180607 presidents istock 955674858%20copy

ALEXANDER GARDNER/GETTY IMAGES, ISTOCK.COM/GEORGIOSART

Een waarschuwing van onze grootste presidenten uit de geschiedenis

29-06-2018  •  Uit deTrompet.nl
George Washington en Abraham Lincoln kenden het geheim voor nationaal succes.
 

Zowat elke geschiedkundige gelooft dat George Washington en Abraham Lincoln de twee grootste presidenten van Amerika waren. Deze mannen werden geconfronteerd met monumentale crises – die het voortbestaan van de natie bedreigden. En als u kijkt naar hun inspirerende voorbeelden kunt u zien hoe ze deze crises aanpakten en overwonnen.

Deze grote mannen gaven een waarschuwing die het Amerikaanse volk vandaag in acht zou moeten nemen. President Washington en president Lincoln lieten ons zien hoe onze grote nationale problemen op te lossen. Als we hun voorbeelden zouden volgen, kunnen wij vandaag de dag hetzelfde doen. Dat mag u misschien verbazen, maar het is de inspirerende waarheid van de geschiedenis!

Dit is echt van toepassing op de gehele westerse wereld en op iedereen die deze lessen zou toepassen. Zelfs als onze landen deze voorbeelden niet volgen, zegt God dat Hij ons individueel zal redden als we dit doen.

Amerika’s vroegste kolonisten geloofden dat Amerika het nieuwe Israël was. Zij wisten niet dat dit geloof letterlijk waar was. (Bestel ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën voor bewijs.) In zijn boek Our Sacred Honor schrijft William J. Bennett: “Wat dit land verschillend maakte van alle andere landen was het heersende geloof dat God een rechstreekse en actieve rol speelde in de stichting van een volk. Net als het oude Jeruzalem moest Amerika’s ‘Nieuwe Jeruzalem’ het beloofde land Gods voor de verdrukten worden– een voorbeeld voor de gehele mensheid.”

De vroegste Amerikanen geloofden dat het hun lotsbestemming was om een voorbeeld voor de wereld te stellen!

Godsdienst en moraliteit

In zijn inaugurele rede op 30 april 1789 zei George Washington: “De fundamenten van ons nationale beleid zullen gelegd worden in de zuivere en onveranderlijke principes van particuliere moraal …” Met andere woorden, particuliere moraal is geen bijkomstigheid: het is fundamenteel.

In zijn afscheidsrede in 1796 zei Washington: "Van alle gedragingen en gewoonten die tot politieke welvaart leiden, zijn religie en moraliteit onontbeerlijke steunpunten." Hij wist dat Amerika zonder religie en moraliteit gedoemd was te mislukken. Washington vervolgde: "Tevergeefs zou die man het etiket van patriottisme opeisen, die zou ijveren om deze grote pijlers van menselijk geluk, deze meest krachtige rekwisieten van de plichten van mensen en burgers, te ondermijnen."

Historici geloven dat Amerika zelfs niet eens zou bestaan zonder het leiderschap van George Washington. God was met hem, de eerste grote Amerikaanse krijgsman.

President George Washington geloofde in wezen: “Karakter is alles.”

“Wij moeten nu een nationaal karakter opbouwen,” zei hij. In politieke campagnes van vandaag wordt karakter helemaal niet genoemd. De meeste Amerikanen lijken te denken dat het geen invloed heeft op de geschiktheid van een man om te regeren. Particuliere moraal en publieke plicht worden als afzonderlijke kwesties beschouwd. Washington zou ontzet zijn geweest door dat soort denken!

De tweede president van Amerika, John Adams, volgde de richting van Washington. Hij zei dat het fundament van de nationale moraal "moet worden gelegd in privé-gezinnen." Hij zei ook: "onze grondwet werd alleen gemaakt voor een moreel en religieus volk" (Geheel eigen nadruk).

“De vroege Amerikaanse maatschappij was gebouwd rond de Bijbelse onschendbaarheid van huwelijk en gezin,” schrijft Angelo Codevila in The Character of Nations. “Omdat de oprichters ervan overtuigd waren dat democratie alleen mogelijk was met een deugdzame bevolking, vereerden ze het huwelijk als weinigen voor of na die tijd.” Deze vroege Amerikanen hadden gelijk: Sterke huwelijken en gezinnen zijn cruciaal voor nationaal succes! Indien u begrijpt wat de Bijbel leert over huwelijk, kunt u zien waarom hun eerbied voor dit instituut zo belangrijk was. De Schrift laat zien dat God huwelijk en gezin ontwierp omwille van vele vitale redenen. Het huwelijk is een relatie op goddelijk niveau – een type van het huwelijk van de heiligen met Jezus Christus bij Zijn Wederkomst!

De Franse historicus Alexis de Tocqueville schreef: “Religie en moraliteit waren onmisbaar voor het behoud van de Amerikaanse republiek. Hoewel de constitutionele wet van vrijheid Amerikanen de vrijheid gaf om te doen wat ze wilden, belette religie hen om immoreel en onrechtvaardig te handelen.”

De Tocqueville veronderstelde: "Vrijheid kan niet los van religieus geloof worden gezien, want anders krijg je anarchie." De grondleggers van Amerika wisten dat de Grondwet mensen enorme vrijheden toestaat, dus er moet een zekere terughoudendheid zijn om wetteloosheid te voorkomen. Die beperking is religie en moraliteit.

Tegenwoordig zijn die beperkingen in de Amerikaanse samenleving grotendeels terzijde geschoven! Als de grondleggers gelijk hadden – dat deze beperkingen "onmisbaar" waren voor onze nationale overleving - dan heeft dit ernstige implicaties voor de toekomst van Amerika! De erbarmelijke toestand van Amerika's karakter, zijn religie en moraliteit, brengt de overleving van de natie in groot gevaar!

Het slechte voorbeeld van het oude Israël

De vroege Amerikanen beschouwden zichzelf als het “nieuwe Israël” en ze letten op het voorbeeld van het Bijbelse Israël. In de oudheid werden deze Israëlieten bevrijd van slavernij in Egypte. Bij de Sinaïberg schonk God hun een moreel reglement – de Tien Geboden, en een burgerlijke wet, en ze stemden ermee in om die te gehoorzamen. Maar niettemin rebelleerden ze en als straf werden ze gedwongen om 40 jaar lang in de wildernis te dolen. Toen alle rebellerende volwassenen gestorven waren, gebruikte God Jozua om de volgende generatie het Beloofde Land in te leiden.

Na de dood van Jozua raakte Israël pas echt in de problemen en kende het een periode van ongeëvenaarde wetteloosheid en rebellie. U kunt hierover lezen in het Bijbelboek Richteren, wat het bloedigste boek in de Bijbel is! De algemene morele toestand van de natie wordt samengevat in dit vers: “In die dagen was er geen koning in Israël; eenieder deed wat juist was in zijn ogen” (Richteren 21:25, HSV). Toen Israël zijn sterke leider verloor en zijn karakter vergooide, leidde dit tot anarchie en uiteindelijk tot gevangenschap! Het boek Richteren maakt deel uit van de vroege profeten, die voornamelijk profetie zijn voor vandaag.

Is er een betere beschrijving van wat er tegenwoordig in Amerika gebeurt dan dat iedereen doet wat “juist is in zijn eigen ogen”? Immoraliteit is schering en inslag bij de Amerikaanse bevolking. En we hebben de overheid die we verdienen. Kerninstellingen van de Amerikaanse samenleving zijn niet langer te vertrouwen vanwege een gebrek aan sterke religie en particuliere moraliteit – en institutionele moraliteit. Het is niet verwonderlijk dat deze instellingen vandaag worden veracht. Het congres heeft een waarderingsgraad van ongeveer 17 procent. Het FBI en het ministerie van Justitie hebben het Amerikaanse volk verraden door te proberen de wettelijk gekozen president omver te werpen. Er is een oorlog gaande binnen de hoogste echelons van de overheid! Dit is een vloek op onze natie!

De Tocqueville schreef: “Elke maatschappij die gebaseerd is op vrijheid, maar zonder een onschendbare morele code om de handelingen van individuen te regelen, kan niet standhouden!“ Kijk naar het gênante spektakel in Amerika vandaag, en u moet toegeven dat dit het gelijk van De Tocqueville bewijst!

Een huis dat verdeeld is

Abraham Lincoln had te maken met een natie die door de burgeroorlog in tweeën was gereten! Hij wist uit eerste hand hoe gevaarlijk verdeeldheid binnen een natie kan zijn. Amerikanen kunnen vast en zeker herkennen hoe verdeeld we zijn geworden. Zouden we niet moeten luisteren naar wat een van onze beste presidenten ooit over dit onderwerp gezegd heeft?

“Naar mijn mening zal [nationale verdeeldheid] niet stoppen totdat zich een crisis heeft voorgedaan”, zei hij in 1858. Waarom moeten we lijden door een crisis om deze lessen te leren? Lincoln ging verder en citeerde uit de Bijbel: “Een huis dat verdeeld is kan niet blijven bestaan.”

De houding onder Amerikanen van vandaag is vergelijkbaar met die van Amerikanen vóór de burgeroorlog! We zijn een huis dat verdeeld is! En de verdeling zal enkele angstaanjagende gevolgen hebben.

Hier zijn de woorden die Lincoln aanhaalde – en zij komen van Jezus Christus: “En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan” (Marcus 3:24-25).

Amerika staat op de rand van de vernietiging! Zien de mensen dit gevaar echt niet in? Mensen bestrijden elkaar over politieke verschillen, raciale verschillen, ideologische verschillen, en ze lijken niet eens geïnteresseerd om overeenstemming te bereiken – ze willen elkaar gewoon vernietigen! En in zoveel gevallen vertellen ze leugens die zo gruwelijk en afschuwelijk zijn dat je ze zelfs niet aan een kind zou kunnen wijsmaken!

Op 30 maart 1863 kondigde Lincoln een dag aan van vasten en gebed. “We zijn de ontvangers geweest van de meest uitgelezen gaven van de hemel”, schreef hij. Hij had gelijk! Wij genieten van wat de Bijbel nationale “geboorterecht zegeningen” van God noemt! We zijn gegroeid in aantallen, rijkdom en macht zoals geen enkele andere natie ooit is gegroeid” vervolgde hij. “Maar we zijn God vergeten.”

Zou een president vandaag überhaupt opstaan en toegeven dat we God zijn vergeten? De minachting en spot die hij zou moeten ondergaan zouden onze verbeelding te boven gaan!

“We hebben tevergeefs gedacht, in de bedrieglijkheid van ons hart, dat al deze zegeningen werden voortgebracht door een soort van superieure wijsheid en deugdzaamheid van onszelf,” ging Lincoln verder. “Het betaamt ons derhalve dus, om ons te vernederen voor de beledigde macht, onze nationale zonden te belijden, en te bidden voor genade en vergiffenis.”

Lincolns nationale dag van vasten en gebed heeft het land genezen. Dat is de waarheid van Amerika’s geschiedenis.

In een eerdere proclamatie, op 12 augustus 1861, drong Lincoln de Amerikanen aan om “zich te vernederen voor Hem en te bidden voor Zijn genade – om te bidden dat we gespaard mogen blijven van verdere bestraffing, hoewel die helemaal terecht zou zijn.” Wie in Amerika, Brittannië of de Joodse staat in het Midden-Oosten zou vandaag de dag zo streng corrigerend kunnen zijn en ook nog gehoord worden?

Toen Lincoln Illinois verliet voor het Witte Huis, sprak hij de aanwezigen op zijn afscheid toe: “Tenzij de grote God die [George Washington] bijstond ook mij zal bijstaan en helpen, zal ik falen. Maar als [Hij] mij zal leiden en steunen, zal ik niet falen, maar succesvol zijn. Laten we met z’n allen bidden dat de God van onze vaders ons niet in de steek zal laten.” Met andere woorden, de enige weg tot succes is om het voorbeeld van Washington te volgen en te kijken naar God!

Zal Amerika vandaag deze weg bewandelen? Zullen we George Washington en Abraham Lincoln volgen en ons tot God wenden om ons land te genezen? Zullen we onze zonden belijden?

Dit is Amerika’s eigen geschiedenis – de grootste geschiedenis die u zich voor kunt stellen als u haar echt begrijpt. Denk over deze voorbeelden na, en u kunt zien waarom deze twee presidenten zo groot waren. Daar was een reden voor, en die reikt veel verder dan louter menselijk vernuft!

Lincoln deed al wat hij kon om het land te verenigen. Hij riep alle Amerikanen op om in nederigheid God te zoeken. Hij geloofde de woorden van Christus: “En Jezus kende hun gedachten, en zei tot hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden” (Mattheus 12:25, HSV).

Let op dit punt: ieder huis – ieder gezin! Dat betekent particuliere moraliteit! Een gezin moet één zijn als het wil standhouden. U kunt niet verdeeld zijn en een mooi gezin hebben. Een natie kan niet sterk blijven als ze door geruzie wordt verteerd.

De manier waarop Amerika zichzelf aan het verzwakken en door onenigheid aan het verteren is, is direct bewijs van de problemen die ontstaan wanneer de pijlers van religie en moraliteit worden verwijderd. We moeten op grote schaal sterke religie en moraliteit hebben om collectief succesrijk te zijn.

God zal voor u zorgen en u persoonlijk beschermen als u Hem zult gehoorzamen. Bouw deze particuliere moraliteit en religie op in uw eigen leven! De Schrift maakt dit duidelijk en laat zien dat alles neerkomt op familie en gezin! Dat is waar u moet beginnen. Sterke, morele gezinnen zijn de ruggengraat van uw gehele natie! Wij moeten naar God kijken en onszelf vernederen voor Hem. Dat is werkelijk de kern van deze prachtige voorbeelden die President Washington en President Lincoln ons gesteld hebben, en dat is hoe wij al onze problemen op kunnen lossen! 

Usbp Ad Nl