Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Archeologie roept uit: ‘Zie uw God!’

de Trompet

Archeologie roept uit: ‘Zie uw God!’

Herdruk uit Jeruzalems Tempels (Hoofdstuk 4)

Als we het hebben over de archeologische opgravingen van dhr. Armstrong verwijzen we meestal naar een artikel uit Tomorrow’s World van oktober 1971, waarin een lijst wordt opgesomd met ontdekkingen uit die opgravingen. Onder deze vondsten waren een Umayyad, of Arabisch paleis, rotsgraven en talloze andere Romeinse voorwerpen. Maar waarom werd er zeer weinig ontdekt uit de tijd van koning David, Jeremia of Nehemia? Omdat het nog niet de juiste tijd was om deze “resultaten” te onthullen! In de afgelopen paar jaar is er echter een overvloed aan ontdekkingen geweest uit de Eerste en Tweede Tempelperiode. Dhr. Armstrong heeft alleen de weg voorbereid voor ons werk.

Ik geloof dat wij de boodschap over de Ezechiël-tempel niet echt kunnen verkondigen als wij onze studenten niet als vrijwilligers naar de opgravingen in Jeruzalem sturen.

De ontdekking van twee bullae

De naam van Gedalia de zoon van Pashur, één van Jeremia’s aanklagers, staat gestempeld op een klein kleizegel dat werd ontdekt in 2008 ongeveer 180 meter ten zuiden van wat de Tempelberg wordt genoemd. Deze bulla werd opgegraven onder een toren aan de noordkant van de Stad van David – de oorspronkelijke plaats van het oude Jeruzalem. Het dateert uit de laatste jaren van de Eerste Tempelperiode, tijdens de regeringsperiode van koning Zedekia.

Deze vondst volgde op de ontdekking drie jaar eerder van een andere zegel met de naam erop van Juchal, de zoon van Selemja. Deze man wordt tweemaal genoemd in het boek Jeremia.

De Bijbel vertelt ons dat deze beide prinsen tevergeefs probeerden de profeet Jeremia te laten executeren. Zij waren verantwoordelijk voor het tot tweemaal toe gevangen zetten van Jeremia.

Tijdens de tweede gevangenschap van Jeremia belegerde en verwoeste het Babylonische leger Jeruzalem, bond hun Joodse gevangenen in ketenen – waaronder Zedekia die op de troon van David zat – en voerde hen in Babylonische ballingschap. Toen Nebukadnezar naar Jeruzalem kwam, zat Jeremia in de gevangenis. Op wonderbaarlijke manier slaagde de profeet Jeremia erin om de verwoesting en gevangenschap te overleven.

Nebukadnezar liet hem vrij. Nebukadnezar nam de zonen van Zedekia en doodde hen voor de ogen van Juda’s laatste koning. Hij doodde eveneens al de edelen van Juda. Hij wilde niet dat er iemand overbleef om op Davids troon te zitten, of om die dynastie te vervolgen. Nebukadnezar stak vervolgens de ogen van Zedekia uit, nam hem mee naar Babylon en zette hem in de gevangenis, waar hij jaren later stierf.

De hele wereld denkt dat dit het einde was van de troon van David – ondanks de beloften van God dat deze nooit zou sterven! Mensen zeggen zoiets als: “Ik ken de profetieën en Gods beloften en zo, maar dat is waar het allemaal stopte! De troon van David kwam op dat moment tot zijn einde!” Maar het stopte daar niet! U hoeft alleen maar wat archeologie te bestuderen, samen met een aantal Bijbelverzen, en dan weet u wel beter. Maar de meesten willen dit niet bestuderen, en daarom weten de meeste mensen niet dat Nebukadnezar Gods profeet weer vrij liet, en dat hij vervolgens de troon van David in stand hield met een van de dochters van Zedekia. De troon van David werd meer dan 2500 jaar geleden door de profeet Jeremia verplaatst van Jeruzalem naar Ierland. Hij is sindsdien niet meer in Jeruzalem geweest. Hij staat echter op het punt terug te keren.

Dit wordt allemaal uitgelegd in De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën. Satan probeerde een eind te maken aan Davids troon, maar God heeft beloofd dat er altijd een heerser op die troon zou zitten.

Dit is de geschiedenis die de Joden zouden moeten begrijpen, ook al vinden ze het niet leuk om te horen. En aangezien de troon van David zich vandaag in Brittannië bevindt, zouden de Britten zich ook bewust moeten zijn van deze belangrijke waarheid.

Tot het paleis van koning David werd gevonden hadden archeologen nog bijna niets gevonden uit de periode van David in Jeruzalem! Hetzelfde geldt voor de tijdsperiode van Nehemia, tot de ontdekking van de muur van Nehemia.

Er zijn een paar archeologische vondsten uit Jeremia’s tijd, maar geen van hen laat zien hoe gewelddadig hij werd vervolgd zoals de twee bullae die recent gevonden zijn. Deze bullae geven ons een sterk inzicht in de reden waarom God de tempel en Jeruzalem heeft vernietigd!

De twee bullae helpen ons echt om de boodschap duidelijk te maken dat God leeft en dat veel van dezelfde omstandigheden zich nu voordoen als die in de tijd van Jeremia. Denk aan alles wat met die bullae te maken heeft, en de betekenisvolle Bijbelse geschiedenis die verbonden is aan die artefacten. Dit zijn zeer bijzondere vondsten uit Jeruzalem! Het drama van dergelijke vondsten valt moeilijk te overdrijven!

Jeremia is een profetisch boek. De profeet Jeremia waarschuwde de Joden dat zij zouden worden veroverd als zij zich niet bekeerden. Het boek van Jeremia laat ook zien waarom God hen in een wrede ballingschap stuurde. De Joden hadden Jeremia bijna vermoord, en dit zou ook gebeurd zijn als de twee prinsen wiens namen op de bullae staan hun zin hadden gekregen.

De meeste profetie is tweeledig. Het boek van Jeremia is dat zeker. Wat Jeremia in de oudheid profeteerde is een type van wat er gaat gebeuren met de Joodse natie in deze eindtijd – samen met de twee geboorterecht naties, Amerika en Brittannië. Jeremia waarschuwde persoonlijk alleen de Joden. Maar dit boek is gericht aan bijbels Israël, oftewel de naties van Israël. Dat betekent dat Jeremia’s boek voor deze eindtijd is, zoals ook geprofeteerd werd (Jeremia 30:1-3). Deze twee bullae vormen een krachtige waarschuwing aan deze drie naties – vooral aan de Joden.

Herbert W. Armstrong heeft verschillende ontmoetingen gehad in de Knesset met topleiders van Israël – waaronder premiers en leden van hun staf. Zijn werk was een krachtig getuigenis aan de Joden. Wij gaan vandaag verder met datzelfde werk.

De Joden hebben Jeremia gevangen gezet en bijna vermoord. Dat laat de haat zien die zij toen hadden voor Gods boodschap, en die zij ook in deze eindtijd zullen hebben. Hopelijk zullen veel mensen zich bekeren.

God redde het leven van Jeremia. Maar de Joden (en de rest van Bijbels Israël) hebben door hun geschiedenis heen veel van Gods profeten gedood.

Het werk van Nehemia draaide om het heropbouwen van Jeruzalem en het bouwen van de tweede tempel – minus de troon van David. De uitverkorenen van God zullen helpen bij het bouwen van Ezechiëls tempel op diezelfde plek – nadat de Messias is gekomen om op de troon van David te zitten, die op dat moment is teruggekeerd naar Jeruzalem.

Toen Israël in het Beloofde Land kwam, had het eerst een tabernakel in Gilgal. Vervolgens richtten de Israëlieten een tabernakel op in Silo. Later bouwde Salomo een tempel in Jeruzalem. Nog later bouwde Zerubabbel er een op dezelfde plaats. Maar waar is diezelfde plaats, dezelfde plek waar ook Ezechiëls tempel gebouwd zal worden? Bijna niemand weet dat tegenwoordig.

De volgende tempel zal de tempel van Ezechiël zijn. Deze komt ten einde als de Vader het nieuwe Jeruzalem naar beneden brengt. Het vormt allemaal één prachtige, epische visie in het hart van Gods plan voor de mensheid en het universum.

Deze geschiedenis verwijst naar de Vader en het nieuwe Jeruzalem! Er is een stap-voor-stap plan om dit te bereiken. Het bouwen van het Armstrong Auditorium, dat we ook Gods huis noemen, gaf de Philadelphia Kerk van God een idee hoe het zal zijn om de tempel van Ezechiël te bouwen. Het opbouwen en onderhouden van dit gebouw helpt om ons voor te bereiden op die toekomst. Bij wie kan je beter de specificaties van de Ezechiël-tempel nagaan dan bij de mensen die in de huidige tijd het huis van God hebben gebouwd?

De tempel van Salomo werd net ten zuiden gebouwd van wat tegenwoordig wordt gezien als de Tempelberg. De tempel van Ezechiël zal op dezelfde, identieke plek worden gebouwd. Wij moeten dit wereldschokkende nieuws aan deze wereld bekend maken!

We moeten de wereld laten zien waar de troon van David zal komen – de troon waarvan de Messias de wereld zal regeren, geholpen door de eerstelingen – de Bruid van de Messias.

Dit is een praktisch plan, zo prachtig en vol hoop voor de hele wereld.

Wat de archeologische vondsten onthullen

In 2005 ontdekte de Israëlische archeologe Dr. Eilat Mazar wat men gelooft dat het paleis van koning David is – waar de troon van David begon. De Messias zal voor eeuwig op die troon zitten als Hij terugkomt. Dus dit is een eeuwige troon, waar God een diepgaande belangstelling voor heeft.

Dr. Mazar heeft in 2007 ook de muur van Nehemia ontdekt, uit de tijdsperiode waarin de tweede tempel werd gebouwd. Nadat de eerste tempel was vernietigd zaten de Joden nog steeds op Davids troon, alhoewel deze zich niet langer in Jeruzalem bevond. Dat feit geeft ons indirect aan dat er een enorme les was die geleerd had moeten worden over waarom deze troon niet langer in Jeruzalem was! De Joden en de andere Bijbelse naties van Israël hadden zich moeten bekeren van hun zonden tegen Gods boodschap, verkondigd door de profeet Jeremia. Maar zij blijven dezelfde fouten maken.

Het is veel makkelijker te zeggen dat Davids troon geëindigd is, dan om u vol spijt te bekeren van uw zonden. Het wordt duidelijk uit slechts enkele verzen in het eerste hoofdstuk van Jeremia dat Gods profeet een opdracht had om de troon van David in een ander land te planten. Dit wordt duidelijk bewezen in ons boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën . Dit is iets dat het Joodse volk en de andere volken van Israël zouden hebben moeten leren. Zij hebben geen excuus.

Zelfs logica zou ons moeten leren dat als de troon bleef bestaan zoals God heeft geprofeteerd, Jeremia betrokken moet zijn geweest bij het verplaatsen ervan. Het was in werkelijkheid God die Jeremia bevrijdde uit de gevangenis – niet Nebukadnezar. God had een enorm belangrijke opdracht voor Jeremia om te vervullen.

Als u Bijbelse profetie zou begrijpen dan weet u dat de troon van David in Jeruzalem hoort, waar hij spoedig voor altijd bevestigd zal worden (Jesaja 9:7).

Het is tenslotte Gods troon. De ontdekkingen van het paleis van David, de bullae en de muur van Nehemia zijn allemaal direct of indirect verbonden met de troon van David.

Zijn er Bijbelse indicatoren hoe de troon van David terug zal keren naar Jeruzalem?

De missie van Jeremia en ons werk in het Laatste Uur

De profeet Jeremia had een behoorlijke opdracht, om de troon van David uit Jeruzalem weg te rukken. De manier waarop dit in Jeremia 1 besproken wordt laat zien dat zijn opdracht rechtstreeks verbonden is met de mensen die, zoals ik geloof, een aandeel zullen hebben in het terugbrengen van de troon naar Jeruzalem!

Gods uitverkorenen zullen deze wereld iets laten zien wat het nooit eerder heeft gezien. Wij maken ons klaar om Davids troon opnieuw in Jeruzalem te vestigen, en deze keer zal het voor eeuwig zijn!

Hier is de opdracht die God aan Jeremia gaf: “Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten.” (Jeremia 1:10, SV).

God had een groot plan voor Jeremia – om uit te rukken, af te breken, te verderven en te verstoren. Dat was nogal een proces waar Jeremia doorheen moest voordat hij in staat was om op te bouwen en te planten. Het omvatte zijn gevangenschap en gedwongen reis naar Egypte en andere testen. Maar hij verliet Jeruzalem met de dochter van Zedekia om op te bouwen en te planten. Hij had eveneens de steen die de troon van David vertegenwoordigt. Die steen begon als symbool voor Bethel, of het huis van God (Genesis 28:18-19). God heeft tijdens het grootste deel van de geschiedenis van de mens een speciale belangstelling in die steen gehad. God waakt over Zijn troon en vervult de belofte die Hij aan David maakte en aan ons allemaal. Jeremia vervulde een groot deel van zijn opdracht door de troon naar Ierland te brengen. (U kunt meer over deze geschiedenis lezen in ons boek De Sleutel van David.)

Meteen daarna richt het boek Jeremia zich op het allerlaatste uur van Gods Werk (Jeremia 1:11). In de verzen 10 en 11 van hoofdstuk één wordt de opdracht van Jeremia verbonden met Gods huidige werk. Ik geloof dat het indirect tegen de Kerk van God zegt dat wij betrokken zullen zijn in het terugbrengen van de troon naar Jeruzalem. De Messias komt en wij moeten er alles aan doen om ons voor te bereiden op Zijn komst.

Voordat Gods mensen dit aan de wereld kunnen verkondigen, moeten wij Gods plan grondig in ons verstand hebben gegraveerd. We moeten God en wat Hij doet volledig steunen. Jeremia’s opdracht en ons huidige werk vormen allemaal een onderdeel van God die een nieuwe wereldregering opricht. God is degene die dat zal bereiken, en niemand zal ooit in staat zijn Hem te stoppen.

“En des HEEREN woord geschiedde ten tweeden male tot mij, zeggende: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een ziedenden pot, welks voorste deel tegen het noorden is” (vers 13, SV). Sinds de financiële krach van 2008 zien we steeds meer van deze ziedende pot. De pot is nu werkelijk ziedend in Europa! Als we het wereldnieuws volgen zoals we dat zouden moeten doen, dan zijn we verbijsterd over wat er daar gebeurt en geïmponeerd door al de profetieën die vervuld worden.

God geeft ons de verantwoordelijkheid het wereldnieuws in de gaten te houden en onze Bijbels te bestuderen zodat we zullen weten wanneer en waar de pot overkookt!

Vers 16 gaat over hoe het huidige Israël geen interesse had in de beloften van het geboorterecht en de scepter. Het volk heeft deze afgewezen! Het werd allemaal duidelijk voor hen uitgelegd in De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën. God heeft deze inspirerende boodschap gestuurd als een getuigenis tegen hen.

Satan weet waar die beloften om draaien, en hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft tot die troon op deze aarde zal worden gevestigd. Hij zou die geweldige profetieën vernietigen als hij dat kon. Dat is ook de reden, als we terugkijken in de recente geschiedenis, waarom iedere keer dat Gods Kerk zich van God begon af te keren De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën een van de eerste boeken was die weggedaan werd. Dat boek opent ons verstand voor een derde van de Bijbel dat uit profetie bestaat. Als Satan iemands gedachten van profetie en de toekomst weg kan voeren, dan zal die persoon spoedig God in de steek laten. Satan zal alles in zijn macht doen om deze profetieën te vernietigen en de mensen die deze boodschap verkondigen belachelijk te maken. Maar hij zal nooit in staat zijn Gods werk te stoppen als wij ons deel doen. Nooit!

God zei tegen Jeremia: “Gij dan, gord uw lendenen, en maakt u op, en spreek tot hen alles, wat Ik u gebieden zal; wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla” (vers 17). Het was op dat moment dat Jeremia de meeste vervolging ontving, of in ieder geval de ergste. Dit geeft u een idee van de obstakels die Gods mensen in deze eindtijd kunnen tegenkomen. Wij moeten ons schrap zetten voor de uitdaging. En tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat God ons de kracht zal geven om elk obstakel te overwinnen!

“Want zie, Ik stel u heden tot een vaste stad, en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren tegen het ganse land; tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren, en tegen het volk van het land” (vers 18). Dit is een waarschuwende profetie gericht aan Juda (wat vandaag Israël genoemd wordt) net als in de tijd van Jeremia! Jood is alleen maar een verkorte vorm van Juda. De Joden hebben nog steeds dezelfde oude menselijke natuur.

Deze profetie is een tegenhanger van die in Jesaja 40:9, waar onze opdracht is om tegen de steden van Juda te zeggen: “Zie uw God!” Er zal een confrontatie komen tussen Gods boodschapper en de huidige leiders van Juda, net zoals Jeremia dit 2500 jaar geleden meemaakte! Maar Gods mensen hoeven niet te vrezen: God maakt ons als ijzeren pilaren tegen de leiders van het land!

“Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te redden” (Jeremia 1:19, HSV). We moeten weten dat God met ons is! We zullen overwinnen omdat God met ons is! Zolang we God aan onze kant hebben en Zijn boodschap verkondigen kunnen we alleen maar zegevieren!

We hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om deze boodschap aan deze wereld te verkondigen en ervoor te zorgen dat niemand ons tegenhoudt.

De muur van Nehemia

In de zomer van 2007 begon Eilat Mazar, wiens grootvader de overleden Prof. Benjamin Mazar was, een noodopgraving vlakbij de top van de beroemde Stepped Stone Structure van Jeruzalem om een ineenstortende toren te repareren. Onder de toren vond ze een rijke verzameling aan aardewerk en ander vondsten. Ze concludeerde dat de toren door Nehemia moest zijn gebouwd nadat de Joden uit Babylonische ballingschap terugkeerden om de tempel te herbouwen en de muren om Jeruzalem te herstellen. Wij zijn het volledig eens met haar conclusie.

Lees wat er in het verleden met de muur van Nehemia gebeurde. “Zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de Waterpoort …” (Nehemia 8:1, SV). Zij verzamelden zich bij de muur van Nehemia naast de Waterpoort.

“En Ezra , de priester, bracht de wet voor de gemeente, beiden mannen en vrouwen, en allen, die verstandig waren om te horen, op den eersten dag der zevende maand” (vers 2). Dit gebeurde tijdens de periode van het jaarlijkse Loofhuttenfeest.

“En hij las daarin voor de straat, die voor de Waterpoort is, van het [morgen] licht aan tot op den middag, …” (vers 3). Deze mensen waren wonderbaarlijk aandachtig en waren verheugd om Gods Woord te horen. Zij hadden zoveel respect voor het Woord dat zij opstonden toen Ezra de Bijbel opende (vers 5).

Nu komen we tot de kern waarom mensen die beweren de Bijbel te gehoorzamen dit meestal juist niet doen! Zij houden niet van en beven niet voor Gods Woord (Jesaja 66:2).

Toen het volk de woorden van de wet hoorden van Ezra, huilden ze (Nehemia 8:9). Zij waren net teruggekeerd uit ballingschap en zij waren dankbaar dat ze Gods wet weer hoorden. Ze waren zo blij dat ze Jeruzalem en de tempel mochten opbouwen dat zij niet konden stoppen met huilen!

Het verdrietige aan deze geschiedenis is dat ze deze nederige houding pas hadden nadat ze in ballingschap waren gegaan. Kijk wat er voor nodig was om ze in deze houding te krijgen!

Er zal de meest wrede ballingschap ooit voor nodig zijn om te zorgen dat Gods eigen rebellerende eindtijd Kerk, Amerika, Groot-Brittannië en Juda zich zullen bekeren. We leren vrijwel nooit onze eigen geschiedenis. En wat een prijs moeten we daarvoor betalen!

Waar zijn nu de mensen die huilen als ze de woorden van de wet horen? Waar zijn degenen die beven voor Gods Woord?

God geeft ons de opdracht om vreugde te hebben: “…Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht” (vers 11, HSV). De vreugde van de Heer is onze kracht! Er is iets mis als we deze vreugde niet hebben – en de meeste mensen in de huidige naties van Israël hebben dit niet! Maar u kunt persoonlijk wel die vreugde hebben als u Gods boodschap in acht neemt.

“Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt” (vers 13, HSV). Hoe geweldig om de woorden van de wet van liefde te horen en deze woorden te begrijpen! Het vult ons met vreugde en opwinding! De vreugde van de Here wordt genoemd in de context van het onderhouden van de wet.

Onze studenten zijn bezig met opgravingen in Jeruzalem waar dit allemaal gebeurde. Wat een enorm inspirerende ervaring! In de tijd van Ezra onderwezen de Joden uit de wet en bouwden ze een nieuwe tempel. Ze voelden zich zo vereerd een deel van dat werk te zijn dat ze er gewoon van moesten huilen. Zij huilden en zij konden zich niet eens op een goede manier verheugen totdat de dienaren hen vertelden dat ze zich moesten verheugen.

Gods lauwe mensen hadden een geweldige waarheid gekregen van Gods apostel, en zij bouwden een huis voor God! Ze hadden alles. En toch verlieten ze God en keerden zich van Hem af! De menselijke natuur kan erg moeilijk zijn en we moeten deze overwinnen. We zouden onszelf grondig moeten onderzoeken.

Beeft u voor Gods Woord?

Het door God verlaten wapenhuis

Er staat een profetie in Jesaja over een moment in deze eindtijd wanneer Gods rebellerende mensen zullen zien dat zij een geestelijke oorlog aan het verliezen zijn.

“Want Elam neemt de pijlkoker op, de man en de paarden staan bij de strijdwagen, en Kir ontbloot het schild. Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen vol zullen staan met strijdwagens, en de ruiters zullen zich in slagorde opstellen tegenover de poort. Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt. Op die dag zult u uitkijken naar het wapenarsenaal in het woudhuis” (Jesaja 22:6-8). Dit gaat over een heftige geestelijke oorlog die nu gevoerd wordt. Satan en zijn demonen hebben Gods kerk aangevallen en de rebellen overwonnen. De engelen van God en Gods uitverkorenen vechten nog steeds vóór God en winnen!

Degenen die God verlaten hebben kijken naar hun wapenhuis, of hun arsenaal, en zien dat hun bewapening ontoereikend is. Er zitten bressen (breuken, scheuren of uiteen gereten omstandigheden) in de stad van David (vers 9). Deze verzen zijn een type van wat er gebeurt met Gods mensen in deze eindtijd.

Barnes’ Notes verklaart het volgende over “in het woudhuis”: “Deze werd gebouwd in de stad en werd het huis van het woud van Libanon genoemd, waarschijnlijk vanwege de grote hoeveelheid ceder uit Libanon die werd gebruikt bij de bouw ervan (1 Koningen 7:2-8). De Interpreter’s Bible zegt dat er “veel pilaren waren om het dak te ondersteunen.” Deze pilaren waren waarschijnlijk gemaakt van de statige ceders van Libanon.

De Bijbel verwijst naar de ceder van Libanon alsof het de mooiste boom op aarde is – de koning van de bomen. Salomo gebruikte de ceders om een wapenhuis te bouwen op de Tempelberg.

God gebruikt de vorstelijke, koninklijke ceder van Libanon om Zijn eigen mensen eraan te herinneren wat hun geestelijke wapenuitrusting was voordat zij rebelleerden. Toen was hun wapenarsenaal – meestal - net als Gods best gebeeldhouwde boom.

De Jamieson, Fausset and Brown Commentary benadrukt dat de ceders van Libanon werden gebruikt voor: “het wapenhuis, gebouwd door Salomo van ceders uit het woud van Libanon, op een helling van Zion die de Ophel wordt genoemd (1 Koningen 7:2; 10:17; Nehemia 3:19).” (Zie ook Nehemia 3:26-27; 2 Kronieken 27:3; 33:14.)

Waar is de “Ophel”? Ernest Martin schreef: “Aangezien iedereen nu weet dat de ‘Berg Zion’ uit de tijd van koning David gelegen was in het zuidelijke deel van Jeruzalem op zijn zuidoostelijke bergrug, betekent dit dat de tempels zich onmiddellijk ten noorden bevonden van wat in de Bijbel de ‘Ophel’ wordt genoemd (maar geen halve kilometer ten noorden van de Rotskoepel). Dit bekende geografische feit betekent dat de echte locatie van de tempels een aantal meter ten westen van de bron Gihon was, ongeveer een halve kilometer ten zuiden van de Rotskoepel, nu gesitueerd binnen de omheining van de Haram esh-Sharif” (The Temples That Jerusalem ForgotDe Tempels die Jeruzalem vergeten is).

De Ophel en de bron Gihon bevinden zich in hetzelfde gebied. De Ophel heuvel heeft grote symboliek voor ons. Het symbolische wapenarsenaal waar Jesaja naar verwijst werd gebouwd waar de tempel was gebouwd: op de Ophel heuvel, dichtbij de bron Gihon. De tempels van Salomo en Zerubbabel waren slechts een type van Gods geestelijke tempel, de huidige Kerk.

God herinnert ons eraan dat Zijn lauwwarme mensen nog steeds een deel vormen van Zijn tempel, of Kerk. Zij zijn in het buitenste voorhof van Gods tempel. Maleachi 3 vertelt hoe zij het goud zijn dat moet worden verfijnd. Zij zijn Gods lauwe Kerk – geestelijk goud dat gezuiverd moet worden in de vurige oven. God houdt heel veel van hen, en wij moeten dat ook doen. Dan zullen we gemotiveerd zijn om hen te waarschuwen voor het ernstige gevaar waarin ze verkeren om alles te verliezen.

We strijden in een geestelijke oorlog. Alleen de sterke soldaten die met God vechten zullen rechtop blijven staan met Zijn geopenbaarde waarheid. De Ophel is de plek waar onze studenten jarenlang mee hebben geholpen aan archeologische opgravingen. De symboliek laat zien dat het hier om veel meer gaat dan alleen maar archeologie. Onze studenten van Herbert W. Armstrong College vinden het fantastisch een deel van deze strijd te zijn.

Verzen 8 en 12 van Jesaja 22 bespreekt te dien dage, wat altijd verwijst naar de laatste dagen die afgesloten worden met de komst van de Messias. Het is een van meerdere bewijzen in dit hoofdstuk dat dit een profetie is voor ons in deze tijd. Het de tijd voor God om deze profetieën te openbaren.

Het feit dat Gods huidige Kerk het fysieke huis van God heeft gebouwd zou wel eens het belangrijkste fysieke teken kunnen zijn dat wij God vrezen en dat wij de zonen van Zadok zijn. Dit is iets dat je gewoon met vreugde kan overweldigen als je werkelijk begrijpt wat God aan de zonen van Zadok gegeven heeft! Wij zijn bouwers voor God! We zullen de Messias helpen om de tempel van Ezechiël op te richten voor de hele wereld.

Voordat we dat doen moeten we deze wereld helpen om een voorstelling van Ezechiëls tempel in hun hoofd te vormen. We moeten hen het hoofdkwartier van de toekomstige regering van God laten zien dat klaar is om op het wereldtoneel te verschijnen! God geeft ons de opdracht dit te verkondigen! God geeft ons de opdracht om aan de wereld te verkondigen waar de Tempelberg zich echt bevond en waar de tempel van Ezechiël en Jeruzalem gebouwd zullen worden.

Archeologie roept uit: ‘Zie uw God!’

Zoals ik al zei, totdat Dr. Mazar het paleis van David, de twee bullae en de muur van Nehemia vond, werd er bijna niets gevonden met betrekking tot de tijd van David, Jeremia en Nehemia. Veel geleerden bestempelden het merendeel als een mythe. Denk aan de impact die de opgraving van Dr. Mazar al op deze wereld heeft gehad.

De twee bullae vertegenwoordigen twee machtige prinsen die niet tevreden waren met het alleen maar gevangen zetten van Jeremia. Zij probeerden hem te laten vermoorden voor wat tegenwoordig het boek Jeremia genoemd wordt.

Jeremia wilde voorkomen dat de Joden in ballingschap naar Babylon werden gevoerd. Maar zij verwierpen Gods boodschap en werden in slavernij gebracht.

Die boodschap was slechts een type van wat er in deze tijd met Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse natie zal gebeuren. Hoeveel van ons zullen acht slaan op Jeremia’s boodschap voor vandaag? (Vraag ons gratis boekje aan: Jeremiah and the Greatest Vision in the Bible.) Of zullen we proberen om de boodschapper die Jeremia’s boodschap brengt gevangen te nemen en te vermoorden? Maak niet diezelfde fout! Wees in plaats daarvan iemand die Gods boodschap ondersteunt en die helpt om de weg te bereiden voor de spoedige komst van de Messias!

God zal u laten kiezen.

Dit zijn wereldschokkende archeologische vondsten die de Joden uit hun diepe slaap wakker zouden moeten schudden!

Iran staat op het punt nucleaire bommen te krijgen. Iran en zijn terroristische verlengstukken dreigen Jeruzalem van de kaart te vegen. Maar luisteren de Joden naar de waarschuwing van Jeremia?

Nee, ze luisteren niet. Zij blijven in diepe slaap – ook al wordt deze waarschuwing ze al meer dan 70 jaar gegeven!

Er zijn meer dan 6 miljoen exemplaren van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën uitgegeven. En nog steeds blijven Amerika, Groot-Brittannië en Jeruzalem in een geestelijke coma!

We moeten bedenken dat de oude Israëlieten het enige volk op aarde was die een geschiedenis hadden met God. Maar het huidige volk van Israël handelt als heidenen die nooit van de ware God gehoord hebben, ze blijven steken in hun afschuwelijke zonden. Dit zijn de drie naties waar Jeremia’s boodschap nu specifiek aan gericht is.

Deze naties zouden een rechtvaardig voorbeeld voor de wereld moeten zijn. In plaats daarvan banen ze de weg in onuitspreekbaar verachtelijke zonden – zoals het produceren van de meeste pornografie in de wereld, de motor van het Internet.

Dat is een van de vele zonden. Jesaja zei dat heel het hoofd ziek is! (Jesaja 1:5-6).

Wij blijven waarschuwen. En veel van die waarschuwing komt in de vorm van archeologische ontdekkingen.

Toch slapen deze drie naties nog steeds! Hoeveel lijden is er nodig om ze wakker te maken? Vlak voor de terugkomst van de Messias zal hun lijden het ergste zijn dat ooit is gezien of meegemaakt in de menselijke geschiedenis.

Ezechiël stelde de meest sobere vraag: “Waarom zou u sterven, huis van Israël?” (Ezechiël 33:11). God smeekt ons om bekering. Maar Amerika, Groot-Brittannië en Juda slapen gewoon verder!

De muur van Nehemia gaat over de ballingschap die nodig was om de Joden wakker te schudden. Na 70 jaar keerden ze terug om Jeruzalem en de tempel opnieuw op te bouwen. Ze lieten zich onderwijzen en beefden voor Gods Woord. In die tijd waren ze bereid om te gehoorzamen en te bouwen voor God!

Er zit een krachtige waarschuwing in die geschiedenis voor Amerika, Groot-Brittannië en Jeruzalem. Angstaanjagende problemen plagen ons, meer dan ooit tevoren. Verschrikkelijke profetieën worden wekelijks – zelfs dagelijks – vervuld en vormen een gigantisch teken dat uitroept: “Zie uw God!”

Wanneer Jesaja 40 zegt “Zie uw God!” dan gaat dat om het bereiden van de komst van de Messias. Het paleis van David, de twee bullae en de muur van Nehemia roepen allemaal God’s boodschap uit: “Zie uw God!” Dit leidt tot de komst van de Messias. Jeremia en Nehemia zullen bij Hem zijn – plus alle andere rechtvaardige mensen uit de Bijbel! We bevinden ons aan de rand van de vervulling van deze profetie. God wil dat Zijn mensen hun gedachten daar op richten – op de komst van onze Echtgenoot! We hebben de verheven eer om de Bruid van de Messias te worden. Dat is een roeping en verantwoordelijkheid van heel hoog niveau. Iedereen die deze eer ontvangt moet hard werken om die roeping volledig te begrijpen. Tegen al Gods geestelijk verwekte kinderen zeg ik nadrukkelijk: Laat Satan u niet wegleiden van het begrip over wie u bent!

De laatste omkering

Ezechiël 21:25-27 profeteert over drie omkeringen van de troon van David vóór de laatste omkering wanneer de Messias komt.

Jesaja 16 geeft aan dat Gods mensen op een interessante manier gebruikt zullen worden bij deze laatste omkering. “Dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal blijvend iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt” (vers 5, HSV). De tijdsperiode is wanneer Gods mensen in de plaats van veiligheid zijn tijdens de “crisis aan het einde” (Daniel 12:1). De troon van David zal bij ons zijn. Dit gaat over Davids troon en Gods uitverkorenen.

Het Hebreeuwse woord voor gevestigd betekent in dit vers voorbereid. Wij maken ons klaar voor de komst van de Gezalfde, en het is niet te zeggen waar we allemaal deel van uit zullen maken voordat Hij hier komt. Verzen zoals dit geven aan dat we erg betrokken zullen zijn bij de voorbereidingen.

Let op Ezechiël 46:9: “Maar wanneer de bevolking van het land voor het aangezicht van de HEERE komt op de feestdagen, moet degene die door de noorderpoort binnenkomt om zich neer te buigen, via de zuiderpoort naar buiten gaan. En degene die via de zuiderpoort binnenkomt, moet via de noorderpoort naar buiten gaan. Hij mag niet teruggaan via de poort waardoor hij binnengekomen is, maar moet naar buiten gaan door de poort daartegenover” (HSV). We moeten weten waar de tempel van Ezechiël gelokaliseerd zal zijn in Jeruzalem. We zullen moeten weten welke kant het noorden en welke kant het zuiden is, en welke de poorten zijn.

Er is veel misleiding over de plek waar de Tempelberg is of waar deze niet is. Ik ben ervan overtuigd dat beide tempels niet op de plek stonden waar de meeste geleerden zeggen dat ze zich bevonden. Er is overvloedig bewijs uit seculiere en Bijbelse geschiedenis dat dit laat zien als wij een open verstand hebben.

Hoe kunnen we deze wereld laten zien waar de tempel van Ezechiël gebouwd zal worden als we niet weten waar de tempels van Salomo of Zerubbabel gebouwd waren? Dat kan niet.

God wil dat we onze gedachten richten op de Ezechiël-tempel. Gods uitverkorenen moeten plannen beginnen te maken voor deze nieuwe tempel en voor het nieuwe bouwprogramma zodat we voorbereid zijn wanneer de Messias terugkeert. God wil dat we de juiste instelling hebben zodat we er klaar voor zijn en enthousiast zijn om het op te bouwen! Wat we in deze wereld zien gebeuren zou ons moeten motiveren om hier nog gerichter over na te denken.

Dr. Mazar heeft het paleis van koning David, de muur van Nehemia en deze twee bullae ontdekt. God wil dat Zijn Kerk die vondsten gebruikt om die geschiedenis en de machtige God levendiger te maken zodat we voorbereid zijn en onze gedachten gericht hebben op de tempel van Ezechiël. De Messias komt naar deze aarde. God wil dat wij dit aan de wereld verkondigen – ook hoe en waarvandaan we deze aarde gaan regeren. We zullen regeren met echte autoriteit en zullen voor eeuwig vrede, vreugde en geluk op deze aarde brengen! We zullen mensen onderwijzen als Gods koningen en priesters. We zullen hen laten zien hoe zij vreugde kunnen hebben! Ze zullen hun rouw, al het lijden en alle ellende vergeten waar zij doorheen gegaan zijn, want het zal een tijd zijn om vreugdevol te zijn!

God heeft Zijn mensen geroepen om hier een onderdeel van te zijn. We hebben de geweldige eer om de tempel van Ezechiël aan deze wereld te verkondigen, en al het goede nieuws dat daarvan af komt. Wat een fantastische gelegenheid heeft God ons allemaal gegeven! 

No Nl