de macht van zijn vijanden en van wie hem naar het leven staan, zoals Ik Zedekia, de koning van Juda, gegeven heb in de macht van hem ook naar het leven stond.”

We zien dat hier in de, Bijbel iemand geciteerd wordt, die beweert de Almachtige God te zijn. Hij maakt bekend, wat Hij met de koningen der aarde gaat doen. Hij beweert dat Hij de koninkrijken van deze wereld kan maken en breken.

En het gebeurde!

Kort nadat dit werd geschreven, werd farao Hofra door Nebukadnezar onttroond. In zijn plaats stelde Nebukadnezar Amasis als een ondergeschikt vorst aan.

Heeft een mens of de Almachtige God deze pro­fetie geschreven? Wie dit ook geschreven heeft, hij had de macht volken en wereldrijken samen te stellen en weer te ontbinden. Tegenwoordig schijnen de meer geleerde critici van mening te zijn, dat de Bijbel alleen maar de literaire prestaties zijn van een klein in de oudheid levend Joods ras, dat zich rondtastend in het duister een voorstelling van God probeerde te maken. Zij geloven niet werkelijk in een God, noch in goddelijke ingeving. 

Wordt vervolgd …

Pob Ad Nl Copy