Jewels 396441

JamesDeMers/Pixabay

De sleutel van David (Vierde deel)

19-10-2017  •  Uit deTrompet.nl
De sleutel van David (hoofdstuk vier)
 

Vervolg van De sleutel van David (Derde deel)

Zonen van Zadok—Gods Juwelen

Zelfs hoewel er slecht nieuws is omtrent de Laodicese dienaren vandaag, is er toch ook goed nieuws. Er is een groep dienaren van het nageslacht van Zadok. “Maar de levitische pries­ters, de zonen van Zadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here Here. Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zul­len mijn dienst waarnemen” (Ezra 44:15-16). God toont Ezechiël dat terwijl de andere Levieten afdwalen, alleen de zonen van Zadok trouw blijven. Alleen de Familie van Zadok bleef trouw Davids hele regeringsperiode lang! David maakte verschillende zeer beproevende opstanden mee. Zadok en zijn zonen bleven volkomen trouw aan Davids troon.

In deze eindtijd bleven, toen de Levieten afdwaalden, alleen de zonen van Zadok trouw aan God. Kunnen we het belang van deze kennis beginnen in te zien?

Het boek Openbaring laat zien dat alleen de ware Filadelfiërs God in alles trouw blijven totdat Christus wederkomt. Alleen de Filadelfiërs kunnen vandaag de zonen van Zadok zijn. Wij hebben Gods woord bewaard (Openbaring 3:10). De Filadelfia Kerk van God blijft de kennis omtrent de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën en Davids troon leren.

Dit schreef de heer Tkach Jr. in een persoonlijke correspondentiebrief van 10 augustus 1992, over de kennis betreffende Israël in de eindtijd: “Van uit het oogpunt van het plan van behoud: In het licht van het Nieuwe Testament en het centraal staan van Christus in Gods plan van behoud (zoals al eerder genoemd) wordt veel van het belang van onze leer over “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën” gereduceerd tot: en wat dan nog!”

Hoe kun je in het licht van Lucas 1:32-33 zo’n ongelofelijk blinde bewering doen? Aan Jezus Christus zal Davids troon gegeven worden. Hij zal tot in eeuwigheid over Jacob of Israël regeren! Als wij de kennis over de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetie niet onderwijzen, dan kunnen we evengoed een derde van de Bijbel weggooien!

De Global Church of God en de United Church of God zeggen dat zij in Herbert Armstrongs voetstappen treden. Toch aanvaarden zij de heer Armstrong niet als de geprofeteerde eindtijd Elia. Zij leren dat als de heer Armstrong de Elia was, hij de naties zou hebben doen beven. Dat zegt uw Bijbel niet. Mattheüs 17:11-12 zegt dat de eindtijd Elia alles zou herstellen. Deze beide kerken onderwijzen Gods regering niet zoals die door de heer Armstrong werd geleerd. Feitelijk is wat zij leren heel verschillend van wat hij leerde!

Alleen de PCG leert dat Gods regering van bovenaf werkt. Gods regering kan nooit democratisch zijn! Sommige Laodicea kerken geven onderwijs over de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetie. Maar wat baat die kennis zonder de kennis van de regering die vanaf die troon zal heersen? In werkelijkheid zijn alleen wij trouw aan Davids troon. Dit maakt ons in geestelijk opzicht tot zonen van Zadok. Wij strijden dezelfde strijd die Zadok streed!

Het is een grote eer als een zoon van Zadok aangeduid te worden. Zo’n evaluatie komt van God, niet van een mens. Het hindert helemaal niet wat welke Laodicese leider ook over ons zegt. God is nu bezig Zijn volk te oordelen. Hij wil weten wie een zoon van Zadok is. De zonen van Zadok hebben een zeer betekenisvolle rol te spelen in de toekomst. God moet ons nu meten en voor die taak bekwaam maken.

Onze belangrijkste test is om te “houden” alles wat God ons door de heer Armstrong geopenbaard heeft en trouw te blijven aan het leiderschap waar God vandaag mee werkt. In deze tijd werkt God slechts door de Filadelfia Kerk. Als we werkelijk zonen van Zadok zijn, dan zullen we trouw blijven aan Gods waarheid en zullen we weten welke mensen door God geleid worden.

Door trouw te blijven tot het eind zullen we ons ervoor kwalificeren Gods juwelen te zijn. “Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal [de King James Version vertaalt hier: ‘op de dag waarop Ik Mijn juwelen bereiden zal’]. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient” (Maleachi 3:16-17). Hoe bereidt God Zijn juwelen in deze eindtijd? De Gesenius Lexicon definieert de uitdrukking “bereiden”: “Ingespannen werken, aan iets werken, werken in goud en zilver … gezegd van God … produceren, scheppen, zoals hemel en aarde, Genesis 1:7 … op dezelfde manier waarop men van bomen zegt dat ze vruchten produce­ren … een akker die graan voortbrengt … gebruikt wanneer God toekomstige gebeurtenissen voor­af regelt, Jesaja 37:26 … het voorwerp gemaakt uit een of ander materiaal … het is niet gebrui­kelijk of gewoon.”

God steekt veel werk in Zijn volk in deze eindtijd. Waar God in onze levens mee bezig is, is niet gebruikelijk of gewoon. Het is even belangrijk als de schepping van de hemelen en de aarde. Als Filadelfiërs vertegenwoordigen wij Gods grootste schat, mits we trouw blijven.

Juwelen maken vereist veel loutering. Daar is God vandaag met ons mee bezig. Zadok was met David van het begin af. Hij kende David intiem. Hij was daar toen David met Bathse­ba zondigde. Hij zag de opstand van Absalom. Hij zag de opstand van Adonia. Zadok zou gezegd kunnen hebben dat hij genoeg van David had. Maar hij bleef trouw. Zadok stond achter David omdat hij wist dat David op Gods troon zat. Zadok heeft Gods troon nooit verraden! Wij zouden klaar en duidelijk moeten kunnen zien waarom de Britse koninklijke familie eer zou bewijzen aan zo’n buitengewone trouw.

Wij zijn ook van veel dingen in deze eindtijd getuige geweest. Wij hebben de heer Armstrong en de Wereldwijde Kerk van God door veel verdrukkingen heen zien gaan. We moeten onszelf onderzoeken. Bezitten wij die intense trouw van Zadok?

We moeten er zeker van zijn dat we trouw blijven aan die waarheid en aan Gods regering. God bereidt Zijn juwelen door onze trouw te testen.

Over de zonen van Zadok spreken is vandaag hetzelfde als over de Filadelfiërs spreken—mits we trouw blijven tot aan Christus’ wederkomst. 

Wwb Ad Nl2