Astronomy beautiful clouds 355465%20copy

Pixabay/Pexels

Bestaat God? (derde deel)

12-04-2018  •  Uit deTrompet.nl
 

Vervolg van  Bestaat God? (tweede deel)

D

e Allerhoogste Intelligentie

Het idee dat u iets zou kunnen uitdenken, maken, bouwen of verwezenlijken dat qua intelligentie en bekwaamheid aan u en uw verstand superieur is, zou beslist een belediging van uw intelligentie zijn!

Ik vraag u daarom nu openhartig: bent u er oprecht van overtuigd dat enige macht of kracht met minder intelligentie dan uw verstand u heeft voortgebracht?

Indien u niet in mijn God gelooft, blijft u als enig alternatief te geloven dat iets geringers dan uw intelligentie u heeft voortgebracht—dat domme, doelloze onintelligentie uw intelligentie tot bestaan heeft gebracht! De enige rationele mogelijkheid is te erkennen dat juist het bestaan van het verstand van de mens het bewijs is dat de grote Eerste Oorzaak tevens de hoogste intelligentie is, oneindig superieur aan de ver­mogens van de sterfelijke mens!

Stel, u was Schepper

Stel dat u aan uw vermogens tot redeneren, plannen, ontwerpen eens daadwerkelijke scheppende kracht kon toevoegen, zodat u overal uw wil kon projecteren en alles zou kunnen voortbrengen en tot bestaan brengen wat uw verstand maar zou ontwerpen en wensen. Veronderstel vervolgens dat u het op u nam om een onbegrensd universum te ontwerpen, te scheppen, vorm te geven en in beweging te brengen—met planeten en zonnen en nevelvlekken en sterrenstelsels in al hun pracht. Elk van deze kolossale hemellichamen zou van even complexe samenstelling zijn als die in het bestaande universum. Op een van de planeten zou u alle levensvormen die op onze planeet voorkomen ontwerpen en creëren (en hiermee bedoel ik niet namaken; er zou immers geen universum bestaan om na te maken). Er zouden zich binnen één enkele wereld andere werelden bevinden, tot en met de oneindig kleine deeltjes van de materie, die wij zelfs met behulp van de sterkste microscopen niet kunnen waarnemen.

Denkt u dat uw verstand tegen deze taak is opgewassen?

Sta hier eens bij stil.

Is het dan rationeel om te geloven dat enige macht of kracht die zelfs geen menselijke intelligentie bezit het ontzagwekkende universum dat wij om ons heen zien heeft uitgedacht, ontworpen, geschapen, gevormd, samengesteld en in beweging gezet?

De Eerste Grote Oorzaak die de materie schiep, openbaart zich dus als de allerhoogste intelligentie en de architect van het universum!

Het wonder van levend voedsel

Maar ik wil u nogmaals vragen om u heen te zien! Op deze aarde zien wij menselijke wezens, hoofdzakelijk samengesteld uit bepaalde materiële elementen—levende, organische stoffen. Deze levendragende elementen moeten worden gevoed en ­aangevuld door voedsel, water en lucht.

Ondanks al zijn vindingrijkheid, kennis en laboratori­um­instrumenten kan geen mens voedsel produceren! Dat wil zeggen, hij kan niet puur anorganische materie veranderen in de levende substantie die wij voedsel noemen. Maar een of andere Macht, Kracht, Intelligentie of Wezen heeft op een of andere wijze, op een of ander tijdstip het proces op gang gebracht—een proces dat voor ieder mens te wonderbaarlijk is om te bedenken of te verwezenlijken.

En zo zien wij dat er uit de grond gras groeit, en groene bladgroenten, en alle andere groenten, en wijnstokken, en vruchtbomen—elk draagt zijn eigen zaad in zich, elk plant zich door middel van dit zaad naar zijn aard voort—en het is zeer goed!

Als er een fantastisch tarwekorreltje in de grond geplant wordt, ontwikkelt zich daaruit een plant die boven de grond uitspruit, en op een wijze die voor het verstand van de mens te wonderlijk is om te begrijpen of na te bootsen, worden de ­elementen die door de wortels uit de grond zijn opgezogen, gebruikt door de levende kiem in de tarwekorrel, en er ontstaan nieuwe tarwekorrels.

Tijdens dit proces worden het anorganische ijzer en andere in de grond opgeloste elementen, die door de wortels worden opgezogen en naar de nieuwe tarwekorrel worden gevoerd, in feite omgezet in organische materie dat als voedsel kan worden geassimileerd.

En ditzelfde wonderlijke proces vindt plaats in alle uit de grond groeiende graansoorten, groenten, fruit en levensmid­delen. Wanneer wij vlees eten, nuttigen wij indirect de vegetatie die het dier tot zich had genomen.

Met al zijn hooggeprezen wetenschap, zijn verfijnde laboratoriumapparatuur, met heel zijn vindingrijk genie, mist de mens de intelligentie en de vermogens een tarwekorrel te ­produceren, of anorganische materie in levend voedsel om te zetten. Is het dan rationeel te beweren dat er krachten of machten bestaan, zonder intelligentie, die in staat waren dit levende wonder van voedsel voort te brengen? Is het niet een veel ­grotere intelligentie dan de mens, die dit alles ontworpen, geschapen en aan de mens geschonken heeft?

De intelligentie van de mens versus die van God

Laten wij nu eens de wijsheid en intelligentie van de mens ­vergelijken met die van God die al deze wonderen creëerde en in stand houdt.

De tarwekorrel die God uit de grond laat spruiten is een volmaakt voedingsmiddel. Maar, evenals dat met andere volmaakte geschenken van God het geval is, de mens weet de onschatbare perfectie van de Alwetende God niet te waarderen, en, in de poging het werk van God te verbeteren, bederft, vervuilt en bezoedelt hij het! Het ziet ernaar uit dat ieder facet van de door God aangebrachte volmaaktheid dat de mens ooit heeft aangeroerd, door hem is bevuild, verknoeid en verontreinigd!

Bijna alle levensmiddelen die tegenwoordig voor mense­lijke consumptie op de markt zijn, zijn door de fabrieken van de mens gegaan, waar ze van de bewerkingen door de mens dermate te lijden hebben, dat ze, ontdaan van vitaminen en beroofd van de meeste gezondheidgevende eigenschappen, van levensmiddelen zijn veranderd in langzaam werkende vergiften! En deze voedingsmiddelen zonder voedingswaarde, waarmee de mens uit winstbejag heeft geknoeid, hebben in het lichaam van de mens een hele reeks ziekten teweegge­bracht waarvan men een paar generaties geleden nooit had gehoord!

Gevolg: de mensen gaan tegenwoordig dood voor hun tijd wegens hartkwalen, anderen wegens kanker; de mensheid lijdt aan rheumatiek, jicht, suikerziekte, nieraandoeningen, bloed-armoede, verkoudheid, koortsen, longontsteking en duizen­den andere kwalen. Wij reageren op de tandenborstel- en tandpastareclame door als razenden onze tanden te poetsen, maar ons gebit blijft achteruitgaan en we beginnen al vroeg onze tanden te verliezen wegens een gebrek aan calcium en fluor in onze voeding.

“Er was geen horlogemaker”

Jaren geleden had ik een accuraat horloge nodig met een ­duidelijke wijzerplaat ten behoeve van mijn radio­uitzendingen. Het enige soort dat in aanmerking kwam was een horloge dat ook bij de spoorwegen werd gebruikt. Ik bezit er een—een van de beste horloges die zijn gemaakt, met 23 stenen.

Het blijft echter niet perfect gelijklopen. Een- of tweemaal per week moet ik het een paar seconden bijstellen, als ik er zeker van wil zijn dat het tot op de seconde gelijkloopt. Ik zet het gelijk met de stedelijke hoofdklok. Maar ook deze loopt niet voortdurend gelijk. Een- of tweemaal per week moet zij een paar seconden worden gelijkgezet met de hoofdklok van het land, die zich in het Naval Observatory te Washington, d.c. bevindt. Maar deze hoofdklok van de Verenigde Staten werkt evenmin perfect. Ook deze klok moet van tijd tot tijd worden gecorrigeerd.

Inderdaad, deze correctie vindt plaats, door astronomen, aan de hand van de hoofdklok van het universum! Daar in het heelal bevindt zich de grote Meesterklok die nooit een fout maakt—die altijd op tijd is—die nooit een fractie van een seconde afwijkt: de hemellichamen op hun baan door het heelal!

Als ik nu aan u, die wellicht twijfelt, mijn 23-steens precisie-horloge laat zien en u vertel dat het niet door de horloge-industrie is vervaardigd—dat het helemaal niet door een horlogemaker is ontworpen en in elkaar gezet—dat het eenvoudig bij toeval is ontstaan—dat het ijzererts vanzelf uit de grond is omhooggekomen, zichzelf heeft gezuiverd, zichzelf tot fijne radertjes en andere deeltjes heeft gevormd; het silicium kwam uit zichzelf uit de aarde en veranderde zichzelf in kristalglas; het goud van de horlogekast zuiverde zichzelf, gaf zichzelf vorm; de tandjes, radertjes en tientallen andere kleine onderdelen hebben zich eenvoudig zelf in de horlogekast verzameld, zichzelf opgewonden en zijn vanzelf gaan lopen en bijna perfect op tijd—welnu, als ik zou proberen u iets dergelijks op de mouw te spelden, dan zou u mij hoogstwaarschijnlijk zeggen dat ik een grote dwaas was.

En terecht! U weet dat de aanwezigheid van het horloge rationeel en positief bewijs is van het bestaan van minstens één horlogemaker, die het uitgedacht, ontworpen, gevormd en in elkaar gezet heeft en die het op gang heeft gebracht.

De hoofdklok van het universum

Maar wat doet de scepticus? Hij kijkt omhoog naar het grote, onmetelijke heelal en ziet de hoofdklok van het universum, die nooit één seconde mist—het volmaakte horloge waarmee wij al onze onvolmaakte door mensen gemaakte horloges moeten gelijkzetten—en zegt mij: “Dat is eenvoudig bij toeval ontstaan! Er was geen Grote Horlogemaker! Geen Meesterbrein, dat dit oneindige universum heeft uitgedacht en ontworpen, het tot bestaan heeft gebracht, iedere ster en planeet haar eigen precieze plaats heeft gegeven, en de ontelbare hemellichamen in beweging heeft gezet, elk in zijn voorgeschreven baan, in grote precisie. Nee, het universum vormde zichzelf, stelde zichzelf samen, wond zichzelf op, en begon vanzelf te lopen. Er was geen Intelligentie—geen ontwerp—geen schepping—geen God!”

Zegt u dat tot mij?

Als u dat doet, antwoord ik dat ik geen respect voor uw intelligentie Hebreeën En de God die ik erken geeft u ten antwoord: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Psalmen 14:1; 53:2).

Als u om u heen kunt kijken, en waarnemen hoe intelligent ontworpen en uitgevoerd alles is in de natuur, en in het planten- en dierenleven—alles wat we zien, behalve het geknoei met en de verontreiniging van Gods schitterende meesterwerk door de grove handen van de God-negerende­-en-verwerpende mens—en u zegt dan dat u twijfelt aan het bestaan van een Alwijze, Alwetende, Almachtige Schepper-God, dan heb ik niet veel ­vertrouwen in ofwel uw rationele denken ofwel uw oprechtheid als zoeker naar de waarheid! 

Wordt vervolgd …

Dge Ad Nl Copy