Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Hwr nl

Atlantische Scheur

Hij had Gelijk - deel twee Anglo-Amerika

Wie had gedacht, midden in de slachting van de 2e Wereldoorlog, dat Amerika en Duitsland ooit bondgenoten zouden zijn? Toch werd spoedig na het einde van de oorlog de fundatie gelegd van een onwaarschijnlijk bondgenootschap. De Verenigde Staten richtte het Marshall Plan op om West Europa, voornamelijk Duitsland, te herbouwen en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) werd gelanceerd, hetgeen Europa en Noord Amerika verbond in een militair bondgenootschap.

Bijbelse profetie laat zien dat deze vereniging, vanaf het begin af aan, gedoemd is in puinhoop te eindigen. De ontrafeling van de transatlantische verhouding die we heden zien is slechts het ontvouwen van onvermijdelijkheid.

De Plain Truth bezat dit begrip onder leiding van Herbert W. Armstrong. “Economisch herstel maskeert de diepe kloof die uiteindelijke het Atlantisch bondgenootschap doormidden zal scheuren,” zo schreef de Plain Truth in september 1983. Deze verklaring markeert een profetie die met rasse schreden haar vervulling nadert: een onvermijdelijke scheur tussen de Verenigde Staten en Europa.

“Kunnen we liefde verwerven met geld?”

Drie decennia eerder, in april 1952, terwijl Amerika het voortouw nam om Duitsland toe te staan zich te herbewapenen, verklaarde redacteur Herman Hoeh waarom deze actie zo misplaatst was: “De vraag die President Truman en Secretaris Acheson en u zich moeten stellen is reden voor zorgvuldige waarnemers om te sidderen!

“Durft Amerika Duitsland te herbewapenen?

“Kunnen we Europa verenigen en sturing geven aan de kolossale militaire machine waarvan we ons voorstellen dat die er al in 1955 zal zijn? …

“Onze leidende generaals in Europa geven de keiharde waarschuwing dat Duitsland een ingecalculeerd risico is. Wat zal Duitsland, gewapend met Amerikaanse steun, denken van haar nieuwe macht?

Het uur der beslissing brak aan bij Lisbon toen werd besloten om Duitsland te herbewapenen. Uw toekomst staat op het spel! Hoe kunt u weten wat er in Europa gaat gebeuren? …

“Waarom zouden de diplomaten denken dat het hart van het Duitse volk vandaag anders is dan gisteren? Al de ondemocratische landen die bewapend werden hebben zich tegen ons gekeerd. Wij vormen de gehate ‘welvaart’ naties, de ‘kapitalistische’ naties, de ‘imperialistische’ naties.

“Het hart van het Duitse volk, geïndoctrineerd met Nazisme, heeft zich niet bekeerd tot onze manier van leven. Als ze werkelijk … van ons zijn gaan houden sinds hun nederlaag, zouden zij dan nu proberen mee te dingen naar overheersing in Europa, en zouden zij dreigen hun steun te onthouden aan het proces van democratisering tegen Rusland? Is dat de manier waarop hun liefde zich uit? Kunnen we liefde verwerven met geld?” (Good News).

Bedenk dat dit meer dan 58 jaar geleden geschreven werd! Zelfs in 1952 vocht Duitsland om heerschappij over Europa te verkrijgen—en Amerika begreep niet wat het betekende, of koos om het niet te begrijpen. Dat is vanaf het begin het doel van Duitsland geweest.

Let erop hoe dat artikel het probleem van Amerika aanduidde als het kopen van Duitsland’s “liefde.” Deze tendens, die sindsdien steeds sterker is gegroeid, was vanaf het begin gedoemd te falen, zoals blijkt uit profetie.

De Plain Truth schreef dit in februari 1956: “Amerika lijkt getrouwd met het idee dat het vrienden en bondgenoten over de hele wereld kan kopen met glanzende Amerikaanse munt. Wij menen bevriende naties bij ons te houden door hen gul te voorzien van geld en wapens. Maar het werkt niet!

Deze uitspraak is meer dan ooit van toepassing op deze tijd. Denk aan de miljoenen dollars die de V.S. uitgegeven heeft om te proberen bondgenoten te kopen zoals Pakistan en Egypte—landen die ongeacht dat hun opmars naar radicalisme blijven vervolgen. Er is Amerikaans geld gepompt in verschillende aangelegenheden in Zuid Amerika, Azië en verschillende andere gebieden. Niets van deze vrijgevigheid heeft de steun voor Amerikaans beleid vergroot of een jota aan respect verdiend. Het geld spreekt niet. En Amerika heeft hoe dan ook duidelijk geen geld meer. Amerika is eigenlijk wanhopig op zoek naar buitenlands geld om zijn gebroken economie te steunen. Deze menslievende inspanningen vormen een val.

Maar bijbelse profetie wijst in bijzonder op het gevaar van een Amerika dat op zoek is naar bondgenootschap met Duitsland.

Het openbaart, in de eerste plaats, dat we kunnen verwachten, waar de Plain Truth al op zinspeelde, dat Amerika zal proberen deze noodlottige relatie te versterken. (U kunt over deze profetieën lezen in onze boekjes Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland en De Wachter uit Ezechiël.) Het was deze impuls die ertoe leidde dat Amerika (onder het schild van de Navo) handelde als een gewillige lakei van Duitsland (zelf onder dekking van de gemeenschappelijke buitenlandse politiek van de EU) in de verschrikkelijke Balkan oorlogen die de Joegoslavische Republiek in stukjes opbraken en eindigden met voormalige deelstaten van Joegoslavië die praktisch kolonies van het opkomende EU rijk werden.

Deze voorspelling weergalmde opnieuw op 1 december 2009 toen de Amerikaanse ambassadeur voor Duitsland verklaarde dat Duitsland “Washington’s belangrijkste bondgenoot is.” “We hebben sterke partners nodig—en nergens zijn er betere of meer toegewijde partners dan in Europa. En Duitsland is het middelpunt van de Europese Unie,” zei hij. Veel Amerikaanse leiders hebben Europa, en vooral Duitsland, aangemoedigd een sterkere leiderschapsrol in de wereld in te nemen; zelfs President Barack Obama spoorde de Europeanen aan om “de last van wereldleiderschap” op zich te nemen.”

Amerika vertrouwd volledig op Europa en beschouwd het als een relatie in wederzijds belang. Europa ziet dit echter anders.

“Een meer gebalanceerde relatie”

Toen de Europese commissaris van buitenlandse zaken na de inauguratie van President Obama zei dat hij een “meer gebalanceerde relatie” verwachtte tussen Europa en Amerika, bedoelde hij gebalanceerd ten gunste van meer Europese macht en minder Amerikaanse macht.

Zoals de Plain Truth al had gesuggereerd, werd Europa’s antipathie van Amerika duidelijk in de schaduw van de wereldwijde economische neergang. Europa geeft het Anglo-Amerikaanse economische model de schuld van de crisis. Het heeft met stevige regels uiterst strenge maatregelen getroffen om het financiële leiderschap van New York en Londen te smoren, in een poging om het financiële centrum van de wereld te verplaatsen naar Brussel / Berlijn. Het heeft de leiding op zich genomen als de wereld’s belangrijkste financiële toezichthouder. Het heeft strenge straffen opgelegd aan Amerikaanse giganten zoals Intel, Google en Microsoft, waarbij het Amerikaanse bedrijven gedwongen heeft zich aan Europese regels te houden. Als direct gevolg van de economische neergang hebben alle G-20 landen getekend om de door de EU gecontroleerde Financial Stability Board (FSB) toe te staan hun economie te reguleren. Amerika heeft zichzelf ondergeschikt gemaakt aan de economische regelgeving van Europa. Het heeft een enorm vertrouwen gesteld in de welwillendheid en eerlijke behandeling van Europa.

Waar leidt dit allemaal toe? Laten we voor het ontstellende antwoord opnieuw kijken naar de door profetieën geleidde voorspellingen uit de Plain Truth van de heer Armstrong!

Navo overname

Lees wat er in de Plain Truth van maart 1974 werd gepubliceerd: “Het Europese antagonisme tegenover de Verenigde Staten en haar beleid is nu voor iedereen duidelijk. De komende paar jaar zullen nog meer misverstanden, belangen verschillen en op sommige momenten openlijke vijandigheid brengen tussen de Verenigde Staten en Europa. Europa—inclusief [toen] West Duitsland—zal zijn eigen verenigde militaire macht moeten opbouwen, inclusief nucleaire wapens. Zowel religieuze als politieke krachten zullen een sleutelrol spelen in de toekomst.”

Alhoewel deze “misverstanden, belangen verschillen en … openlijke vijandigheid” zo nu en dan verduisterd worden door Amerika’s geprofeteerde radeloze pogingen om “vrienden” te worden met Europa, is dit de onvermijdelijke onderliggende realiteit. Dit speelt zich nu allemaal af!

De trend die begon met de Balkan oorlogen—dat Europa in toenemende mate via de Navo samenwerking koos met de Amerikaanse macht om zijn eigen belangen te dienen—zet zich voort. Dankzij de werkingen van Europa heeft de Navo een radicale metamorfose ondergaan. Navo was gevormd als een beschermer en verdediger van de vrije democratieën van de V.S., Engeland, Canada en de democratieën van West Europa tegen de tirannieke machten. Nu wordt het echter steeds meer verbonden aan de EU en zijn streven naar sterk Rooms/Germaanse doeleinden. Navo heeft gepland om in 2010 een nieuw Strategisch Concept te ontwerpen—een nieuwe reden voor haar bestaan. Het zal zeker een sterke symbiose weerspiegelen van de strategisch militaire doelen van het Duitse Opperbevel onder de mantel van de West Europese Unie.

Een Nucleaire macht?

Bijkomende ernstige zorg is het feit dat, onder aanmoediging van Navo, de V.S. ongeveer 200 B61 thermonucleaire bommen heeft opgeslagen. Is het mogelijk dat het nieuwe Strategische Concept van de Navo beperkingen bevat die de Amerikaanse nucleaire bommen in de handen van de EU plaatsen? Wees niet verbaasd als Europa op dezelfde wijze als het de Navo kannibaliseert, ook deze nucleaire wapens kannibaliseert!!

Wat zei de heer Armstrong over dit vooruitzicht? Hij was zich terdege bewust van de massavernietigingswapens die Amerika heeft opgeslagen in Europa.

“U kunt erop rekenen dat de West Europese leiders gehaast en in het geheim beraadslagen hoe en hoe snel zij kunnen verenigen en kunnen voorzien in een verenigde Europese militaire macht om zichzelf te kunnen verdedigen!” schreef de heer Armstrong in de Plain Truth van april 1980. “En dus hoeven zij niet langer gedwee toe te geven aan Rusland! En wie geven zij de schuld voor hun vernedering en voor de noodzaak om een verenigd Europa te vormen, met een verenigd bestuur, een gemeenschappelijke munteenheid, en een gemeenschappelijke militaire macht zo groot of groter dan de USSR of de V.S? Zij zullen de Verenigde Staten de schuld geven! En als zij sterk genoeg zijn om voor zichzelf op te komen, zullen zij eerst Engeland aanvallen omdat deze zij aan zij met de V.S. bleef staan, en dan zullen zij een groot aantal hydrogene bommen terugbezorgen die de V.S. nu in Europa heeft opgeslagen!”

Dat is schokkend genoeg het uiteindelijke lot van de Amerikaans-Europese relatie!

Dat de Amerikanen Duitsland overhalen deel te nemen aan gevechten buiten haar grenzen, is hetzelfde als oude vijanden die Duitsland uitnodigen hun wapens opnieuw in vijandschap tegen elkaar op te nemen. Zoals de heer Armstrong profeteerde, zullen de Duitsers uiteindelijk als het zo ver is tegen hun Anglo-Saksische vijanden zeggen, “Jullie hebben ons ertoe gedwongen!”

De EU wordt steeds onafhankelijker van de V.S. en versterkt zijn positie als wereldmacht, precies zoals de Plain Truth geprofeteerd heeft. De steeds groter wordende scheur tussen de V.S. en de EU verschuift de machtsbalans beslist in het voordeel van Europa—in het bijzonder van Duitsland. Dit zou de Amerikaanse leiders diep moeten alarmeren, als zij zouden weten waar het toe zal leiden! Zij negeren de waarschuwingen van de heer Armstrong op gevaar van eigen leven.