Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Archeologie in Jeruzalem profeteert

TROMPET

Archeologie in Jeruzalem profeteert

De Filadelfia Kerk van God heeft een aantal van de meest inspirerende archeologische vondsten ooit gesponsord!

Jeruzalem is een kruitvat geladen met nucleair potentieel. Geen enkele stad op aarde is zo vol spanning! De Arabieren en Joden zitten in een bloedige impasse over ‘vredes’-onderhandelingen, maar zij zullen nooit overeenstemming bereiken over hetgeen betrekking heeft op Jeruzalem.

“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!” (Mattheüs 23:37). Toen Jezus Christus de aarde bewandelde, wilde Hij zo graag de Joden helpen en beschermen. Tot op de dag van vandaag wijzen de Joden en de hele wereld Hem nog steeds af.

“Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap” (Psalmen 137:5,6; HSV). Waarschijnlijk schreef de Schriftgeleerde Ezra deze passage, vermoedelijk nadat de Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Hij wilde er zeker van zijn dat het volk niet opnieuw dezelfde fout zou maken. Het is zo belangrijk dat wij onze gedachten op Jeruzalem blijven richten!

Koning David hield van Jeruzalem (Psalmen 122). Hij wist wat deze stad ooit zal worden. Als we de visie van Jeruzalem begrijpen, dan zullen we zien dat zijn toekomst vol is met goed nieuws!

David wist dat de Wereld van Morgen om Jeruzalem zal draaien (Jesaja 62:1-7). Na het Millennium en de Laatste Grote Dag zal het hele universum ook om Jeruzalem draaien! (Jesaja 65:17-19). God de Vader zal in het nieuwe Jeruzalem wonen. Is er iets dat boven onze hoogste vreugde uit kan stijgen?

Ware geschiedenis, ware profetie

“Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras. Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis” (Psalmen 102:11-14, SV). De archeologische inspanningen van de Filadelfia Kerk van God in Jeruzalem passen in deze profetie.

De archeologie van Jeruzalem profeteert: Het versterkt wat de Bijbel over profetie zegt, net als de geschiedenis. Het helpt ons om Jeruzalem te gedenken zoals David dat deed. In een artikel met de titel “Archeologie roept uit: ‘Zie uw God!’” schreef ik:

De naam van Gedalia de zoon van Pashur, één van Jeremia’s aanklagers, staat gestempeld op een klein kleizegel dat werd ontdekt in 2008 … Deze vondst volgde op de ontdekking drie jaar eerder van een andere zegel met de naam erop van Juchal, de zoon van Selemja. Deze man wordt tweemaal genoemd in het boek Jeremia.

Deze twee prinsen werkten er hard aan om Koning Zedekia van Juda te overtuigen de profeet Jeremia te doden. Daar slaagden ze niet in, maar ze kregen het wel voor elkaar om Jeremia tot twee keer toe in de gevangenis te laten gooien. Zij haatten zijn waarschuwingsboodschap.

De Babylonische legers belegerden Jeruzalem en namen de Joden gevangen. Zij doodden al de zonen van Zedekia en de edelen van Juda voordat ze Zedekia’s ogen uitstaken. Zij wilden niet dat er iemand overbleef om op Davids troon te regeren.

De hele wereld gelooft dat de koninklijke lijn van David daar eindigde, maar God hield Zijn belofte dat deze voor eeuwig stand zou houden. Koning Nebukadnezar van Babylon liet Jeremia vrij, die vervolgens de Steen der Bestemming en één van de dochters van Zedekia meenam naar Ierland. De troon werd daar in stand gehouden en bevestigd. Jezus Christus zal vanaf die troon, in Jeruzalem, voor eeuwig regeren. Wat een visie ligt er in die stad besloten!

In dat artikel ging ik verder:

Tot het paleis van koning David werd gevonden hadden archeologen nog bijna NIETS gevonden uit de periode van David in Jeruzalem! Hetzelfde geldt voor de tijdsperiode van Nehemia, tot de ontdekking van de muur van Nehemia.

Er zijn een paar archeologische vondsten uit Jeremia’s tijd, maar GEEN  van hen laat zien hoe gewelddadig hij werd vervolgd zoals de twee bullae [kleizegels] die recent gevonden zijn. Deze bullae geven ons een sterk inzicht in de reden waarom God de tempel en Jeruzalem heeft vernietigd!

De kleizegels laten ook zien waarom God een probleem heeft met de moderne Israëlitische naties van vandaag. (Vraag ons gratis boekje van Herbert W. Armstrong aan, De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, om de identiteit van die naties te bewijzen.)

“Denk aan alles wat met die bullae te maken heeft, en de betekenisvolle Bijbelse geschiedenis die verbonden is aan die artefacten,” schreef ik. De troon van David bevond zich ooit in Davids paleis waar deze twee kleizegels werden ontdekt. Afstammelingen van David zullen vanaf zijn troon blijven regeren tot aan de wederkomst van Christus. Dat is de fysieke belofte van ras. Christus zal genade brengen aan de hele wereld. Archeologie wijst ons naar die prachtige toekomst!

De meeste Bijbelprofetie is tweeledig. De Joden stopten Jeremia in de gevangenis omdat ze zijn boodschap niet konden verdragen. Op dezelfde manier heeft de wereld van vandaag ook een hekel aan onze boodschap! Jeremia waarschuwde de Joden, maar zijn Bijbelverslag is gericht aan Israël, dat voornamelijk Amerika en Brittannië omvat, evenals de Joden. De belangrijkste vervulling van zijn waarschuwing vindt in deze eindtijd plaats!

“Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia: Zo zegt de Heere, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de Heere, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen” (Jeremia 30:1-3, HSV).

Archeologie bewijst dat de geschiedenis van Jeremia waar is! Het bewijst ook dat de profetie van Jeremia waar is! De archeologie in Jeruzalem profeteert.

De wet liefhebben

Hier is nog een citaat uit “Archeologie roept uit: ‘Zie uw God!’”;

In de zomer van 2007 begon Eilat Mazar, wiens grootvader de overleden Prof. Benjamin Mazar was, een noodopgraving vlakbij de top van de beroemde Stepped Stone Structure van Jeruzalem om een ineenstortende toren te repareren. Onder de toren vond ze een rijke verzameling aan aardewerk en ander vondsten. Ze concludeerde dat de toren door Nehemia moest zijn gebouwd nadat de Joden uit Babylonische ballingschap terugkeerden om de tempel te herbouwen en de muren om Jeruzalem te herstellen. Wij zijn het volledig eens met haar conclusie.

De muur van Nehemia is symbolisch voor veel geestelijke waarheden in de eindtijd. “…verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de Schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de HEERE Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek” (Nehemia 8:2-4).

De Joden hadden een nederige, onderwijsbare houding na 70 jaar ballingschap in Babylon. God bracht hen tot berouw. Ezra onderwees hen tijdens het Loofhuttenfeest, en zij hechtten grote waarde aan Gods Woord. Zij stonden zelfs op toen de Bijbel werd geopend! (vers 5). Moeten we deze eerbiedige houding op de harde manier leren? God geeft er de voorkeur aan om ons met woorden te onderwijzen, maar Hij zal harde straffen gebruiken als wij weigeren te luisteren.

De Joden huilden toen zij Ezra hoorden onderwijzen uit Gods wet (vers 9). Ze waren zo dankbaar om weer waarheid te ontvangen, en zo beschaamd dat zij dit in het verleden hadden verzuimd.

Goddelijke vreugde

Ezra onderwees de wet. Nehemia hielp om Jeruzalem te herbouwen en te versterken. Zerubbabel bouwde de tempel. Haggai en Zacharia schreven profetische boeken voor de eindtijd met geschiedenis die zichzelf spoedig zal herhalen. Het vinden van de muur van Nehemia gaat allemaal over profetie!

De muur van Nehemia omringde en beschermde Jeruzalem. God bouwt een beschermende barrière rond geestelijk Israël, Zijn Kerk. We moeten dichtbij God blijven om die muur intact te houden. God beloofde dat Zijn Kerk voor eeuwig zou bestaan! (Mattheüs 16:18). (Vraag mijn gratis boek aan The True History of God’s True Church  om te begrijpen hoe God deze opmerkelijke belofte gedurende 2.000 jaar heeft gehouden.)

“Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht” (Nehemia 8:11, HSV). Hoe krijgen we vreugde? Door de visie van Jeruzalem te zien! Via beproevingen en testen helpt God ons om te groeien tot zonen in Zijn Familie!

“Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen?” (Haggai 2:4, HSV). De oudere Joden vergeleken de tempel van Salomo met die van Zerubbabel en raakten ontmoedigd. Fysiek gezien was de tempel van Zerubbabel lang niet zo mooi. God bekommert Zich vooral om de geestelijke tempel, die Hij veel belangrijker acht! Maar we moeten het beschermen door dichtbij God te blijven en acht te slaan op Zijn Woord.

Dr. Eilat Mazar heeft ook de muur van Salomo die Jeruzalem omringde opgegraven. De regeringsperiode van Salomo was een tijdperk van ongeëvenaarde glorie, welvaart en allerlei mogelijke zegeningen. Dat is een type van de Wereld van Morgen, wanneer God alle mensen voor altijd vrede en overvloed zal geven! Deze goede vruchten zullen zich vervolgens over het universum verspreiden.

“Doch de Heere zeide tot den satan: De Heere bestraffe u, satan! ja, de Heere, Die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?” (Zacharia 3:2, NBG). God heeft Jeruzalem uitgekozen – geen enkele andere stad in de wereld! Na het Millennium zal het oogverblindende nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen en Jeruzalem vervangen. God zal voor eeuwig vanuit deze stad regeren. Deze visie doet je versteld staan! Het zou ons met vreugde moeten vullen.

“Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!” (Jesaja 40:8,9). Onze archeologische projecten zijn een onderdeel van deze oproep aan de Joden!

We hebben geholpen bij de ontdekking van artefacten uit de periode van David, Jeremia en Nehemia. Deze vondsten bevestigen de waarheid van de Bijbel. Wat een eer om te mogen deelnemen aan zo’n inspirerend Werk.