Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Kod 18 13 nl tn%20copy

Archeologie in Jeruzalem profeteert

De Sleutel van David met Gerald Flurry (Transcript)

Jeruzalem is een kruitvat, geladen met nucleair potentieel. Er is geen stad op aarde zo vol spanning als de stad Jeruzalem. Waarom is dat? Wat is er mis? En wat gebeurt er in Jeruzalem? De Israëli’s en de Palestijnen zitten in een bloedige impasse. Zij onderhandelen over vrede. Zij praten over vrede. Maar ze zullen nooit overeenstemming bereiken over wat dan ook, zo lijkt het, met betrekking tot Jeruzalem.

Jezus Christus sprak tegen de Joden toen Hij op aarde was. Hij zei, “Jeruzalem, Jeruzalem,… hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild!”

U heeft het niet getolereerd of toegestaan. En Christus zei dit met veel emotie. ‘Jeruzalem, Jeruzalem!’ Hij wilde hen zo graag helpen en beschermen, zoals Hij dat ook voor de rest van de wereld wil. Maar de wereld heeft Christus afgewezen, en doet dat nu nog steeds!

Let op wat Psalmen 137:5-6 zegt:

“Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap.”

Dat komt uit de Herziene Statenvertaling. Denk daarover na! Dit was waarschijnlijk een psalm geschreven door Ezra, die veel te maken had met het Oude Testament. Hij schreef die psalm waarschijnlijk nadat

de Joden terugkeerden uit ballingschap. Hij wilde hen helpen en er zeker van zijn dat zij niet opnieuw diezelfde fout maakten. Hij probeerde hen te laten begrijpen hoe belangrijk het is hun gedachten op Jeruzalem te richten.

Koning David deed dat en schreef veel psalmen daarover, vooral Psalm 122. U zou dat later kunnen lezen, hoe David een eerbetoon aan Jeruzalem geeft. Hij hield van de stad Jeruzalem, omdat hij zich realiseerde wat deze stad ooit zal worden. Het is vol goed nieuws, als we de visie van Jeruzalem goed begrijpen.

Let op wat ik schreef in een artikel met de titel Archeologie in Jeruzalem profeteert

“David wist dat de Wereld van Morgen om Jeruzalem zal draaien!”
U kunt dit lezen in Jesaja 62:1-7.
“Zelfs na het Millennium en de Laatste Grote Dag zal alles in het hele universum om Jeruzalem draaien!”
En dat zijn verzen 17-19 van Jesaja 65. Maar ik schreef verder:
“God de Vader zal in het nieuwe Jeruzalem wonen. Is er iets dat boven onze hoogste vreugde uit kan stijgen?”
Voor David niet. Dat was zijn hoogste vreugde. Zijn allereerste vreugde was gericht op Jeruzalem, de visie die Jeruzalem in zich draagt als u uw Bijbel begrijpt.

Let op Psalm 102:14, maar ik begin in vers 12 (HSV) en geef wat achtergrond erbij. Er staat:

“Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras.”
Dit werd blijkbaar door David geschreven.

En dit is wat er staat: “Maar U, Heere, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op generatie. U zult opstaan, U zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen.”

Let op vers 15(HSV):
“Want Uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis.”

Nu, dat is in feite hoofdzakelijk een profetie over de eindtijd en hoe zij bij allerlei archeologieprojecten in Jeruzalem betrokken zijn.

Denk eraan dat archeologie in Jeruzalem profeteert. Het profeteert! En ik zal u dit laten zien als we verder gaan. Het versterkt echt wat de Bijbel zegt over profetie, net als over veel geschiedenis. Het laat zien hoe de geschiedenis en profetie bewijs leveren van al deze uitspraken in de Bijbel. Het helpt ons Jeruzalem niet te vergeten, en de houding van David te hebben die altijd Jeruzalem in gedachten hield.

Dat is cruciaal om te begrijpen als we een visie van de toekomst willen hebben. Het draait allemaal om Jeruzalem! Maar hier horen we vandaag niet veel over. Hoeveel begrijpen mensen over Bijbelse profetie en al de archeologie die daar zelfs vandaag over profeteert?

Laat mij u een voorbeeld geven. Hier is een citaat uit mijn artikel Archeologie roept uit: Zie uw God!

“De naam van Gedelia, de zoon van Pashur, èèn van Jeremia’s aanklagers, staat gestempeld op een klein kleizegel dat werd ontdekt in 2008.”

Dat was tijdens de regering van koning Hizkia, en het werd gevonden in de Stad van David. Het artikel gaat verder:
“Deze vondst volgde op de ontdekking drie jaar eerder van een andere zegel met de naam erop van Juchal, de zoon van Selemja. Deze man wordt tweemaal genoemd in het boek Jeremia.”

Nu, deze beide mannen werkten er hard aan om koning Zedekia te overtuigen om Jeremia te executeren, of te doden. Daar slaagden ze niet in, maar ze kregen hem wel tot twee keer toe in de gevangenis. Dit waren prinsen in Juda. Zij haatten de boodschap van Jeremia, dat was hun grote probleem.

De Babylonische legers hadden Jeruzalem belegerd en de Joden gevangen genomen. Zij namen ook Zedekia mee naar Babylon, nadat ze zijn ogen hadden uitgestoken. Zij staken zijn ogen pas uit nadat deze soldaten zijn zonen en alle edelen van Juda hadden vermoord, omdat zij niet wilden dat er iemand overbleef om op Davids troon te regeren.

Wat een paradox, aangezien Nebukadnezar Jeremia vrij liet. En hij nam die troon van David en de steen der bestemming samen met één van Zedekia’s dochters mee naar Ierland, waar hij de troon van David bevestigde: De troon waar Jezus Christus voor eeuwig op zal zitten! Begrijpt u de visie die ligt opgesloten in deze stad Jeruzalem?

De hele wereld dacht dat dit het einde was van Davids troon. Maar God had beloofd dat deze altijd zou voortbestaan. Dat het tot aan de Tweede Komst van Jezus Christus zou blijven bestaan, en dat Jezus Christus zal terugkeren en op die troon zal zitten.

Nog een ander citaat uit dit artikel, een kort citaat:

“Tot het paleis van koning David werd gevonden,”

dat onlangs door Dr. Eilat Mazar is gevonden en ontdekt

“Totdat het paleis van koning David werd gevonden hadden archeologen nog bijna niets gevonden uit de periode van David in Jeruzalem! Hetzelfde geldt voor de tijdsperiode van Nehemia, tot de ontdekking van de muur van Nehemia. Er zijn een paar archeologische vondsten uit Jeremia’s tijd, maar geen van hen laat zien hoe gewelddadig hij werd vervolgd zoals de twee bullae die recent gevonden zijn. Deze bullae,”

of zegels, de kleizegels die hun documenten verzegelden nadat zij ze geschreven hadden,

“Deze bullae geven ons een sterk inzicht in de reden waarom God de tempel en Jeruzalem heeft vernietigd!”

En waarom Hij een groot probleem heeft met de moderne Israëlitische naties van vandaag. Als u niet begrijpt wie dat zijn vraag dan ons gratis boek aan De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën.

Het artikel gaat verder:

“Denk aan alles wat met die bullae te maken heeft, en de betekenisvolle Bijbelse geschiedenis die verbonden is aan die artefacten.”

Davids troon bevond zich daar in zijn paleis. Die troon zal in feite geregeerd worden door de afstammelingen van David helemaal tot aan Jezus Christus. Dat is de belofte van ras. Maar als Jezus Christus komt, dan zal Hij op die troon gaan zitten en genade brengen aan de hele wereld. Zo belangrijk is die troon en die visie, en ook die archeologie. Het profeteert echt aan ons! Het bevestigt de geweldige visies uit de Bijbel. En specifiek de visie over Jeruzalem en wat daar zal plaats vinden.

De Joden hadden Jeremia bijna vermoord. Maar natuurlijk heeft God dat niet toegestaan omdat Jeremia een opdracht had. Hij moest die troon naar Ierland brengen om het te behouden, zoals God beloofd had. Het zou altijd hier op aarde zou zijn, van de tijd van David tot aan de wederkomst van Jezus Christus. Daarna zal Christus er voor alle eeuwigheid op regeren! Het zal over het hele universum regeren! Dat is wat we in gedachten moeten houden.

De meeste profetie is tweeledig, dat kunt u steeds opnieuw in uw Bijbel zien. Alle dingen die gebeurden waar ik nu over spreek waren slechts een type van hetgeen er in de eindtijd staat te gebeuren. Het is een type! En dus in feite profetie voor de laatste dagen!

Jeremia 30:1-3 gaat hierover. Laat me dit snel voorlezen. De Joden namen Jeremia gevangen en zij haatten die boodschap. En deze huidige wereld haat die boodschap! De meeste mensen!
Jeremia 30. Denk eraan dat Jeremia naar de Joden ging. Maar let erop dat toen hij zijn boek schreef dit gericht was aan Israël. Dat heeft betrekking op Amerika en Groot-Brittannië. Het is voornamelijk aan Amerika en Engeland gericht, en aan de Joden in het Midden Oosten, de Joodse natie.

Maar let op Jeremia 30:1-3:

“Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.”

Al het goede nieuws begint om Jeruzalem te draaien. Archeologie bewijst dat de geschiedenis van Jeremia waar is! Dat bewijst eveneens dat die profetieën in Jeremia waar zijn! De archeologie in Jeruzalem profeteert! En wat een enorm krachtige visie is het!

Het paleis van David werd door Dr. Eilat Mazar ontdekt, en de troon van David bevond zich precies op die plek! Dus al deze profetieën over Davids troon zijn bewezen waarheid, zelfs door archeologie, als u zich dat kunt voorstellen! We kunnen de Bijbel zelfs vanuit archeologie bewijzen. Er zijn veel manieren dit te bewijzen.

Laat me iets lezen over de muur van Nehemia die in Jeruzalem is ontdekt door Dr. Eilat Mazar.

“In de zomer van 2007 begon Eilat Mazar,”
dit is hetzelfde artikel als eerder,

“Eilat Mazar, wiens grootvader de overleden Prof. Benjamin Mazar was, begon een noodopgraving vlakbij de top van de beroemde Stepped Stone Structure van Jeruzalem om een ineenstortende toren te repareren. Onder de toren vond ze een rijke verzameling aan aardewerk en andere vondsten. Ze concludeerde dat de toren door Nehemia moest zijn gebouwd nadat de Joden uit Babylonische ballingschap terugkeerden om de tempel te herbouwen en de muren om Jeruzalem te herstellen. Wij zijn het volledig eens met haar conclusie.”

Dus hier is Nehemia’s muur en deze symboliseert in feite bepaalde geestelijke waarheden in deze eindtijd.

Voordat ik dat bespreek, laat me eerst voorlezen wat er staat in Nehemia 8 vers 2 (HSV):

“verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt;”

Bedenk dat dit is nadat zij in Babylonische ballingschap waren gegaan. God bracht hen 70 jaar later terug om Jeruzalem op te bouwen en de tempel en een muur om Jeruzalem heen te bouwen. Dat is de context hier. Let op de houding van die mensen nadat zij in ballingschap waren geweest. Precies het tegenovergestelde van wat het was voordat ze in ballingschap gingen. God bracht hen tot bekering.

Vers 3 (HSV): “Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand.”

Zij naderden het jaarlijkse Loofhuttenfeest.

Vers 4 zegt dat ze erg respectvol waren voor het Woord, en zij stonden op toen Ezra de Bijbel opende. Kunt u zich dit voorstellen, dat men vandaag zo’n respect voor de Bijbel zou hebben? Zij stonden allemaal op uit respect voor de Bijbel, nadat ze teruggekeerd waren uit ballingschap. Zullen wij onze les op de harde manier moeten leren? Of leren wij het door naar Gods woorden te luisteren? Er is geen indicatie dat dit zal gebeuren, maar we hopen zeker dat het zo is.

Vers 9, “toen men de woorden van de wet hoorden van Ezra, huilden ze.”

Kunt u zich voorstellen dat ze iemand vanuit de Bijbel horen spreken en dat ze gewoon beginnen te huilen, omdat ze de gelegenheid hadden Gods woorden te horen? Ezra en Nehemia bouwden Jeruzalem op, of zij stuurden het bouwen aan. Zerubbabel was degene die bouwde, maar Ezra was daar ook bij en hij bevestigde de wet.
Er waren nog twee profeten aanwezig – Haggai en Zacharia – en zij hebben twee boeken, en die boeken gaan over de eindtijd. Dat is de belangrijkste reden dat ze geschreven zijn! Ze vormen geschiedenis; dit gebeurde in de geschiedenis, maar ze zijn gericht op de laatste dagen of de latere dagen.

Het laat zien dat al deze profetie voor de eindtijd is, zelfs het vinden van de muur van Nehemia. Dit gaat allemaal om profetie! God laat dat zien door deze profeten in die periode profetie voor deze eindtijd te laten opschrijven. Het was tweeledig. Het is geschiedenis en profetie! Dus dat is de les die we hiervan moeten leren.

Nehemia’s muur omringde Jeruzalem als bescherming. Het is een type van het geestelijk Jeruzalem van vandaag, waarbij we een muur moeten bouwen om God’s Kerk, oftewel geestelijk Israël. We moeten dichtbij God blijven om die muur op zijn plek te houden, om de ware Kerk van God te beschermen, – waarvan het Werk onlangs nog vernietigd werd! Maar dat is opnieuw begonnen, want de Kerk, zoals Christus zei, zou nooit vernietigd worden. Nooit! Vanaf de tijd dat het opgericht werd in de eerste eeuw. Ook dat was een belofte, en God staat daar absoluut achter! Kunt u dit bewijzen?

We hebben een boek over De echte geschiedenis van de ware Kerk van God. Ik zeg u; dat zou u echt moeten lezen. Het is een van de belangrijke boeken die wij u willen aanbieden.

Hoe dan ook, het verdrietige in al deze geschiedenis is dat ze deze lessen pas leerden nadat ze in ballingschap waren gegaan. God wil het ons vandaag leren met woorden! Hij wil ons niet zien lijden! Maar dat is de manier waarop de meeste mensen God pas leren kennen. Kijk naar Ezechiël! Hij zegt dit herhaaldelijk in zijn boek. Na al het lijden waar zij doorheen gaan, dan pas leren zij God echt kennen. Zij leren Hem kennen omdat zij zich dan vernederen en gewillig zijn om onderwezen te worden.

Nehemia zegt in vers 11 (HSV):

“…wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht.”

Ziet u? Hoe krijgt u vreugde in uw leven? En waarom is dat uw kracht? Omdat u deze Jeruzalem-visie ziet en dit u vult met vreugde. Het maakt u gelukkig en vreugdevol, zelfs ondanks de beproevingen en testen waar God ons door heen laat gaan om ons te helpen groeien en om Zijn zonen te worden en te worden geboren in de Familie van God. “De vreugde van de Heere is onze kracht.” Als we deze visie hebben, de visie van Jeruzalem, dan zullen we vervuld worden met vreugde. Dat is een belofte van God.

U kunt in Haggai zien, in Haggai 1:13, dat Haggai God’s boodschapper was. Hij was een van de profeten in de periode van Ezra en Nehemia.

In vers 4 staat:

“Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen?”

Met andere woorden, de Joden dachten terug aan Salomons tempel toen die er nog was. Deze was vernietigd, en zij wisten dat de tweede tempel lang zo mooi niet was, en zij raakten ontmoedigd.

Natuurlijk is het de geestelijke tempel waar God echt enthousiast over is. Hij zei dat deze tempel groter is, deze geestelijke tempel. Wij moeten het beschermen. We moeten er een geestelijke muur omheen bouwen door dichtbij God te zijn en te luisteren naar God’s Woord.

Wist u dat Eilat Mazar ook de muur van Salomon heeft ontdekt, die om Jeruzalem heen stond? Om Jeruzalem te beschermen tegen vijanden van buitenaf. Die bescherming moest altijd aanwezig zijn. Wij moeten God een muur om ons laten bouwen en ons laten beschermen. En Hij zal dat altijd doen als wij Hem vertrouwen. Hij zal dat altijd doen!

Toen Salomon regeerde was er ongeëvenaarde pracht en welvaart en allerlei soorten zegeningen die u zich maar kunt voorstellen. Dat is allemaal een type van de prachtige wereld van morgen, wanneer God ons die vrede en welvaart in de wereld zal geven, voor eeuwig. En dan spreiden we dat over het hele universum uit.

Maar u kunt zien dat Haggai 2:23 zegt “te dien dage” en dat betekent altijd deze eindtijd.

U kunt dit later zelf lezen, Zacharia 3:1-2. Hij was de andere profeet die aanwezig was, en het gaat over Zacharia die daar in die geschiedenis was.

En dan zegt hij in Zacharia 3:2: “De Heere zei echter tegen de satan; De Heere zal u bestraffen, satan! De Heere, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen.”

Kunt u zich dit voorstellen? God heeft een stad verkozen! God Zelf, heeft Jeruzalem verkozen! Geen andere stad in de wereld! En na het millennium zal God de Vader het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde brengen. Het zal over de aarde regeren voor alle eeuwigheid. Er zal niets anders dan vrede en blijdschap en vreugde zijn dat de aarde zal vullen, en daarna het universum. Het is een visie die het verstand te boven gaat! Het is werkelijk een ontstellende visie als u het begrijpt. Dat is de reden dat we gevuld worden met vreugde. Dat is hoe we gevuld worden met vreugde. We zouden dit moeten voelen als we het eindresultaat hiervan zien, en wat een geweldige zegening het zal zijn.

Laat me snel Jesaja 40 lezen, vers 8 (SV): “…maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. (9) O Sion, gij verkondigster van goede boodschap,”

Er hoort te staan, ‘aan Jeruzalem’.

Hij zegt, (vers 8) “…hef uw stem op met macht; hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie [hier] is uw God!”

Wist u dat al deze archeologie waar we over praten eigenlijk die boodschap verkondigt en die boodschap uitroept? “Zie uw God!” Dat is precies wat deze archeologische ontdekkingen doen! We bewijzen dit niet alleen vanuit de Bijbel. We kunnen dit bewijzen vanuit archeologie!

En in vers 10 zegt hij verder dat “Zijn loon is bij Hem.” Dit gaat over een tijd die daar nog op volgt.

Maar kijk naar deze tijd van David, Jeremia, en Nehemia. Ik zeg u, er is vandaag allerlei archeologie waarbij artefacten worden onthult die deze profetieën bewijzen. En die bewijzen dat de uitspraken in de Bijbel waar zijn! Wat hebben we voortdurend een geweldig, fantastisch bewijs van de Bijbel!

Nogmaals vers 14 van Psalm 102: “Want Uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis.”