Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

180228 putin%20opener gettyimages 154214223

YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images

Een Russische sterke man domineert Azië

Bijbelprofetie van 2500 jaar geleden vermeldt specifiek een “vorst” van Rusland. Deze heerser is nu op het toneel.

Hij is een judomeester, een KGB wonderkind, en waarschijnlijk de rijkste man ter wereld. Hij is de heiland van het moderne Rusland – verantwoordelijk voor de terugkeer naar de status van grootmacht van dit uitgestrekte land. Hij is de baanbreker voor de moderne wereldwijde terugkeer van het autoritarisme, de sluwste heerser op aarde, en de wereldleider die beter dan wie ook gewapend is om op te staan tegen de Verenigde Staten.

Dit soort van feiten en uitspraken komen gewoonlijk naar boven in gesprekken over de Russische President Vladimir Poetin.

Maar er is iets veel gewichtigers met betrekking tot Poetin dat maar weinig Kremlinkenners inzien: Volgens bepaalde profetieën in de Bijbel zal Vladimir Poetin een ontzaglijke rol spelen in eindtijd gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Jezus Christus. En hij vervult nu al de eerste fases van zijn geprofeteerde rol.

Dit is de hoofdreden waarom de Trompet Vladimir Poetin nauwgezet volgt.

Hij speelt momenteel een sleutelrol in de voorspelde eindtijd trends, en die rol zal in de komende maanden en jaren bepalender worden. De Bijbel laat zien dat het ergste conflict ooit in de geschiedenis van de mensheid snel dichterbij komt en dat Poetin aan het roer staat van een van de belangrijkste machtsblokken in dat conflict.

Dit is waarom wij verslag doen van de opkomst van Poetin en zijn toenemende controle over niet alleen Rusland, maar ook over de landen in Azië en elders in de Russische periferie.

De koningen van het oosten

Omstreeks het jaar 90 n.C. tekende de apostel Johannes een verbluffende profetie op over een militaire macht die in de eindtijd het licht zou zien: “En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal” (Openbaring 9:16).

Dit is een beschrijving van een onthutsende legermacht van 200 miljoen man.

Het wordt nog meer onthutsend als we gaan kijken hoeveel mensen er op aarde waren toen deze profetie geschreven werd. Schattingen door historicus John Tanton laten zien dat er in die tijd in totaal maar iets meer dan 150 miljoen mensen op aarde leefden. Dat is overtuigend bewijs dat deze profetie uit de geest van een Almachtige God komt, die in staat is de toekomst te voorzeggen (bv. Jesaja 55:11) – en dat deze profetie voor onze huidige tijd is. Het is immers pas in vrij recente tijden dat de wereldbevolking groot genoeg is om een militaire macht van deze omvang zelfs mogelijk te maken.

Zelfs in deze tijd van bevolkingsexplosie – waar zou zo’n gigantisch leger vandaan kunnen komen?

Historische gegevens laten zien dat landen ongeveer één strijder per 15 volwassenen kunnen inzetten. In extreme gevallen kan één op 10 als soldaat worden opgeroepen.

Momenteel telt de VS ongeveer 250 miljoen volwassenen. Dat betekent dat Amerika in geval van extreme druk mogelijk een leger van 25 miljoen manschappen zou kunnen opstellen. (Dat is meer dan 15 keer het huidige aantal.)

Met deze formule zou de enorme bevolking van de Europese Unie een legermacht van rond de 40 miljoen kunnen opstellen; de gecombineerde landen van Latijns-Amerika zouden een leger van 48 miljoen man kunnen voortbrengen; de Afrikaanse landen 90 miljoen.

Deze indrukwekkende cijfers bevinden zich nog ver van de 200 miljoen man sterke legermacht die volgens de voorspelling in Openbaring 9:16 in de eindtijd zal opstaan.

Getty Images 912443366
Soldaten van het Volksbevrijdingsleger exerceren voor een grote militaire parade op de Zhurihe oefenbasis op 13 juli 2017om de 90e verjaring van de oprichting van het Volksbevrijdingsleger te vieren.

Het is alleen uit een combinatie van Aziatische landen dat een legermacht van zo’n verbluffende grootte samengesteld zou kunnen worden. Afhankelijk van welke oosterse landen u erbij betrekt, kunt u makkelijk tot een gecombineerde bevolking van 2,5 tot 4 miljard mensen komen. Zelfs uitgaand van de laagste schatting is de bouw van een 200 miljoen man sterk leger demografisch realistisch.

De Bijbel verschaft vele vitale details over dit grootste leger ooit samengebracht op aarde. Passages zoals Daniël 11:44, 12:1 en Mattheus 24:21-22 maken duidelijk dat deze titanische oosterse legermacht één der hoofdspelers in een nucleaire Derde Wereldoorlog zal worden.

Openbaring 16:12 onthult dat dit mega-leger wordt samengesteld uit de “koningen van het oosten”, waaruit blijkt dat het een confederatie van verscheidene Aziatische of oosterse landen zal zijn.

Een andere gedetailleerde passage in het boek Ezechiël zegt ons welke specifieke landen voor dit mega-leger soldaten zullen leveren, en toont ons ook dat het één leidend land – en één individuele man – aan het roer zal hebben.

De ‘Vorst van Rusland’

Ezechiël 38:8 bespreekt “het einde van de jaren” (HSV). Deze zinsnede beschrijft de tijd waarin wij nu leven. Dit hoofdstuk van Ezechiël gaat over de tijden waarin we nu leven en de maanden en jaren net vóór ons. En het bevat duizelingwekkende informatie over wie dit 200 miljoen sterke leger van de “koningen van het oosten” tijdens deze tumultueuze tijden zal leiden.

Verzen 1 en 2 zeggen: “Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem”.

Wie is de “vorst” die hier wordt vermeld? De details in deze passage tekenen een duidelijk beeld.

Bijbelgeleerden zijn het er over het algemeen over eens dat “Gog” verwijst naar Rusland en “het land van Magog” een groot deel van het hedendaagse China omvat.

Mesech is een groep van twee volken van wie de namen door de geschiedenis heen in verschillende varianten voorkomen: Musku, Muski, Mushki. Deze zijn allemaal gerelateerd aan de moderne spelling van Moskou: Москва.

Tubal heeft betrekking op een andere regio van Rusland. Ten oosten van het Oeralgebergte ligt de stad Tobolsk, die is vernoemd naar de Tobol rivier, wiens naam is afgeleid van de oude benaming Tubal. Tobolsk was vroeger het hoofdkwartier van de Russische regering over Siberië en fungeerde in wezen als de hoofdstad van het Aziatische deel van Rusland.

Maar er zit nog een andere naam voor geheel Rusland enigszins verscholen in deze passage. Er bestaat onenigheid over hoe het Hebreeuwse woord rosh uit dit vers in het Nederlands vertaald dient te worden. De Statenvertaling hierboven geeft dit weer als het adjectief “hoofd-“. Maar de juiste vertaling is niet een adjectief maar een zelfstandig naamwoord: Rosh.

Goed vertaald luidt dit vers: “de vorst van Rosh, Mesech en Tubal.”

Rosh was een oude naam voor Rusland, ooit Rus genoemd. Vele geschiedenissen en commentaren – inclusief Gill’s Exposition of the Entire Bible – erkennen dit.

Dus de identiteit van deze “vorst” van Rusland, Moskou en Tobolsk begint duidelijk vorm te krijgen: de lijst met alle drie namen bevestigt dat dit één persoon is die heerst over alle verschillende volken in heel Rusland – van Kaliningrad in het westen tot Vladivostok in het oosten.

En de vermelding van Magog laat zien dat het leiderschap van deze man verder reikt dan de grenzen van Rusland, tot in China toe. Verzen 5 en 6 laten zien dat de volken van landen als India, Japan, de Korea’s, Cambodja, Thailand, Myanmar, Laos en Vietnam eveneens onder Russische invloed zullen komen en hun militaire kracht en hun soldaten aan dit door Moskou geleide blok zullen verlenen.

20576689 3 De
Vladimir Poetin is nu reeds allianties met Aziatische landen aan het smeden. Van links: Poetin ontmoet de Japanse president Shinzo Abe, de Indische eerste minister Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping. 
(Mikhail Svetlov/Getty Images (2), GREG BAKER/AFP/Getty Images)

En er worden nog meer details over dit Aziatische leger vrijgegeven in passages zoals Jeremia 50 en Joël 2.

Wanneer deze passages worden onderzocht naast recente gebeurtenissen die de expansionistische richting aangeven die het moderne Rusland onder het leiderschap van Poetin inslaat, wordt de identiteit van deze “vorst van Rusland” nog duidelijker.

Het rijk weer opbouwen en de buren domineren

In augustus 2008 viel Rusland de voormalige Sovjetrepubliek Georgië binnen. De hoofdredacteur van de Trompet, Gerald Flurry, schreef in de oktoberuitgave van dat jaar: “De Russische aanval op Georgië markeert het begin van een gevaarlijk nieuw tijdperk in de geschiedenis. Dit was de eerste militaire aanval van een opkomende Aziatische supermacht – en er komen er nog meer!... Komt er een crisis omtrent Oekraïne? Deze regio is de graanschuur van Rusland, en Rusland zal ook wel daarover oorlog willen voeren.”

De tijd heeft de opmerkelijke juistheid van de voorspelling bewezen. In maart 2014 vielen Poetins troepen heimelijk het Oekraïense schiereiland Krim binnen en annexeerden het aan Moeder Rusland. Poetin had letterlijk de grenzen van Europa hertekend. “Het feit dat één man – één man – verantwoordelijk is voor deze reusachtige geopolitieke verschuiving is diep significant,” schreef de heer Flurry.

Sindsdien is Poetin zijn macht blijven aanwenden om te voorkomen dat Georgië, Oekraïne en andere voormalige Sovjetlanden nauwere banden met Europa aanhalen. Ook vormt hij het Russische leger om tot een moderne en formidabele 21e-eeuwse macht en verdiept hij Ruslands invloed bij China, India, Japan en talrijke andere Aziatische landen.

Al deze gebeurtenissen tonen dat de profetieën betreffende deze “vorst” nu worden vervuld. In de uitgave van september 2014 van de Philadelphia Trumpet schreef dhr. Flurry:

Ik ben er sterk van overtuigd dat Vladimir Poetin dit 200-miljoen-man sterke leger gaat leiden. Kijk alleen maar naar de macht die hij nu al heeft.

Kunt u enig andere Russische politicus bedenken die zo machtig zou kunnen worden en die de wil heeft om Rusland te leiden in de allergrootste crisis? Ik zie niemand anders aan de horizon die dat zou kunnen doen. En er zijn nog maar een paar jaar over voordat de vorst van Rosh zal verschijnen!

Zo’n man komt niet in één keer opzetten. Het duurt jaren, zelfs voor een wilskrachtige leider, om een dergelijke controle te krijgen. Vladimir Poetin heeft deze macht al – en de wil om het te gebruiken. Ik geloof dat er niet genoeg tijd is voor een concurrent om op te staan en hem uit te dagen. Ruim 80 procent van zijn bevolking steunt zijn leiderschap.

Zoveel is absoluut zeker: Het herstel van Ruslands macht door Vladimir Poetin – de vorst van Rusland – was geprofeteerd! Hij heeft Rusland nu reeds stevig verbonden met China. De profetie over de vorst van Rusland omvat ook deze belangrijkste alliantie.

In zijn boekje ‘The Prophesied ‘Prince of Russia’ onderzoekt dhr. Flurry grondig de rol die de Russische Federatie en Poetin in de Bijbelse eindtijd profetie spelen. Hij schrijft dat het feit dat Poetin nu aan de macht is bewijst dat de meest hoopvol mogelijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid nu heel dichtbij is: “Vladimir Poetin is een teken, letterlijk een teken, dat Jezus Christus weldra terug zal keren!”, schrijft hij. “Dit is een van de meest inspirerende boodschappen in de Bijbel.”

Dhr. Flurry gaat verder:

Wat we nu zien in Rusland leidt uiteindelijk tot de overgang van ‘de mens regerend over de mens’ naar ‘God regerend over de mens’! En dit is bijna hier! Het is maar een paar korte jaren meer verwijderd.

Wij moeten Vladimir Poetin nauwlettend in de gaten houden. Ik geloof dat hij vrijwel zeker de “vorst van Rosh” is, waarover een door God geïnspireerde Ezechiël 2500 jaar geleden schreef! We moeten in de gaten houden wat er gebeurt in Rusland en hoe Europa daarop reageert.… Ruslands heropleving – waarover we vrijwel dagelijks in de krantenkoppen kunnen lezen – laat zien dat de Bijbelprofetieën van de eindtijd in rap tempo worden vervuld! 

Op korte termijn is de opkomst van het Rusland van Poetin een voorbode van vreselijk wereldwijd tumult. Maar deze ontwikkeling is nauw verbonden met het best denkbare nieuws: Jezus Christus zal naar de aarde terugkeren en een tijdperk van vrede en welvaart inluiden voor de volkeren van Rusland, Azië en de gehele wereld!

 

Ja, Bijbelprofetie wordt specifiek.

Het idee dat een bepaalde man in de Bijbel wordt geprofeteerd lijkt misschien ongeloofwaardig. Verwerp het niet zonder het te bestuderen. Dit is slechts een van de vele specifieke Bijbelse profetieën die zullen verschijnen die de urgentie van onze tijd laten zien. En we staan op het punt nog veel meer vervuld te zien naarmate de wereld zich dieper begeeft in de ergste crisis ooit in de geschiedenis van de mens. Deze profetie is tegelijkertijd treurig en super inspirerend. Bekijk Gerald Flurry's Key of David-programma "De geprofeteerde Vorst van Rusland" om deze vitale waarheid beter te begrijpen en voor uzelf te bewijzen.